Новата Наредба за обученията и инструктажите по ЗБУТ

В бр.102 на Държавен вестник от 22.12.2009 г. бе обнародвана Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

В крайния вариант на наредбата има някои промени на проекта, който ви представихме преди малко повече от месец и по наше мнение те са положителни.

Кое е новото в новата Наредба за обучението и инструктажите?

Поставени са ясни изисквания за вида и периодичността на обученията по безопасност и здраве при работа на длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси, органите и службите по БЗР и лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите.

Работодателят трябва да утвърди писмена програма, която трябва да включва образователен минимум за теоретична и практическа подготовка. Бихме искали да отбележим, че това условие важи за всяка една фирма, независимо от броя служители и вида дейност, което означава, че и при наличието само на един работник или служител, работодателят ще трябва да изготви и утвърди съответната програма. Неясно остава за мен и как би се осъществило обучение точно по утвърдената от работодателя програма по друг начин, освен с наемане на обучител или сключване на договор с фирма за провеждане на специализирано за фирмата обучение.

Промени в сроковете за периодичния инструтаж

Периодичният инструктаж се провежда не по-рядко от един път на три месеца за работещите, пряко заети в дейностите с висок производствен риск (т.е. такива, за които се изисква ежедневен инструктаж), и не по-рядко от един път годишно за всички останали работещи, освен ако в други нормативни актове не е регламентирана по-малка периодичност.

Това значително снижава изискванията за провеждането на периодичния инструтаж, но дали по този начин не си вкарваме автогол? За работещите в офис е облекчение, но трябва да отбележим, че съществуват редица дейности, за които не са поставени изисквания за ежедневен инструктаж, но според нас, не е подходящ и толкова дълъг срок за провеждане на периодичния инструктаж. Такава дейност, например, е работата със съоръжения с повишена опасност, товаро-разтоварните работи и др.

Промени в изискванията за ежедневен инструктаж

С новата Наредба са решени проблемите, свързани с провеждането на ежедневен инструктаж при „експлоатация на транспорта“ – понятие, доста широко тълкувано до този момент от контролиращите органи.

Задължителен е ежедневния инструктаж на работещи в подземни, минни и геологопроучвателни обекти; в кариери; в добива на нефт и газ; в превозите в железопътния транспорт; в производството и употребата на взривни материали; в международните автомобилни превози; в автомобилните превози на опасни товари по шосе; при работа с опасни химически вещества и препарати; при производство и леене на метали; при строителни и монтажни работи.

За водачите в международните автомобилни превози и за водачите, превозващи опасни товари по силата на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе – ADR, и Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари (обн., ДВ, бр. 15 от 2004 г.; изм., бр. 12 и 67 от 2007 г.), ежедневният инструктаж се съвместява с периодичния инструктаж, провежда се преди тръгване на път и се документира в Книгата за ежедневен инструктаж.

Наредбата за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на рабитниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд влиза в сила от 1 януари 2010 г., а контролът по изпълнението на наредбата се осъществява от Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ към министъра на труда и социалната политика.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

36 мнения за “Новата Наредба за обученията и инструктажите по ЗБУТ”

 1. Здравейте, инж. Илиева!
  Моят въпрос е свързан със следното: възможно ли е лице с хранително-вкусов техникум, което се занимава със счетоводната и административна работа във фирмата, да бъде определено със заповед на работодателя да извършва и следните инструктажи: на работното място, ежедневен и периодичен инструктаж – и то на заварчици, резачи на метали и пр. На лицето е осигурен документ от работодателя за преминато обучение по БУТ от Служба по трудова медицина, който да му „дава право“ да извършва посочените инстуктажи – може ли това да компенсира липсата на образование в областта? Предварително Ви благодаря!

  Отговор
  • Здравейте,
   Няма логика, но теоретично това е допустимо, защото в наредба РД-07-2/16.12.2009 г. не са посочени други конкретни изисквания към инструктиращите, освен необходимостта от ежегодно обучение и да бъдат о пределени писмено.
   Особено по отношение на инструктажа на работното място, който е практическо запознаване с работата. Ако няма друг определен като отговорно лице, това означава, че лицето, което има счетоводни и административни ангажименти трябва за времето на този инструктаж постоянно да е в цеха, защото през това време инструктираният няма право да бъде оставян сам да изпълнява дейности и отговорността на на инструктиращия.

   Отговор
   • Благодаря Ви за консултацията, инж. Илиева! Желая Ви здрава, щастлива и много успешна Нова 2017-та година!

    Отговор
 2. дравейте,
  Имам следния въпрос – разрешена ли е работата на машина с двигател с вътрешно горене в затворено помещение?
  Ако не е коя наредба го забранява?
  Наши клиенти искат да си вземат челен товарач и с него да извършват различни работи в затворено помещение – бункер за насипен материал. Въпросът е как ще се извеждат изгорелите газове, няма и не е предвидена никаква инсталация за целта. Има опасност ако не се извеждат тези газове, хората в това помещение да се задушат.
  Има ли такава наредба която забранява такова нещо и оттук нататък машината да бъде с ел. двигател, или може да си бъде с ДВГ?

  Отговор
  • Здравейте,

   изрично изискване има само за мотокарите в Наредба 10/2004 г., където е казано, че „Не се допуска работа на мотокари в затворени помещения, без да са снабдени с катализатори.“

   От друга страна, чл. 97 на Наредба 7/1999 г. указва, че „Не се допускат концентрации на вредни вещества във въздуха на работната среда над съответно определените пределно допустими концентрации.“, което означава, че при работата на челния товарач в затвореното помещение не трябва да се допускат опасни нива на газовете. Как това ще бъде осигурено – чрез ел. двигател, чрез вентилация или по друг начин е решение на работодателя, но задължително трябва да бъде осигурено такова.

   Лично аз не знам да има изрична конкретна забрана за работа с челен товарач в затворено помещение.

   Отговор
 3. Здравейте!
  Бих искал да задам въпрос по отношение на ежедневния инструктаж в предприятие с висок рисков потенциал.
  Необходимо ли е провеждане на ежедневен инструктаж на работниците, които не се занимават с обичайната си дейност, примерно – производство на опасни вещества, а да речем им се възлага задача два дни да косят тревата в района на завода?
  Благодаря!

