Изисквания за инструктажи по безопасност и здраве при работа

Основните изисквания относно провеждането на инструктажи са посочени в  Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Наредбата изисква работодателят писмено да определи:

 1. видовете инструктажи;
 2. лицата, които ще бъдат инструктирани;
 3. програма за провеждане на инструктажа;
 4. лицата, които ще провеждат инструктажа.

Обикновено писменото определяне от работодателя се извършва чрез издаване на заповед, макар че е напълно възможно организацията на инструктажите да бъде описана и в процедура. В някои фирми има два допълващи се документа – заповед и процедура или дори няколко процедури.

Как да определим какви видове инструктажи е необходимо да бъдат провеждани в нашата фирма?

Първо трябва да определим видовете инструктажи, които трябва да се провеждат във фирмата. Съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.  инструктажите биват:

 • начален;
 • на работното място;
 • периодичен;
 • ежедневен;
 • извънреден.

Началния инструктаж е задължителен за всички, по него няма спор, така че той задължително следва да бъде описан в заповедта.

За някои видове работи има определена задължителна минимална продължителност на началния инструктаж в Приложение № 3 към чл. 11, ал. 3. Например: при извършване на строителни и монтажни работи, при обслужване на машини, съоръжения и технологични процеси с повишена опасност или при работа с опасни химически вещества и препарати началният инструктаж е един работен ден.

Инструктаж на работното място – наредбата допуска едновременното провеждане на началния инструктаж и инструктажа на работното място в предприятия с персонал до 50 работници и служители включително и/или ограничен обем производствени дейности.

Това обаче не означава, че такъв не се провежда и съответно не отменя документирането на този инструктаж.

За определени видове работи е задължително провеждането на инструктаж на работното място и ако имате работещи с такива дейности, това означава, че този инструктаж ще присъства в заповедта, описан отделно и с определена продължителност (от Приложение № 3 или определена по наша преценка, ако няма задължителна) . Това се следните видове работи:

 • подземни работи;
 • работа в открити мини и кариери; надземни работници, обслужващи подземни обекти;
 • извършване на строителни и монтажни работи; работа в геологопроучвателни обекти и при добив на нефт и газ;
 • обслужване на машини, съоръжения и технологични процеси с повишена опасност;
 • работа в металургични и химически предприятия; работа с опасни химически вещества и препарати;
 • пряко заети в превозната дейност в железопътния транспорт;
 • в производството и употребата на взривни материали.

Ежедневен инструктаж се провежда на работещи, пряко заети в дейности с висок производствен риск, включително:

 • в подземни, минни и геологопроучвателни обекти;
 • в кариери;
 • в добива на нефт и газ;
 • в превозите в железопътния транспорт;
 • в производството и употребата на взривни материали;
 • в международните автомобилни превози;
 • в автомобилните превози на опасни товари по шосе;
 • при работа с опасни химически вещества и препарати;
 • при строителни и монтажни работи.

Ако се чудите дали трябва на някой работещ от вашата фирма да се провежда ежедневен инструктаж, просто сравнете дейностите му последователно с изброените и ако не откриете прилики, нямате това задължение.

Не всички шофьори подлежат на ежедневен инструктаж! Само ако превозват опасни товари или извършват международни автомобилни превози.

Допълване на инструктажа на работното място с обучение

Обърнете внимание, че за някои дейности, свързани с обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения или са заети в дейности, създаващи опасност за здравето и живота на хора, освен инструктаж на работното място наредбата изисква и провеждане на обучение и изпит по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

Подходящо е определянето на длъжностите, при които ще се извършва и обучение, да стане с помощта на службата по трудова медицина. Аз бих, например, бих препоръчала работещи, които ще обслужват съоръжения с повишена опасност да бъдат определени в заповедта като подлежащи на обучение и изпит.

Периодичен инструктаж

При периодичен инструктаж работещите се разделят на две групи с различна периодичност на инструктажа:

 • за работещите, при които се изисква ежедневен инструктаж, той остава с периодичност от три месеца.
 • за всички останали – периодичния инструктаж се провежда не по-рядко от един път годишно.

С други думи, ако за някоя длъжност в заповедта определите ежедневен инструктаж, автоматично за периодичния трябва да опишете провеждане на три месеца. Тук искам да обърна внимание, че обратното обаче не е задължително.

Работодателят може да прецени, че една година е твърде дълъг срок за инструктаж при някои дейности и да определи извършването на периодичния инструктаж например на 3 месеца или 6 месеца. Това обаче не го задължава тези лица да бъдат инструктирани и ежедневно.

Извънреден инструктаж

Извънредният инструктаж трябва да бъде вписан в заповедта и лично аз препоръчвам да бъде направено пълно описание на всички ситуации, при които е необходимо да се проведе такъв, а именно:

 1. След всяка трудова злополука по чл. 55, ал. 1 на Кодекса за социално осигуряване и установена професионална болест, както и след пожар, промишлена авария и природно бедствие.
 2. При констатирани груби нарушения на правилата, нормите и изискванията по безопасност и здраве при работа.
 3. При промяна на технологичния процес, при въвеждане на нови машини и съоръжения, при промяна на работното място или организацията на работа.
 4. С работещи, отсъствали от работа повече от 45 календарни дни, след завръщането им на работа, преди да започнат да изпълняват преките си задължения.
 5. По предписание на контролен орган.
 6.  По преценка на работодателя или прекия ръководител: при организиране на ремонтни или други дейности с участие на работници и специалисти с различни професии и квалификация, както и при работи, изискващи специфични мерки за безопасност и здраве при работа, преди започване изпълнението на задачите на работещите се провежда извънреден инструктаж.

Вижте още:

 

Всичко за лесна организация и документиране на инструктажите

✅ В нашата процедура „Организация на инструктажите“ ще намерите указания стъпка по стъпка за правилната организация на провеждането на инструктажи във фирмата,как да вземете решение и какво е необходимо да бъде описано в заповедта.

Разбира се, има и над десет образци на фирмени документи, свързани с провеждането на инструктажи.

 

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

145 мнения за “Изисквания за инструктажи по безопасност и здраве при работа”

 1. Здравейте,
  Частна фирма има сключен договор с учебно заведение касаещ производствена практика в офис на ученик за период от 10 дни. Въпросът ми е какъв инструктаж трябва да се проведе, в кои инструктажни книги да се впише? Ако на лицето му бъде проведен начален инструктаж и съответно вписан в книгата за начален инструктаж (без служебна бележка), следва ли такъв отново да му бъде проведен, ако отново следвашата година кара практика си във съшата фирма? Ще Ви бъда благодарна за разснения относно този казус!

  Отговор
  • Здравейте,
   Съгласно чл. 12. (1) Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. начален инструктаж се провежда на лица, с които се провежда производствена практика.
   По втората част на въпроса Ви моето лично мнение е, че е необходим нов начален инструктаж, тъй като втората година това ще бъде свързано с нова практика, а не е продължение на първата.

   Отговор
 2. Здравейте, моля да ми кажете подлежат ли на ежедневен инструктаж частните охранители? В закона за частната охранителна дейност намирам следния текст:
  Чл. 24. (1) При организиране на охраната лицата, извършващи дейност по чл. 5:
  2. създават съответната организация за охрана и безопасност, включително чрез провеждане на задължителен ежедневен и периодичен инструктаж на охранителите;
  Благодаря

  Отговор
 3. Здравейте, моля за коментар за случаи т.нар. „нареждане по телефон“!
  Какви инструктажни книги са необходими на екипи, които са мобилни и всеки ден започват от различен обект, в зависимост от необходимостта и приоритетите на задачите.
  Поради тази причина „нареждането“ може ли да се осъществява по телефон и в книгата, на мястото на „подпис на инструктиращият“ трябва да се записва, че „нареждането“ е извършено по телефон?
  Благодаря за съдействието

  Отговор
 4. Здравейте,
  Задължително ли е да се използват инструктажните книги, които се продават в книжарниците, или бихме могли да направим таблица на ексел, в която да попълним необходимото съдържание ? Въпросът ми е с цел да се спести писането на ръка.
  Благодаря

  Отговор
  • Здравейте,
   Към момента изискването е за книги на хартия – не е задължително да са закупени от книжарница, но трябва да е книга. Под книга се разбира „неразделно цяло“, т.е. ако се разпечатва, се прономерова и прошнурова, за да бъде книга.

