Изисквания за обучение при работа с диизоцианати

Може би си мислите, че изискването за обучение при работа с диизоцианати не се отнася за вашата фирма? Прочетете внимателно следващите редове и може да промените виждането си.

Проблемът

Диизоцианатите са кожни и респираторни сенсибилизатори (астмогени), които имат потенциал да причинят професионална астма и професионални кожни заболявания — алергични реакции.

Те могат да предизвикат промяна в дихателните пътища на хората („състояние на свръхчувствителност“). След като белите дробове станат свръхчувствителни, по-нататъшната експозиция на съответното вещество, дори при доста ниски равнища, може да предизвика астма.

Проучванията показват, че диизоцианатите са една от най-често срещаните причини за професионална астма, като броят на годишните случаи на заболеваемост в ЕС е над 5000 (някои проучвания посочват стойности над 7000).

Според оценките на експерти изложени на диизоцианати са около 4,2 милиона работници, а работа с диизоцианати има в над 2,4 милиона фирми в ЕС, като по-голямата част от тях са микропредприятия или малки и средни предприятия.

Изискването за обучение

Изискването за обучение ще намерите в т. 74 на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), което бе допълнено с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/1149 от 3 август 2020 година за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 отношение на диизоцианати.

В него се казва, че:

работодателят или самостоятелно заетото лице гарантира, че промишлените или професионалните потребители успешно са завършили обучение относно безопасното използване на диизоцианати преди употреба на веществата или смесите.

Обучението е задължително за:

 • всички работници или самостоятелно заети работници, които боравят с диизоцианати в самостоятелен вид, като съставка на други вещества или в смеси за промишлена и професионална употреба;
 • работещи, които извършват поддръжка на оборудване, в което са използвани диизоцианати;
 • ръководители, които упражняват контрол при такива задачи.

Обучението се подновява поне веднъж на всеки пет години.

Регламентът изисква обучението да се проведе от „експерт по здравословни и безопасни условия на труд, придобил своята компетентност в рамките на съответно професионално
обучение„.

Контрол по изпълнението на изискването на регламента извършват съответните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ).

Дали сте в обхвата на изискването?

Ползвали ли сте някога полиуретанова пяна или полиуретаново лепило вкъщи? В онези малките опаковки? Това означава, че сте работили с продукт, съдържащ диизоцианати.

Полиуретанови лепила и пени

Използват ли вашите общи работници или работници по поддръжка подобни материали? Това означава, че попадат в обхвата на задължителното обучение.

Строителство

Строителството е един от най-засегнатите сектори. Полиуретановите продукти се използват под формата на малки опаковки, в грундове и лепила за подови настилки, за подови покрития (онези хубави полиуретанови саморазливни замазки или хидроизолации) и полиуретанови уплътнители.

Полиуретанови смоли се използват за затваряне на пукнатини в замазка и запълване на фуги, за залепване на метални шини, профили и ъгли, за  инжекционна хидроизолация.

Модерният начин за топло и хидроизолация пък е пръскането с полиуретанова пяна – покриви, подпокривни пространства, мазета, стени и пр.

Пръскане на полиуретанова пяна

Защо се работи по начина, който виждате на снимката, дори в жегата? Именно заради експозицията на диизоцианати.

Работниците в производството на строителни материали за изолация като полиуретанови пени или изолационни плоскости също са изложени на риска от контакт с диизоцианати.

Впрочем, техническите ръководители и  бригадирите на работниците, използващи посочените продукти, също трябва да се обучат, тъй като те „упражняват надзор“.

Ремонт на автомобили

В конкретния случай най-вече можем да си говорим за процеса на „разкрасяване“ на автомобилите, защото за боядисване се използват двукомпонентни бои с втвърдител на основата на изоцианат (или смес от изоцианати и ароматни разтворители).

Ето защо още преди години в брошура от европейската кампания за опасни вещества виждаме тази картинка – тя е свързана с експозицията на диизоцианати:

Експозиция на изоцианати при боядисване на автомобили

Производство на полиуретанова пяна

Ако сте минавали през процеса на закупуване на нов матрак, вероятно сте изчели всичко за видовете дунапрен и мемори пяна, от които са направени матраците.

Разбира се, крайният продукт вече е безопасен, защото реакцията е завършила, но заетите в производството им подлежат на обучение заради риска от експозиция на диизоцианати.

Полиуретанова пяна се използва и в изолацията на бойлери и хладилници. От мека полиуретанова пяна се правят седалките за автомобили.

Други приложения

 • Диизоцианати се използват в добива – при пълнене на гуми с двукомпонентна смес от полиуретанова пяна, пръскане на земни и пластови повърхности и инжектиране на пукнатини.
 • Производство на мебели.
 • Заваряване на тръби, облицовани с полиуретанови пени. Това може да доведе до разпадане на пяната и освобождаване на изоцианати.
 • Производство на изделия от полиуретанов каучук.

Не трябва да се забравя и промишлената употреба на полиуретанови лепила. Със сигурност нашия списък не е всеобхватен, но

най-лесният начин да разберете дали попадате в обхвата на изискването за задължително обучение

е да погледнете етикетите и информационните листове за безопасност.

