Образци на фирмени документи в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Винаги е по-лесно, когато има нещо, от което да започнеш, например да имаш образец на фирмена заповед или друг документ, който да използваш като основа или дори да пасне точно на това, което и искаш да въведеш като фирмено изискване и прилагане на нормативната база.

Затова в библиотеката на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА сме подготвили над 100 образеца на фирмени заповеди, протоколи и други документи, чрез които да улесним работата на експертите по здраве и безопасност.

Всеки документ е обмислен и пречупен през нашия опит и знания и създаден специално за абонатите на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.

Към тях сме подготвили процедури стъпка по стъпка, които разясняват всяко действие необходимо за прилагане на нормативните изисквания.

Ето какви фирмени документи можете да намерите в

ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Използвайте линковете, за да отидете направо към процедурата и образците на документи по темата, която Ви интересува:

 

ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА
ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЧЛ. 24 чл. 24 от ЗЗБУТ (ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА)

Как да определим длъжностно лице по ЗБУТ във фирмата

ПРЕДСТАВИТЕЛ/И ПО ЧЛ. 403а КТ

Определяне на представител на работодателя пред Инспекция по труда – чл. 403а КТ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РАБОТЕЩИТЕ
КОМИТЕТИ И ГРУПИ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД / ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПО ЧЛ. 7а КТ

Учредяване на Група по условия на труд в предприятие до 50 човека

Процедура „Учредяване на ГУТ в предприятие до 50 човека“

Учредяване на Група по условия на труд в отделните структурни звена на предприятие с над 50 човека

Учредяване на Комитет по условия на труд

Как да учредим Комитет по условия на труд (КУТ)

Обучение на КУТ/ГУТ

Процедура „Обучение на представителите в комитетите и групите по условия на труд“

Представители на работещите по чл. 7а от Кодекса на труда

ИНСТРУКТАЖИ И ОБУЧЕНИЯ
ИНСТРУКТАЖИ И ОБУЧЕНИЯ

Инструктажи

Процедура „Организация на инструктажите“

Обучения, организация

Процедура „Организация на обученията по ЗБУТ“

ОЦЕНЯВАНЕ НА РИСКА

ОЦЕНЯВАНЕ НА РИСКА

Процедура „Оценяване на риска“

СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ЧЛ. 18 ЗЗБУТ

СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ЧЛ. 18 ЗЗБУТ

ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА / РАБОТНО И УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО
ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА / РАБОТНО И УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО

Лични предпазни средства

Процедура „Осигуряване на лични предпазни средства“

Работно и униформено облекло

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ И ЗАСТРАХОВКА ЗА РИСКА „ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА“
ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ И ЗАСТРАХОВКА ЗА РИСКА „ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА“

Трудови злополуки

Процедура „Установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки“

Застраховане за риска „Трудова злополука“

Процедура Застраховане за риска „трудова злополука“

ТРУДОУСТРОЯВАНЕ / ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ / ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
ТРУДОУСТРОЯВАНЕ / ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ / ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Определяне на места за трудоустрояване и трудоустрояване

Определяне на места за трудоустрояване – актуализация 02.01.2019 г.

Задължение за назначаване на хора с трайни увреждания

Процедура „Задължение за назначаване на хора с трайни увреждания“ – актуализирана с изискванията на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания.

Разследване на професионална болест

Процедура за признаване на професионалните болести

НАЕМАНЕ НА РАБОТА НА НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА
НАЕМАНЕ НА РАБОТА НА НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА

Процедура „Наемане на работа на непълнолетни лица“

ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ
ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ

Процедура „Организация и провеждане на периодични медицински прегледи“

ФИЗИОЛОГИЧНИ РЕЖИМИ НА ТРУД И ПОЧИВКА

ФИЗИОЛОГИЧНИ РЕЖИМИ НА ТРУД И ПОЧИВКА

Процедура „Въвеждане на физиологични режими на труд и почивка“

ФАКТОРИ НА РАБОТНАТА СРЕДА

ФАКТОРИ НА РАБОТНАТА СРЕДА

МИКРОКЛИМАТ

Процедура по Наредба № РД-07-3/2014 г. за микроклимата на работните места – закрити помещения

Процедура по Наредба № РД-07-3/2014 г. за микроклимата на работните места – работа на открито

ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА

Процедура за оценка на риска за експозиция на електромагнитни полета – част 1

Извършване на оценка на експозицията за експозиция на електромагнитни полета – част 2: риск за всички работещи

ХИМИЧНИ АГЕНТИ И ОХВС

Химични агенти

Ръководство за управление на риска при експозиция на химични агенти

Съхранение на опасни химични вещества и смеси

Процедура по Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси

Ръководство за извършване на оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси

ОГРАНИЧЕНИ ПРОСТРАНСТВА
ОГРАНИЧЕНИ ПРОСТРАНСТВА

Процедура „Организация на безопасна работа в ограничени пространства“

РАБОТНО ОБОРУДВАНЕ

РАБОТНО ОБОРУДВАНЕ

Поддръжка на работното оборудване

Товарно-разтоварни работи и стелажи

Електрокари и мотокари

Процедура за организация на безопасната експлоатация на електрокари и мотокари

СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ

СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ

Процедура за организация на безопасната експлоатация на повдигателни съоръжения – кранове и телфери

ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ

ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ

ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ

ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ

Вътрешнофирмено обучение за първа квалификационна група по електробезопасност

Процедура

Вътрешнофирмено обучение за втора до пета квалификационна група

СТРОИТЕЛЕН ОБЕКТ

СТРОИТЕЛЕН ОБЕКТ

УКРЕПВАНЕ НА ТОВАРИ

УКРЕПВАНЕ НА ТОВАРИ

Прилагане на изискванията на Наредба № 7 от 27.04.2018 г. за укрепване на превозваните товари