   Отговор
 5. Здравейте,
  Работим на строителен обект няколко фирми.
  Много често на ръководителя обекта от срана на изпълнителя възложителят провежда начален инструктаж , след което изпълнителят начален на представител на подизълнителите и извънреден своите работници.
  На обект, на който работим в момента сме подизпълнители. Ние също имаме фирми подизпълнители. Възложителят е провел начален инструктаж на представител на основния изпълнител. Отговорника по ЗБР на изпълнителя изисква и провежда начален инструктаж на всички наши работещи на обекта, включително и на нашите подизпълнители. Ние сме провели извънреден инструктаж при започване на СМР на нашите работещи . На отговорниците на подизпълнителите , които са ни предложени в договорите съм провел начален и извънреден на работната площадка от нашия предствител. Провеждаме ежедневен, периодичен и извънредни само на своите работещи. За подизпълнителите изискваме сами да провеждат и документират инктруктажите си.
  Правилно ли сме организирали воденето и документирането на инструктажите?

  Отговор
  • Здравейте, господин Пейков,
   Ако правилно съм разбрала, някои хора (отговорниците на подизпълнителите Ви), преминават два пъти начален инструктаж – един пут от отговорника по ЗБР на изпълнителя и един път от Вас. Вие им правите и извънреден допълнително. Мисля, че това е в повече.

   Отговор
 6. Здравейте, имам следният въпрос. Фирмата е ЕООД с 5 души персонал – деловодител, багерист, шофьор, инженер и Управител назначен като Управител строителство. В книгата за начален и на работното място инструктаж, трябва ли и Управителя да фигурира и трябва той да се подпише, като инструктиран и инструктиращ или въобще не трябва да се вписва в книгите. Благодаря!

  Отговор
  • Здравейте,
   Моето мнение е, че ако управителят е назначен на трудов договор, то той също подлежи на инструктаж.
   По принцип не би трябвало да има ситуация, при която един и същ човек е и инструктиращ, и инструктиран.

   Отговор
 7. Добър ден :)

  Занимава ме следния казус:

  Строителна фирма има подизпълнители- оператори на различен вид строителна механизация. Направен им е начален инструктаж на обекта от Възложителя.
  Кой, обаче, трябва да им провежда ежедневния инструктаж- техническият ръководител на Обекта ( от Възложителя) или трябва да бъдат инструктирани в тяхната фирма?
  Може ли това да се определи с текст в Споразумението по чл. 18 от ЗЗБУТ?
  Има ли значение дали механизаторите присъстват на строителния обект с технически ръководител от тяхната фирма?

  Благодаря Ви предварително за насоките. От наредбите трудно мога да се ориентирам за категоричен отговор.

  Бъдете здрави!

  Отговор
  • Здравейте,
   Точно в Споразумението по чл. 18 е най-добре да се опишат тези неща, защото иначе съгласно Наредба 2/2004 г. инструктажите се провежда от техническия ръководител.

   Отговор
 8. За инструктажите какво трябва да се говори например ?
  Аз обяснявам плана за евакуация, и карам по заповедите (забранява се палене на огън и т.н)
  Винаги се чудя какво още да кажа.

  Отговор
  • Здравейте,
   За всеки инструктаж трябва да има утвърдена програма, по която да се водите какво да говорите. Много е вероятно да имате и Вие такива във фирмената документация.
   За началния инструктаж наредбата описва 18 точки, по които да се говори.
   За периодичния инструктаж могат да се припомнят някои точки от приложими за съответното работно място инструкции за безопасна работа, както и още много други неща.

   Отговор
 9. Здравейте,
  Имам въпрос по повод получена заповед за провеждане на извънреден инструктаж в лечебно заведение.
  Заповедта гласи: „1. Да се проведе извънреден инструктаж във връзка с трудова злополука в МБАЛ……. . Инструктажа да се проведе както следва : за висшия персонал от началник отделенията , за средния и помощен персонал от старшите мед. сестри.
  2. Извънредният инструктаж да се се проведе в работно време и документира в срок до….“
  Въпроса ми е : За какво да се инструктира персонала , след като няма програма за инструктаж и не се знае за каква злополука става въпрос.Това е втора подобна заповед в рамките на два месеца.

  Отговор
  • Здравейте,
   Чл. 16.(4) от Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. програмата за провеждане на извънреден инструктаж се определя в зависимост от причината, която е наложила неговото провеждане.
   В тази връзка е задължително въпросната заповед да бъде съпроводена с програма на инструктажа.
   Като лице, което е определно да проведе този инструктаж, имате право да изискате програма за инструктажа.

   Отговор
 10. Здравейте,
  Моя въпрос е следният.
  Ако при провеждането на периодичен инструктаж,
  едно или повече от лицата работещи в предприятието е в болничен как процедираме?
  Тъй като, да речем, че периодичния инструктаж се пада да се направи на 06.06.2022, а лицето отсъства в този период. Списъкът с работниците е готов, лицето е в него, но отсъства за инструктажа.
  Благодаря!

  Отговор
  • Здравейте,
   На лицата, които са отсъствали по време на провеждане на периодичния инструктаж се провежда периодичен инструктаж в първия ден от завръщането им на работа.
   В списъка на мястото на подписите можете да маркирате, че човекът е в болничен/отпуск или да заградите вече направения запис в скоби като сгрешен/излишен.

   Отговор
 11. Какъв трябва да бъде инструктажа при посещение на язовир с цел заснемане на кадри за документален филм. Интересува ме къде да намеря някакъв примерен текст за целта.

  Отговор
  • За съжаление не мога да помогна с примерна инструкция. Инструктажът ще включва изисквания за безопасност за начин на достъп, забранени зони, действия при аварийни ситуации, значение на знаците за безопасност, правила за използване на плавателни средства, правила за използване на електрически съоръжения и др. под.

   Отговор
 12. Бих искал да попитам.. тъй като работниците ми са турски граждани и съответно имената им са на латиница…
  И нямат български лични карти.
  Как да им впиша имената в инструктажа
  На кирилица или както се водят по техните документи за самоличност… тоест но латиница…

  Отговор
  • Здравейте,
   Напишете имената им, както са в техния документ за самоличност – на латиница. Мотивът ми е, че по този начин те ще разбират, че се подписват срещу тяхното име, както и това ще осигури съответствие с документа за самоличност (при необходимост от доказване на проведения инструктаж).
   Ако имате якакви притеснения относно това, можете да попитате и в инспекция по труда.

   Отговор
 13. Здравейте!
  Имам следния въпрос: Къде се упоменават темите на конкретен периодичен инструктаж? В самата инструктажна книга или в отделна заповед , коментираща периода на конкретния инструктаж и темите по него?
  Вторият ми въпрос е какво е минималното време за провеждане на инструктажа? Все пак трябва да има и някакъв минимум
  С две думи искам да знам дали ме инструктират съобразно нормативната уредба.

  Отговор
  • Здравейте,
   Практиките са различни – няма конкретно нормативно изискване. Например:
   – утвърдена базовао програма за периодичния инструктаж, в която е посочено за различните звена кои са темите, които са затвърждват – без допълнителни записи някъде другаде;
   – издаване на заповед за всеки периодичен инструктаж, в която се определят темите;
   – задължение на провеждащите инструктаж да определят темите за конкретния периодичен инструктаж и да ги запишат в книгата за периодичен инструктаж.
   Няма нормативно определена минимална продължителност на периодичния инструктаж, нито изискване конкретно за този вид инструктаж да се определя минимална продължителност.

   Отговор
 14. Здравейте,
  бих искала да ви попитам следното:
  Необходимо ли е външни лица, в случая орнитолози, които идват за наблюдаване на птиците, да бъдат инструктирани извънредно и да бъдат вписвани в книгата за инструктаж?
  Когато посещението им е през почивните дни, а служителите, които могат да проведат инструктажа, не са на работа, как се процедира в случая?

