Ако сте в майчинство не ви се полагат работно облекло и очила за работа с видеодисплей

1. Относно работното облекло.

Съгласно чл. 7 от Наредбата за безплатното работно и униформено облекло (НРБУ, обн., ДВ, бр. 8 от 1987 г.; изм., бр. 38 от 1990 г.) работно облекло се осигурява на работниците и служителите от предприятията от материалната и нематериалната сфера, когато условията на работа налагат да се запази личното им облекло. Работното облекло се предоставя за ползване по време на изпълнение на трудовите задължения. В периода, когато се ползва отпуск по майчинство, служителката не е на работа и не изпълнява служебните си задължения, следователно няма право на безплатно работно облекло.

2. Относно очила за работа с компютър.

Необходимо е първо да споменем, че широко използваната фраза „предпазни очила“ не е точна и не съществува като понятие в нормативната база по отношение работата с видеодисплей. Може да се говори за „защитни очила“ при дейности като заваряване, с опасност от изхвръкване и попадане в очите на частици материал, работа с лазери и подобни.

По смисъла на §1, т.2 от допълнителните разпоредби на Наредба №7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи ( обн., ДВ, бр. 70 от 26.08.2005 г.) “лице, работещо с видеодисплей е всеки работещ, който обичайно работи с видеодисплей не по-малко от половината от установеното за него работно време”. Ако е налице това условие, работодателят осигурява за своя сметка средства за корекция на зрението на работещия за работата му с видеодисплей , ако са предписани от специалист по очни болести при прегледите, извършени по чл.9, ал. 1 на Наредбата. За времето, през което се ползва отпуск по майчинство не са изпълнени тези условия, следователно на служителка в отпуска по майчинство не полагат очила за работа с компютър.

Подобни статии:

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.