Изисквания за монтаж и документация на пожарогасители

пожарогасител
Една от проверките на пожарогасителите, които се извършват ежемесечно съгласно Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. включва проверка относно това дали пожарогасителят е поставен в съответствие с изискванията. Докато в отменената Наредба Iз-2377 имаше препратка към национален стандарт, в актуалния нормативен документ вече можем да намерим и конкретните изисквания.

Какво означава пожарогасителят да е монтиран правилно?

В чл. 23, ал. 2 на Наредба № 8121з-647 е посочено, че пожаротехническите средства се монтират при спазване на следните изисквания:

1. пожарогасителите се поставят на конзоли или стойки или се монтират в шкафове, освен ако не са возим тип;
2. пожарогасители с обща маса 18 kg или по-малка се монтират така, че горната част на пожарогасителя да е на разстояние не повече от 1,5 m над пода; пожарогасители с обща маса, по-голяма от 18 kg (с изключение на возимите видове), се монтират така, че горната част на пожарогасителя да е на разстояние не повече от 1,0 m над пода; разстоянието между дъното на пожарогасителите, монтирани на конзоли или стойки, и пода е не по-малко от 3 cm;
3. когато пожаротехническите средства са монтирани или поставени на предназначените за тях места, инструкциите за работа се обръщат навън или по посока на най-вероятния достъп;
4. когато пожаротехническите средства са монтирани в затворени шкафове, които са поставени навън или са изложени на повишени температури, шкафовете се осигуряват с вентилационни отвори;
5. за пожаротехническите средства, разположени в заключени шкафове или помещения, се предвиждат средства за достъп при аварийна ситуация.

Освен това, за обектите, за които се изискват схеми за евакуация, е необходимо да има съответствие с означеното местоположение върху схемите. Местоположението на пожарогасителите и пътищата за достъп до тях трябва да бъдат обозначени със знаците Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

znaak-pojarogasitel

Документация към пожарогасители:

Наредба № 8121з-906 от 30.07.2015 г. изисква производителят на продукти за пожарогасене или неговият упълномощен представител пуска на пазара пожарогасителните средства задължително придружени с придружени с декларация за съответствие и инструкция за употреба, изготвени на български език.За тази цел производителят трябва да предостави тези документи на всеки от дистрибуторите или вносителите.

Декларацията се изготвя по образец на приложение № 6 на Наредба № 8121з-906 и удостоверява съответствието на конкретния продукт (партида) с изискванията на глава втора на същата наредба, както следва:
1. продуктът (партидата) съответства на характеристиките и техническите изисквания съгласно глава втора;
2. продуктът (партидата) е произведен(а) при внедрен фабричен производствен контрол или система за управление на качеството, съответстващи на чл. 9.

Ето каква декларация трябва да получите заедно с един нов пожарогасител:

ДЕКЛАРАЦИЯ

№ ……………………………….

 

1. Наименование на типа продукт: ………………………………………………………………………………….

2. Партиден или сериен номер, позволяващ идентификация на конкретния продукт: ……

3. Наименование на производителя, адрес за контакт с производителя и място на производство на конкретния продукт (партида) …….

Декларирам, че гореописаният продукт (партида):

1. съответства на характеристиките и техническите изисквания съгласно глава втора от Наредба № 8121з-906 от 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол;

2. е произведен при внедрена:

система за управление на качеството, съответстваща на EN ISO 9001 „Системи за управление на качеството. Изисквания (ISO 9001)“ с обхват „производство на продукти за пожарогасене“, или

система за фабричен производствен контрол с включени изисквания, както следва: ……..

(описват се изискванията, на които отговаря системата за фабричен производствен контрол)

Забележки:

1. В т. 2 се отбелязва със знак „Х“ при коя от определените 2 системи е произведен продуктът.

2. При внедрена система за фабричен производствен контрол в т. 2 се описва дали същата отговаря на изискванията, регламентирани в чл. 9 от Наредба № 8121з-906 от 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол.

Настоящата декларация се издава изцяло на отговорността на производителя по т. 3.

Производител: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

(име, длъжност)

…………………………………………..

(място и дата на издаване)

…………………………………………..

(подпис)

Още за пожарогасителите в колите

Съгласно изготвено становище от Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”, минималното изискване на което трябва да отговарят пожарогасителите, е според минималната гасителна ефективност в зависимост от обема/масата на гасителното вещество:
– за пожарогасители заредени с прах и халон, минималното количество е 1кг.
– за пожарогасители на водна основа, минималното количество е 2 литра.
– за пожарогасители заредени с СО2, минималното количество е 2 кг.
Предлаганите на пазара спрей-флакони не отговарят на изискването за минимално количество за зареждане на носимите пожарогасители.

Пожарогасител е годен за употреба, когато е преминал техническо обслужване. Техническата изправност на пожарогасителите се установява на място, от прегледа на трайно закрепения стикер на корпуса на уреда, който съдържа най–малко следната информация:
– индивидуален номер на стикера;
– наименованието на търговеца извършил техническото обслужване;
– адрес за кореспонденция;
– номер на полученото разрешение за осъществяване на дейността;
– вид на извършеното обслужване и крайния срок за извършването на следващо такова;
Превозно средство ще се счита че не е оборудвано с пожарогасител, когато за такъв се представи спрей-флакон за пожарогасене.

4 мнения за “Изисквания за монтаж и документация на пожарогасители”

 1. Защо трябва пожарогасителите да не са поставени директно на земята? До какво би довело това ? И каква е ролята на тези 3 см.?Благодаря предварително.

  Отговор
  • Здравейте,
   Причините са няколко:
   – поставен на земята лесно може да се замърси и/или да ръждяса;
   – на пода по-лесно може да бъде бутнат и повреден;
   – когато не е на пода се намалява вероятността да бъде преместен;
   – по-лесно се забелязва, ако липсва (остава стойката, поставката, куката)
   – по-запознати с темата казват, че поставянето на праховия пожарогасител на пода при влажни условия може да доведе до трудна употреба поради овлажняване/втвърдяване на праха.

   Отговор
 2. Наистина от изключителна важност е да се изисква от всеки един производител на продукти за пожарогасене или неговият упълномощен представител да предостави на абсолютно всеки от дистрибуторите или вносителите на продуктите декларация, удостоверяваща съответствието на конкретния продукт с условията на издаденото разрешение, както добре сте ги описали в статията, за което ви благодаря.Преди време отговарях за пожарогасителите в работата и уж звучи лесна задача но не и докато се устави че всички бяха с изтекъл срок, за това за тези неща е добре да се следи на време за бъда всичко по лесно и безопасно.

  Отговор

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.