ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ ПО ЗБУТ

ОНЛАЙН ПЪРВОНАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ на ЧЛЕНОВЕ НА КОМИТЕТИ И ГРУПИ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД

Съгласно Наредба № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията представителите на работодателя и на работниците и служителите в комитетите и групите по условия на труд преминават първоначално обучение в едномесечен срок от избирането им.

Програмата на това онлайн обучение по ЗБУТ отговаря напълно на изискванията на чл. 10 на Наредба № 4 от 3.11.1998 г. и съдържа 10-те задължителни теми за обучение.

Участниците получават Удостоверение по образец на Приложение 1 на наредбата.

Учебната програма за първоначално обучение съдържа следните теми:

  1. Държавна политика, нормативна уредба и управление на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в национален мащаб.
  2. Фирмена политика и организация на дейността по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в предприятието.
  3. Права, задължения и отговорности на участниците в трудовия процес, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
  4. Вредни фактори за здравето и безопасността на работещите – видове, въздействие върху здравето и работоспособността, превантивни мерки за защита и промоция на здравето.
  5. Методи за оценка и анализ на професионалните рискове и условията на труд, източници на информация.
  6. Трудов травматизъм, професионална заболяемост и свързани с труда заболявания, здравни, социални и икономически последици.
  7. Социално партньорство; права и задължения на представителите; работа в екип; основни задачи на комитетите и групите по условия на труд.
  8. Изисквания за подбор, обучение, квалификация, инструктаж и информираност на работещите в областта на безопасността и здравето при работа.
  9. Специална закрила на някои категории работници.
  10. Организация на контролната дейност, ред и начин за извършване на контрола.

Ако удостоверението ви трябва спешно:

Маркирайте в заявката и веднага след успешно преминаване на теста, ще ви изпратим удостоверението.

ЗАЯВКА за онлайн обучение

Фирма:

Данни за фактура:

Лице за контакт (задължително):

Телефон за връзка (задължително):

Електронна поща (e-mail) (задължително):

Три имена на участника в обучението (задължително):

Длъжност(задължително):

Ако желаете да включите повече участници, моля впишете техните имена и длъжности тук:

Желая да получа удостоверението веднага след като тестът бъде успешно преминат:

Адресът за получаване на удостоверението е същия като адреса за фактуриране:

Моля, впишете тук адреса, на който да Ви изпратим документа от обучението:

ПОДАЙТЕ ЗАЯВКА

Нормативно основание:
Наредба №4/1998 г.
Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.

Предназначено за:
Нови членове на КУТ и ГУТ

Достъп
30 дни

Удостоверение
Изпраща се по куриер за наша сметка

Цена
40 лв. без ДДС

Отстъпки
Да, за по-голям брой участници.
Попитайте ни.