Изисквания за обучение на членове на Комитета/Групата по условия на труд

В предприятия с персонал от 5 до 50 човека включително работодателят има задължение да организира учредяването на Група по условия на труд. За по-големите рпедприятия – с над 50 човека персонал, задължението е за учредяване на Комитет по условия на труд.

Целта на тези структури е да подпомагат т. нар. социален диалог, да бъдат част от вземането на решения, свързани със здраве и безопасност при работа, да получават информация от работодателя за предприетите мерки и т.н.

За да могат да осъществяват тази своя дейност, членовете на Комитетите и Групите по условия на труд трябва да познават изискванията и подлежат задължително на два вида обучения:

 • първоначално – провежда се в едномесечен срок от избирането им;
 • ежегодно.

Нормативният акт, който определя програмите, реда и изискванията за обучение е Наредба № 4 от 03.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията.

В същото време Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд също дискутира изискванията за оучение на членовете на КУТ и ГУТ.

В нея има допълнителни изисквания към квалификацията на обучаващите лица и към фирмите, с които би трябвало да се съобразим при избора си на обучител.

Какви са основните характеристики на обучението на членовете на КУТ и ГУТ?

1. Обучението е задължително (чл. 30 от ЗЗБУТ).
2. Обучението се провежда в рамките на работното време, без да се отразява на трудовото възнаграждение на представителите.
3. Работодателят осигурява всички разходи, свързани с обучението на представителите в КУТ и ГУТ.

Кои подлежат на обучение?

На обучение подлежат всички членове на Комитетите и Групите по условия на труд. Изключение прави органа по безопасност и здраве при работа, който след промените в Закона за здравословни и безопасни условия на труд през 2007 г. не е задължително да е представител в КУТ.

Не трябва да забравяме обаче, че органът по БЗР (както още се нарича длъжностното лице по чл. 24 от ЗЗБУТ) подлежи на ежегодно обучение, съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 2.

Работодателят трябва с писмена заповед да определи поименно представителите, които ще бъдат обучавани, както и периода и начина за провеждане на обучението.

Самото обучение трябва да бъде проведено през работно време, каот отсъствието от конкретното работно място не повлиява трудовото възнаграждение.

Първоначално обучение на КУТ

Съгласно чл. 7. (1) на Наредба 4/1998 г. „Първоначалното обучение на представителите се провежда в едномесечен срок от избирането им.“

Тук възниква следния въпрос:

Ако представител на работещите в КУТ бъде преизбран, трябва ли той отново да премина първоначално обучение?

Инспекционната практика е разнородна – в някои случаи не се търси ново първоначално обучение, но пък в други се изисква такова. Кой е прав?

Ако разгледаме текста на наредбата, обаче, ще установим, че тя не прави изключение. В нея няма запис, че при преизбиране не е необходимо първоначално обучение, а текстът е императивен – след избиране следва първоначално обучение.

С други думи, ако следваме точно изискванията на чл. 7, ал. 1, то и при преизбиране следва съответният представител да премине първоначално обучение.

Учебна програма на първоначалното обучение

Учебната програма е с общ хорариум минимум 30 учебни часа, като в програмата задължително трябва да се предвиди време за индивидуално или групово разработване на практическа задача.

В Наредба 4 е посочена и конкретна програма, по която трябва да бъде проведено обучението. Тя съдържа 10 задължителни теми:

 1. държавна политика, нормативна уредба и управление на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в национален мащаб;
 2. фирмена политика и организация на дейността по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в предприятието;
 3. права, задължения и отговорности на участниците в трудовия процес, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 4. вредни фактори за здравето и безопасността на работещите – видове, въздействие върху здравето и работоспособността, превантивни мерки за защита и промоция на здравето;
 5. методи за оценка и анализ на професионалните рискове и условията на труд, източници на информация;
 6. трудов травматизъм, професионална заболяемост и свързани с труда заболявания, здравни, социални и икономически последици;
 7. социално партньорство; права и задължения на представителите; работа в екип; основни задачи на комитетите и групите по условия на труд;
 8. изисквания за подбор, обучение, квалификация, инструктаж и информираност на работещите в областта на безопасността и здравето при работа;
 9. специална закрила на някои категории работници;
 10. организация на контролната дейност, ред и начин за извършване на контрола.

 

Въпрос: Допустимо ли е дистанционна форма на първоначално обучение по ЗБУТ на представители на КУТ/ГУТ, без лектор, а само чрез предоставен писмен материал по теми и ако да, при какви условия?

Отговор: Условията, свързани с организацията и провеждането на обученията по ЗБУТ са описани в Наредба РД-07-2/16.12.2009 г., а за КУТ/ГУТ допълнително и в Наредба 4/1998 г.

В Чл. 7. (1) на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г се казва, че формите за обучение по безопасност и здраве при работа са редовна и дистанционна.

Значи дистанционно обучение е допустимо, но и при него има преподавател и обучаеми.