  Отговор
  • Здравейте,

   ежедневен инструктаж се провежда в дните, в които се извършват дейности с висок производствен риск и неговата цел е да запознае работниците с конкретните опасности, свързани с дейностите през съответния ден. Например може да има и обратен на посочения от Вас случай. Само 2-3 дни в месеца да се извършват дейности, свързани с работа с опасни вещества, съответно точно в тези дни ще се извършва и ежедневния инструктаж. Във Вашия случай, ако сте сигурен, че през тези два дни наистина няма да извършват дейности, изискващи ежедневен инструктаж, то тогава такъв не е необходим.
   Ще си позволя да напомня, че преди започване на друг вид работа, която не се извършва обичайно, е необходимо провеждането на извънреден инструктаж.

   Отговор
 4. Направи ми впечатление примерът с трудовата злополука с чистачката, която смесила белина с кислол в затворено помещение.
  Личното ми мнение е че инструктажите във вида в който са са със съмнителна целесъобразност.
  В наредбата (а и по-принцип в стила на нормотворчеството като цяло) липсва изискване за полагане на тест поне. Т.е. лично за мен, събразно моя си мироглед, е значително по-важно не да правят инструктажи през някакъв период, а задължетилно да се правят тестове, който да се документират.
  Например в случая със чистачката не инструктажи трябват, а (!) поне писмен тест. Съответно на нормативно уреждане трябва да подлежи не режимът на инструктиране и квалифициране, а само и единствено режима на изпитване, съответно допускане до работа.
  Тоест, всеки работодател да е длъжен да осигурява не някой който да инструктира и обучава (това си е негов проблем и е не целесъобразно с норма да се урежда) , а лице, което да изпитва и допуска през нормативно установен срок.
  Така щом се получава, че да чистиш е рискова дейност, то задължително служителите, които трябва да чистят, трябва първо чрез тест да бъдат допускани за извършват дейността, който тест трябва да се съхранява. Той е неоспоримото доказателството, че човека е знаел и въпреки това нещо се е случило. А как е придобил знанията си, дали с инструктаж или ги е сънувал или е бил изпратен на курс няма никакво значение.
  По тези съображения за мен дискутираната наредба на първо място е „куха“ в същината си. Самата й идея е сгрешена, доказателство за което е отмявата на старата наредба със същата идея.
  Не стига че нещо не върви и се е наложило да бъде променено и вместо да се промени е сложено отново старото, но с други думи казано.

  Отговор
 5. Здравейте, госпожо Димитрова,

  благодаря Ви за подкрепата и споделения случай на трудова злополука. Работата с химични вещества дори и при най-обичайни ситуации може да се окаже опасна, ако не се спазват елементарни правила.

  Поздрави,
  Деяна Илиева

  Отговор
 6. Здравейте и от мен !! Прочетох всички коментари. Хареса ми и отговорът на г-жа Илиева към „удивен“. Този коментатор, ще си остане удивен до края. само се надявам да не го удиви някоя трудова злополука от невнимание и неуважение към правилата по ЗБУТ.
  за Наредбата за инструктажите: Браво колеги, разнищили сте я тази наредба, както и аз.
  Моето мнение, че отново издадоха наредба правена на норма в петък. Съжалявам, че по този начин затрудняват нашата работа. Всички ОБЗР искат да си поддържат документацията, нооооооооооооо в текстовете на наредбата няма точни и ясни указания за комплектовката на документите и заповедите по нея.
  Искам да изкажа мнение за коментара и на г-н Пламен Петков по отношение на ОХВ и препарати. „Да, смятам че дори и чистачките в офиса трябва да се инструктират на всеки три месеца, защото те не възприемат от инструктаж и обяснения и правят най-нелепите трудови злополуки. Аз в практиката си имам и една смъртна злополука на чистачка смесила белина и кислол при почистване в затворена баня“
  За сега това от мен!!!
  Всичко хубаво

  Отговор
 7. Не знам дали имат отношение към безопасността на работниците, но със сигурност имат отношение към десетте хиляди лева глоба. А вероятно ако има някой с Вашето мислене наоколо задълженията им стават и доста сериозни и тежки, защото има един чл. 200 КТ, който позволява и на този, който не спазва правилата и дисциплината работник после да смъкне парички от работодателя си. И интересно, най-често точно такива съдят.

  Отговор
 8. Боже, не мога да повярвам, че има хора, дето се вземат на сериозно и си мислят че имат отношение към безопасността на работниците – и тези, дето са написали наредбата и тези, дето коментират ли , коментират тука и се намират на работа – ами като нямат по сериозни задължения какво да правят хората

  Отговор
 9. ИНСТРУКТАЖИТЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ОТ БАКАЛАВРИ .СЛЕД КАТО СА ТЕЖКИ УСЛОВИЯТА НА ТРУД И ЕЖЕДНЕВНО СЕ ИНСТРУКТИРАТ ХОРАТА,НАПРИМЕР В ГЪРЦИЯ СЕ БОРЯТ ЗА ПО РАННО ПЕНСИОНИРВАНЕ,

  Отговор
 10. Относно:

  Наредба № РД-07-2 от 16 декември за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по
  правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

  Според мен думата „периодично“ в заглавието на наредбата трябва да отпадне!

  Отговор
 11. Становище относно:

  Наредба № РД-07-2 от 16 декември за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по
  правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

  Голяма част от текстовете не са изготвени добре юридически. Това ще води до различни тълкувания и увъртания в случаи при воденето на дела в съда.
  Например:
  Съгласно текста по чл. 14. (5) е проведен периодичен инструктаж групово. Допусне се трудова злополука. Пострадалия в съда потвърждава, че действително такъв инструктаж е проведен но той седял отзад и не го е разбрал достатъчно добре.
  И др.
  За в помощ виж например текста по чл. 31 от Наредбата за инструктажа от 1970 г.

  Относно текста в чл. 1: Ако текста се запише по следния начин ще е по-добре:
  Чл. 1. С тази наредба ………… по безопасност и здраве при работа. Наредбата се прилага …..

  Относно текста в чл. 2.(1):
  След думата обучение: и/или трябва да се замени само с и.

  Така написан текста противоречи на изискването по чл. 15. (1) от ЗАКОНА за нормативни актове., който гласи: Нормативният акт трябва да съответствува на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен.
  Имам предвид чл. 281.(1) от Кодекса на труда, който гласи: Всички работници и служители се инструктират и обучават по безопасните методи на работа.

