Потенциални опасности при съхранение на опасни вещества и смеси

Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси изисква да бъде извършена оценка на безопасността при съхранението.

Днес реших да напиша няколко реда, с които да покажа защо всъщност е толкова важно да бъде направена тази оценка качествено, а не да се превърне в поредния документ, който изготвяме за да покажем пред един или повече контролни органи.

За тази цел ще ви представя основните опасности при съхранение на опасни химични вещества и смеси, които трябва да имаме предвид, когато изготвяме оценката на безопасността и планираме мерките за постигане на съответствие.

Въпреки че Наредбата и Указанията за изготвяне на оценка на безопасността посочват основните правила, определените отговорни лица за съхранението на опасните вещества и смеси трябва да имат и знанието за тези опасности, за да могат да направят правилна преценка относно необходимите мерки за защита и техния приоритет, особено когато става въпрос за необходимост от инвестиции.

1.Нарушаване на целостта или пълно разрушаване на оборудването

(напр. реактори, резервоари и тръбопроводи), което може да доведе до изтичането на цялото съдържание на съоръжението за кратко време.
Причините за това могат да бъдат:
• грешки при проектирането;
• лошо изпълнение при построяването и монтажа;
• надпроектни динамични натоварвания;
• интензивна корозия на материалите (заваръчни шевове);
• злоумишлени действия;

2. Разливи на опасни продукти в ограничени количества, поради:

• пробиви по стените или шевовете на резервоарите и тръбопроводите;
• изпускане на фланцови връзки, кранове, салникови уплътнения и др.подобни;
• препълване на реактори, резервоари и цистерни;
• скъсване на гъвкави шлангове;
• грешка на оператора.

Възможни сценарии за възникване на разлив

Събитие: Голям разлив

Причина за възникване на аварията Превантивни мерки/ контрол Информация, необходима за оценка на условията за безопасна и надеждна експлоатация на складовото помещение
Пожар Виж таблицата с възможни сценарии за възникване на пожар
Изместване на фундаменти или други конструктивни дефекти
Пропадане на носеща конструкция
Оригинална проектна спецификация Становище за целесъобразността за съответното предназначение на фона на предвидимите проблеми около устойчивостта на земната повърхност. Ако не съществуват проектни спецификации за фундаментите, трябва да се осигурят други доказателства за
целесъобразността за съответното предназначение/устойчивостта.
Оригинална проектна спецификация

Режими на инспектиране и поддръжка

Контрол на промените

Контрол върху натоварването на носещите конструкции

Основен стандарт за проектиране и целесъобразност за съответното предназначение. Позоваване на наличието на проектни данни без тяхното действително включване.
Системата за управление на безопасността трябва да све позовава на съответния режим. Трябва да се осигури информация относно начина на организиране, компетентността на инспекторите (ако проверките са вътрешни), честотата на инспекциите и начина за вземане на решенията.
Позоваване на наличието на документи за инспекциите и поддръжката от минали периоди, без включване на същите.
Позоваване на предприетите действия в резултат на проведените инспекции, използване на различно оборудване, преквалифициране и др.
Разяснения относно контрола върху промените на носещите конфигурации.
Процедури и обучение плюс контрол.

Събитие: Изтичане от резервоар

Причина за възникване на аварията Превантивни мерки/ контрол Информация, необходима за оценка на условията за безопасна и надеждна експлоатация на складовото помещение
Дефект на контейнер Конструция на контейнера Информация, по целесъобразност относно употребата на сертифицирани по ООН контейнери. В случаите, когато в склада не е установена практика на контрол върху контейнерите (само приемане, без съхраняване) трябва да се опишат съществуващите системи за приемане.
Място/условия за съхраняване на контейнерите Места за съхраняване на продуктите – в помещения/на открито; информация за условията на контрола – вентилация и климатичен контрол; процедури за извършване на проверки за откриване на пропуски.
Повреда на товарно устройство Обучение и подбор на оборудване Информация за програмата за обучаване на товарачите. Описание на процедурите за подбор и работа с товарни и транспортни устройства и използваните приспособления.
Падане на контейнери от товарните транспортни средства по време на товаренето/разтоварването/ транспортирането. Подбор на оборудване и процедури
Обучение
Изолиране
Процедури за поддържане на подовите повърхности.
Информация за обучението и методи за работа.
Процедури за третиране на товари, приети в необезопасено състояние.
Наводнение Защитни ограждения, отводняване. Описание на мерките за овладяване на разливите на течности, които могат да бъдат изпуснати от контейнерите.
Вторични обваловки.
Описание и преценка за адекватността за съответното оборудване, съобразно установените опасности.

