ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ ПО ЗБУТ

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ПО ЗБУТ за ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, РЪКОВОДИТЕЛИ И ПРОВЕЖДАЩИ ИНСТРУКТАЖИ

Съгласно чл. 6, ал. 1 на Наредба РД-07-2/16.12.2009г . е задължително работодателят да осигури следните обучения по безопасност и здраве при работа:

 • на длъжностните лица по безопасност и здраве при работа, съгласно чл. 24 от ЗЗБУТ (органите по БЗР) – не по-рядко от един път годишно.
 • на лицата, определени от работодателя да провеждат инструктажи – не по-рядко от един път годишно ;

Програмата на това онлайн обучение по ЗБУТ е подходяща за длъжностни лица по ЗБУТ, ръководители и лица, провеждащи инструктажи:

 • Права, задължения и отговорности на участниците в трудовия процес
 • Механични опасности и мерки за защита
 • Опасност и риск. Етапи на оценката на риска.
 • Трудови злополуки. Опасни условия – опасно действие – почти инцидент – злополука
 • Специална закрила
 • Инструктажи – видове и документиране

Обучението отговаря напълно на изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Как обучението ще Ви бъде полезно:

 • получавате легитимен документ – удостоверение за преминато периодично обучение по правилата за безопасност и здраве при работа;
 • обучението припомня изискванията за провеждане и документиране на инструктажи, както и правата, задълженията и отговорностите по ЗБУТ;
 • ще се запознаете с видовете механични опасности и мерките за намаляване на злополуките с оборудване;
 • ще научите повече за оценката на риска и трудовите злополуки на разбираем език;
 • ще си припомните някои изисквания, свързани със защита на бременни и трудоустроени лица

Ако удостоверението ви трябва спешно:

Маркирайте в заявката и веднага след успешно преминаване на теста, ще ви изпратим удостоверението.

ЗАЯВКА за онлайн обучение

Ако желаете да се включите в обучението индивидуално (а не чрез фирма), попълнете само полетата, маркирани като задължителни.

Фирма:

Данни за фактура:

Лице за контакт (задължително):

Телефон за връзка (задължително):

Електронна поща (e-mail) (задължително):

Три имена на участника в обучението (задължително):

Длъжност(задължително):

Ако желаете да включите повече участници, моля впишете техните имена и длъжности тук:

Участникът в обучението е (можете да маркирате и трите):
Длъжностно лице по ЗБУТРъководителПровеждащ инструктажи

Желая да получа документа за обучението веднага след като тестът бъде успешно преминат:

Адресът за получаване на удостоверението е същия като адреса за фактуриране:

Моля, впишете тук адреса, на който да Ви изпратим документа от обучението:

ПОДАЙТЕ ЗАЯВКА

Нормативно основание:
Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.

Предназначено за:
Длъжностни лица по ЗБУТ
Лица, провеждащи инструктажи

Удостоверение
Изпраща се по куриер за наша сметка

Достъп
30 дни

Цена
30 лв. без ДДС

Отстъпки
Да, за по-голям брой участници.
Попитайте ни.