Как да изберем теми за обучение на провеждащите инструктажи

Изискванията за обучение по правилата за безопасност и здраве при работа, както и условията и реда за провеждане на обученията, са определени в Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

В чл. 6 на наредбата са определени шест групи работещи, подлежащи на обучения.

Една от групите, за които се изисква обучение по безопасност и здраве при работа, е на

„лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа“.

Обучението на тези лица се провежда ежегодно с хорариум не по-малко от 6 учебни часа и може да се проведе като дистанционно обучение по ЗБУТ или в присъствена форма.

В наредбата няма посочена конкретна програма за този вид обучение, но са посочени целите на обучението:

 • усвояване на начините и средствата за осигуряване на ЗБУТ;
 • запознаване с основните законови и подзаконови нормативни изисквания и правилата за безопасност и здраве при работа и
 • поддържане на необходимото ниво на знания и умения по безопасност и здраве при работа на работещите.

В тази статия ще споделим нашия опит от десетките обучения, които сме провели:

Защо темата за инструктажите не универсална

Ежегодното обучение на лицата провеждащи инструктажи е добро място за уеднаквяване на практиките по провеждане и документиране на инструктажите във фирмата и за разискване на казуси и специфични ситуации, за които е необходимо специализиране решение.

Често във фирми с голям брой дейности, с множество рискове и/или териториална разпокъсаност се установяват различни практики по отношение на документиране на инструктажа.

В Наредбата има три образеца на книги за инструктаж, но няма подробни указания относно редица записи.

В същото време се прилагат редица добри или лоши практики при документирането на инструктажите и ежегодното обучение на лицата провеждащи инструктажи е мястото да се препоръча определен начин на запис или да се забрани лоша практика.

Нормативни изисквания или отговор на въпроса „Защо“

По време на ежегодното обучение могат да се разгледат и теми, които са част от провежданите инструктажи, например:

 • данни от оценката на риска – основни рискове в предприятието
 • лични предпазни средства – правилни начини за използване, съхранение и почистване, срок на годност
 • въздействие на специфичин  фактори като шум, вибрации и др. и начините за предпазване и др.

В тези случаи темите би трябвало да се разглеждат в различна светлина, спрямо тази при обучението на КУТ/ГУТ и длъжностното лице по чл. 24 от ЗЗБУТ.

Преките нормативни изисквания и задължения на работодателя са добра информация за работещите, но това, което е необходимо да достигне до лицата провеждащи инструктажи е информацията, с която те да запознаят инструктираните, а именно да се отговори на въпроса „Защо?“ е необходимо спазването на определени правила и определено поведение.

Има ли нормативни изисквания за съдържание на обучението

В различни нормативни актове, свързани с фактори на работната среда или специфични дейности (работа с видеодисплей, ръчна работа с тежести и др.) има добри примери за това какво е необходимо да съдържа обучението на лицата провеждащи инструктажи.

Например при работа с видеодисплей, Наредба 7/2005 г. изисква работещите да получат информация относно

„изискванията към конкретното оборудване, работната среда, използваните програмни продукти и възможните рискове за увреждане на зрението, на мускулно-скелетната система, за възникване на психичен стрес и др., както и за изискванията към тяхното поведение, с оглед запазване на здравето им“.

Включвайки тази тема и информация в обучението на лицата провеждащи инструктажи, ние ще осигурим необходимите знания за обучение и информиране на останалите инструктирани работещи  –  още при провеждане на инструктажа на работното място или при включване на темата в програма за периодичен инструктаж.

Кой определя темите

Длъжностните лица по чл. 24 ЗЗБУТ (органите по БЗР) имат най-преки наблюдения върху дисциплината и начина на провеждане на инструктажите.

Те също така познават дейностите във фирмата, възможностите за подобрение, допусканите нарушения и темите, по които работещите са чувствителни.

Ето защо длъжностните лица трябва да имат водеща роля при определяне на темите за ежегодното обучение на лицата провеждащи инструктажи, така че заедно с обучаващите да моделират темите така, че да имат необходимия ефект.

Когато приложите тези прости правила и когато имате знаещи и опитни обучаващи, то нашият опит показва, че дори изключително знаещи ръководители и провеждащи инструктажи стават по-заинтересовани и оставят по-доволни от обучението.

