Кой може да провежда обученията за квалификационна група за работа до 1000 V

С промените в Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V (ДВ, бр. 49 от 2013 г.) бяха поставени нови изисквания при обученията за квалификационна група по електробезопасност.

Бяха променени както изискванията към работодателя, когато провежда собствено обучение, така и към фирмите, които извършват такива.

Кои външни фирми (организации) имат право да извършват обучения за квалификационна група?

Изискванията са доста строги. Докато до момента беше необходима само регистрация в съответната “Областна инспекция по труда”, то от 05.09.2013 г. обучения за квалификационна група могат да извършват само:

1. Енергийни предприятия – титуляри на лицензия по Закона за енергетиката.

Тъй като няма ограничение само за определена лицензия по Закона, то тя може да бъде:
– за производство на електрическа енергия;
– за производство на топлинна енергия;
– за производство на електрическа и топлинна енергия;
– за пренос на електрическа енергия;
– за пренос на топлинна енергия;
– за пренос на природен газ;
– за транзитен пренос на природен газ;
– за разпределение на електрическа енергия;
– за разпределение на природен газ;
– за съхраняване на природен газ;
– за обществена доставка на електрическа енергия;
– за обществена доставка на природен газ;
– за търговия с електрическа енергия;
– за организиране на пазар на електрическа енергия;
– за снабдяване с електрическа енергия или природен газ от крайни снабдители;
– за управление на електроенергийната система;
– за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителни мрежи на железопътния транспорт.

2. Центрове за професионално обучение (ЦПО), получили лицензия за осъществяване на професионално обучение по следните професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 на Закона за професионалното образование и обучение: електротехник, електромонтьор, техник на енергийни съоръжения и инсталации, монтьор на енергийни съоръжения и инсталации, оператор на парни и водогрейни съоръжения, техник по автоматизация и монтьор по автоматизация.

3. Висши училища, получили акредитация за осъществяване на обучение по професионалните направления: електротехника, електроника и автоматика; енергетика; комуникационна и компютърна техника, съгласно Класификатора на областите за висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125 от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2002 г.; изм., бр. 106 от 2003 г., бр. 32 от 2005 г.; доп., бр. 94 от 2005 г.).

Как работодателят сам може да си организира обучение на своите работещи за квалификационна група?

Работодателят определя със заповед състава на изпитните комисии, като при изпити за четвърта и пета квалификационна група председателят и членовете на комисията трябва да притежават пета квалификационна група, а при изпити за втора и трета квалификационна група – не по-ниска от четвърта квалификационна група.

Изпитът е писмен и/или устен и се провежда по утвърдени от работодателя тестове за всяка квалификационна група. За полагане на писмен изпит се използва тест с не по-малко от:
1. 15 въпроса – за втора квалификационна група;
2. 20 въпроса – за трета квалификационна група;
3. 30 въпроса – за четвърта квалификационна група;
4. 40 въпроса – за пета квалификационна група.
За всеки въпрос трябва да има по четири отговора, от които само един е правилен, като се допуска тестът да се попълва и оценява на компютър. Изпитът е успешно издържан, когато правилните отговори са най-малко 80 %.

Да припомним и възможностите за обучение, организирано от работодателя, за придобиване на първа квалификационна група по електробезопасност:

Чл. 28. (1) За придобиване на първа квалификационна група лицето преминава еднодневно обучение от лице с не по-ниска от трета квалификационна група, което завършва с устен изпит.

Вътрешнофирмено обучение за първа квалификационна група по електробезопасност

Кога се полага изпит за квалификационна група по електробезопасност?

Съгласно Чл. 27 от Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V изпит за квалификационна група се полага:

 • при постъпване на работа;
 • за повишаване на квалификационна група;
 • за възстановяване на квалификационна група след отнемане/понижаване;
 • периодично, в срокове, определени в длъжностната характеристика, но не по-дълги от две години за изпълнителския персонал и от три години – за ръководния персонал.

Заповед за състава на изпитната комисия за квалификационна група – устен изпит

 

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

21 мнения за “Кой може да провежда обученията за квалификационна група за работа до 1000 V”

 1. Аз в качеството си на служител във фирма или работодателя трябва да заплати тази степен, става въпрос за 7 или 8 служителя.

  Отговор
  • Здравейте,
   правилниците се прилагат от длъжностните лица, които ръководят, контролират и извършват техническа експлоатация и оперативно обслужване на действащото електрообзавеждане, т.е. задължението за осигуряване на персонал със съответната квалификационна група е тяхно.
   Моето мнение (и практиката) е работодателят да заплаща обучението.

   Отговор
  • Да, има.

   Чл. 9. (1) За придобиването на квалификационна група се изисква съответно образование и стаж за работа по електрообзавеждане, специализирано обучение и полагане на изпит.

   Конкретните изисквания са описани в последващите членове на Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V

   Отговор
 2. Здравейте,
  а има ли определение за ръководен и изпълнителски състав?

  Отговор
 3. И все пак,моля да уточните:Каква е минималната периодичност за полагане на изпит за Квалификационна група за работа в електрически уредби?В цитирания по-горе Чл. 27 от Правилника за безопасност и здраве …изобщо няма срокове! А в чл.21 съответно е една и две години.

  Отговор
  • Здравейте,

   Периодичността зависи от това квалифицикационната група по кой правилник е:

   – ако става въпрос за работа в съответствие с Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V – тогава е две години за изпълнителския персонал и три за ръководния (чл. 27, т. 4)
   – ако е за придобиване на права по Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи – там в чл. 21 пише една година за изпълнителския персонал и от две години – за ръководния персонал.

