ИЗБОРНИ ТЕМИ ЗА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ПО ЗБУТ
ПО НАРЕДБА РД-07-2/16.12.2009 г.

ИНТЕРАКТИВНИ ТЕМИ
Примери за злополуки и установени нарушения вар. 2 (нова 2022)
Описание на три тежки трудови злополуки и установените от Инспекция по труда нарушения. Инцидентите са свързани с:
– автомонтьор, загинал от електрически ток поради нерегламентиран удължител;
– смърт при падане от стол при почистване на прозорец, възложено като допълнителна задача;
– работник, смазан в матрица поради липса на предпазни блокировки.
Примери за злополуки
Работа на открито – въздействия и съвети за работещи (нова 2022)
Влияние на високите температури върху здравето. Съвети при работа на горещо. Първа помощ при прегряване. Въздействие на ниските температури. Съвети при работа на студено. Първа помощ при преохлаждане. Поведение при гръмотевични бури.
Инструктажи – провеждане и документиране (обновена 2022)
Видове инструктажи.  Програма, продължителност и документиране. Примери за пропуски при документирането. Съхранение на документацията.
Инструктажи
Отговорност по безопасност и здраве при работа (обновена 2022)
Кой носи отговорност. Дисциплинарна отговорност – видове, срок за налагане.  Административно-наказателна отговорност. Видове глоби. Пример. Наказателна отговорност. Пример от съдебната практика.
Отговорност по ЗБУТ
Шум и вибрации – характеристики и въздействие (обновена 2022)
Шум – основни параметри. Норми. Въздействие върху слуха, други въздействия. Тестове за чуваемост. Вибрации – видове, примери за стойности. Въздействие.
Шум и вибрации - характеристики и въздействие
Механични опасности и защити от тях (обновена 2022)
Източници на механични опасности и възможни последици за здравето и безопасността. Технически мерки – защитни прегради и предпазни устройства. Организационни мерки – инструкции и обучение.

