Психотоксичен ефект на органичните разтворители

Б.Ценова, Д.Велкова
Национален Център по хигиена, Медицинска Екология и Хранене
“Проблеми на хигиената”, т. XXI, 2, 2000

Органичните разтворители (ОР) са едни от най-често срещаните невротоксични вещества на работното място. Както показват различни епидемиологични проучвания, експозицията на смеси от ОР на работното място в дози, при които може и да не възникнат клинични симптоми, може да доведе до измерими промени не само на когнитивните функции и умствената работоспособност, но и до влошаване на общото самочувствие. Поведенческите и психофизиологични ефекти на ОР са най-ранните признаци за увреждане от експониране на ОР.

В случаите на хронична експозиция на органични разтворители, резултатите от неврологичния преглед обикновено са в нормата. При индивидуално проследяване на експонирането “субклиничните” ефекти обаче могат да бъдат забелязани много по-рано.

Това са разстройства в поведенческата, когнитивната и емоционална сфери. Най-често срещаните оплаквания са:

  • главоболие,
  • виене на свят,
  • умора,
  • болка,
  • слабост,
  • парастезия,
  • паметови смущения.

Освен това могат да се проявят вторични увреждания в способността за справяне със стресовите въздействия вследствие на неврологично обоснована умора, главоболие и др. Установяване на истинската причина за тези оплаквания винаги е било спъвано от недостига на емпирични данни за връзката между когнитивните дисфункции и медицинските и психосоциални разстройства.

Поради тези причини, особен интерес представлява изясняването на взаимодействието между оплакванията свързани с експозицията на разтворители и психосоциалните фактори.

Настоящето проучване има за цел апробация на методика за ранно разкриване на психотоксичния ефект на хронична експозиция на ОР за скринингови изследвания, като се вземат под внимание и някои психосоциални фактори.

Изследвани са три хомогенни по пол и възраст (средно 36-38г.) групи жени с различна експозиция на ОР, оценена чрез индивидуалния индекс на експозиция: хронично експонирани на смес от ОР в обувен завод, контролна група от същия завод и втора контролна група – служители (административно – технически персонал).

За целта на изследването бе разработена българска версия на специализиран немски психоневрологичен въпросник ПНВ. Въпросникът се състои от 42 айтема, групирани в 6 скали, с 4-степенна скала на отговорите. Свързаните с общото благополучие и здраве на работника психосоциални фактори се анализират с анкетна карта утвърдена в предишни изследвания.

Хронично експонираните на смес от органични разтворители имат повишено количество субективни оплаквания от специфични симптоми, както и неврологични оплаквания. Общото им самочувствие е влошено. Уморяемостта, раздразнителността, емоционалната неустойчивост дават основание да се предположи наличието на връзка с токсичното професионално въздействие на работната среда. Известен е фактът, че при работници изложени на дългогодишна вредна експозиция, промени като невротични оплаквания и намаляване на дееспособността, се появяват преди соматичните симптоми.

Използваният методичен подход е целесъобразен за скрининг на ранни промени в психосоматичното състояние на експонирани на органични разтворители с оглед на здравето и безопасността им.

По-широко застъпеното общо стресово състояние по време на работа в експонираната на органични разтворители група отразява по-високата степен на неблагоприятните им условия на труд, включително химична експозиция, в сравнение с двете контролни групи. Според някои автори, психосоциалните фактори могат да благоприятстват химическата интоксикация, т.е. предизвиквайки обща стресова реакция да създават условия за неадекватно силна реакция – отговор на токсични вещества.

Познаването на невроповеденческите ефекти на органичните разтворители и владеенето на добре валидизирани изследователски методи са основата за мониторинг на здравето на работното място.

Отделно следва да се изяснят невротичните наслагвания и деформации на оплакванията, както и ролята на груповопсихологичните процеси върху усилването или отслабването на възможните невроповеденчески ефекти.

Трябва ви още информация за химични агенти?

В онлайн системата ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА ще намерите следните наши разработки:

1. Ръководство за управление на риска при работа с химични агенти
2. Примерна картотека на опасни химични агенти.
3. Примерен План за предотвратяване и ликвидиране на аварии с химични агенти.
4. Примерен Списък на работещите при рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени.
5. Примерни инструкции за работа с химични агенти.
6. Ръководство за извършване на оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси.
7. Примерни инструкции, свързани със съхранението на ОХВС.

и още много други помощни материали по ЗБУТ.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА СИСТЕМАТА

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.