Още веднъж за инструктажите на лица на граждански договор

Представям ви едно решение на Варненския районен съд от 2012 година относно жалба на фирма, на която е наложена глоба от 3000 лева за това, че не е документиран начален инструктаж на жена, която почиства кухненското помещение по силата на сключен договор за услуга, в ролята й на лице, което посещава производствени помещения (нарушение на чл.12 и чл.11 ал.1 т.6 във вр. с чл.11 ал.5 от Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд ).

Съгласно  чл.11 ал.1 т.6 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г.  работодателят осигурява провеждането на инструктажи по безопасност и здраве при работа на всеки работещ, независимо от срока на договора и продължителността на работното време, включително и на всички лица, които ще посещават производствените звена на предприятието, без да се изисква същите да са в трудовоправни отношения с работодателя.

Съгласно разпоредбата на чл.11 ал.5 от Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, инструктажите, проведени единствено по реда на наредбата инструктажи, се документират в Книги за инструктажи, съгласно Приложение 1.

Цитираният в наказателното постановление член от наредбата касае провеждането на начален инструктаж на постъпващите на работа и на лицата по чл.11 ал.1 т.1-5 от Наредбата, като не е свързано с изискването за провеждане на начален инструктаж на посетителите в производствени звена, за които Наредбата казва, че работодателят определя редът за провеждане и документиране на инструктажите.

Видно от описанието на нарушението, в същото липсват каквито и да било факти, които да показват какъв е бил установеният от работодателя ред за провеждане и документиране на инструктажа на посетителите и защо се приема, че инструктажът на М.С. не е бил документиран именно в книгата за начален инструктаж. Видно от показанията на представителя на инспекция по труда, нарушението е било прието за установено единствено въз основа на проверената книга за Начален инструктаж по безопасност и здраве при работа , но тази книга не е свързана изрично с провеждането на инструктаж на посетители. Проверяващите не са установили какъв ред за провеждане на инструктажи на посетители е установил работодателя.

Липсата на факти, касаещи съставомерните признаци на нарушението, липсата на пълно, точно и ясно описание на същото, непосочването на обстоятелствата, при които е било извършено нарушението, както и несъответствието между фактическо описание на нарушението и посочените като нарушени правни норми съставляват съществени процесуално нарушения, които от една страна лишават нарушителя от възможност да разбере в извършването на точно какво нарушение е обвинен и по този начин адекватно да организира защитата си, а от друга страна лишават и съда от възможността да прецени какво нарушение точно се смята, че е извършено.

Предвид горното, обжалваното наказателното постановление е отменено.

В обобщение: Глобата е отменена поради неправилна формулировка на нарушението, която гласи, че не е документиран начален инструктаж в книгата за инструктаж на лице, което посещава производствени звена. Наредбата обаче казва, че работодателят определя как да се документират тези инструктажи и няма задължение това документиране да бъде в книга за инструктаж. Работодателят на практика е извършил нарушение като не е определил начина за извършване и документиране на инструктажа на лица които посещават производствени звена, но съдът разглежда конкретното наказателно постановление и описаното в него нарушение, поради което и взема решение за отмяна.

Коментар: За мен това е друга гледна точка към инструктажите на лицата на граждански договор. В някои други съдебни решения и тълкувания на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. и имайки предвид чл. 1 от наредбата, която препраща към определението за работодател в Закона за здравословни и безопасни условия на труд може да се направи извода, че лицата на граждански договор се третират по отношение на инструктажите по същия начин като лицата на трудов договор. В това наказателно постановление на ИТ обаче те се разглеждат като лица, които посещават производствени звена, което означава че подлежат само на инструктаж, чийто ред за провеждане и документиране е определен от работодателя и никакви други инструктажи, които се документират в книгите за инструктаж.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

2 мнения за “Още веднъж за инструктажите на лица на граждански договор”

 1. Можехте с няколко прости изречения да обясните случая.С тези препратки към нормативи и сложна терминология, не става никак ясно

  Отговор
  • Здравейте, госпожо Христова,
   тъй като наистина препратките към нормативните актове вероятно могат да бъдат сложни за лицата, които не познават нормативната база по безопасност и здраве при работа, в края на статията съм направила „Обобщение“ на ситуацията, което се надявам да е ясно. Ще се постарая да изчистя още малко текста от съкращения, които могат да объркат четящия.

   Отговор
Подарете си спокойствие със
една година
ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА
Получаваш и 3 безплатни обучения