ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ПО НАРЕДБА РД-07-2/16.12.2009 г.
ФИРМЕНА ОФЕРТА ЗА ГРУПИ 5+

Онлайн обучението отговаря на изискванията за провеждане на ежегодно обучение (за ръководители – на 2 години) на чл. 6, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 на Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Онлайн обучението е предназначено за:

 • Ръководители на трудови процеси
 • Длъжностни лица по чл. 24 ЗЗБУТ
 • Лица провеждащи инструктажи
 • Членове на Комитети и Групи по условия на труд

Програмата на обучението се съставя от Клиента чрез избор на до 6 теми от над тридесет възможни. Вижте списъка на темите.

Темите са интерактивни или графични. Към всяка тема има контролни въпроси за проверка на знанията, обвързани със завършване на темата. Темите са подготвени от следния екип:

 • Д-р инж. хим. Деяна Илиева
 • Д-р София Евстатиева, дм

Обучението приключва с тест с въпроси от избраните теми.

Издава се удостоверение, което отговаря на изискванията на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.

Обучението отговаря на нормативните изисквания, защото:

 • Обучението се извършва по утвърдена програма и получавате легитимен документ – удостоверение за преминато периодично обучение по правилата за безопасност и здраве при работа.
 • „Доцео“ ООД е регистрирано в Търговския регистър с дейност обучение.
 • Обучаващите са с докторска степен и опит в областта на безопасност и здраве при работа.

Платформата

Платформата на обучението е достъпна от всеки компютър и мобилно устройство (телефон, таблет) с интернет по всяко време.

 Всеки участник получава индивидуално потребителско име и парола за достъп до онлайн обучението за 30 дни (или за друг уговорен с Клиента срок).

Платформата за обучение регистрира влизания, преглед, завършване на теми и други дейности и запазва информацията в база данни с оглед наличие на доказателства за провеждане на обучението.

От наша страна се извършва администриране на обучението – проследяване на участието на всеки обучаем (влизане и завършване на теми) и информиране на Клиента за резултатите на участниците в обучението.

Налични теми за обучението

Вижте списък с подробно описание на темите

I. Интерактивни теми.

 1. Примери за злополуки и установени нарушения вар. 2 (нова 2022)
 2. Работа на открито – въздействия и съвети за работещи (нова 2022)
 3. Инструктажи – провеждане и документиране (обновена 2022)
 4. Отговорност по безопасност и здраве при работа (обновена 2022)
 5. Шум и вибрации – характеристики и въздействие (обновена 2022)
 6. Механични опасности и защити от тях (обновена 2022)
 7. Учредяване и дейност на Комитетите и групите по условия на труд
 8. Трудови злополуки. Опасни условия – опасно действие – почти инцидент – злополука (обновена 2021)
 9. Роля на ръководителите в предотвратяване на трудовите злополуки (обновена 2021)
 10. Шум – задължения на работодателя
 11. Оценка на риска. Етапи и планиране на мерки
 12. Лични предпазни средства – задължения на работодателя
 13. Лични предпазни средства – правила за използване, почистване, проверки
 14. Примери за злополуки и установени нарушения вар. 1
 15. Безопасна поддръжка в 5 стъпки
 16. Безопасна работа с опасни вещества (обновена 2021)
 17. Безопасна работа в ограничени пространства
 18. Правилна техника за ръчна работа с тежести
 19. Пожарна безопасност при огневи работи
 20. Безопасна работа с преносими стълби
 21. Основни принципи на индустриалната ергономия
 22. Подхлъзване, спъване и падане
 23. Здраве и безопасност в офиси
 24. Признаци и първа помощ при диабет, инфаркт и инсулт
 25. Промоция на здравето – добри практики
 26. Безопасност и здраве при работа в условията на COVID-19 (обновена 2021)

II. Графичен вид – текст, изображения.

 1. Функции и задачи на органа за безопасност и здраве при работа.
 2. Функции и задачи на службата по трудова медицина.
 3. Права, задължения и отговорности по ЗБУТ на участниците в трудовия процес.
 4. Роля на ръководителите в превенция на трудовите злополуки и инциденти.
 5. Специална закрила на някои категории работещи.
 6. Работа на открито – задължения на работодателя.
 7. Прах и свободен кристален силициев диоксид – опасности и промени в нормативната уредба.
 8. Най-чести причини за загуба на съзнание (припадане) и какво да правим.

За да получите конкретна ценова оферта, моля свържете се с нас

ПОДАЙТЕ ЗАПИТВАНЕ

ЗАЩО ДА ГО ПОЛЗВАТЕ:

 • Вие определяте темите съобразно Вашите нужди.
 • Не губите време. Ние се грижим за протичането на обучението и отчитането.
 • Участниците имат достъп от всяко място по всяко време.
 • Отстъпки за брой участници.

ЦЕНОВА ОФЕРТА

Цената за един участник варира в рамките на 13 до 30 лв без ДДС в зависимост от броя на участниците в групата.

За да получите конкретна ценова оферта, моля свържете се с нас.