ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ ПО ЗБУТ

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ за БЕЗОПАСНА РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ НА ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА

Пуснете видеото, за да видите как изглежда обучението:

Съгласно чл. 13 на Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа работодателят трябва да осигури:

 • данни за опасните химични агенти при работа, риска за здравето и безопасността и законови изисквания;
 • обучение и информация за съответните предпазни мерки и действията, които трябва да се предприемат за самозащита, както и за защита на останалите работещи.

В чл. 4, т. 10 на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси се изисква работодателят да осигури:

 • обучение на лицата, отговорни за съхранението на опасните химични вещества и смеси, относно мерките за контрол на рисковете, свързани със съхранението им

Това онлайн обучение за безопасна работа и съхранение на опасни вещества отговаря на изискванията и на двете наредби и е подходящо за лицата, които извършват дейности с опасни химични агенти и за лицата, отговорни за съхранението на опасни химични вещества и смеси.

Програма на обучението:

 • Законодателство, задължения на работодателя и работещите.
 • Kласификация на опасните вещества и смеси.
 • Съдържание на информационен лист за безопасност.
 • Как химикалите попадат в тялото.
 • Мерки за защита.
 • Десет правила за безопасна работа.
 • Лични предпазни средства за защита от опасни вещества. Респиратори. Ръкавици.
 • Безопасно съхранение на опасни вещества и смеси. Почистване на разливи.
 • Общи правила при транспортиране на опасни вещества.
 • Първа помощ при инциденти с опасни вещества и смеси.
 • Обучението е интерактивно! Материалът е представен на разбираем език, изисква участието на обучаемия и използва контролни въпроси за междинна проверка за разбирането на материята.

Удостоверение

 • Издава се електронно удостоверение, подписано с електронен подпис (легитимен документ), което се изпраща по имейл. При желание за получаване на хартия, се изпраща с куриер за сметка на получателя.
 • Ако ви трябва спешно: Маркирайте в заявката и веднага след успешно преминаване на теста, ще ви изпратим удостоверението.

ЗАЯВКА за онлайн обучение

  Ако желаете да се включите в обучението индивидуално (а не чрез фирма), попълнете само полетата, маркирани като задължителни.

  Фирма:

  Данни за фактура:

  Лице за контакт (задължително):

  Телефон за връзка (задължително):

  Електронна поща (e-mail) (задължително):

  Три имена на участника в обучението (задължително):

  Длъжност(задължително):

  Ако желаете да включите повече участници, моля впишете техните имена и длъжности тук:

  Желая да получа удостоверението веднага след като тестът бъде успешно преминат:

  Удостоверението да ми бъде изпратено:

  Ако желаете изпращане на хартия и адресът е различен от този за фактуриране, напишете го тук:

  ПОДАЙТЕ ЗАЯВКА

  Нормативно основание:
  Наредба № 13 от 30.12.2003 г.
  Наредба за реда и начина за съхранение на ОХВС

  Предназначено за:
  Работещи с опасни химични агенти
  Отговорни лица за безопасното съхранение

  Достъп
  30 дни

  Удостоверение
  Да

  Цена
  25 лв. без ДДС

  Отстъпки
  Да, за по-голям брой участници.
  Попитайте ни.