  След думата “професията”- наклонената черта да се замени със запетая.
  Думата “ възможните” – да се замени със съществуващите, – Ако опасността е невъзможна, това означава, че опасност не съществува.

  Относно текста в чл. 2.(2):
  Думата “писмено” да се замени с : писмена заповед, тъй като сама думата “писмено” не е достатъчна и не определя вида на вътрешно нормативния документ, с който да се изпълни изискването.
  Текста на т. 2 да стане следния: лицата, които ще бъдат обучавани и инструктирани или само инструктирани, съобразно с чл. 6 и чл. 13 от тази наредба, други нормативни актове и други по преценка на работодателя.

  Текста в чл. 2. (1), т. 3 трябва да стане в множествено число. – т.е. да съответства с текста по т. 1.

  Тъй като не за всеки вид инструктаж е необходима програма, предлагам необходимостта от програма за провеждане на инструктажа да се запише в съответния раздел, според вида на инструктажа.
  Не е оправдано например за провеждането на извънреден инструктаж да се изготвят шест различни по тематика програми?
  В тази връзка текста на чл. 16. (4) и конкретно думата “програмата” да се замени с “тематиката”. Същото се отнася и за ежедневния инструктаж – видно от текста за колона 6 в образеца на книгата за този вид инструктаж.

  Относно текста в чл. 3.
  Думите в текста: “Работодателят не допуска” да се замени с “Не се допускат”

  Допускането до работа е уредено в чл. 13. (7).

  Относно раздел ІІ – Обучение по безопасност и здраве при работа:
  Не става ясно дали тези обучения са само периодични или ще бъдат и първоначални?

  Относно текста в чл. 5. т. 3:
  Текстовете в т.т. 1, 2 и 3 не са съставени по професионален начин!
  В т. 3: – Преди думата труд – вместо “на” да се запише “за”.

  Относно текста в чл. 6. (1)
  Да се добави (3):
  (3) Работодателят осигурява през работно време допълнителна специална подготовка с откъсване на персонала от основните му функции в която могат да се включват:
  1. изучаване на внесени изменения в инструкциите, схемите и обслужваното енергообзавеждане и др;
  2. анализи на отклонения от технологичните процеси, пускане и спиране на съоръжения;
  3. други теми.

  Относно текста в чл. 7.(1).
  Текста: “редовна и дистанционна” да стане: “ редовно с присъствие, дистанционно и самоподготовка”
  текстовете по чл. 7. (5) да се променят по следния начин:
  (5) “Обучението по безопасност и здраве при работа се повежда първоначално и периодично:
  1. за лицата по чл. 6, т. 1 и 2:
  – първоначално при постъпване на работа;
  – не по-рядко от …………………………
  2. за лицата по чл. 6, т. 3:
  – първоначално с определянето им от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;
  – не по-рядко от веднъж на 1 година и ……….
  3. ……………………
  4. За лицата по чл. 6, т. 5 и 6:
  – първоначално при постъпване на работа след проведен инструктаж на работното място;
  – периодично съгласно изискванията на съответните нормативни актове и по преценка на работодателя.

  Относно текстовете в чл. 8.
  Тук въпросите са най-спорни и трябва да бъдат направени колкото се може повече в ИНТЕРЕС ЗА ОБЛЕКЧАВАНЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ.
  За спазване на наредбата на всичките лица посочени в чл. 6, обучение трябва да се провежда още преди да започнат работа. Ако те не притежават и не получат необходимите знания, съгласно с чл. 3 не се допускат до работа.
  Необходимо е да се уточни например следния въпрос?: длъжностните лица по чл. 6, т. 1 и 2 , които 4 месеца преди да постъпят на работа в новото предприятие, са преминали такова обучение от юридически лица когато са били на работа в предходното предприятие, трябва ли наново да преминават обучението (периодът от 2 години още не е изтекъл).
  Съгласно текста по чл. 8. (1), т. 1, работодателите сами могат да провеждат абсолютно всички видове обучения, като използват (ако имат) свои лица или осигурят външни такива лица за лектори, отговарящи на изискването по (2) и спазят изискването и по чл. 7.
  Виж например чл. 10 от НАРЕДБА № 1 от 4.03.2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки.
  В тази връзка даденият отговор от МТСП е непълен относно въпросите зададени от:
  *Д-р Илия Рупов на 28.12.2009 г. какви обучения по безопасност и здраве при работа може да извършва Служба по трудова медицина, освен на КУТ/ГУТ, по Наредба № РД-07-2 и колежката
  * М.Вергилова on януари 12th, 2010 9:08.

  Към чл. 8 да се добави (3) примерно следния текст:
  (3) “Потребител (работодател), който няма необходимата база и кадри за провеждане на обучение и проверка на знанията на своя персонал, ползва услуги от органите, посочени в алинея (1), т. 2, 3 и 4, или осигурява външни специалисти за лектори, отговарящи на изискването по (2) и спази изискването и по чл. 7.

  В помощ на работодателите:
  Проверката на знанията на всеки изпитван да се извършва индивидуално.
  Изпитът се провежда като устен изпит или с тест по одобрени от работодателя въпросници.
  В протокола да се вписва причината за провеждане на изпита, както следва:
  1. “новоназначен” – при постъпване на работа;
  2. “промяна на длъжност” – при смяна на длъжността, промяна на характера на работата или преминаване на ново работно място, за което има други изисквания;
  3. “за повишаване на квалификацията”
  4. “изтекъл срок” – при изтичане на срока за периодична проверка на знанията;
  5. “нарушение” – при документирано неспазване или нарушение на правилата и инструкциите за безопасност при работа;
  6. “неиздържан изпит/тест” – при неиздържан предходен изпит/тест;
  7. “нареждане” – при нареждане за провеждане на извънреден изпит:
  а). при смяна на правилници, наредби или инструкции за безопасност при работа, които налагат допълнително обучение и изпит;
  б). при промяна на схеми, включване на нови съоръжения и др., което налага обучение и изпит;
  в). при допуснати аварии при субективни причини, неправилни действия или злополуки с тежък изход;
  г). по предписание на контролни органи, когато част или целият персонал трябва да бъде подложен на извънреден изпит и др.

  За нов обект, подготовката и повишаването на квалификацията на експлоатационния персонал се извършва преди приемане на обекта за експлоатация.