На етикета ще видите предупреждение: EUH204 Съдържа изоцианати. Може да причини алергична реакция.

Същото ще намерите и в раздел 2 на информационния лист за безопасност.

Ще има и задължителния текст (задължително се поставя на етикета, някои производители го включват и в информационния лист за безопасност):

Считано от 24 август 2023 г. се изисква подходящо обучение, преди да се пристъпи към промишлена или професионална употреба.

В някои информационни листове производителят е включил подробна информация за изискванията за обучение в раздел 15.

Задължителна програма на обучението

В приложението има и посочена задължителна програма. Тя е разделена на три части в зависимост от дейностите, съответно нивото на риска от експозиция на диизоцианати.

Базово ниво – задължително за всички

 • химия на диизоцианати;
 • опасност от токсичност (включително остра токсичност);
 • експозиция на диизоцианати;
 • гранични стойности за професионална експозиция;
 • как може да се развие сенсибилизация;
 • миризма като индикация за опасност;
 • значение на нестабилността за риска;
 • вискозитет, температура и молекулно тегло на диизоцианати;
 • лична хигиена;
 • необходими лични предпазни средства, включително практически указания за тяхното правилно използване и техните ограничения;
 • риск от контакт с кожата и излагане чрез вдишване;
 • риск във връзка с използвания процес на нанасяне;
 • схема за защита на кожата и дихателните пътища;
 • вентилация;
 • почистване, изтичания, поддържане;
 • изхвърляне на празни опаковки;
 • защитата на случайно присъстващи лица;
 • идентифициране на критичните стъпки на обработката;
 • специфични системи с национални кодове (ако е приложимо);
 • безопасност на поведението;

Допълнителни теми – ниво 2

Допълнителни теми (допълнителни аспекти на поведението; поддържане; управление на промените; оценка на съществуващи указания за безопасност; риск във връзка с процеса на нанасяне) трябва да са част от обучението при следните видове употреба:

 • боравене с отворени смеси при температура на околната среда (включително тунели от пенопласти);
 • пръскане във вентилирана кабина;
 • нанасяне с ролка;
 • нанасяне с четка;
 • нанасяне чрез потапяне и заливане;
 • механична обработка след нанасянето (напр. рязане) при изделия, които не са напълно втвърдени, но вече не са топли;
 • почистване и отпадъци;
 • всякаква друга употреба с подобна експозиция по кожен път и/или чрез вдишване.

Допълнителни теми – ниво 3

Освен базовото ниво и темите от ниво 2 за следните употреби се изисква обучението да включва  още допълнителна информация:

 • боравене с изделия, които не са напълно втвърдени (напр. току-що втвърдени, все още топли);
 • употреба в леярството;
 • поддържане и ремонт, които изискват достъп до оборудване;
 • открита обработка на топли или горещи формулации (> 45 °C);
 • пръскане на открито, при наличие на ограничена или само на естествена вентилация (включва големи промишлени работни зали) и пръскане под високо налягане (напр. пяна, еластомери);
 • всякаква друга употреба с подобна експозиция по кожен път и/или чрез вдишване.

Как може да обучите вашите работници?

Регламентът дава възможност обучението да се проведе както присъствено, така и онлайн.

Доставчикът на продукта, който съдържа диизоцианати, е длъжен да ви предостави материали за провеждане на обучението или да ви насочи към място, където да може да бъде проведено обучението.

Обикновено насоката е към разработените от Европейската търговска асоциация на производителите на диизоцианати и полиоли онлайн обучения.  За съжаление реалното ползване на платформата от български потребители е проблемно.

Ето защо:

 • в платформата са направени над 30 отделни модула, но все още не всички са на български език;
 • всеки участник се регистрира с отделен имейл;
 • преводът на материалите и озвучаването са направени машинно. Това включва и тестовете към всеки модул, като в някои случаи това доста затруднява избора на правилния отговор на въпроса. За да ви покажем какво означава „машинен превод“, ето един пример от теста:

Правилният отговор тук включваше и „визуален контакт“, който лично аз си го представям като нещо различно от „контакт с очите“.

Освен това модулите са раздробени прекалено много (общо 36 броя) и в голяма част от случаите ще се наложи да се преминават по 2-3 или повече модула. Затова пък, три четвърти от информацията се повтаря, защото не са измислили какво различно да сложат. Вижте тяхната матрица за избор на модули (на английски език, няма на български).

Не ви трябват изнервени работещи, нали?

Ние можем да помогнем, като гарантираме, че с нас всичко протича лесно. Можете да изберете какъвто формат смятате за най-подходящ за вашите работници.

💻 Онлайн обучение за безопасна работа с диизоцианати.

🖥 Дистанционно обучение през ZOOM или TEAMS

🗣 Присъствено обучение на място при вас.

ИЗТЕГЛЕТЕ НАШАТА ОФЕРТА

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Подарете си спокойствие със
една година
ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА
Получаваш и 3 безплатни обучения