  Отговор
  • Здравейте,
   Не сте уточнили къде точно идват орнитолозите – в зоологическа градина, в горско стопанство…другаде.
   В общия случай препоръката ми е да се провежда инструктаж на външни лица, който ще се записва или в книгата за начален инструктаж, или в друга специално предвидена за целта книга. Както, обаче, казах, след като нямам пълната информация, ми е трудно да отговоря на въпроса.
   По втората част на въпроса – след като посещението е през почивни дни, то тогава ще е необходимо да бъдат определени със заповед и други лица за провеждане на инструктажи – такива, които са на работа в почивните дни.

   Отговор
   • Благодаря Ви за бързият отговор!
    Орнитолозите идват в район с изградени ветрогенератори.
    Работят за фирма, която има сключен договор с фирмата, собственик на ВЕЦ и са задължени да идват за наблюдение на птиците.

    Лицата, които ще бъдат определени със заповед за провеждането на инструктаж през почивните дни, необходимо ли е да бъдат обучени за“Длъжностно лице по ЗБУТ“?

    Отговор
    • Благодаря Ви за уточнението. В този случай Ви препоръчвам да им се провежда начален инструктаж.
     Лицата, които ще бъда определени да провеждат инструктажа, трябва да преминат обучение по Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. като лица провеждащи инструктажи – основание чл. 6, ал. 1, т. 3.

 15. Привет,
  Ще Ви бъда благодарен ако ми отговорите на следното:
  В предприяттието в което работя попълваме периодичен и ежедневен инструктаж. Този който ни разписва ежедневния инструктаж е преминал съответния курс за това, ние също, но без да имаме право да допускаме до работа или да инструктираме някой друг или себе си. Когато този който е упълномощен за извършване на ежедневен инструктаж е в отпуск, болничен или почивен ден – съответно не сме интруктирани а ние се разписваме в инструктажната книга и той когато се върне я разписва.Това на практика е незакононно. Няма друг от нас който да може да го замести по отношение на инструктирането. Какви са критериите за това ежедневния интруктаж да стане ежемесечен?

  Отговор
  • Здравейте,
   Ако имате задължение за извършване на ежедневен инструктаж за някоя дейност, то няма как да го промените на ежемесечен.
   Решението е в организацията, т.е. при организация на провеждането на инструктажите да се предвидят хора, които ще правят ежедневния инструктаж, ако титулярът отсъства.
   Когато някой е преминал ежегодно обучение като провеждащ инструктажи, то той има право да провежда всеки един вид инструктаж при условие, че това е вписано в съответната заповед или дуг писмен документ по чл. 2, ал. 2 от Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.
   Накратко – актуализирайте заповедта (или допълнете с нова), с която се определят лицата, които провеждат инструктажи (в конкретния случай – в частта ежедневен инструктаж)и всичко ще е наред.

   Отговор
   • Благодара Ви за отговора!
    Да, имаме задължение за извършване на ежедневен инструктаж, проблема е че сме на сумарно работно време – 3- ма души, в събота и неделя сме по сами.Имаме заповед само за старшия инженер да провежда инструктажа – само той е преминал обучение като провеждащ инструктажи. Лично аз не съм инженер и мисля че няма как само с 4- та квалификационна група за безопастност и здраве при работа в електрически уредби и мрежи до и над 1000V да имам право на това. А аз давам смени сам – дори другите двама да имат това право – те няма да бъдат на работа.

    Отговор
    • Здравейте,
     Задължението за ежедневен инструктаж или е заради дейност с висок риск, но различен от работата в електрически уредби и мрежи, тъй като тя не е сред тези, изискващи ежедневен инструктаж, или по решение на работодателя.
     От тази гледна точка моето мнение е, че провеждането на ежедневен инструктаж не е необходимо да бъде обвързано с квалификационната група на провеждащия, тъй като за целите на безопасността при работа в електрически уредби има предвидени съответните инструктажи, наряди, нареждания и др. Този инструктаж (ежедневния) е обвързан с други високи рискове, за които се изискват други познания.

 16. Здравейте,
  Имам следното предписание от ИТ:
  Работодателят да създаде организация,свързана с определяне писмено видовете обучения и инструктажи: лицата, който ще бъдат обучавани и/ или инструктирани, програма за провеждане на обучението и /или инструктажа,
  лицата,който ще провеждат обучението или инструктажа в съответствие с изискванията на чл. 2 ал.2 от Наредба№ РД -07 – 02 ОТ 16,12,2009 за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работницитеи служителитепо правилата за осигуряване на здравословни и безопасни исловия на труд…./обн, ДВ бр.102/22,12,2009г., попр.ДВ, бр. 4 от 15,01,2010г.
  КАКВИ ДОКУМЕНТИ ТРЯБВА ДА ПОДГОТВЯ ПО ПРЕДПИСАНИЕТО, само да отбележа,че
  книгите за начален и периодичен инструктаж съм ги подготвила.

  Отговор
  • Здравейте,
   Както пише и в статията „Обикновено писменото определяне от работодателя се извършва чрез издаване на заповед“. Може да направите две отделни заповеди – една за инструктажите и една за обученията.
   Ако погледнете в статията, ще видите, че не всички инструктажи са задължителни във всяка фирма, затова е необходимо работодателят да каже какви инструктаци ще се провеждат и на кого.
   След това в заповедта трябва да укажете кой ще прави съответните инструктажи, да бъдат написани програми за съответния вид инструктаж, а при необходимост от провеждане на инструктажи на посетители – да се напише и как ще се документира.

   За обученията по същия начин – в заповедта ще се напише какви обучения по безопасност и здраве при работа трябва да се провеждат на работещите, на какъв период, кой ще ги извършва и т.н.

   Молбата ми е отново внимателно да прочетете статията и тя ще Ви насочи как да съставите своята заповед.

   Отговор
   • Добър ден, има няколко въпроса свързани с оформянето на документи на новоназначен служител.
    След издаване на служебна бележка се подготвя с протокол безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, има цитирана “ комисия в състав“… При положение, че управителя е определил със заповед човек, които има право да провежда инструктажите, може ли самият управител заедно със своя служител /определен за провеждане на инструктажи/ да бъде част от комисията или отново със заповед трябва да бъдат назначени нови лица, които да са част от цитираната комисия. Благодаря предварително.

    Отговор
    • Здравейте,
     Протокол от изпит се издава, когато работното място е определено като такова, на което инструктажът на работното място се допълва с обучение.
     В този случай rаботниците и служителите се допускат до самостоятелна работа само след успешно положен изпит.
     За целта работодателят определя: работните места и работниците и служителите, на които ще се провежда обучение и изпит; учебната програма; продължителността на обучението; обучаващите лица и формата на изпита.

     В наредбата не се говори за „комисия“, т.е. изпитът би могъл да бъде извършен и от едно лице – това го решава работодателят. Като добра практика се е наложило изпитът да се провежда от „комисия“. Съставът на тази комисия се определя от работодателя, т.е. няма ограничение кой да бъде в нея.

     Изпитът трябва да се документира с изпитен протокол. Обръщам внимание, че няма нормативно определен образец на изпитен протокол.

    • Изключително много Ви благодаря за бързия отговор. Хубава вечер!

 17. Как се процедира, когато работник се завръща от продължитилен болничен / над 45 дни / и по същото време се извършва периодичен инструктаж.

  Отговор
  • Здравейте,
   Този работник ще премине с цялата група периодичен инструктаж и ще се документира и за него периодичен инструктаж.
   Само на него ще се проведе и извънреден инструктаж заради отсъствието и ще се документира извънреден инструктаж.

   Отговор
 18. здравейте,фирма изпраща служител във производство на страна от ЕС.Кой ще проведе начален инструктаж-фирмата там най-вероятно,но на какъв език..Задържението от наша страна какво е при командирован навън работещ по отношение на инструктажа

  Отговор
  • Здравейте,

   Вие имате задължение да проведете извънреден инструктаж на Вашия служител поради промяна на работното място. Ако нямате ясна информация за опасностите, най-малкото имате поставени изисквания от приемащата страна с какви лични предпазни средства трябва да разполага този човек, съответно от знаете от какво предпазват. Можете също да му напомните какво означават основните знаци по безопасност (те са еднакви за целия ЕС), да му кажате да поиска информация за опасностите и пътищата за евакуация и какво да прави при злополука там.