  Относно раздел ІІІ. Инструктаж по безопасност и здраве при работа

  Относно текста в чл. 10.(1).
  Трябва ли инструктажът по БЗР да има за цел да даде на работниците и служителите само “практически” указания?
  Виж текста по Чл. 14. (1) и предложението ми към допълнителните разпоредби.

  Относно текста в чл. 11.
  11,(1), т. 5 : тук е записано, че инструктажи (мн. ч. – което значи всички видове вкл. и инструктажа на работното място) се провеждат и на “лица, с които се провежда производствена практика” (вероятно се визира учащите).
  Но да отидем към чл. 13. (7) и да си отговорим на въпроса?
  Може ли на ученика да се разрешава самостоятелна работа? Отговорът е НЕ МОЖЕ!
  11. (3) Да се поправи печатната грешка а именно: “чл. 10, ал 3,” да стане чл. 10, ал. 1
  11. (4) Не става ясно как ще става едновременното провеждане на началния и инструктажа на работното място! – едновременно по време, по място и от кого? Вероятно трябва да се определя от работодателя, съобразно с изискването по чл. 2, (2(, т. 3.

  Относно текста в чл. 12.
  Към (2) да се добави като въпрос за запознаване по време на началния инструктаж:
  * правилник за вътрешния трудов ред”;

  Текста по (2), буква “в” да се запише така, както е записан в Кодекса на труда и с необходимото тълкувание:
  Чл. 277. (1) …… правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в предприятието ………
  Тълкуванието на специалисти по право е: Работодателят създава и въвежда тези правила с ПРАВИЛНИК за здравословни и безопасни условия на труд. Правилникът е вътрешен акт, който не се издава от държавен орган и не е енормативен акт, но по силата на чл. 277 от КТ съдържа правила за поведение, т. е. има нормативно действие. В него общата законова уредба в областта на безопасните и здравословни условия на труд се конкретизира и доразвива, като се приспособява към спецификата на производствения процес в предприятието;

  Думата “превенция” в (2), т. 1, буква “з” да се замени с “предотвратяване”.
  Не е спазено изискването по чл. 9. (1) на ЗАКОН за нормативните актове, който гласи:
  – Чл. 9. (1) Разпоредбите на нормативните актове се формулират на общоупотребимия български език, кратко, точно и ясно.

  Във връзка с чл. 12. (3) – Остава неуреден въпроса с издаване или неиздаване на служебна бележка съгласно приложение № 2 за лицата по чл. 11. (1), т. 5 и 6.

  Но да отидем към чл. 13. (7) и да си отговорим на въпроса?
  Може ли на ученика да се разрешава самостоятелна работа? Отговорът е НЕ МОЖЕ!

  Относно текстове в чл. 15
  В чл. 15.(1) След думата включително да се запише нов текст, примерно със следното съдържание:
  “в обществения и частен превоз на пътници (микробуси, автобуси и други по-големи превозни средства за тази цел);
  Така вече няма да има основание за изискване провеждането на ежедневен инструктаж за шофьорите на леките коли. Все пак ако работодателя прецени ,че за предприятието, което той ръководи това е необходимо, има възможност да го включи.

  * Погрешно е ежедневния инструктаж на лицата, пряко заети с товарните автомобилни превози да се провежда “преди тръгване на път”! Текста трябва да бъде “при възлагане на работата” – тъй като за времето преди тръгване на път , по време на път , при разтоварването , при престой и т.н. се извършват също различни дейности с не малък производствен риск като например товарене и разтоварване на МПС с различни видове товари и др. Ежедневният инструктаж трябва да обхваща не само организационни въпроси за маршрута и начина на придвижване (движението), а и въпроси за техническата безопасност, здравето и противопожарната охрана.
  * В алинея (3) – в автомобилните превози на опасни товари по шосе КОЙ ЩЕ СЕ ЯВЯВА КАТО ПРЯК РЪКОВОДИТЕЛ НА РАБОТАТА? – този, на който са автомобилите, товародателя, както и кой ще определи със заповед другото лице да провежда инструктажа?
  * В алинея трета за провеждането на ежедневен инструктаж да се ангажира и товародателя, тъй като има много специфични въпроси според вида на товара.
  Виж: Наредба № 12 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с автомобили – чл. 17. “При извършване на транспортна дейност преди предаване на товарите за превоз товародателят представя на работодателя общите и специални изисквания, които се спазват при товаренето, разтоварването и съхраняването на товарите, произхождащи от физическите, химическите и/или биологическите им свойства.”

  Виж още:
  * Правилник за прилагане на закона за контрол над взривните вещества;
  * НАРЕДБА No 40 от 14 януари 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари:
  – Глава трета, раздел ІІ, ІІІ и ІV;
  – Чл. 29, (1) Лицата, наети на работа от работодател, извършващ превози и/или товарене и разтоварване на опасни товари, които класифицират, пакетират, маркират, етикетират, товарят, разтоварват, предават или приемат за превоз опасни товари, или подготвят превозните документи на опасни товари, преминават курс на обучение за изискванията при превоза и безопасна работа с опасни товари.
  (2) Лица, които не са преминали обучение по ал.1, не се допускат до работа с опасни товари.
  – Глава шеста, т. 4.

  * Не е много ясно как ежедневния инструктаж ще се съвместява с периодичния?

  В помощ на работодателите:
  Съобразно текстове по чл. 15. (1):
  * не става конкретно ясно дали ежедневен инструктаж трябва да се прави на водачите на МПС за превоз на хора;
  * пряко заети в дейности: трябва да се определят от работодателя с изготвяне на документацията за провеждане на инструктажите;
  * при работа с опасни химични вещества и препарати” най общо трябва да се включва: -производство, съхранение и ползване;

  * текста към чл. 15. (1) “ при строителни и монтажни работи” , отнасящ се за провеждането на ежедневен инструктаж на работещи е много общ. Като се има предвид:
  – НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
  и
  НАРЕДБА № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи – чл. 4 и чл. 6, а именно:
  Чл. 4. (1) Работодателят:
  ………………..
  т. 2. информира работещите за всички възможни рискове при извършване на товарно-разтоварни работи, за всички мерки, които са предприети за отстраняване, намаляване и контролиране на тези рискове, и по всички въпроси, свързани с осигуряването на безопасност и здраве при извършването на товарно-разтоварни работи;
  Чл. 6. (1) Работодателят организира провеждането на инструктаж на работещите и на всички други лица, които могат да бъдат застрашени, по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи.
  (2) Инструктажът и обучението включват и:
  1. правилните и безопасните начини и техники за извършване на товарно-разтоварни работи;
  2. въпросите, свързани с безопасното провеждане на конкретната товарно-разтоварна работа.

