ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ ПО ЗБУТ

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ПО ЗБУТ на ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И РЪКОВОДИТЕЛИ

Съгласно чл. 6, ал. 1 на Наредба РД-07-2/16.12.2009г . е задължително работодателят да осигури следните обучения по безопасност и здраве при работа:

 • на лицата, които ръководят трудовите процеси – не по-рядко от веднъж на 2 години ;
 • на длъжностните лица по безопасност и здраве при работа, съгласно чл. 24 от ЗЗБУТ (органите по БЗР) – не по-рядко от един път годишно.

Програмата на това онлайн обучение по ЗБУТ е подходяща за длъжностни лица по ЗБУТ и ръководители:

 • Основна документация по ЗБУТ във фирмата
 • Определяне на орган по БЗР – функции и задачи
 • Учредяване и работа на КУТ/ГУТ
 • Дейности на службата по трудова медицина
 • Изисквания за организация и провеждане на инструктажите
 • Изисквания за провеждане на обучения по ЗБУТ

Обучението отговаря напълно на изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Как обучението ще Ви бъде полезно:

 • получавате легитимен документ – удостоверение за преминато периодично обучение по правилата за безопасност и здраве при работа;
 • обучението систематизира информация, свързана с организацията на основните дейности по ЗБУТ във фирмата – инструктажи, обучения, комитети и групи по условия на труд, задължения на службата по трудова медицина
 • обучението съдържа списък и обяснения за основната документация по ЗБУТ, която е необходимо да се води във фирмата.

Ако удостоверението ви трябва спешно:

Маркирайте в заявката и веднага след успешно преминаване на теста, ще ви изпратим удостоверението.

ЗАЯВКА за онлайн обучение

Ако желаете да се включите в обучението индивидуално (а не чрез фирма), попълнете само полетата, маркирани като задължителни.

Фирма:

Данни за фактура:

Лице за контакт (задължително):

Телефон за връзка (задължително):

Електронна поща (e-mail) (задължително):

Три имена на участника в обучението (задължително):

Длъжност(задължително):

Ако желаете да включите повече участници, моля впишете техните имена и длъжности тук:

Участникът в обучението е (можете да маркирате и двете):
Длъжностно лице по ЗБУТРъководител

Желая да получа документа за обучението веднага след като тестът бъде успешно преминат:

Адресът за получаване на удостоверението е същия като адреса за фактуриране:

Моля, впишете тук адреса, на който да Ви изпратим документа от обучението:

ПОДАЙТЕ ЗАЯВКА

Нормативно основание:
Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.

Предназначено за:
Длъжностни лица по ЗБУТ
Лица, ръководещи трудовите процеси

Достъп
30 дни

Удостоверение
Изпраща се по куриер за наша сметка

Цена
30 лв. без ДДС

Отстъпки
Да, за по-голям брой участници.
Попитайте ни.