   Отговор
   • Здравейте, д-р инж. Илиева,

    По темата с конадированите служители, задължени ли сме (като отговрно лице по БЗР/работодател) да провеждаме извънреден инструктаж на наши служители, които изпращаме на обучение/team building тип организация? В случаите, когато даденото мероприятие е орагнизирано в работно време, но извън работното място?

    Благопдаря за вашия отговор!

    Отговор
    • Здравейте,
     Ако буквално се спазват изискванията на наредбата за инструктажите, то такъв е необходим. Трябва да се има предвид, че ако използвате услугите на фирма, която да организира тиймбилдинга, често те провеждат и инструктаж в зависимост от това какви дейности са предвидени, така че в такъв случай е необходимо да комуникирате с тях. Ако е предвиден инструктаж, то няма нужда да правите отделен.

 19. Здравейте, във фирма работят 4 човека, охранители. Охраняват земеделска земя и недвижими имоти. Трябва ли да се провежда ежедневен инструктаж?

  Отговор
  • Здравейте,
   Ако фирмата е регистрирана по Закона за частната охранителна дейност, то в чл. 52, ал 1, т. 4 има изискване към работодателя да организира и контролира провеждането на ежедневен инструктаж.

   Ако не е регистрирана по този закон, в Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. няма изискване за провеждане на ежедневен инструктаж.

   Отговор
 20. Здравейте, искам да попитам следното: Назначен е работник във фирмата, направени са му Началлен и-ж, На работното място и е запознат с неговото работно място(стр.обект) и работата, която ще извършва. След 1 месец същия този работник отива да работи на друг обект на същата тази фирма и му се прави Начален инструктаж на обекта. Питането ми е: Трябвали да му се направи отново инструктаж на работното място на конкретния обект на който е в момента?

  Отговор
  • Здравейте,

   По принцип при отиване на нов обект би трябвало да се направи извънерден инструктаж поради промяната на работното място.

   За съжаление, обаче, е станало практика и, може би, поради неяснота на наредбата, някои колеги изискват да се проведе инструктаж на работното място при отиване на работника на новия строителен обект.

   Дискусия по този казус имаме във фейсбук групата ни „ЗБУТ на практика“:

   https://www.facebook.com/groups/zbuteu/permalink/294526381262729/

   Отговор
 21. Здравейте!

  Имам следното запитване. Когато фирмата е с 2 офиса в 2 различни града, възможно ли е инструктажите по ЗЗБУТ да стават в отделни регистри, единия съответно в единия офис и другия регистър в другия офис. И ако е възможно, как следва да се организира номерирането на издадените служебни бележки за проведения инструктаж?

  Отговор
  • Здравейте,
   Няма забрана за две или повече отделни книги за начален инструктаж. По отношение на служебните бележки можете да ги кодирате като пред номера поставите началната буква на града (или друго подобно по Ваш избор).

   Отговор
 22. Здравейте,моля да ми отговорите на един въпрос – книгата за начален инструктаж беше от старите образци, купихме нова, а старата я архивирахме през 2018 г. /наехме фирма, която направи архива/. Днес имаме нов служител, трябва да му се проведе начален инструктаж, в новата книга с кой номер да започна? Това е първият назначен човек за тази календарна година, номерацията продължава ли от старата или се започва с номер 1?
  С уважение – Мария Танчева

  Отговор
  • Здравейте,
   Няма (полу)официални указания или тълкувания как се действа в случая.
   Има логика както в това да започнете от едно – това е първият документиран инструктаж в тази книга, така и да продължите номерацията. Лично аз считам, че започване от едно е по-добрия избор (то и място няма за големи числа:)
   Обърнете внимание, обаче, на служебните бележки. Там или ще продължите с номерацията, или трябва да въведете допълнително обозначение, които да ги различават от старите със същия номер.

   Отговор
 23. Здравейте, бих искала да ви попитам какви биха били най-подходящите инструктажи за новооткрита фирма? Достатъчни ли са само начален, на работното място и периодичен? Фирмата се занимава с онлайн продажби

  Отговор
  • Здравейте,
   С оглед на информацията, която сте подали, посочените от Вас инструктажи ще бъдат достатъчни, т.е. няма да се изисква ежедневен.

   По отношение на извънредния, за него има посочени условия за провеждането му в Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. и трябва да го предвидите в заповедта, с която се определят видовете инструктажи във фирмата.

   В случай, че ще поддържате складово помещение, е добре в заповедта да предвидите и инструктаж за външни лица/посетители, които внякакъв момент може да се наложи да влизат в това помещение.

   Отговор
   • Благодаря за бързя отговор! Бих искал да ви попитам какъв би бил „инструктажа за външни лица/посетители“?

    Отговор
    • Инструктажът на посетители е свързан с предупреждение за опасностите в съответното помещение и изискванията към тяхното поведение.

 24. Здравейте, на работници от рекламна агенция, които изработват табели, рамки,конструкции и съответно ги монтират ( монтажите НЕ са ежедневно), режат материали на машини като фреза и лазер, заварят какъв инстуктаж трябва да им се провежда?

  Отговор
  • Здравейте,
   Най-добрият вариант вероятно би бил с ежедневен инструктаж за дните, в които се извършва монтаж, особено ако е свързан с работа на височина (работата на височина сама по себе си не изисква ежедневен инструкаж, но повишава риска).
   Обръщам внимание, че ежедневен инструктаж не означава всеки ден без значение какво правят в този ден, а във всеки ден, в който се извършва работата с повишен риск.

   Отговор
 25. Здравейте,
  работя в строителна фирма и бих искала да попитам дали е възможно да се провежда курс на техническите ръководители/ за длъжностни лица по безопасност и здраве – веднъж годишно/ вътре във фирмата или трябва да е специализиран орган като Служба по трудова медицина да ми издаде Удостоверенията. Ако е възможно трябва ли да известявам Инспекцията по труда и в коя Наредба и кой член е записано?

  Отговор
  • Здравейте,
   Обучението по безопасност и здраве при работа на техническите ръководители (като ръководители, като провеждащи инструктажи и като длъжностни лица по БЗР) може да бъде проведено вътрешнофирмено.

   Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.
   Чл. 8. (1) Обучението по безопасност и здраве при работа се провежда от:
   1. работодателите при спазване изискванията на наредбата;…

   Няма нормативно изискване за издаване на удостоверения, работодателят определя реда начина на документиране на обучението, т.е. може и удостоверения да си направите, а може и протокол.

   Чл. 9. (1) Обучението по безопасност и здраве при работа се документира по ред и начин, определени от работодателя.

   Службата по трудова медицина по отношение на обученията по БЗР е като всяка една друга фирма – условието, на което трябва да отговаря, е да има вписано „обучение“ сред дейностите, т.е. възможно е, ако не е направен този запис при регистрация в Търговския регистър, дори да няма право да провежда обучението.

   Уведомяване за инспекция по труда се прави само, ако ще се започва дейност, свързана с обучение на КУТ/ГУТ и то само, ако ще се правят обучения на КУТ на други фирми. Когато работодателят сами си организират обучението на КУТ/ГУТ, не са длъжни да уведомяват ИТ.

   Накратко:
   1. Можете да организирате и направите сами обучението на техническите ръководители.
   2. Сами решавате как ще го документирате – с удостоверение, протокол или по друг начин.
   3. Нямате задължение да уведомявате никого – нито преди, нито след обучението.

   Вижте още и тази статия „Може ли ОБЗР да проведе обучение на КУТ“, логиката е същата:

   https://otgovori.info/obzr-obuchava-kut-2/

   Отговор
 26. Здравейте, работя като учител по практика и теория в специалностите „Готвач“ и „Кетъринг“. Инспекторката по професионално образование в РУО изисква от учителите по учебна и производствена практика ежедневен инструктаж на учениците, независимо дали практиката се провежда в училище или в ресторант. Въпросът ми е: Има ли право да изисква това или е необходимо да се провежда само начален и периодичен инструктаж? Благодаря!

  Отговор
  • Здравейте,

   За дейностите, които описвате, няма задължение за провеждане на ежедневен инструктаж в Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.
   Не съм запозната да има подобно изискване и в друг нормативен документ.
   Поздрави,

   Отговор
 27. Здравейте!

  Благодаря предварително за помощта, която оказвате с вашите отговори на всички нас, които имаме нужда от ориентация в изискванията на наредбата. Моят въпрос е дали има нужда от ежедневен инструктаж за шофьори, превозващи фуражни смески и зърнени суровини като пшеница например? Благодаря Ви!

  Отговор
  • Здравейте,
   Ежедневен инструктаж се извършва само на шоьори, които превозват опасни товари (Вашите не са такива) и на шофьори, които извършват международни превози. Тъй като предполагам, че смеските и зърнените суровини не се изнасят в чужбина с камионите, т.е. не извършвате международни превози, съответно не е необходим ежедневен инструктаж.

   Отговор
   • Здравейте,
    имам фирма за превоз на зърнени култури / царевица, ечемик, слънчоглед/ и
    искам да попитам в графа №6 на ежедневния инструктаж
    какво точно трябва да се напише като кратко описание.

    Отговор
    • Здравейте, моля, вижте горния отговор – засега зърнените култури не са опасни товари по смисъла на нормативните актове и за превоз не се изисква ежедневен инструктаж, освен ако не се извършва международен превоз.

     Ак овсе пак желаете да се провежда такъв, то заглавието на колоната дава и отговор – „опасности и рискове при извършваната работа“ – някои практикуват да вписват номер на инструкция/инструкции за безопасна работа, други вписват нещо от рода на „безопасен превоз, пътна обстановка за деня, правила за безопасно движение“.

 28. Интересува ме, инструктажните книги, в които работниците се разписват, къде трябва да се съхраняват- при този, който е „назначен“ да отговаря за инструктажите и прочие или в администрацията на фирмата?

  Отговор
 29. Здравейте,
  може ли да изкажете мнение какви инструктажи следва да бъдат направени на лице, което се преназначава на друга длъжност и как точно да се документира. Щом е на ново работно място, би следвало да е „инструктаж на работно място“ , но съм чувал безброй мнения, понеже наредбите не са ясни и в този сектор.

  Отговор
  • Здравейте, господин Колев,

   Този случай не е изрично упоменат в Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. , въпреки че има изискване при промяна на работното място да се извръшва извънреден инструктаж.

   По отношение на инструктажа на работното място обаче в наредбата не е упоменато точно в кои случаи се провежда, но е описана неговата цел – “ практическо запознаване на работника или служителя с конкретните изисквания за безопасното изпълнение на трудовата дейност“.

   В тази връзка добрите практики са при преназначаване, когато става въпрос за съвсем нова длъжност с нови задължения, за които на лицето не е направен инструктаж на работното място, съответно да се провежда такъв с програма и продължителност както при едно новоназначено лице в предприятието. Документирането се извършва по същия начин както при новоназначено лице.

   Отговор
   • Благодаря за отговора.
    Аз за всеки случай правя и двата инструктажа – извънреден и на работно място. Така не съм имал проблеми с инспекцията :)

    Отговор
   • Ако едно лице е преназначено на нова длъжност или друг отдел, но запазва физически същото работно място, същата сграда и помещение трябва ли да се прави извънреден инструктаж ? Като новата длъжност може да има съвсен различни задължения, но винаги е работа с документи (не различни машини и т.н)

    Отговор
    • Здравейте,
     Оценката на риска ще покаже дали, все пак, няма разлики в опасностите и рисковете, заради които трябва да се направи извънреден инструктаж.

 30. Здравейте,
  Работя като учител.
  Интересуват ме актуалните книги по образец за инструктажи.
  Какво да бъде съдържанието на инструктажа

  Отговор
  • Здравейте, господин Тисовски,

   Образци на актуалните книги за инструктаж са посочени в Приложение 1 на Наредба РД07-2/16.12.2009 г. , която може да видите на следния адрес:

   http://zbut.eu/bulgarianlaw/naredbi/naredba-rd-07-2-ot-16-12-2009/

   Съдържанието на инструктажа се определя от вида работа, както и вида инструктаж. Акцентите за учител по физическо възпитание и учител по химия ще бъдат различни.
   Моля да уточните каквъ вид инструктаж имате предвид.

   Отговор
 31. Здравейте, имам въпрос относно инструктажа за лицата, които са външни за фирмата.
  Ние нямаме производствено помещение или склад, а сме само офис.
  Но имаме доста външни посетители – това са пак служители на Компанията, но от други държави, които идват тук за по 1-2 седмици.
  Те подлежат ли на кратък инструктаж за външни лица, който да се документира също така?

  Отговор
  • Здравейте,
   Според мен, тези лица се явяват работещи от други предприятия, които ще работят на територията на предприятието, за които се изисква провеждане на начален инструктаж (чл. 11, ал. 1, т. 3 от Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.)

   Отговор
 32. Здравейте,
  искам да попитам за ежедневния инструктаж на шофьорите. Кои товари са опасни? Има ли ги някъде регламентирани? Например асфалт, чакъл, пясък опасни товари ли са?

  Отговор
 33. Здравейте!Работещите на бензиностанция подлежат ли на ежедневен инструктаж?

  Отговор
 34. Според чл. 11 ал 2 от Наредба НАРЕДБА № РД-07-2 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2009 Г Инструктажите по чл. 10, ал. 3 от същата се провеждат от длъжностни лица с подходящо образование по ред и при условия, определени от работодателя, като се отчитат характерът на изпълняваната работа, конкретните условия на работното място и съществуващият професионален риск. Въпросът е следния:
  Кой има право да инструктира ОГНЯРА в едно училище по ЗБУТ (независимо с какво налягане е котела и дали има автоматика) – в смисъл с какво образование трябва да е инструктиращия? Второ ако в училището има човек с висше инженеро образование има ли право назначен от директора човек с по-иско образование от инженерно да го инструктира по ЗБУТ, ППО?

  Отговор
  • Здравейте, господин Иванов,
   няма конкретни изисквания по отношение на степента на образованието на инструктиращия. Лично аз не виждам проблем човек със средно образование да инструктира такъв с висше, стига да познава материята, по която прави инструктаж. Дори в случаите, в които човекът с висше образование работи по специалността си и особено в случаите, когато не работи по специалността си.

   Отговор
   • Като ваш колега не мога да кажа и съглася, че човек с не техническо образование камо ли средно ще може да инструктира по ЗБУТ, колкото и да познава материята за инструктаж по ЗБУТ! Питах Ви конкретно за инструктаж на огняр по ЗБУТ в училище не случайно. Ако училището е с техническа насоченост инструктиращия по ЗБУТ 100 % е с инженерно образование, но в основно училище или СОУ рядко или никак няма човек с такова образование. Тогава ще го инсруктира човек с друго образование, който изобщо не разбира за какво става дума. Е, какъв ще е инструктажа тогава? Абсолютно формален и неправомерен според Наредбата. Условието „Подходящо образование“ би трябвало да предполага инструктиращия да има необходимите знания в по-голяма степен от човек със средно образование и да има знания за съответната позиция, да знае опасностите и правилно да проведе инструктажа пза нея. Това е моето лично виждане и смятам, че е по-правилно.

    Отговор
    • Уважаеми г-н Иванов,
     Работодателят утвърждава правила за безопасна работа, с които инструктираният
     следва да се запознае по време на извършения периодичен инструктаж.
     Толкова ли е важно, лицето, което извършва инструктажа с какво образование ще е. .Да, имате право, че компетентен инструктиращ е друга работа, но когато нямаме такъв, трябва да ПРИТЕЖАВАМЕ годни, качествено разработени, базиращи се на съответните Наредби инструкции. И съответно, инструктираният
     трябва да е достатъчно грамотен, за да ги осмисли.

 35. При работа в цех за металорежещи машини според горенаписаното не се изисква ежедневен инструктаж. Въпросът ми е какво точно представлява инструктажът на лица от производствените звена и изисква ли се в нашия случай?

  Отговор
  • Здравейте, Елка,

   от въпроса Ви не става ясно за кой точно инструктаж се интересувате.