  излиза, че трябва да се прави ежедневен инструктаж и на шофьорите-водачи на товарни автомобили при работа в строителството.

  * Във връзка с Наредба № 10 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари:
  Приложение № 1 към чл. 7, т. 1.
  Специфични изисквания при експлоатация на електрокари и мотокари
  т. 3 Преди започване на работа водачът задължително получава подробни указания за маршрута, за вида и особеностите на товарите, които ще транспортира, и за характеристиките на работната среда.
  Това значи регистрация на ежедневен инструктаж!

  Относно текста в чл. 15. (1):
  “при работа с опасни химически вещества И препарати”?
  Предишният път И беше изтълкувано съвсем изкуствено от зор пред ЕС и най-вече да се спрат привилегиите за работещите.
  За сега трябва И да се приеме съвсем нормално от литературна гледна точка.

  Относно текста в чл. 16.
  Да се добавят нови или текстово се включат към (3):
  (5) Целеви инструктажи се провеждат при:
  1. еднократно извършване на работи, които не са свързани с преките задължения на работника или служителя, като товарно-разтоварни работи, работи извън територията на предприятието и др.;
  2. ликвидиране на последици от аварии и пожари, стихийни бедствия и катастрофи;
  3. съпровождане на външни лица на територията на обекта.
  (6) Целевият инструктаж да се провежда преди започване изпълнението на задачите от възложителя или ръководителя на работата и се регистрира в книгата за ежедневен инструктаж, като се записва кратко и съдържанието на инструктажа.

  Към сегашната (4):
  Началната дума “Програмата” да се замени с “Програмата/тематиката”, тъй като в много от случаите кога ще се чака да се готви програма!

  Към допълнителните разпоредби да се добавят:
  ………………
  7. “Работещ” е понятието определено в & 1, т. 2а от допълнителните разпоредби на ЗЗБУТ.
  8. “Инструктаж” ……- прим.: “част от подготовката на работещия с цел да получи знания по правилата на безопасността и здравето при работа както и указания за поведението, което трябва да спазва в предприятието, за да се предпази от нараняване или заболяване.”
  – прим.: “е предоставяне на указания и познания по основните изисквания за безопасност и здраве, правила и навици за безопасно извършване на работите, както и посочването на рисковите места и операции, при които е възможно допускането на грешки.”
  9. “Обучение” …
  10. “Опасни товари” ……

  Към заключителните разпоредби:
  & 3. Думата “превенция” да стане “предотвратяване”.
  Не е спазено изискването по чл. 9. (1) на ЗАКОН за нормативните актове, който гласи:
  – Чл. 9. (1) Разпоредбите на нормативните актове се формулират на общоупотребимия български език, кратко, точно и ясно.

  Отговор
 12. Ако се чудите каква е поправката в Наредбата в ДВ, бр. 4 от 15.01.2010 г. – в приложение 1 са и трите книги за инструктажи, но са забравили на всяка от книгите да сложат заглавие, та сега всяка си започва с „КНИГА ЗА ИНСТРУКТАЖ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА“.

  Отговор
 13. Елина,
  смятам, че най-добрия начин е да се свържете със СТМ, която обслужва работещите във фирмата, заедно да седнете и точка по точка от чл. 6, ал. 1 да уточните кои подлежат на обучение. За всяка фирма ще е различно, но със сигурност обучението не е само на тези, които провеждат инструктажите.

  Отговор
 14. Госпожо Вергилова, според мен имате необходимите професионални познания и стаж в областта на ЗБУТ, ако направим препратка към изискванията на МЗ при регистриране на СТМ относно опита и квалификацията на лицето с техническо образование, така че спокойно можете да провеждате всички (или в определени много специфични случаи почти всички) видове обучения в предприятието, в което сте, с изключение на тези по т. 5. Както и до момента, така и занапред, с изключение на обученията по т. 5, не е необходим специален лиценз за извършване на обучения на длъжностни лица по БЗР, членове на КУТ/ГУТ, лица провеждащи инструктажи, както и редица други обучения по ЗБУТ, изисквани от различни нормативни актове (отново отбелязвам, че изключвам обученията, които се отнасят до правоспособност по чл. 6 (1), т. 5.

  Отговор
 15. Прочетох новата Наредба и разбрах следното:
  1. Издавам заповед за видовете инструктаж
  2. Заповед за лицата, които ще извършват инструктажите (аз посочвам преките им ръководители, с изкл.на началния, който ще се извършва
  от координатора по БЗ)
  3. Програми за видовете инструктаж
  Това за инструктажите, а за обучението нещо не ми стана ясно, само на инструктиращите лица ли ще се провежда или общо на всички работещи?
  Споделете мнение.

  Отговор
 16. Моля да поговорим за чл. 8,ал. 2. Имам инженерно образование и стаж като ОБЗР 10 години в същото предприятие . Съгласно упоменатия чл. 8 ал. 2 няма пречки да провеждам обученията на работещите.
  Мисля, че е нужно да се даде разряснение какво означава“ притежаващи професионални познания и опит в областта на ЗБУТ“ . До сега обученията се извършваха от лицензирани фирми.
  В чл. 6 ,ал. 3 т. 8 необходима материална база за обучение, освен за първа долекарска помощ, каква база да има не е ясно – нагледен материал, филмов и др. или само кабинет?

  Отговор
 17. Ясно е че трябва да се преработи цялата фирмена документация съгласно новата наредба. Не знам дали има издадено указание за прилжението и, за да се изготвят новите заповеди без да се допускат досадни грешки.

  Отговор
 18. Вече структурирах заповедите и програмите за инструктажите, в сряда ще мине първата проверка от ИТ и ще видя как ще реагират контролните органи.

  Отговор
 19. Мда пратих коментар, но е май излезе дълъг.
  1. В една автомивка, която посетиха колегите излезе, че всичките миещи препарати без един имат символи че са опасни.
  2. Маслата (моторни и хидравлични) също са определени като ОХВП.
  Следователно за миячите на превозни средства и тези които сменят масла трябва да има ежедневен инструктаж и периодичен на всеки три месеца.