Условията по организация на дистанционото обучение са същите както при присъственото: програма, които отговаря на изискванията и на двете наредби (продължителност, теми и пр.), фирмата и обучителят да отговарят на чл. 8 на нардба РД-07-2/16.12.2009 г. и всичко останало, записано в двете наредби.

За проведеното първоначално обучение на представителите в КУТ и ГУТ се издава удостоверение по образец на Приложение 1 на Наредба 4/1998 г.. Удостоверението съдържа името, ЕГН-то и местоработата на обучения и изглежда по следния начин:

Приложение № 1 към чл. 9, ал. 4
(Изм. – ДВ, бр. 85 от 2000 г.)

………………………………………………………………………………………………………
(наименование и адрес на издаващия
удостоверението)

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ …….от ………… г.
Настоящото удостоверение се издава на…………………………………………………………………………………………………….
(име, презиме, фамилия)
ЕГН ……………………….. , от предприятие ………………………………………………………………………………………………………
(наименование и адрес)
за завършено през ………………………………………………………………………………………………
(месец, година)
първоначално обучение по здравословни и безопасни условия на труд съгласно Наредба № 4 от 1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията.

(подпис, печат)

Ежегодно обучение на членовете на КУТ и ГУТ

Освен на първоначално обучение, представителите в КУТ и ГУТ подлежат на ежегодно обучение с минимална продължителност 6 учебни часа.

Няма изрично определена програма за ежегодното обучение, но в НАредба 4/1998 г. са посочени неговите цели:

 1. опресняване на знанията;
 2. повишаване на ефективността на работата и развитие на лични умения;
 3. запознаване с промени на нормативните актове в областта на ЗБУТ;
 4. усъвършенстване на формите за работа, свързани с осъществяване на дейността им.

Документът, с който се удостоверява проведеното ежегодно обучение е протокол, в който се вписват участващите представители, лекторите и темите, по които е проведено обучението.

В практиката се е наложило и се допуска да се издават и удостоверения за ежегодно обучение. В този случай е важно да имаме запис, свързан с програмата на обучението и атрибутите на протокола. Например, при издаване на нашите удостоверение, ние поставяме програмата и лекторите от обратната страна на удостоверението.

 

Кой има право да извършва обучение на членовете на КУТ и ГУТ?

Обучението може да бъде организирано и проведено от работеля със собствени сили, както и да бъде наета външна организация:

 • юридически или физически лица, регистрирани по Търговския закон, по Закона за кооперациите или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в чийто предмет на дейност е посочено обучение;
 • висши училища, професионални училища, гимназии или колежи, и центрове за професионално обучение;
 • специализираните органи на Министерството на вътрешните работи.

Обучаващите лица трябва да бъдат с образователно-квалификационна степен не по-ниска от „бакалавър“ и професионални познания и опит в областта на здравословните и безопасните условия на труд.

Въпрос: Във фирмата в която работя имаме длъжностно лице по безопасност и здраве, има професионална квалификация инженер ПГС може ли той да провежда обучението на комитета по условия на труд. Или трябва обучението да го провежда от служба по трудова медицина?

Отговор: Напълно е възможно Вашето длъжностно лице по безопасност да провежда обучението на КУТ. Няма задължение за провеждане на обучение на КУТ от службата по трудова медицина. В някои случаи дори това може да е невъзможно, ако в регистрацията на СТМ като юридическо лице не е вписано „обучение“ в дейността.

Записи, свързани с обученията на членовете на КУТ и ГУТ

Документите, които удостоверяват проведените обучения на представителите на комитетите и групите на условия на труд са следните:

 1. Писмена заповед на работодателя, с която се определят поименно представителите, които ще бъдат обучавани, както и периода и начина за провеждане на обучението.
 2. Удостоверение за първоначално обучение, което съдържа името и ЕГН-то на обучения.
 3. Протоколи от ежегодно обучение, които съдържат участващите представители, лекторите и темите, по които е проведено обучението.

 

14 мнения за “Изисквания за обучение на членове на Комитета/Групата по условия на труд”

 1. Здравейте,
  В закона е записано, че мандата на членовете на КУТ представляващи работниците е 4 години. Те могат ли да бъдат преизбрани за следващ период от 4 години или е необходимо да бъдат заменени с други представители от работещите?

  Отговор
 2. Здравейте!
  Лица, с каква квалификация могат да преподават ЗБУТ в професионални обучения в Центровете за професионална квалификация. Според ЗПОО в задължителната подготовка на абсолютно всички програми се изучава този предмет.
  Може ли лице, което има Удостоверение съгласно Наредба № 4 от 03.11.1998 г. или Удостоверение за длъжностно лице, преминало ежегодно обучение по ЗБУТ, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. да преподава ЗБУТ в професионални обучения?
  Предварително благодаря!

  Отговор
  • Здравейте,
   В държавните образователни изисквания има текстове, които указват какви са изискванията към обучаващите. За съжаление не мога да ги тълкувам и е по-добре да отправите въпроса си към НАПОО.