   В цех за металорежещи машини е неиобходимо да се провеждат следните инструктажи:

   – начален – за всички новоназначени, за лица от външни фирми, които ще извършват някакви дейности, за обучаващи се. Ако имате звено с друго териториално разположение, при командировка в този цех – и на тях.
   – на работното място за работещите в цеха, допълнено с обучение – за новоназначени.
   – периодичен – на една година.
   – извънреден – в случаите, посочени в наредбата.

   – на посетители – т.е. външни лица – одитори, инспектори, клиенти и др., които ще влизат в цеха – вие решавате какво точно ще им се говори и къде ще се документира. Например могат да бъдет уведомени за аварийния план, какви са опасностите, какво не бива да пипат и др. Документирането може да стане в която решите книга или в отделна тетрадка, но това трябва да бъде записано в заповедта за инструктажите.

   Отговор
 36. Ние сме сладкарски цех в който се работи с различни машини- пакетираща, миксери, тестомесачки, шприц за дребни сладки, тунк линия и други, необходимо ли е да извършваме и ежедневен инструктаж на работниците при работа с тези машини. В момента правим -начален, на работното място и периодичен инструктаж.

  Отговор
 37. Здравейте,
  Ние сме строителна фирма. Докато провеждаме инструктаж на работното място на новопостъпилия работник, трябва ли паралелно с този инструктаж да провеждаме и ежедневен инструктаж на същия работник?
  Благодаря за отделеното време

  Отговор
  • Здравейте,

   Честно казано, въпросът е доста спорен. Ако лично бих препоръчала да преминава заедно с останалите ежедневен инструктаж, имайки предвид практиката на контролните органи.

   Отговор
 38. Здравейте,

  Имам следния въпрос към Вас: На лице което е преназначено от един обект на друг(на площадка на различна територия), със същият характер на работа и длъжност, необходимо ли е същото лице да му бъдем направен инструктаж на работното място. След преместването на новия обект лицето е преминало начален инструктаж.

  Благодаря Ви!

  Отговор
  • Здравейте,

   доколкото разбирам на практика с преназначението сте променили работното място, описано в трудовия договор, за която промяна Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. изисква провеждането на извънреден инструктаж, който би могъл да бъде и с програмата за инструктаж на работното място.
   Начален инструктаж се провежда на командировани работници.

   Чл. 16. (1) Извънреден инструктаж се провежда:
   3. при промяна на технологичния процес, при въвеждане на нови машини и съоръжения, при промяна на работното място или организацията на работа;

   Отговор
 39. Здравейте!
  При провеждане на ежедневен инструктаж на работници, които са на 3-сменен режим на работа и са около 50 човека, като разбира се смените им се редуват, възможно ли е книгите да бъдат в електронни таблици, предварително попълнени с имената на всички от цеха, цех, длъжност и кратко съдържание на инструктажа и хората реално само да се подписват в съответният ден?

  Отговор
  • Здравейте,

   по принцип Наредбата не изисква всичко да бъде попълвано на ръка. Разбира се, изключение прави подписа, който трябва да бъде собственоръчен.
   По отношение на това обаче дали се приемат разпечатни таблици (които да отговарят на образеца), практиката на инспекция по труда е различна. Някои инспектори правят проблеми, ако не се използва стандартната книга за инструктаж, т.е. подвързана книга. Други нямат претенции.

   Едно от становищата на МТСП набляга на понятието „книга“, вероятно имайки предвид подвързването, ето становището от рубриката „Въпроси и отговори“:

   Румяна Димитрова:-Здравейте, Искам да попитам документирането на инструктажите може ли да става на листа в Таблици, разчертани съгласно Приложение № 1 на Наредба № РД-07-2/16.12.2009г. или задължително трябва да е в книги. Дата на задаване на въпроса:14.3.2012 г. 08:58:11

   Уважаема госпожо Димитрова, Съгласно чл. 11, ал. 5 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, инструктажите, проведени по реда на наредбата, се документират в Книги за инструктажи, посочени в приложение № 1. В тази връзка считаме, че при документирането на отделните видове инструктажи е важно да се спазва утвърденият образец, както и изискването за наличие на книга, тъй като разпоредбата на чл. 11, ал. 5 е с императивен характер. (ВС)

   В тази връзка може би разпечатването на таблици с вписани имена, длъжност и цех не е проблем, ако се подвържат като „книга“. Предварителното вписане на съдържанието на инструктажа е малко спорно, тъй като в тази част би трябвало да се вписват рисковете и изискванията за безопасност за конкретния ден за конкретния работник.

   Накрая, бих Ви посъветвала да се консултирате с представител на ИТ във Вашия град, за да разберете дали ще бъде допустимо или не.

   Отговор
 40. Кой провежда инструктажа на ръководителя на фирмата?Неговия подчинен оторизиран с неговата заповед?!?

  Отговор
  • Ако стриктно спазване изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба РД-07-2/16.12.2009 г., ако ръководителят на фирмата е наето лице (с трудов договор или договор за управление), то това лице подлежи на инструктаж.
   Инструктажът може да се проведе от всяко лице, оторизирано със заповед. Това, че лицето е подчинено при изпълнение на други свои дейности, не намалява способностите и възможността за провеждане на инструктаж по безопасност и здраве при работа. Особено ако това лице е органа за безопасност и здраве при работа.

   Бележка: Това е лично мнение на автора и не представлява официално тълкувание на изискванията за здраве и безопасност. Указания по прилагане на нормативните актове в областта на здраве и безопасност се дават от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването по компетентност.

   Отговор
 41. Здравейте,
  Работодателят ми е определил да провеждам начален, периодичен и извънреден инструктаж. Ако началният инструктаж съвпада с инструктажа на работното място трябва ли това да се упомене в заповедта за видовете инструктажи, която изготвя работодателя или не е задължително? Нужно ли е, ако двата инструктажа съвпадат, инструктажът на работното място да се удостоверява от постъпващия на работа с подпис в книгата за инструктаж на работното място, периодичен и извънреден. Работя в учебно заведение с персонал 20 учители, 1 огняр и 2 чистачки.
  Благодаря Ви!

  Отговор
  • Здравейте,

   подходящо е изрично да се упомене в заповедта за инструктажите, че на основание чл. 11, ал. 4 от Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. се извършва едновременното провеждане на началния инструктаж и инструктажа на работното място. Това не отменя изискването за документиране както на началния инструктаж, така и на инструктажа на работното място.

   Цитат от „Въпроси и отговори“ на МТСП:

   Деяна Илиева:-Когато се началният инструктаж и инструктажа на работното място се провеждат едновременно, както допуска чл. 11, ал,. 4 на Наредба РД-07-02/16.12.2009 г., проведеният инструктаж се документира само в книга за начален инструктаж или се попълват и двете книги? Дата на задаване на въпроса:23.12.2011 г. 21:22:50

   Уважаема госпожо Илиева, Разпоредбата на чл. 11, ал. 4 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд дава възможност в предприятия с персонал до 50 работници и служители включително и/или ограничен обем производствени дейности да се съвместяват началния инструктаж и инструктажа на работното място. Едновременното провеждане на двата инструктажа, обаче не означава, че единият от тях може да замени другия. Всеки един от инструктажите по безопасност и здраве при работа има различни съдържание, обхват и цели. При едновременното провеждане на началния инструктаж и инструктажа на работното място следва да се обхване таматиката и специфичните въпроси и на двата вида инструктаж. При документирането на отделните видове инструктажи е важно да се спазва съответния образец на книгата за инструктажи, с всички реквизити. Наредбата не предвижда документирането на началния инструктаж и на инструктажа на работното място да се извършва в една обща книга за инструктажи. Това би могло да се направи за инструктажите на работното място, периодичните и извънредните инструктажи, с решение на работодателя. (ВС)

   Отговор
 42. Здравейте,

  Имам един въпрос, който може би не е за тук,но все пак ще попитам.
  Има ли конкретна наредба или заповед която оказва конкретни мерки и изисквания за създаване на сборен пункт/assembly point/

  Отговор
  • Здравейте,
   Мога да посоча два нормативни акта, в които се говори за „сборен пункт“.
   В приложение 2 към чл. 11, ал. 1 на Наредба № Із-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите се казва че планът за евакуация трябва да съдържа ситуационен план на обекта със сборния(те) пункт(ове), както и има конкретно изискване как да изглежда знакът „Сборен пункт“ с описание „безопасно място, където трябва да се евакуаират хората“.