  Отговор
 20. Мда колеги, отворих темата за опасни химични вещества и препарати и …… ми тръгна по тях. Днес колегите посетили една автомивка с пункт за смяна на масла. Хвърлили един кьор и резултата е налице:
  1. Всичките им миещи препарати без един на опаковките имат символи, че са опасни (дразнещи или корозивни). пък ей я прословутата квалификация:
  6. „Опасни химични вещества и препарати“ са химичните вещества и препарати, които са:

  а) експлозивни – твърди, течни, пастообразни или гелообразни химични вещества и препарати, които могат да реагират екзотермично без атмосферен кислород, като при това бързо отделят газове, и които при определени условия се взривяват, бурно изгарят или при нагряване експлодират, когато са частично затворени;

  б) оксидиращи – химични вещества и препарати, които пораждат силна екзотермична реакция при контакт с други вещества, особено със запалими вещества;

  в) изключително запалими – течни химични вещества и препарати с изключително ниска температура на възпламеняване и ниска температура на кипене и газообразни химични вещества и препарати, които се възпламеняват на въздух при обикновена температура и налягане;

  г) лесно запалими:

  – химични вещества и препарати, които могат да се нагорещят и да се възпламенят при контакт с въздуха при обикновена температура, без прилагане на енергия;

  – химични вещества и препарати, които при контакт с вода или влажен въздух отделят в опасни количества лесно възпламеними газове;

  – твърди химични вещества и препарати, които могат лесно да се възпламенят при кратък контакт с източник на огън и които продължават да горят или да тлеят след отстраняването на източника на огън;

  – течни химични вещества и препарати, които имат много ниска температура на възпламеняване;

  д) запалими – течни химични вещества и препарати, които имат ниска температура на запалване;

  е) силно токсични – химични вещества и препарати, които в много малки количества при вдишване, поглъщане или проникване през кожата могат да причинят смърт или остри и хронични увреждания на здравето;

  ж) токсични – химични вещества и препарати, които в малки количества при вдишване, поглъщане или проникване през кожата могат да причинят смърт или остри и хронични увреждания на здравето;

  з) вредни – химични вещества и препарати, които при вдишване, поглъщане или проникване през кожата могат да причинят смърт или остри и хронични увреждания на здравето;

  и) корозивни – химични вещества и препарати, които при контакт с живи тъкани могат да ги разрушат;

  к) дразнещи – некорозивни химични вещества и препарати, които при бърз, продължителен или повтарящ се контакт с кожата или лигавиците могат да предизвикат възпаление;

  л) сенсибилизиращи – химични вещества и препарати, които при вдишване или при проникване през кожата могат да предизвикат реакция на свръхчувствителност, така че при следваща експозиция на химичното вещество или препарат причиняват характерни вредни ефекти;

  м) канцерогенни – химични вещества и препарати, които при вдишване, поглъщане или проникване през кожата могат да предизвикат рак или да повишат честотата на раковите заболявания;

  н) токсични за репродукцията – химични вещества и препарати, които при вдишване, поглъщане или проникване през кожата могат да предизвикат или да повишат честотата на ненаследствени увреждания на потомството и/или да увредят мъжката и женската възпроизводителна функция или способност;

  о) мутагенни – химични вещества и препарати, които при вдишване, поглъщане или проникване през кожата могат да предизвикат наследствени генетични дефекти или да повишат честотата им;

  п) опасни за околната среда – химични вещества и препарати, които, като попаднат в околната среда, представляват или могат да представляват веднага или след време опасност за един или повече от компонентите на околната среда.
  2. Маслата в пункта , вижте подточка п) отгоре и те в кюпа

  Заключение:
  Миячите на превозни средства и тези, които сменят масла-всичкото кеч на тримесечен периодичен инструктаж и ежедневен съответно.

  Та така.

  Отговор
 21. И двата вида.
  начален:
  Чл. 12. (1) Начален инструктаж се провежда на лицата, които постъпват на работа, както и на лицата по чл. 11, ал. 1, т. 1 – 5 с оглед запознаването им със ……..
  и на работното място:
  Чл. 13. (1) Инструктажът на работното място е практическо запознаване на работника или служителя с конкретните изисквания за безопасното изпълнение на трудовата дейност и се провежда на работното място, преди да му бъде възложена самостоятелна работа

  Отговор
 22. В допълване бих искала да отбележа, че не става ясно лицата по чл. 11, ал. 1, т. 5 и 6 какъв инструктаж трябва да им бъде направен – начален или на работното място???

  Отговор
 23. Да, Ива, права сте до някъде.
  Може би ръководителя на съответното структурно звено в предприятието, да речем „технически ръководител на открита кариера“.
  Работодателя в писмена форма ще състави програма за периодично обучение на този технически ръководител, като в тази програма присъстват задължително целите на обучението и тематичните области на обучението. Необходимо е да се вземат предвид специфичните дейности на кариерата, съобразени и с оценката на риска, като например: сондажни работи и осигуряване на безопасност при тях, товарни работи и извозване на материал, претрошаване на скална маса и използване на съоръженията за целта и не на последно място взривните работи, които обикновено се извършват от външна организация, но с участието на организацията експлоататор. Като общо според мен е необходимо да се заостри вниманието на рисковите моменти и разбира се примери за трудови злополуки. Според мен тези обучения няма да се различават много от тези на КУТ и ГУТ, но тук ще има малко по-вече конкретика.
  Съответно и програмата за обучение няма да се различава много от тази за обученията на КУТ и ГУТ, с тази разлика /ще използвам като пример кариерата/ че в програмата ще се включат специфичните нормативни документи за кариерата като: 1.Експлоатационният проект; Правилник по безопасност на труда при взривни работи; Правилник по безопасността на труда при разработване на находища по открит начин, др. правилници, имащи отношение към дейностите в кариерата и инструкции.
  Законодателя е дал свобода на работодателя по отношение на документацията, удостоверяваща проведените обучения. Няма образец, така, че всеки ще го направи по начин, отговарящ разбира се на наредбата.
  Успех в начинанието!

