Онлайн обучение по ЗБУТ от Otgovori.Info

Подготвеното от нас онлайн дистанционно обучение по безопасност и здраве при работа  отговаря на изискванията на Наредба № 4 от 03.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията (Обн., ДВ, бр. 133 от 11.11.1998 г.; изм. и доп., бр. 85 от 17.10.2000 г.). Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Информацията, до която ще имате достъп е събрана и систематизирана от нас въз основа на опита в работата с различни фирми, проучване на съдебни решения, отговори на МТСП, информационни материали и възникнали въпроси при проведените от нас десетки обучения по безопасност и здраве при работа на длъжностни лица, представители в Комитети и Групи по условия на труд, ръководители и лица, провеждащи инструктажи.

Имате възможност да изберете от две дистанционни обучения:

Получавате легитимен документ пред Инспекция по труда

На завършилите дистанционно обучение по ЗБУТ се издават легитимни документи в съответствие с нормативните изисквания:

  • Удостоверение за преминато първоначално обучение по образеца на Приложение №1 на Наредба № 4 от 3.11.1998 г. , с което се удостоверяват знания за успешно участие в работата на Комитета/Групата по условия на труд.
  • Удостоверение/Сертификат за преминато периодично обучение по ЗБУТ, с което удостоверява можете да:
    • извършвате дейност като орган по безопасност и здраве при работа (длъжностно лице по ЗБУТ), съгласно чл. 24 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове;
    • провеждате инструктажи съгласно Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г.
    • участвате в работата на Комитета и/или Групата по условия на труд.

През цялото време на обучението, имате възможност да задавате интересуващи ви въпроси, свързани с ваши конкретни проблеми, на които ще ви бъде отговорено. Нещо повече, имате достъп до отговорите на всички въпроси, които някога са задавани от участници в обучението.

 Документът Ви трябва възможно най-скоро? Напълно възможно е!

Първоначално обучение на КУТ и ГУТ

Първоначално обучение на КУТ и ГУТ

Съгласно изискванията на Наредба №4/1998 г.

Съдържа 10-те задължителни теми за първоначално обучение

48 лв с ДДС

Виж отстъпките за повече обучаеми

Виж повече или ЗАЯВИ ОБУЧЕНИЕ

Ежегодно обучение по ЗБУТ

Ежегодно обучение по ЗБУТ

Ръководители, органи по БЗР, провеждащи инструктажи, КУТ/ГУТ

Съгласно чл.6, ал. 1, т. 1 и 2 на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.

36 лв с ДДС

Виж отстъпките за повече обучаеми

Виж повече или ЗАЯВИ ОБУЧЕНИЕ

Подобни статии: