Изисквания за обучение на КУТ и ГУТ

Нормативният акт, който определя програмите, реда и изискванията за обучение на КУТ и ГУТ е Наредба № 4 от 03.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията (Обн., ДВ, бр. 133 от 11.11.1998 г.; изм. и доп., бр. 85 от 17.10.2000 г.). Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд също упоменава изискването за обучение на членовете на КУТ и ГУТ, като прави препратка към Наредба 4/1998 г. В нея обаче има нови изисквания относно квалификацията на обучаващите лица и фирми ,с които би трябвало да се съобразим при избора си на обучител.

Какви са основните характеристики на обучението на членовете на КУТ и ГУТ?

1. Обучението е задължително (чл. 30 от ЗЗБУТ).
2. Обучението се провежда в рамките на работното време, без да се отразява на трудовото възнаграждение на представителите.
3. Работодателят осигурява всички разходи, свързани с обучението на представителите в КУТ и ГУТ.

Кои подлежат на обучение?

На обучение подлежат всички  членове на КУТ и ГУТ, с изключение на длъжностното лице по безопасност и здраве (не е задължителен член на КУТ). Не трябва да забравяме обаче, че органът по БЗР (както още се нарича длъжностното лице по чл. 24 от ЗЗБУТ) обаче подлежи на ежегодно обучение, съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 2.

Работодателят трябва с писмена заповед да определи поименно представителите, които ще бъдат обучавани, както и периода и начина за провеждане на обучението.

В какъв срок от учредяването на КУТ/ГУТ трябва да се извърши обучението?

Първоначалното обучение на представителите се провежда в едномесечен срок от избирането им.

С каква продължителност е първоначалното обучение?

Наредба 4 поставя изискването за хорариум не по малък от 30 учебни часа за първоначалното обучение.

Първоначалното обучение на членовете на КУТ и ГУТ се провежда по утвърдена програма, описана в Наредба 4/1998 г. За проведеното обучение се издава удостоверение, което съдържа името и ЕГН-то на обучения.

Изисквания за ежегодно обучение на членовете на КУТ и ГУТ

Освен на първоначално обучение, представителите в КУТ и ГУТ подлежат на ежегодно обучение с минимална продължителност 6 учебни часа. Документът, с който се удостоверява проведеното ежегодно обучение е протокол, в който се вписват участващите представители, лекторите и темите, по които е проведено обучението.

Кой има право да извършва обучение на членовете на КУТ и ГУТ?

Тук, както започнах в началото се появяват противоречие между по-старата Наредба 4/1998 г. и относително новата Наредба РД-07-2/16.12.2009 г., която обедини изискванията относно обучение по безопасност и здраве при работа.  Тъй като втората е по-нов нормативен акт, то считаме нейните изисквания за меродавни , а именно:

– работодателят може сам да организира обучението на представителите в КУТ, като спази изискванията относно квалификацията на обучаващото лице  – образователно-квалификационна степен не по-ниска от „бакалавър“ и професионални познания и опит в областта на здравословните и безопасните условия на труд. Не се допуска организиране на обучение от работодателя чрез наемане на външно физическо лице.

– обучението на членовете на КУТ и ГУТ може да се извърши от външна фирма чрез договор. Единственото изискване към фирмата е да има в предмета на дейност посочено „обучение“. Разбира се, фирмата трябва да осигури квалифицирано лице, съгласно посочените вече изисквания за такова.

– обучението може да бъде проведено и от висши училища, професионални училища, гимназии или колежи, и центрове за професионално обучение.

Записи, свързани с обученията на членовете на КУТ и ГУТ

Документите, които удостоверяват проведените обучения на представителите на комитетите и групите на условия на труд са следните:

1. Писмена заповед на работодателя, с която се определят поименно представителите, които ще бъдат обучавани, както и периода и начина за провеждане на обучението.

2. Удостоверение за първоначално обучение, което съдържа името и ЕГН-то на обучения.

3. Протоколи от ежегодно обучение, които съдържат участващите представители, лекторите и темите, по които е проведено обучението.

Подобни статии:

4 thoughts on “Изисквания за обучение на КУТ и ГУТ”

 1. Здравейте ! Имам такъв въпрос. Допустимо ли е дистанционна форма на първоначално обучение по ЗБУТ, на представители на КУТ/ГУТ, без лектор, а само чрез предоставен писмен материал по теми и ако да, при какви условия ?

  • Здравейте,

   Условията, свързани с организацията и провеждането на обученията по ЗБУТ са описани в Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. , а за КУТ/ГУТ допълнително и в Наредба 4/1998 г.

   В Чл. 7. (1) на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г се казва, че формите за обучение по безопасност и здраве при работа са редовна и дистанционна.
   Значи дистанционно обучение е допустимо, но и при него има преподавател и обучаеми.
   Няма официално определение на „дистанционно обучение“, поради което не мога да Ви дам нормативно обоснован отговор дали е възможно само да се предоставят писмени материали и с това да се приключи обучението.

   Ако подходим от гледна точка на определенията за дистанционно обучение в литературата, то дори и при този вид обучение е необходимо да има някакъв контакт между преподавателя и обучавания, не задължително наживо. Например онлайн обучението по ЗБУТ на Otgovori.Info включва възможност обучаващите се да задават въпроси към всяка тема като коментар в страницата на темата или по-имейла и съответно получават отговори на тях от мен или д-р Евстатиева (в зависимост от темата на въпроса).

   Условията по организация на дистанционото обучение са същите както при присъственото: програма, които отговаря на изискванията и на двете наредби (продължителност, теми и пр.), фирмата и обучителят да отговарят на чл. 8 на нардба РД-07-2/16.12.2009 г. и всичко останало, записано в двете наредби, което би било доста дълго да го копирам тук.

 2. Здравейте,

  напълно е възможно Вашето длъжностно лице по безопасност да провежда обучението на КУТ.

  Няма задължение за провеждане на обучение на КУТ от службата по трудова медицина. В някои случаи дори това може да е невъзможно, ако в регистрацията на СТМ като юридическо лице не е вписано „обучение“ в дейността.

 3. Здравейте, имам въпрос към вас.Във фирмата в която работя имаме длъжностно лице по безопасност и здраве, има професионална квалификация инженер ПГС може ли той да провежда обучението на комитета по условия на труд. Или трябва обучението да го провежда от служба по трудова медицина.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.