Изисквания за обучение при работа с диизоцианати

Може би си мислите, че изискването за обучение при работа с диизоцианати не се отнася за вашата фирма? Прочетете внимателно следващите редове и може да промените виждането си.

Проблемът

Диизоцианатите са кожни и респираторни сенсибилизатори (астмогени), които имат потенциал да причинят професионална астма и професионални кожни заболявания — алергични реакции.

Те могат да предизвикат промяна в дихателните пътища на хората („състояние на свръхчувствителност“). След като белите дробове станат свръхчувствителни, по-нататъшната експозиция на съответното вещество, дори при доста ниски равнища, може да предизвика астма.

Проучванията показват, че диизоцианатите са една от най-често срещаните причини за професионална астма, като броят на годишните случаи на заболеваемост в ЕС е над 5000 (някои проучвания посочват стойности над 7000).

Според оценките на експерти изложени на диизоцианати са около 4,2 милиона работници, а работа с диизоцианати има в над 2,4 милиона фирми в ЕС, като по-голямата част от тях са микропредприятия или малки и средни предприятия.

Изискването за обучение

Изискването за обучение ще намерите в т. 74 на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), което бе допълнено с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/1149 от 3 август 2020 година за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 отношение на диизоцианати.

В него се казва, че:

работодателят или самостоятелно заетото лице гарантира, че промишлените или професионалните потребители успешно са завършили обучение относно безопасното използване на диизоцианати преди употреба на веществата или смесите.

Обучението е задължително за:

 • всички работници или самостоятелно заети работници, които боравят с диизоцианати в самостоятелен вид, като съставка на други вещества или в смеси за промишлена и професионална употреба;
 • работещи, които извършват поддръжка на оборудване, в което са използвани диизоцианати;
 • ръководители, които упражняват контрол при такива задачи.

Обучението се подновява поне веднъж на всеки пет години.

Регламентът изисква обучението да се проведе от „експерт по здравословни и безопасни условия на труд, придобил своята компетентност в рамките на съответно професионално
обучение„.

Контрол по изпълнението на изискването на регламента извършват съответните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ).

Дали сте в обхвата на изискването?

Ползвали ли сте някога полиуретанова пяна или полиуретаново лепило вкъщи? В онези малките опаковки? Това означава, че сте работили с продукт, съдържащ диизоцианати.

Полиуретанови лепила и пени

Използват ли вашите общи работници или работници по поддръжка подобни материали? Това означава, че попадат в обхвата на задължителното обучение.

Строителство

Строителството е един от най-засегнатите сектори. Полиуретановите продукти се използват под формата на малки опаковки, в грундове и лепила за подови настилки, за подови покрития (онези хубави полиуретанови саморазливни замазки или хидроизолации) и полиуретанови уплътнители.

Полиуретанови смоли се използват за затваряне на пукнатини в замазка и запълване на фуги, за залепване на метални шини, профили и ъгли, за  инжекционна хидроизолация.

Модерният начин за топло и хидроизолация пък е пръскането с полиуретанова пяна – покриви, подпокривни пространства, мазета, стени и пр.

Пръскане на полиуретанова пяна

Защо се работи по начина, който виждате на снимката, дори в жегата? Именно заради експозицията на диизоцианати.

Работниците в производството на строителни материали за изолация като полиуретанови пени или изолационни плоскости също са изложени на риска от контакт с диизоцианати.

Впрочем, техническите ръководители и  бригадирите на работниците, използващи посочените продукти, също трябва да се обучат, тъй като те „упражняват надзор“.

Ремонт на автомобили

В конкретния случай най-вече можем да си говорим за процеса на „разкрасяване“ на автомобилите, защото за боядисване се използват двукомпонентни бои с втвърдител на основата на изоцианат (или смес от изоцианати и ароматни разтворители).

Ето защо още преди години в брошура от европейската кампания за опасни вещества виждаме тази картинка – тя е свързана с експозицията на диизоцианати:

Експозиция на изоцианати при боядисване на автомобили

Производство на полиуретанова пяна

Ако сте минавали през процеса на закупуване на нов матрак, вероятно сте изчели всичко за видовете дунапрен и мемори пяна, от които са направени матраците.

Разбира се, крайният продукт вече е безопасен, защото реакцията е завършила, но заетите в производството им подлежат на обучение заради риска от експозиция на диизоцианати.

Полиуретанова пяна се използва и в изолацията на бойлери и хладилници. От мека полиуретанова пяна се правят седалките за автомобили.

Други приложения

 • Диизоцианати се използват в добива – при пълнене на гуми с двукомпонентна смес от полиуретанова пяна, пръскане на земни и пластови повърхности и инжектиране на пукнатини.
 • Производство на мебели.
 • Заваряване на тръби, облицовани с полиуретанови пени. Това може да доведе до разпадане на пяната и освобождаване на изоцианати.
 • Производство на изделия от полиуретанов каучук.

Не трябва да се забравя и промишлената употреба на полиуретанови лепила. Със сигурност нашия списък не е всеобхватен, но

най-лесният начин да разберете дали попадате в обхвата на изискването за задължително обучение

е да погледнете етикетите и информационните листове за безопасност.

На етикета ще видите предупреждение: EUH204 Съдържа изоцианати. Може да причини алергична реакция.

Същото ще намерите и в раздел 2 на информационния лист за безопасност.

Ще има и задължителния текст (задължително се поставя на етикета, някои производители го включват и в информационния лист за безопасност):

Считано от 24 август 2023 г. се изисква подходящо обучение, преди да се пристъпи към промишлена или професионална употреба.

В някои информационни листове производителят е включил подробна информация за изискванията за обучение в раздел 15.

Задължителна програма на обучението

В приложението има и посочена задължителна програма. Тя е разделена на три части в зависимост от дейностите, съответно нивото на риска от експозиция на диизоцианати. Например задължителното  за всички базово ниво изисква работещите с диизоцианати да бъдат запознари с:

 • химия на диизоцианати;
 • опасност от токсичност (включително остра токсичност);
 • експозиция на диизоцианати;
 • гранични стойности за професионална експозиция;
 • как може да се развие сенсибилизация;
 • миризма като индикация за опасност;
 • значение на нестабилността за риска;
 • вискозитет, температура и молекулно тегло на диизоцианати;
 • лична хигиена;
 • необходими лични предпазни средства, включително практически указания за тяхното правилно използване и техните ограничения;
 • риск от контакт с кожата и излагане чрез вдишване;
 • риск във връзка с използвания процес на нанасяне;
 • схема за защита на кожата и дихателните пътища;
 • вентилация;
 • почистване, изтичания, поддържане;
 • изхвърляне на празни опаковки;
 • защитата на случайно присъстващи лица;
 • идентифициране на критичните стъпки на обработката;
 • специфични системи с национални кодове (ако е приложимо);
 • безопасност на поведението;

Как може да обучите вашите работници?

Регламентът дава възможност обучението да се проведе както присъствено, така и онлайн.

Доставчикът на продукта, който съдържа диизоцианати, е длъжен да ви предостави материали за провеждане на обучението или да ви насочи към място, където да може да бъде проведено обучението. За съжаление това се случва рядко.

Лесният начин

С нас и нашите обучения всичко протича лесно. Можете да ползвате акто онлайн вариант, така и да проведен дистанционно обучение през ZOOM. Вижте повече:

💻 Онлайн обучение за безопасна работа с диизоцианати.

🗣 Присъствено обучение на място при вас или дистанционно през ZOOМ/Teams.

 

👨‍💻 ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ ЗА ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
Онлайн обучение за безопасна рабнота и съхранение на опаси вещества

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.