тема механични опасности
Учредяване и дейност на Комитетите и групите по условия на труд
Какво е КУТ и ГУТ. Учредяване. Събрание на пълномощниците. Дейност на КУТ и ГУТ. Консултации на работодателя с КУТ/ГУТ. Обучение на представителите. Права на представителите на работещите. Защита по чл. 333 от Кодекса на труда. Въпроси и отговори за КУТ/ГУТ.
Трудови злополуки. Опасни условия – опасно действие – почти инцидент – злополука (обновена 2021)
Задължения на работодателя за уведомяване. Разследване и деклариране. Нетравматично увреждане. Пирамида на инцидентите. Опасни условия и опасно поведение.
Роля на ръководителите в предотвратяване на трудовите злополуки (обновена 2021)
Пирамида на инцидентите и как да я използваме. Култура на безопасност.
Нулева толерантност. Личен пример. Контрол.
Роля на ръководителите
Шум – задължения на работодателя
Основни параметри и въздействие. Шум и безопасност. Оценка на риска. Измервания. Мерки – технически, организационни.
Лични предпазни средства. Избор на антифони.
Шум - задължения на работодателя
Оценка на риска. Етапи и планиране на мерки
Оценка на риска в ежедневието. Идентифициране на опасностите. Кой може да бъде наранен и как. Определяне на големината на риска.
Определяне на мерките. Преглед и актуализация.
Оценка на риска - онлайн обучение
Лични предпазни средства – задължения на работодателя
Задължения на работодателя. Определяне на рисковете. Списък на ЛПС. Аварийни ЛПС. Инструкции за ЛПС. Предоставяне и обучение.
Периодични проверки. Замяна преди износване. Връщане на ЛПС.
Лични предпазни средства - задължения на работодателя
Лични предпазни средства – правила за използване, почистване, проверки
Каски – поставяне, поддръжка, проверки и примери за повреди. Ръкавици – за механични, химични и термични опасности.
Респиратори – видове защита, правилно поставяне, фит-тест, съхранение. Антифони – видове, правилно поставяне. Проверка на състоянието.
правилно използване на лични предпазни средства
Примери за злополуки и установени нарушения вар. 1
Описание на четири тежки трудови злополуки и установените от Инспекция по труда нарушения:
– падане от височина (пропадане през отвор); – удар между мотокари;
– падане от височина при демонтаж на климатично тяло; – охранител, затиснат от товарен автомобил
Примери за злополуки
Безопасна поддръжка в 5 стъпки
Защо безопасна поддръжка. Планиране. Обезопасяване.  Подходящо оборудване. Работа съгласно плана.  Последни проверки.
Безопасна поддръжка в пет стъпки
Безопасна работа с опасни вещества (обновена 2021)
Задължения на работодателя и на работещите. Класификация. Пиктограми и опасности. Информационен лист за безопасност.
Мерки за защита. Правила за безопасна работа. Транспортиране на опасни вещества. Първа помощ.
Безопасна работа с опасни вещества
Безопасна работа в ограничени пространства
Примери за инциденти. Какво е ограничено пространство. Опасности и рискове.  Правила за безопасност и специфични мерки.
Лични предпазни средства и средства за безопасност.
Безопасна работа в ограничени пространства
Правилна техника за ръчна работа с тежести
Какво е „ръчна работа с тежести“. Какво може да увреди гърба. Основни правила. Техника за повдигане на тежести.
Бутане и теглене. Добра техника. Превенция на мускулно-скелетните смущения.
Правила за ръчна работа с тежести
Пожарна безопасност при огневи работи
Какво означава огневи работи. Примери. Организация на огневите работи. Подготовка на работната зона.
Специфични изисквания. Огневи работи с ЛЗТ и ГТ. Приключване на работата. Лични предпазни срредства.
Пожарна безопасност при огневи работи
Безопасна работа с преносими стълби
Нормативни изисквания. Избор на подходяща стълба за извършваната работа. Проверка на изправността на стълбата преди работа.
Правилно позициониране на стълбата. Правилно използване на стълбата.  Подходяща поддръжка и съхранение.
Безопасна работа с преносими стълби
Основни принципи на индустриалната ергономия
Какво е ергономия. Височина на работната повърхност. Работна зона. Зони на досегаемост. Зрителни зони. Регулиране на оборудването.
Основни принципи на ергономията
Подхлъзване, спъване и падане
Каква е опасността? Последици. Причини за подхлъзвания. Правила за предотвратяване. Причини за спъване и мерки. Човешки фактор.
Здраве и безопасност в офиси
Подхлъзване, спъване, падане. Електробезопасност. Пожарна безопасност. Микроклимат. Осветеност. Ергономия. Химични агенти. Биологични агенти.
Здраве и безопасност в офиси
Признаци и първа помощ при диабет, инфаркт и инсулт
Видове диабет и спешни състояния. Първа помощ. Признаци на инсулт и първа помощ. Признаци на инфаркт и първа помощ.
Признаци и първа помощ на диабет, инфаркт и инсулт
Промоция на здравето – добри практики
Какво е промоция на здравето. Защо промоция на здравето – факти. Какви са ползите. Посоки на действие с примери за добри практики.
Как да го направим.
Промоция на здравето
Безопасност и здраве при работа в условията на COVID-19 (обновена)
Какво трябва да знаем. Мерки за намаляване на риска. Мерки за безопасна дистанция. Миене на ръце. Правилно използване на маска. Безконтактни поздрави. Права и задължения на работодателя.
ГРАФИЧНИ – ТЕКСТ, ИЗОБРАЖЕНИЯ
Работа на открито – задължения на работодателя
Въздействие на високите и ниските температури върху здравето. Оценка на риска. Основни мерки за защита съгласно Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. Мерки за защита съгласно други нормативни актове.
Работа на открито - задължения на работодателя
Най-чести причини за загуба на съзнание (припадане) и какво да правим
Епилептичен припадък. Неепилептични припадъци. Емоционален пристъп (паник-атака).
Прични за загуба на съзнание
Специална закрила на някои категории работници
Специална закрила на лица до 18-годишна възраст. Жени (майки, бременни). Лица с намалена работоспособност. Изисквания за задължително разрешение от Инспекция по труда.
Специална закрила
Права, задължения и отговорности по ЗБУТ на участниците в трудовия процес
Работодател. Орган за безопасност и здраве при работа. Длъжностни лица. Работещи. Отговорност за нарушения по здраве и безопасност при работа.
Права, задължения и отговорности по ЗБУТ
Функции и дейност на Службата по трудова медицина
Състав и дейности на службата по трудова медицина. Здравно наблюдение. Други дейности. Задължения на работодателя.
Служба по трудова медицина
Функции и задачи на органа за безопасност и здраве при работа
Как може да бъде определен орган за безопасност и здраве при работа. Дейност на органа по безопасност и здраве при работа. Осъществяване на контрол за спазване на изискванията по ЗБУТ (видео).
Орган за безопасност и здраве при работа - функции и задачи
Прах и свободен кристален силициев диоксид.
Респирабилен кристален силициев диоксид. Здравни последици. Промени в нормативната база. Измервания. Мерки за превенция.

Силициев диоксид