  Отговор
 24. Според мен чл. 2, ал. 2, т.1 от Наредбата не дава достатъчно яснота по отношение на обученията. Казано е „Работодателят писмено определя:1. Видовете обучения и инструктажи; 2. Лицата ……..“ . Видовете обучения – какви да са те – вътрешно фирмени, провеждани от еди кой си работещ във фирмата; външни, провеждани от външна организация; комбинирани вътрешно-външни или например: обучение за безопасна работа с кари; обучение при ръчна работа с тежести; обучение при товаро-разтоварни работи; обучение за запознаване с нормативната база по ЗБУТ; обучение при работа със съоръжения с повишена опасност; обучение при извършване на заваръчни дейности и т.н.
  До тук изброеното от мен е все видове обучения.

  Отговор
 25. Така благодаря за хубавия коментар, за това ще се включа в дискусията за ежедневния инструктаж.
  Поради разнообразния характер на дейността на обслужваните от нас фирми и организация съм придобил някакъв скромен опит по отношение на изброените в чл.15, ал.1 дейности.
  Да ви кажа по отношение на опасните химически вещества как разсъждавам. Като се има предвид тълкованието в т.6 от Допълнителните разпоредби на наредбата, посочените вещества и препарати трябва да отговарят на един или повече от 15 категории посочени в ЗЗВВХВП. Просто в това отношение няма принципност, има ясен и точен регламент. От подзаконовите нормативни актове за изпълнението на закона произлиза, че ОХВП трябва да се пускат на пазара с етикирани опаковки, а ако се използват за промишлени нужди съответният търговец трябва да предостави и информационен лист на български.
  От горепосоченото произлизат и някои специфични моменти в тълкованието на наредбата.
  Примерно в една малка кооперация има поне двама човека, които работят с препарати за растителна защита, които са и ОХП. Ако приемем, че третирането е с обща продължителност около 20 дена, трябва да преценим дали следва на тези работници целогодишно да се извършва тримесечен периодичен инструктаж.
  Още по деликатно е положението с хигиенистите. Ето до мен има една опаковка доместос, на етикета на която отдалеч жълтее знака „дразнещо“. Следователно това е ОХП, който се употребява от хигиениста на етажа и ако аз трябва да бъда коректен при изготвянето на оценка на риска трябва да формулирам и такъв риск за длъжността хигиенист. Документирана тази опасност в оценката веднага създава предпоставки за твърдението, че тази хигиенистка трябва да преминава периодичен инструктаж всяко тримесечие, което за един офис …….. нали ме разбирате.

  Що се отнася до шофьорите. В наредбата категорично е казано: международни автомобилни превози и ADR друго няма. Масово ИТ предписваше ежедневен инструктаж на шофьори по съвместителство към малки фирми с по един двама човека и управление на МПС по съвместителство. Други, които трябваше да преминават ежедневен инструктаж са трактористите, когато транспортират продукция с тракторни ремаркета и това отпада.
  Успех с новата наредба.

  Отговор
 26. Е, преди ИТ предписваше ежедневен инструктаж дори за всички шофьори, сега ще започне да предписва ежедневен инструктаж на всички чистачки по чл. 15 (1). Обаче ако следваме добрата традиция за съюза „и“, „при работа с опасни химически вещества и препарати“ не означава ли, че лицето трябва да работи и с опасни химични вещества, и с опасни химични препарати :)

  Отговор
 27. Най напред Честита Новата 2010 година на всички! Да си пожелаем много здраве, много късмет и достатъчно пари, за да си купим всичко онова, което ще ни е от полза!
  Позволявам си да коментирам на глас новата наредба за инструктажите и по точно текстовете за ежедневен инструктаж. В досегашната ми практика съм се сблъсквала с различни коментари относто определянето на работите, за които важи ежедневен инструктаж. По точно всеки работодател по различен начин определя дейностите с висок производствен риск. Едни определят цялото строителство, други транспорта, трети нищо не определят, като смятат, че в тяхната дейност липсва производствен риск и т.н.
  Аз смятам, че относно транспорта нищо не се е променило с номата наредба. Би следвало ежедневния инструктаж да продължава да се провежда на всички водачи на МПС /градски транспорт, извънградски транспорт, таксиметрови превози, транспорт за собствена сметка, селскостопански дейности/ и да се документира в книга за ежедневен инструктаж, а …..“в междунанродните автомобилни превози; в автомобилните превози на опасни товари по шосе; при работа с опасни химически вещества и препарати“ е вметнато за задължително и е пояснение. В чл. 20 от старата наредба това пояснение липсваше.
  Моля, колеги споделете вашите тълкования относно ежедневния инструктаж.
  И към Пламен Петков:
  Колега Петков, моля да направя едно допълнение ……“ Моля ви колеги! Не оценявайте работни места стругар, фрезист, лаборант, чистач, електромонтьор. Ако посочените длъжности не са свързани с постоянни работни места, просто ги включете в карти за оценка на риска на дейност“ , като Ви напомня определението за работно място „е мястото, където се предвижда извършването на работата в помещения или на което и да е място на територията на предприятието, или до което работещият има достъп във връзка с изпълняваната работа“ – § 1. , т.2 от ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ на Наредба 7/23.09.1999г. В този случай в картата за оценка на работно място на стругар ще се имат предвид всички работи, които се извършват на другите временни места, т.е. преместване и транспорт на материали и детайли например. Тук не съм съгласна с Вас и мисля, че се аргументирах пълно. Вие наистина провокирате диалог и аз Ви приветствам за това и много се радвам на смели мнения и очаквам от диалога да се роди истината.
  Тепърва започвам да работя по вътрешните актове, произхождащи от новата наредба за инструктажите и ако аудиторията няма против и разбира се желание, готова съм да обменим заедно опит.
  Спорна и доходна на всички!

  Отговор
 28. Първо да отбележа отмяната на старата Наредба и след това обещавам да прочета подробно коментара на г-н Петков.

  Наредба за отменяне на Наредба № 3 от 1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана (ДВ, бр. 44 от 1996 г.)

  Още за нея:
  https://otgovori.info/otmeniha-naredba-3-za-instruktazhite/

  Отговор
 29. Здравейте и късмет през новата 2010 година.

  И така по темата:
  Днес отворих новата наредба за обученията и инструктажите, хвърлих един поглед, нашарих я с цветни химикали и съответно прочетох коментара на г-жа Илиева.

  Ето и моето мнение, основаващо се на един бърз и незадълбочен преглед на материята.