3. Пожари и взривове в съоръженията.

Източниците на запалване могат да бъдат:
• светкавици (при отказ на гръмоотводите или при липса на мълниезащита);
• нагряване при триене на аварирали детайли на оборудването;
• открит пламък или нажежени частици при заваръчни работи;
• механични искри при рязане, шлайфане и др.;
• искри от натрупано статично електричество;
• външни източници (небрежност или злоумишленост, пожари на съседни площадки).

Не трябва да забравяме също, че тези събития трябва да е разглеждат свързано, а не само като единични случаи. Например товарно-разтоварните работи и съхраняването на запалими и силно запалими продукти са източник на риск от пожари и взривове, а възникването на такива може да доведе до т.нар. “ ефект на доминото “ и в резултат големи материални щети, поражения на хора, замърсяване на околната среда и др.

Възможни сценарии за възникване на пожар

Събитие: Голям пожар, включително пожар, който създава рискове извън територията на обекта вследствие на термично излъчване или формиране на токсичен облак от изпуснати опасни вещества и/или продуктите от тяхното изгаряне.

Причина за възникване на аварията Превантивни мерки/ контрол Информация, необходима за оценка на
условията за безопасна и надеждна
експлоатация на складовото помещение
Липса или недостатъчни превантивни/ контролни мерки Пожаро-известителна и противопожарна система Противопожарни стандарти, използвани при проектирането на склада. Описание на видовете технически средства за откриване на пожари, например димни/топлинни/ пламъкови сензори, и тяхната целесъобразност за съответното приложение.
Описание на системата за противопожарна защита, например водна завеса/пяна/оросители, стандарти, използвани при проектирането и целесъобразност за съответното приложение.
Процедурите за поддръжка се описват в общия раздел в рамките на Системата за управление на безопасността, като извършените в този раздел позовавания трябва да визират характерните за експлоатацията на складовете процедури.
Ред за повикване на противопожарните екипи.
Умишлен палеж/ саботаж Охрана Описание на съществуващата система за охрана, включително наличието на видеокамери със затворен контур на ключовите пунктове, обезопасяването на периметъра на обекта, използването на услугите на утвърдени охранителни организации и персонал, график за обхода на охранителите, системи за сигнализиране на проникването на външни лица на територията на обекта и т.н. и доказване на целесъобразността на избраните мерки в контекста на съответната инсталация.
Дейност по механична поддръжка/ ремонтни работи Процедурни мерки за контрол Същите трябва да бъдат описани чрез Системата за управление на безопасността, наред с което настоящият раздел трябва да съдържа позовавания на конкретни процедури, характерни за предотвратяване възникването на произтичащи от спецификата на поддръжката пожари в складовете.
Пожар от електрически източник Процедурни мерки за контрол Същите трябва да бъдат описани чрез Системата за управление на безопасността, наред с което настоящият раздел трябва да съдържа позовавания на конкретните типове оборудване, използвани в пожароопасните участъци, и упоменаване на съответните стандарти за проектиране и тяхната целесъобразност. Трябва да се включи, също така, разяснение относно подбора и поддържането на съответните участъци и процедурите за контрол на промените.
Липса на Контрол върху веществата Разделяне

Въвеждане на нови продукти

СУМБ трябва да включва информация за общата политика по отношение на съхранението и обучението на персонала в тази насока, наред с което трябва да се извършат конкретни позовавания на начините за разделно съхранение на веществата в практиката, идентифициране на продуктите в момента на тяхното приемане и прилаганата система за контрол за целите на осигуряването на съответствие със стандартите.
Процедури за контрол и оценка.
Товаро-разтоварни и транспортни дейности Избор на конкретни технически средства за товарене, разтоварване и транспорт Причини за подбора на конкретното оборудване, напр. работа в потенциално пожароопасни среди; начини за контрол върху оборудването.
Процедури за зареждане на електрическото товарно и транспортно оборудване, обосновка на причините, поради които местата за извършване на зареждането се считат за безопасни, процедури за зареждане на бутилки с природен газ.
Мерки за контрол на оборудването с двигатели с вътрешно горене.

 

Ръководство за извършване на оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.