Още веднъж за инструктажите на лица на граждански договор

Представям ви едно решение на Варненския районен съд от 2012 година относно жалба на фирма, на която е наложена глоба от 3000 лева за това, че не е документиран начален инструктаж на жена, която почиства кухненското помещение по силата на сключен договор за услуга, в ролята й на лице, което посещава производствени помещения (нарушение на чл.12 и чл.11 ал.1 т.6 във вр. с чл.11 ал.5 от Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд ).

Съгласно  чл.11 ал.1 т.6 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г.  работодателят осигурява провеждането на инструктажи по безопасност и здраве при работа на всеки работещ, независимо от срока на договора и продължителността на работното време, включително и на всички лица, които ще посещават производствените звена на предприятието, без да се изисква същите да са в трудовоправни отношения с работодателя.

Съгласно разпоредбата на чл.11 ал.5 от Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, инструктажите, проведени единствено по реда на наредбата инструктажи, се документират в Книги за инструктажи, съгласно Приложение 1.

Цитираният в наказателното постановление член от наредбата касае провеждането на начален инструктаж на постъпващите на работа и на лицата по чл.11 ал.1 т.1-5 от Наредбата, като не е свързано с изискването за провеждане на начален инструктаж на посетителите в производствени звена, за които Наредбата казва, че работодателят определя редът за провеждане и документиране на инструктажите.

Видно от описанието на нарушението, в същото липсват каквито и да било факти, които да показват какъв е бил установеният от работодателя ред за провеждане и документиране на инструктажа на посетителите и защо се приема, че инструктажът на М.С. не е бил документиран именно в книгата за начален инструктаж. Видно от показанията на представителя на инспекция по труда, нарушението е било прието за установено единствено въз основа на проверената книга за Начален инструктаж по безопасност и здраве при работа , но тази книга не е свързана изрично с провеждането на инструктаж на посетители. Проверяващите не са установили какъв ред за провеждане на инструктажи на посетители е установил работодателя.

Липсата на факти, касаещи съставомерните признаци на нарушението, липсата на пълно, точно и ясно описание на същото, непосочването на обстоятелствата, при които е било извършено нарушението, както и несъответствието между фактическо описание на нарушението и посочените като нарушени правни норми съставляват съществени процесуално нарушения, които от една страна лишават нарушителя от възможност да разбере в извършването на точно какво нарушение е обвинен и по този начин адекватно да организира защитата си, а от друга страна лишават и съда от възможността да прецени какво нарушение точно се смята, че е извършено.

Предвид горното, обжалваното наказателното постановление е отменено.

В обобщение: Глобата е отменена поради неправилна формулировка на нарушението, която гласи, че не е документиран начален инструктаж в книгата за инструктаж на лице, което посещава производствени звена. Наредбата обаче казва, че работодателят определя как да се документират тези инструктажи и няма задължение това документиране да бъде в книга за инструктаж. Работодателят на практика е извършил нарушение като не е определил начина за извършване и документиране на инструктажа на лица които посещават производствени звена, но съдът разглежда конкретното наказателно постановление и описаното в него нарушение, поради което и взема решение за отмяна.

Коментар: За мен това е друга гледна точка към инструктажите на лицата на граждански договор. В някои други съдебни решения и тълкувания на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. и имайки предвид чл. 1 от наредбата, която препраща към определението за работодател в Закона за здравословни и безопасни условия на труд може да се направи извода, че лицата на граждански договор се третират по отношение на инструктажите по същия начин като лицата на трудов договор. В това наказателно постановление на ИТ обаче те се разглеждат като лица, които посещават производствени звена, което означава че подлежат само на инструктаж, чийто ред за провеждане и документиране е определен от работодателя и никакви други инструктажи, които се документират в книгите за инструктаж.

2 мнения за “Още веднъж за инструктажите на лица на граждански договор”

 1. Можехте с няколко прости изречения да обясните случая.С тези препратки към нормативи и сложна терминология, не става никак ясно

  Отговор
  • Здравейте, госпожо Христова,
   тъй като наистина препратките към нормативните актове вероятно могат да бъдат сложни за лицата, които не познават нормативната база по безопасност и здраве при работа, в края на статията съм направила „Обобщение“ на ситуацията, което се надявам да е ясно. Ще се постарая да изчистя още малко текста от съкращения, които могат да объркат четящия.

   Отговор

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.