   В Наредба № 9 от 29 юли 2003 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при добиване на подземни богатства чрез сондиране, приложима естествено само за тези дейности, чл. 31 (1) указва следното: „Аварийните маршрути и изходи се поддържат винаги в изправност, свободни и чисти с оглед осигуряване на възможно най-бързото извеждане на хората в безопасна зона, безопасен сборен пункт или безопасен евакуационен пункт. “
   Чл. 57. (1) За всеки сборен пункт се осигурява актуализиран списък, съдържащ имената на работещите, определени да се събират на това място.
   (2) Списъкът по ал. 1 се поставя на видно място.

   Надявам се, че правилно съм разбрала въпроса Ви. Ако някой колега има какво да допълни, ще се радвам.

   Отговор
 43. Здравейте,
  не разбирам какво имате предвид под инструктажът „ДА СЕ ИЗГОТВЯ“ от фирмата. Можете да разпечатате образеца на книга за инструктаж и тази „книга“ да бъде в папка. Задължително е да се използва утвърдения с наредбата образец.
  Честотата на учебните евакуации, определени в Наредба Iз-2377 е два пъти годишно за някои обществени сгради и учебни и детски заведения и един път годишно за останалите, за които има задължение за изготвяне на план за евакуация (чл. 11, ал. 8). Задължително е писменото уведомяване на РС „ПБЗН“ десет дни преди провеждане на учебната евакуация, не е задължително присъствието на представите на РС. В Наредба Iз-2377 няма изисквания за сформиране на нещатен щаб, съответно заповед за това. С необходимите заповеди можете да се запознаете в тази статия:

  https://otgovori.info/pojarno-dosie-naredba-iz-2377/

  Отговор
 44. Възможно ли е Началния и Периодичния инструктаж да се изготвят от фирмата или е задължително попълването им в съответните книги?
  Каква трябва да е честотата на противопожарните учения и задължително ли е уведомяването на съответната РСПБЗН?
  Задължително ли е присъствието на член от РСПБЗН?
  Задължителна ли е Заповед за сформиране на нещатен щаб при условие, че има такава за лице отговорно за ПБ?

  Предварително благодаря!

  Отговор
 45. Здравейте,
  възможно е работодателят да провежда инструктажите. Необходимо е да е указал това в документа, обикновено заповед ,с който определя видовете инструктажи и лицата, които ги провеждат. Както всяко друго лице, което проведа инструктажи, той е трябва да преминава ежегодно обучение в съответствие с чл. 6, ал. 1, т. 3 на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.

  Отговор
 46. Искам да Ви питам,когато става въпрос за заведение,може ли работодателя да направи инструктажа на персонала?Трябва ли да има документ,че е преминал курс за това?Благодаря Ви предварително за отговора!

  Отговор
 47. Здравейте,
  в Наредбата са заложени минималните изисквания, всеки работодателя има право да въведе по-високи изисквания във фирмата, включително и провеждане на ежедневен инструктаж за определени дейности. В този случай е добре при одит или проверка от ИТ да може уверено да се отговори, че познавате минималните изисквания, но това е решение на работодателя с цел безопасност.
  Книгите могат да бъдат разпечатани, не е задължително да бъдат купувани.

  Отговор
 48. Здравейте,
  1. по наредбата не попадаме в частта да водим ежедневен инструктаж, но за наше успокоение можем ли да си ги водим тези книги? Грешно ли ще бъде?
  2. може ли да са разпечатани на таблици да не купуваме книги?
  Става въпрос за прозводствено предприятие за обработка на стъкла и имаме дейности по товаро-разтоварване.
  Благодаря!

  Отговор
 49. Здравейте,
  външните лица, които влизат на територията на предприятието са два вида – лица от външни фирми, които ще извършват дейност на територията на предприятието и посетители, които ще влизат в производствени звена.
  Първите, които ще извършват дейност подлежат задължително на начален инструктаж и техният инструктаж се документира в книга за начален инструктаж. Посетителите се инструктират по ред и начин, определен от работодателя, т.е. работодателят казва в какво точно ще се състои инструктажа и къде ще се документира, следователно може да не е в някои от книгите образци към наредбата, а ваша бланка.
  Работодателят преценява кой на кого ще прави инструктажите, например възможно е охраната да документира инструктажа на посетителите, закойто да бъде подготвена инструкция или указания на бланка, на табло или икакто решите, а началният инструктаж на лицата, които ще извършват дейности да е от ОБЗР или лицето по чл. 403а (ако са различни).

  Отговор
 50. Здравейте, производствено предприятие сме и на портала имаме охрана, която не пуска външни лица преди да впише име и т.н., както се изисква по Наредбата за частаната охранителна дейност. Въпроса ми е за тези външни лица, които трябва да се инструктират къде да ги вписваме? Може ли този запис да се води за някакъв инструктаж или е необходимо да е в книга за инструктаж? Ние сме определили лице по чл.403а ал.2 лице, което при проверка на контролни органи да представлява фирмата и тези лица преди да влязат също трябва да са вписани. Охраната може ли да ги впише външните лица след, което лицето да ги посрещне и един вида да ги инструктира? Благодаря.

  Отговор
 51. Напълно е възможно. Лично аз считам, че дори е препоръчително, тъй като и заместниците по отношение провеждане на инструктажите би трябвало да са преминали ежегодното обучение по Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.

  Отговор
 52. Здравейте, възможно ли е в заповедта за лицата които ще извършват инструктажа да бъдат указани и техните заместници в случай на отсъствие или това не е необходимо с оглед на факта, че те излизайки отпуск в заявлението са посочили заместници които автоматично наследяват техните функции

  Отговор
 53. Здравейте,
  съгласно чл. 15 (2) от Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.
  “ За водачите в международните автомобилни превози и за водачите, превозващи опасни товари по силата на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе – ADR, и Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари (обн., ДВ, бр. 15 от 2004 г.; изм., бр. 12 и 67 от 2007 г.), ежедневният инструктаж се съвместява с периодичния инструктаж, провежда се преди тръгване на път и се документира в Книгата за ежедневен инструктаж. „

  Отговор
 54. Как практически се извършва ежедневен инструктаж на международен шофьор, който изпълнява 5-дневен курс зад граница?

  Отговор
 55. Здравейте,
  точният начин на изписване зависи от начина на организация на инструктажите. Ако имате няколко човека с една и съща длъжност, но само един от тях ще има ангажимент за провеждане на инструктажи – няма как да напишете само длъжността. Т.е. ако се запише само длъжността, то това трябва ясно да обозначава кой точно прави инструктажите.
  Колегите от СТМ вероятно са имали случаи, в които е имало забележки от контролните органи към други техни клиенти по отношение на начина на изписване и затова настояват за поименно определяне.

  Все пак – от моя опит мога да кажа само, че всеки конкретен случай се решава поотделно. Например, възможно е за един вид инструктаж в заповедта да се посочи поименно лице, а за друг вид в същата заповед да е посочена само длъжност.

  Отговор
 56. Здравейте!
  Имам въпрос свързан с определяне на лицата по чл.2, ал.2, т.4. от Наредба РД-07-02. В Заповедта как трябва да бъдат определени тези лица, като се запишат съответно целите имена на отговорните лица или като се определят съответните длъжности отговорни за конкретните видове инструктажи.
  Лицето от СТМ с която имаме договор, настоява в Заповедта да се запишат целите имена на лицата. Това според мен не е правилно!
  Предварително благодаря!

  Отговор
 57. Няма забрана за подобно водене на инструктажна книга, както и няма изискване да се работи само със закупени готови книги за инструктаж. Разбира се, подписите както на инструктираните, така и на инструктиращият трябва да са саморъчни.
  Понякога някои проверяващи малко по-трудно го възприемат, но законово основание да не се приеме такава книга за инструктаж няма.

  Отговор
 58. Може ли книгата за инструктаж да се води в електронен вид т.е на компютър?
  Със същите колони, но да не се преписва всеки път, а само да се разпечатва на листи А4, работниците се подписват и листите се поставят в папка. Така признава ли се?

