Изисквания за обучение при работа, свързана с експозиция на шум

Обучението и информираността на работещите, изложени на шум на или над долната стойност на експозиция за предприемане на действие /80 dB(A)/ е важна част от организационните мерки, които трябва да предприеме работодателят при установяване, че има такива работни места.

Познаването на рисковете ще спомогне за убеждението на изложените на тази опасност работещи в необходимостта от използване на предоставените лични предпазни средства и в осъзнаване на риска от загуба на слуха, което понякога се случва без да го разберем поради спецификите на увреждането.

Поради тази причина, на две места в Наредба № 6 от 15 август 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум се говори за задължението на работодателя да осигури обучение на работещите при експозиция на шум.

Съгласно чл. 7. (1) от Наредбата работодателят е длъжен да отстрани или да сведе до минимум рисковете, произтичащи от експозиция на шум при източника.

Един от описаните подходи е предоставянето на подходяща информация и обучение на работещите за правилното и безопасното използване на работното оборудване с цел да се сведе до минимум експозицията им на шум.

В чл. 11 изискванията са описани по-подробно и вече е вменено задължение на работодателя в случаите, когато има работещи, изложени на шум на или над долната стойност на експозиция за предприемане на действие – 80dB(A) да осигури информация и обучение на изложените на риск работещи.

Информацията и обучението включват:

  1. естеството на риска;
  2. мерките, предприети за прилагане изискванията на наредбата, с цел отстраняването или свеждането до минимум на рисковете, произтичащи от шум, както и условията, при които мерките се прилагат;
  3. граничните стойности на експозиция и стойностите на експозиция за предприемане на действие;
  4. резултатите от оценяването и измерването на шума и разясняване на тяхното значение и потенциалните рискове;
  5. информация за правилното използване на средствата за защита на слуха;
  6. необходимостта и начина за откриване и съобщаване на признаците на увреждане на слуха;
  7. случаите, в които работниците подлежат на здравно наблюдение, и целта на здравното наблюдение;
  8. безопасни работни практики за свеждане до минимум на експозицията на шум.
Вижте още и:

✅ За да сте сигурни, че сте изпълнили всички нормативни изисквания, е достатъчно да използвате нашата процедура, която ще ви преведе през всички стъпки за изпълнение на нормативните изисквания за осигуряване на здраве и бeзопасност при експозиция на шум. 🔒

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Подарете си спокойствие със
една година
ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА
Получаваш и 3 безплатни обучения