Изисквания за обучение на членове на Комитета/Групата по условия на труд

В предприятия с персонал от 5 до 50 човека включително работодателят има задължение да организира учредяването на Група по условия на труд. За по-големите рпедприятия – с над 50 човека персонал, задължението е за учредяване на Комитет по условия на труд.

Целта на тези структури е да подпомагат т. нар. социален диалог, да бъдат част от вземането на решения, свързани със здраве и безопасност при работа, да получават информация от работодателя за предприетите мерки и т.н.

За да могат да осъществяват тази своя дейност, членовете на Комитетите и Групите по условия на труд трябва да познават изискванията и подлежат задължително на два вида обучения:

 • първоначално – провежда се в едномесечен срок от избирането им;
 • ежегодно.

Нормативният акт, който определя програмите, реда и изискванията за обучение е Наредба № 4 от 03.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията.

Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.  също упоменава изискването за обучение на членовете на КУТ и ГУТ, като прави препратка към Наредба 4/1998 г. В нея обаче има нови изисквания относно квалификацията на обучаващите лица и фирми, с които би трябвало да се съобразим при избора си на обучител.

Какви са основните характеристики на обучението на членовете на КУТ и ГУТ?

1. Обучението е задължително (чл. 30 от ЗЗБУТ).
2. Обучението се провежда в рамките на работното време, без да се отразява на трудовото възнаграждение на представителите.
3. Работодателят осигурява всички разходи, свързани с обучението на представителите в КУТ и ГУТ.

Кои подлежат на обучение?

На обучение подлежат всички  членове на Комитета/Групата по условия на труд, с изключение на длъжностното лице по безопасност и здраве (не е задължителен член на КУТ). Не трябва да забравяме обаче, че органът по БЗР (както още се нарича длъжностното лице по чл. 24 от ЗЗБУТ) обаче подлежи на ежегодно обучение, съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 2.

Работодателят трябва с писмена заповед да определи поименно представителите, които ще бъдат обучавани, както и периода и начина за провеждане на обучението.

С каква продължителност е първоначалното обучение?

Наредба 4/1998 г. поставя изискването за хорариум не по малък от 30 учебни часа за първоначалното обучение.

Първоначалното обучение на членовете на КУТ и ГУТ се провежда по утвърдена програма от следните 10 теми, съгласно чл. 10 на Наредба 4/1998 г.:

 1. държавна политика, нормативна уредба и управление на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в национален мащаб;
 2. фирмена политика и организация на дейността по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в предприятието;
 3. права, задължения и отговорности на участниците в трудовия процес, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 4. вредни фактори за здравето и безопасността на работещите – видове, въздействие върху здравето и работоспособността, превантивни мерки за защита и промоция на здравето;
 5. методи за оценка и анализ на професионалните рискове и условията на труд, източници на информация;
 6. трудов травматизъм, професионална заболяемост и свързани с труда заболявания, здравни, социални и икономически последици;
 7. социално партньорство; права и задължения на представителите; работа в екип; основни задачи на комитетите и групите по условия на труд;
 8. изисквания за подбор, обучение, квалификация, инструктаж и информираност на работещите в областта на безопасността и здравето при работа;
 9. специална закрила на някои категории работници;
 10. организация на контролната дейност, ред и начин за извършване на контрола.

За проведеното обучение се издава удостоверение, което съдържа името и ЕГН-то на обучения.

Да отделиш поне три дни ръководители и лидери от производствената дейност на предприятието е доста трудно, но със съвременните технологии има лесно решение. Нашето онлайн обучение съдържа всички 10 теми, достъпно е по всяко време и от всеки компютър и има достатъчно време за всеки обучаем – кликнете тук и улеснете процеса.

Изисквания за ежегодно обучение на членовете на КУТ и ГУТ

Освен на първоначално обучение, представителите в КУТ и ГУТ подлежат на ежегодно обучение с минимална продължителност 6 учебни часа.

Съгласно наредба 4/1998 г. документът, с който се удостоверява проведеното ежегодно обучение е протокол, в който се вписват участващите представители, лекторите и темите, по които е проведено обучението.

На практика, обаче, няма проблем членовете на Комитета/Групата по условия на труд да получат като доказателствен документ издадено удостоверение за обучение, стига то да съдържа необходиймата информация.

Кой има право да извършва обучение на членовете на КУТ и ГУТ?

Тук, както започнах в началото се появяват противоречие между по-старата Наредба 4/1998 г. и относително новата Наредба РД-07-2/16.12.2009 г., която обедини изискванията относно обучение по безопасност и здраве при работа.  Тъй като втората е по-нов нормативен акт, то считаме нейните изисквания за меродавни , а именно:

 • работодателят може сам да организира обучението на представителите в КУТ, като спази изискванията относно квалификацията на обучаващото лице  – образователно-квалификационна степен не по-ниска от „бакалавър“ и професионални познания и опит в областта на здравословните и безопасните условия на труд.
 • обучението на членовете на КУТ и ГУТ може да се извърши от външна фирма чрез договор. Единственото изискване към фирмата е да има в предмета на дейност посочено „обучение“. Разбира се, фирмата трябва да осигури квалифицирано лице, съгласно посочените вече изисквания за такова.
 •  обучението може да бъде проведено и от висши училища, професионални училища, гимназии или колежи, и центрове за професионално обучение.