  Отговор
 59. Здравейте,
  няма задължение за прошнуроване и прономероване на книгите за инструктаж и съответно това и не се прави.
  Понякога колеги споделят, че проверяващи „консултират“, че трябва книгите да са прошнуровани и прономеровани, но това е останало от много стари съществуващи такива изисквания, които отдавна вече ги няма, така че всичко остава на ниво „съвет“.

  Отговор
 60. Здравейте!
  Книгите за инструктаж трябва ли да бъдат непременно прономеровани и прошнуровани, с подпис и печат от ръководителя?
  Как практикувате, имате ли впечатления от външни проверки?
  Благодаря предварително!

  Отговор
 61. Здравейте,
  задължението за провеждане на начален инструктаж за обекта е на техническия ръководител на Строителя (главния изпълнител). Задължението за провеждане на ежедневен инструктаж е на работодателя на съответните работещи.

  Разбира се, необходимо е да погледнете дали няма нещо по-различно написано в т. нар. Споразумение по чл. 18 от ЗЗБУТ.

  Отговор
 62. Здравейте,
  Моля за Вашето мнение за следния казус – фирмата ни е подизпълнител на строителен обект за доставка и монтаж на материали. Дейността ни е търговска (материали за интериора) и нямаме монтажници, за монтаж на материалите на строителния обект наемаме като подизпълнители монтажни фирми. Кой в случая трябва да прави начален и ежедневен инструктаж – инвеститора, ние или монтажните фирми? И трябва ли нашата фирма да прави въобще някакъв вид инструктаж. На обекта има наш технически ръководител, който организира и следи работата, която сме договорили с инвеститора. Благодаря предварително!

  Отговор
 63. Здравейте,

  боя се, че е възможно да не съм разбрала добре въпроса Ви или по-точно описваната ситуация, но ще се опитам да коментирам въз основа на прочетеното като започна отзад напред – няма определение относно „ограничен обем производствени дейности“. Не се сещам за пример за производствена фирма с над 50 човека, при която с чисто сърце да мога да кажа, че няма проблем от съчетаването на началния инструктаж и инструктажа на работното място. Ако става въпрос за счетоводна фирма, софтуерна и т.н. – тогава да.

  Все пак, крайното решение остава в ръцете на работодателя и ако той е преценил, че е необходимо провеждане на инструктаж на работното място и за административните длъжности, значи е така. Това е нормативното основание – работодателят казва какви видове инструктажи ще се правят, на кого и от кого.

  Бих искала да обърна внимание, че съвместяване на начален инструктаж и инструктаж на работното място не означава да не се провежда инструктаж на работното място.

  Разрешаването на самостоятелна работа се извършва от лицето, което провежда инструктажа на работното място. Тук също можем да разграничим провеждащия инструктажа на работното място с конкретно определен „опитен работник“, който да отговаря за безопасността на новоназначения, въпреки че се касае за малко по-свободна интерпретация.

  Отговор
 64. … във връзка с горното – ние сме предприятие с персонал над 50 работници и служители и с предмет на дейност „производство…“ , но записът в заповедта, касаещ администрацията, е много голям и подробен – изброени са много длъжности и звена.

  А какво означава всъщност „ограничен обем производствени дейности“?

  Отговор
 65. Здравейте!
  Моля за вашето становище: задължението на длъжностно лице по ЗБУТ да инструктира НА РАБОТНОТО МЯСТО търговския директор на фирмата, началник отдел „Митници“ и пр. административни длъжности – има ли нормативни основания?
  * В нашата фирма има заповед за това – много административни длъжности са изброени – т.е. имаме преценка на Работодателя, но аз бих могла да я актуализирам.
  Затова (се) питам: Ако тези лица са новоназначени, те ще преминат начален инструктаж, но ако се преназначават от подобно работно място на подобно? И кой ръководител им разрешава самостоятелната работа, след като инструктажа го провежда инспекторът по безопасността?
  Благодаря много предварително, поздрави!

  Отговор
 66. Първо нека да напомня, че инструктаж на три месеца се провежда само на лица, за които е задължителен ежедневен инструктаж.

  Не е необходимо да следите за всеки как тече периода от три месеца. Ако на всички работещи провеждате инструктаж в началото на април, то тогава назначения работник на 21.02. ще си влезе в групата, на която се провежда инструктаж през април. Т.е. новоназначените си влизат в следващия редовен периодичен инструктаж.

  Отговор
 67. лицето постъпва на работа на 21.02.2011 това означава ли че на 21.05 пак трябва да го впиша в книгата за периодичен инструктаж.Другият работник постъпва на 15.08.2011 и така всички ли трябва да ги следя на всеки три месеца

  Отговор
 68. Здравейте, съгласно указания в рубриката „Въпроси и отговори“ на МТСП, длъжностното лице, провело началния инструктаж трябва да адресира служебната бележка до ръководителя на съответните обект, цех, участък, звено, отдел, в предприятието в което ще работи или е командирован работникът или служителят (приложение № 2 към чл. 12, ал. 3).

  Логиката е следната:
  Обикновено едно лице, органа по БЗР, извършва началния инструктаж. След като извърши този начален инструктаж, той трябва да издаде служебната бележка, с която новоназначения когато отиде в звеното, където ще работи, да удостовери пред ръководителя на това звено, че е преминал началния инструктаж, а не го е „прескочил“ поради някаква причина. Ръководителят на звеното взема бележката и съответно след това я предава за съхранение в личното досие на работещия.

  Отговор
 69. Здравейте! При попълването на служебната бележка за проведен начален инструктаж стигнахме до въпроса „До кого трябва да е адресирана сл.бележка? Дали до ръководителя на съответния обект ( в строителството – до техн.ръководител или до управителя на самата фирма? И грешно ли е, когато тази бележка е адресирана до управителя на фирмата?

  Отговор
 70. Здравейте,
  управляващият съдружник на практика се явява работодател, така че не подлежи на инструктаж.
  По отношение на лицата по граждански договор, наредбата посочва че тя се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение, съгласно чл. 2, ал. 1 и 2 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
  Съответно този член от ЗЗБУТ гласи следното:
  Чл. 2. (1) (Изм., ДВ, бр. 40 от 2007 г.) Този закон се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение, независимо от формата на организация, вида на собственост и основанието, на което се извършва работата или обучението.

  Обърнете внимание на израза „независимо от основанието, на което се извършва работата“, с други думи тук се включват и т. нар. „граждански договори“.

  Отговор
 71. Включват ли се долуизброените лица към лицата подлежащи на инструктаж?
  1.Управляващ съдружник на ООД, който не е по ДУК
  2.Лицата по граждански договор примерно счетоводителите на магазини за промишлени стоки.

  Отговор
 72. Мерси за така бързият и навременен отговор. Това е, с което се занимавам и аз – да попълвам такива книги всеки ден. Загатнаха ми, че този вид попълване би бил проблем ако се стигне до съд. Няма да разсъждавам без да съм запознат какво точно се има впредвид.

  Отговор
 73. Здравейте,
  въпросът, който поставяте ме навежда на мисълта за отделна тема, свързана с правилата за попълване на книгите за инструктаж.
  Ето и отговор на поставения въпрос:
  Забранено е използването на знак за повтаряемост, всяка колонка и по-точно – всеки ред, се попълва изцяло. Абсолютно забранено е подписването на инструктиращия по дължина.

  Отговор
 74. Доста изчетох – никъде не открих ясно формулирано – трябва ли всяка колонка да е попълнена подробно, забранен ли е знак за повторение, трябва ли подписът на инструктиращият да е индивидуално в квадратчето или става да е по дължина и да обжваща няколко. Говоря за ежедневен инструктаж. Благодаря предварително.

  Отговор
 75. Работодателят определя дали ще се провежда изпит или не. Ако не провеждате такива изпити и смятате, че не е необходимо провеждането на такива, правилно и не сте включили такъв текст в заповедта.

  Отговор
 76. В нашата заповед за видовете инструктаж и пр. не е упомента да се провежда изпит с новопостъпилите.Трябва ли да пусна отделна заповед за провеждането на такъв изпит и ако да има ли примерен образец какво трябва да съдържа?

  Отговор