Вижте още:

Полезно от ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА ↓

📙  Процедура Организация на обученията по безопасност и здраве при работа

📑  Ръководство за правилно документиране на инструктажите – над 30 правила, с които ще сте сигурни, че инструктажите се документират в съответствие с изискванията на нормативната база и контролните органи.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

4 мнения за “Как да изберем теми за обучение на провеждащите инструктажи”

 1. Благодаря за отделеното Ви време за препоръките и отговорите на поставените от мен въпроси!Сключихме договор -граждански на основание чл.24 от ЗЗБУТ за определяне на длъжностно лице изпълняващо финкциите на такова осигуряващо прилагането и спазването на правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа.Като задължение вменихме и провждането на видовете инструктажи по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа на строителния обект.В момента изчакваме становището от компететния проверяващ орган но в хода на проверката ни бе дадено да разберем , че е „доброзорно “ лицето да е на трудов договор във фирмата -нарушавали сме преходните и заключителни разпоредби на КТ- освен това лицето нямало строително образоваие или с други думи няма опит в сферата на строителство и очакваме да го нарека неприятна изненада. Аз съм по образование Строителен инженер и в момента сък КБЗ на етап изпълнение на строежа и съм озадачена от факта , че в качеството си на такава ми е възложен провеждането на начален инструктаж на всички външни лица стъпващи на строителната площадка и проверяващия орган прима тези обстоятелства а не може Техническия ръководител на обекта -колега със същото образование като мен , че и дори с по голям опит в сферата на здраве и безопасност не може на провежда видове инструктажи . Вярвам , че с времето и практиката пародкси като този да се изяснят !
  Още веднъж Благодаря за професионализма Ви и , че уважихте с Вашия отговор моето питане!
  Успешна година!

  Отговор
  • Здравейте,
   Нещо се обърках от последните изречения – как не може техническият ръководител да провежда инструктажите? Това по подразбиране му е въведено като задължение в Наредба 2/2004:

   Чл. 26. Техническият ръководител:
   4. провежда инструктаж по ЗБУТ на ръководените от него работещи;

   Отговор
 2. Здравейте г-жо Илиева!Чудесен коментар на темата и идеите , които давате за по ефективни обучения и инструктажи по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа!Имам въпрос свързан с ежедневен инструктаж на технически ръководител на обект:Седалището на фирмата е в гр.Бургас обект строителен в гр.София- назначен само Технически ръководител !При положение , че друг представител или дл.лице на фирмата няма кой трябва да провежда ежедневния инструктаж на Техническия ръководител ?И второто ми питане и свързано с понятието „длъжностно лице“ в наредбата за провеждане на инструктажи и обучения по ЗБР- трябва ли лицето което провежда инструктажите да е в трудово правни отношения с Работодателя за да е налице делегиране на права за провеждане на инструктажи или може и външно за фирмата лице?Ако е възможна хипотезата как документално се оформя Заповед на външно лице да провежда инструктажите и тази Заповед каква правна стойност има при проверка от контролен отговор!Благодаря Ви предварително за времето , което ще ми отделите за да излязя от лабиринта на този казус!Спокойна вечер!

  Отговор
  • Здравейте, инж. Коларова,
   По първия въпрос не мога да Ви отговоря. Всъщност преди него има друг въпрос – трябва ли да на техническия ръководител да се провежда ежедневен инструктаж? Моето мнение е, че трябва, но пък често има и обратното становище. Ако и Вие смятате, че трябва, то останалото е „въпрос на организация“. Наредбата поставя изискванията и оставя на работодателя да си намери начина.

   По втория въпрос: Определение за „длъжностно лице“ има в Кодекса на труда, но практиката до момента е показала, че няма проблем инструктажи да се провеждат от лица от външни фирми, т.е. да няма трудовоправно отношение. В този случай ще има договор с лицето и въз основа на този договор ще се изготви заповедта. Възможно е договорът да е с фирма и в него или като анекс изрично да се посочи кое ще е конкретното лице, което ще извършва инструктажа (или конкретните лица). Въз основа на това лицето ще се включи в заповедта.

   Отговор