   Разликата в удостоверенията е, че на първото (което важи две години) пише УДОСТОВЕРЕНИЕ № ….
   за придобита …………….квалификационна група по безопасност при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V

   Отговор
  • Благодаря Ви!Въпроса ми възникна заради еднакво начало на наименованията на два различни правилника.Извинете за отнетото време.

   Отговор
 4. Здравейте, темата май е малко стара. Но ако знаете, ще се радвам да ми отговорите. В качеството ми на работодател, мога ли да проведа обучението + изпита на служителите – с компютър. За теста и въпросите знам, че може да са през компютър. А за обучението? Благодаря Ви.

  Отговор
  • Здравейте,

   В момента има фирми, които провеждат онлайн обучение за квалификационна група, което би трябвало да означава, че е допустимо по принцип обучението да се проведе с компютър. Това означава, че няма пречки и за Вас като работодател да го направите по този начин.
   За съжаление, обаче, не мога да се ангажирам с категоричен отговор на Вашия въпрос.

   Отговор
 5. Здравейте,
  следва ли управляващите електрокари, които по длъжностна характеристика не извършват никакви дейности по зареждане на батерии да придобиват Втора квалификационна група съгласно изискванията на чл. 13, ал. 1, т. 2 от Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V?
  Поздрави!

  Отговор
  • Здравейте,

   Честно казано, не мога да изразя категорично мое становище. Ето тук, в изготвената от г-н Васил Вутов (Камара на строителите в България) справка за изисквания относно квалификация и правоспособност на някои специалности в строителството, е записано, че за електрокарист/мотокарист се изисква 2-ра квалификационна група по електробезопасност:

   http://www.ksb.bg/images/stories/VUTOV/Kvalifikaziya.xls

   Отговор
 6. Здравейте ,
  Имам завършен техникум по електроника 91ва година ремонт на електронна техника , техник 3ти разряд и сертификат от 2015 Топлотехника и техник на енергиийни съоражения и инсталации от техникум с трета степен на квалификация .
  На каква група се равнява моята квалификация ?
  Необходим ли ми е някакъв допълнителен документ ?
  Призната ли е моята квалификация в ЕС ?
  Благодаря

  Отговор
  • Здравейте, господин Боянски,
   В случая не става въпрос за приравняване на квалификации. Квалификационната група по електробезопасност е нещо различно, което трябва да придобиете, независимо от опита и квалификациите си. За същата има и определена периодичност за подновяване.
   В статията по-горе е записано кога трябва да се явявате на изпит.

   За съжаление не знам какви са условията за признаване на квалификации в ЕС.

   Отговор
 7. Здравейте,
  Двама човека сме и питаме: Кога и как може да придобием
  3-та квал. група Електротехник до 1000 V.
  С уважение,
  Н. Спасов

  Отговор
  • Здравейте,
   Ние не предлагаме подобно обучение, но има редица фирми, които извършват тази услуга. Необходимо е да отговарят на изискванията, тъй като изтече гратистния период и от 01.01.2015 г. право да провеждат подобни обучения имат:
   2. енергийни предприятия – титуляри на лицензия по Закона за енергетиката;
   3. центрове за професионално обучение, получили лицензия за осъществяване на професионално обучение по следните професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 на Закона за професионалното образование и обучение: електротехник, електромонтьор, техник на енергийни съоръжения и инсталации, монтьор на енергийни съоръжения и инсталации, оператор на парни и водогрейни съоръжения, техник по автоматизация и монтьор по автоматизация;
   4. висши училища, получили акредитация за осъществяване на обучение по професионалните направления: електротехника, електроника и автоматика; енергетика; комуникационна и компютърна техника, съгласно Класификатора на областите за висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125 от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2002 г.; изм., бр. 106 от 2003 г., бр. 32 от 2005 г.; доп., бр. 94 от 2005 г.).

   Обучението може да бъде организирано и от работодателя, ако разполага с трима служителя с 4-та квалификационна група (когато става въпрос за придобиване/потвърждаване на трета квалификационна група).

   Отговор
 8. Да, не влизаме в обхвата на изключенията. Имаме производствена дейност в областта на машиностроенето. Отговорността по чл.67 от Правилника по безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането до 1000V за изправното състояние и безопасната експлоатация на електрообзавеждането е възложена със заповед на лице с длъжност ЕЛЕКТРОМОНТЬОР с пета кв.група. Назначен е нов н-к ЕМО, който няма кв.група.Дали е задължително Той да придобие кв.гупа по безопасност.

  Отговор
  • Здравейте,
   съгласно чл. 16, ал. 1, т. 3 от Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V „Пета квалификационна група придобиват: ръководителите на служби/отдели по експлоатация и безопасност при работа, когато електрообзавеждането е с напрежение до и над 1000 V.“

   Отговор
 9. Предприятието има електротехници с пета квалификационна група. Необходимо ли е ръководителят на Енерго-механичен отдел да има квалификационна група.

  Отговор
  • Здравейте,
   информацията, която предоставяте не е достатъчна и мога само да предположа, че щом имате електротехници с пета квалификационна група, то вероятно имате производствена дейност и други условия, поради които не влизате в обхвата на изключението на чл. 8 ал. 5 на Наредба № 16-116/8.02.2008 г. и чл. 68, т. 1 от Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V. Повече за тези изключения можете да прочетете в статията

   Кога работодателят може да бъде и енергетик

   Отговор