Изисквания за обучение при работа, свързана с експозиция на шум

Обучението и информираността на работещите, изложени на шум, е важна част от задължителните организационните мерки, които трябва да предприеме работодателят при установяване, че има такива работни места.

Познаването на рисковете ще спомогне за убеждението на изложените на тази опасност работещи в необходимостта от използване на предоставените лични предпазни средства и в осъзнаване на риска от загуба на слуха, което понякога се случва без да го разберем поради спецификите на увреждането.

Поради тази причина, на две места в Наредба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум се говори за задължението на работодателя да осигури обучение на работещите при експозиция на шум.

Съгласно чл. 7. (1) от Наредбата работодателят е длъжен да отстрани или да сведе до минимум рисковете, произтичащи от експозиция на шум при източника.

Един от описаните подходи е предоставянето на подходяща информация и обучение на работещите за правилното и безопасното използване на работното оборудване с цел да се сведе до минимум експозицията им на шум.

В чл. 11 изискванията са описани по-подробно и вече е вменено задължение на работодателя в случаите, когато има работещи, изложени на шум на или над долната стойност на експозиция за предприемане на действие – 80dB(A) да осигури информация и обучение на изложените на риск работещи.

Информацията и обучението включват:

  1. естеството на риска;
  2. мерките, предприети за прилагане изискванията на наредбата, с цел отстраняването или свеждането до минимум на рисковете, произтичащи от шум, както и условията, при които мерките се прилагат;
  3. граничните стойности на експозиция и стойностите на експозиция за предприемане на действие;
  4. резултатите от оценяването и измерването на шума и разясняване на тяхното значение и потенциалните рискове;
  5. информация за правилното използване на средствата за защита на слуха;
  6. необходимостта и начина за откриване и съобщаване на признаците на увреждане на слуха;
  7. случаите, в които работниците подлежат на здравно наблюдение, и целта на здравното наблюдение;
  8. безопасни работни практики за свеждане до минимум на експозицията на шум.
Вижте още и:

✅ За да сте сигурни, че сте изпълнили всички нормативни изисквания, е достатъчно да използвате нашата процедура, която ще ви преведе през всички стъпки за изпълнение на нормативните изисквания за осигуряване на здраве и бeзопасност при експозиция на шум. 🔒

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.