   Текстът е следния:
   „Право да преподават по учебните предмети или модули от общата професионална
   подготовка имат лица с висше образование по съответната специалност.
   По учебен предмет или модул от професионалната подготовка, за който няма съответно
   професионално направление в Класификатора на областите на висше образование и
   професионалните направления, приет с Постановление № 125 от 2002 г. на Министерския съвет
   (ДВ, бр. 64 от 2002 г.), могат да преподават лица без висше образование и без професионална
   квалификация „учител“, ако са придобили професионална квалификация по съответната
   специалност при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.“

   Отговор
 3. Здравейте,
  имам въпрос!
  Преди изтичане на 4 год мандат представител на работещите в комитета напуска. Какво трябва да направи работодателя?
  Трябва ли заместник, нищо, свикване събрание или??
  Благодаря

  Отговор
 4. Здравейте, ако двама от представители на КУТ избрани от общото събрание са преизбрани за нов 4 годишен мандат трябва ли пак да преминат първоначално обучение с издаване на ново удостоверение при условие, че нямат прекъсване между мандати и са преминали ежегодното обучение през месец март 2019г.

  Отговор
  • Здравейте,
   Практиката е противоречива. Теоретично в Наредба 4 изискването е „Чл. 7. (1) Първоначалното обучение на представителите се провежда в едномесечен срок от избирането им.“
   Съответно няма текст, че ако са преизбрани, не е необходимо да се право отново първоначално обучение.( малко като в Народното събрание – няма значение за кой пореден мандат си избран, всеки път отново полагаш клетва :)

   Този текст на наредбата съответно дава повод и сме имали случаи с предписание към фирми за осигуряване на първоначално обучение на членове на КУТ, които са преизбрани за нов 4 годишен мандат.

   Има и случаи, в които контролните органи не са правили проблем за това, че не е правено ново първоначално обучение.

   Лично моето мнение е, че е по-добре да преминат ново първоначално обучение с останалите, които са нови – от една страна така изисква наредба 4, а от друга – няма лошо да си припомнят по-обширнич материал.

   Отговор
   • Благодаря ви бързия отговор и още един въпрос свързан с първоначалното обучение: на него подлежат всички членове на комитета по условия на труд/ с изключение на органа по безопасност и здраве при работа/, но в това число влизат ли и представителите на работодателя /които са пак същите/ или само представителите на работниците, за да мога да го опиша в заповедта за обучението.

    Отговор
    • Всички подлежат на обучение. Ако имате някакви съмнения, най-добре звъннете един телефон в инспекция по труда във Вашия град и попитайте и там.

 5. Здравейте ! Имам такъв въпрос. Допустимо ли е дистанционна форма на първоначално обучение по ЗБУТ, на представители на КУТ/ГУТ, без лектор, а само чрез предоставен писмен материал по теми и ако да, при какви условия ?

  Отговор
  • Здравейте,

   Условията, свързани с организацията и провеждането на обученията по ЗБУТ са описани в Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. , а за КУТ/ГУТ допълнително и в Наредба 4/1998 г.

   В Чл. 7. (1) на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г се казва, че формите за обучение по безопасност и здраве при работа са редовна и дистанционна.
   Значи дистанционно обучение е допустимо, но и при него има преподавател и обучаеми.
   Няма официално определение на „дистанционно обучение“, поради което не мога да Ви дам нормативно обоснован отговор дали е възможно само да се предоставят писмени материали и с това да се приключи обучението.

   Ако подходим от гледна точка на определенията за дистанционно обучение в литературата, то дори и при този вид обучение е необходимо да има някакъв контакт между преподавателя и обучавания, не задължително наживо. Например онлайн обучението по ЗБУТ на Otgovori.Info включва възможност обучаващите се да задават въпроси към всяка тема като коментар в страницата на темата или по-имейла и съответно получават отговори на тях от мен или д-р Евстатиева (в зависимост от темата на въпроса).

   Условията по организация на дистанционото обучение са същите както при присъственото: програма, които отговаря на изискванията и на двете наредби (продължителност, теми и пр.), фирмата и обучителят да отговарят на чл. 8 на нардба РД-07-2/16.12.2009 г. и всичко останало, записано в двете наредби, което би било доста дълго да го копирам тук.

   Отговор
 6. Здравейте,

  напълно е възможно Вашето длъжностно лице по безопасност да провежда обучението на КУТ.

  Няма задължение за провеждане на обучение на КУТ от службата по трудова медицина. В някои случаи дори това може да е невъзможно, ако в регистрацията на СТМ като юридическо лице не е вписано „обучение“ в дейността.

  Отговор
 7. Здравейте, имам въпрос към вас.Във фирмата в която работя имаме длъжностно лице по безопасност и здраве, има професионална квалификация инженер ПГС може ли той да провежда обучението на комитета по условия на труд. Или трябва обучението да го провежда от служба по трудова медицина.

  Отговор

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.