Записи, свързани с обученията на членовете на КУТ и ГУТ

Документите, които удостоверяват проведените обучения на представителите на комитетите и групите на условия на труд са следните:

 1. Писмена заповед на работодателя, с която се определят поименно представителите, които ще бъдат обучавани, както и периода и начина за провеждане на обучението.
 2. Удостоверение за първоначално обучение, което съдържа името и ЕГН-то на обучения.
 3. Протоколи от ежегодно обучение, които съдържат участващите представители, лекторите и темите, по които е проведено обучението.

 

Подобни статии:

8 мнения за “Изисквания за обучение на членове на Комитета/Групата по условия на труд”

 1. Здравейте, ако двама от представители на КУТ избрани от общото събрание са преизбрани за нов 4 годишен мандат трябва ли пак да преминат първоначално обучение с издаване на ново удостоверение при условие, че нямат прекъсване между мандати и са преминали ежегодното обучение през месец март 2019г.

  • Здравейте,
   Практиката е противоречива. Теоретично в Наредба 4 изискването е „Чл. 7. (1) Първоначалното обучение на представителите се провежда в едномесечен срок от избирането им.“
   Съответно няма текст, че ако са преизбрани, не е необходимо да се право отново първоначално обучение.( малко като в Народното събрание – няма значение за кой пореден мандат си избран, всеки път отново полагаш клетва :)

   Този текст на наредбата съответно дава повод и сме имали случаи с предписание към фирми за осигуряване на първоначално обучение на членове на КУТ, които са преизбрани за нов 4 годишен мандат.

   Има и случаи, в които контролните органи не са правили проблем за това, че не е правено ново първоначално обучение.

   Лично моето мнение е, че е по-добре да преминат ново първоначално обучение с останалите, които са нови – от една страна така изисква наредба 4, а от друга – няма лошо да си припомнят по-обширнич материал.

   • Благодаря ви бързия отговор и още един въпрос свързан с първоначалното обучение: на него подлежат всички членове на комитета по условия на труд/ с изключение на органа по безопасност и здраве при работа/, но в това число влизат ли и представителите на работодателя /които са пак същите/ или само представителите на работниците, за да мога да го опиша в заповедта за обучението.

    • Всички подлежат на обучение. Ако имате някакви съмнения, най-добре звъннете един телефон в инспекция по труда във Вашия град и попитайте и там.

 2. Здравейте ! Имам такъв въпрос. Допустимо ли е дистанционна форма на първоначално обучение по ЗБУТ, на представители на КУТ/ГУТ, без лектор, а само чрез предоставен писмен материал по теми и ако да, при какви условия ?

  • Здравейте,

   Условията, свързани с организацията и провеждането на обученията по ЗБУТ са описани в Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. , а за КУТ/ГУТ допълнително и в Наредба 4/1998 г.

   В Чл. 7. (1) на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г се казва, че формите за обучение по безопасност и здраве при работа са редовна и дистанционна.
   Значи дистанционно обучение е допустимо, но и при него има преподавател и обучаеми.
   Няма официално определение на „дистанционно обучение“, поради което не мога да Ви дам нормативно обоснован отговор дали е възможно само да се предоставят писмени материали и с това да се приключи обучението.

   Ако подходим от гледна точка на определенията за дистанционно обучение в литературата, то дори и при този вид обучение е необходимо да има някакъв контакт между преподавателя и обучавания, не задължително наживо. Например онлайн обучението по ЗБУТ на Otgovori.Info включва възможност обучаващите се да задават въпроси към всяка тема като коментар в страницата на темата или по-имейла и съответно получават отговори на тях от мен или д-р Евстатиева (в зависимост от темата на въпроса).

   Условията по организация на дистанционото обучение са същите както при присъственото: програма, които отговаря на изискванията и на двете наредби (продължителност, теми и пр.), фирмата и обучителят да отговарят на чл. 8 на нардба РД-07-2/16.12.2009 г. и всичко останало, записано в двете наредби, което би било доста дълго да го копирам тук.

 3. Здравейте,

  напълно е възможно Вашето длъжностно лице по безопасност да провежда обучението на КУТ.

  Няма задължение за провеждане на обучение на КУТ от службата по трудова медицина. В някои случаи дори това може да е невъзможно, ако в регистрацията на СТМ като юридическо лице не е вписано „обучение“ в дейността.

 4. Здравейте, имам въпрос към вас.Във фирмата в която работя имаме длъжностно лице по безопасност и здраве, има професионална квалификация инженер ПГС може ли той да провежда обучението на комитета по условия на труд. Или трябва обучението да го провежда от служба по трудова медицина.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.