  1. За чл.1:
  Всичко е ясно. Прави се директна препратка към ЗЗБУТ.
  2. За чл.2 с алинеите му:
  Интересно е използването на словосъчетанието „и/или”. От опита с Наредба №11 за безплатната храна… след безкрайното протакане на тълкуванието на съюза „и” по отношение на чл.2, ал.1 и 2 от посочената наредба, може да се предположи, че в случая става въпрос за математическите термини „конюнкция” и „дизюнкция” , т.е. възможен е вариант лицата да бъдат обучавани и инструктирани, или да бъдат само инструктирани.
  3. За чл.3:
  Мисля, че потвърждава съжденията ми в т.2 става въпрос за наличие на необходими знания и инструктаж. Не се говори директно за формално обучение непременно.
  4. За чл.6:
  По отношение на лицата по точки от 1 до 4 мисля, че е налице яснота.
  Що се отнася до т. 5. Сещам се за периодичното обучение на мотокаристите веднъж на 5 години, чл.187, ал.1 от Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане и прочее, където са дадени регламенти по отношение на обученията на работещи със съоръжения под налягане и т.н.. Интересен нюанс е обучението, предвидено за лицата, управляващи повдигателни съоръжения, за които не се изисква правоспособност (чл.24, т.3 от Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения). Как това ще кореспондира с текстовете в новата наредба?
  5. За чл.7:
  Хахахаха дистанционна форма, голем смях.
  6. чл.8, ал.1:
  Проверих, нашата служба по трудова медицина има вписано като дейност в съдебната регистрация обучение по безопасност и здраве при работа, следователно попадаме в т.2 към ал.1 на чл.8 от новата наредба.
  7. За чл.9:
  Мда тук императивно е казано, че ако в една фирма се провеждат обучения (фирмено или от външни юридически/ физически лица), последните трябва да се формализират по ред и начин, определени от съответния работодател, т.е. заповед и т.н.
  8. За чл.11:
  Прави впечатление ал.4. От една страна приветствам съдържанието. Практиката сочи, че такива фирми имат линейна проста структура и често пъти работодателите сами провеждат инструктажите. От друга страна имам някои съмнения, но …. практиката ще покаже.
  9. За чл.13:
  Интересен член. Алинея 2 от този член прави връзка с т.6 от чл.6 на наредбата. Като краен резултат излиза, че е необходимо да се идентифицират работниците и служителите, заети в дейности, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот.
  Въпрос: Как да се формализира тази идентификация?
  Възможен отговор: писмено от работодателя в заповед, утвърден списък, други фирмени документи………… давайте идеи.
  За чл.14:
  Ясно се формират се две категории работещи по отношение на периодичния инструктаж.
  Първата включва работещи, пряко заети в дейности по чл.15, ал.1 от наредбата. За мините, кариерите и т.н. е ясно. Интересно е словосъчетанието „в автомобилните превози на опасни товари по шосе”. Тук искам да разделя автомобилните превози на обществени и за собствена сметка. Обаче в наредбата не се прави такова разделяне според Закона за автомобилните превози. От това може би следва, че ако имате транспортно средство регистрирано да пренася опасни товари (примерно нафтовоз, бензиновоз, кислородни бутилки, втечнени въглеводороди и други), то следва, че на работниците, управляващи тези транспортни средства, следва да се провежда периодичен инструктаж всяко тримесечие. Посочените лица трябва да са преминали и съответен курс по ADR. Дали е правилно тълкованието или не?

  Работа с опасни химически вещества и препарати. Много добре, но как да се разбира това.
  Опасни химични вещества и препарати са химичните вещества и препарати, които се класифицират в една или повече от следните категории:
  1. експлозивни;
  2. оксидиращи;
  3. изключително запалими;
  4. лесно запалими;
  5. запалими;
  6. силно токсични;
  7. токсични;
  8. вредни;
  9. корозивни;
  10. дразнещи;
  11. сенсибилизиращи;
  12. канцерогенни;
  13. токсични за репродукцията;
  14. мутагенни;
  15. опасни за околната среда.

  На практика най-масово се употребяват химическите вещества и препарати класифицирани като „дразнещи”. Примерно дезинфектантите. Правилно колежката цитира работещите в офис, но как ще изглежда ситуацията за една чистачка примерно, която ползва тризон и белина. Със сигурност в общата оценка на риска следва да бъде оценен риска при работа с препарати за дезинфекция. И тогава възниква въпроса с периодичния инструктаж. Предполагам в практиката ще се срещнат и други подобни казуси.
  В крайна сметка при събиране и обобщаване на информацията за оценката на риска по отношение на използваните суровини и материали, при наличието на класифицирани като опасни такива, работещите с такива материали следва да преминават периодичен инструктаж всяко тримесечие.
  10. За чл.15:
  Тук съжденията ми са подобни.
  11. Искам използвам случая да повдигна въпроса за картите за оценка на риска и по-точно за наречените от мен „ходещи работни места”.
  Наредба №5 …. оценката на риска казва:
  ”… Чл. 3. Оценяването на риска обхваща:
  1. работните процеси;
  2. работното оборудване;
  3. помещенията;
  4. работните места;
  5. организацията на труда;
  6. използването на суровини и материали;
  7. други странични фактори, които могат да породят риск.
  …”.

  В наредбата са посочени няколко термина, между които и определение за „работно място”.
  Моля ви колеги! Не оценявайте работни места стругар, фрезист, лаборант, чистач, електромонтьор. Ако посочените длъжности не са свързани с постоянни работни места, просто ги включете в карти за оценка на риска на дейност.

  Настоящите ми мнение и съждения по наредбата са лични и не ангажират службата, която работя. Очаквам от колегите критики, но не и квалификации. Целта на настоящото ми мнение е да провокирам диалог. В спора се раждала истината. Освен това ще ми бъде любопитно и от полза реакциите и коментарите на различите областни инспекции по труда.

  Отговор
 30. д-р Паскалев в темата с проекта на наредбата също отбеляза факта с липсата на отмяна на старата наредба.
  Той обеща да подаде запитване от името на Сдружението на службите по трудова медицина към МТСП относно това.

  Отговор
 31. Не видях в преходните и заключителни разпоредби на новата наредба за инструктажите отмяна на старата наредба 3 от 14.05.1996 г.

  Отговор