Въпроси и отговори за Комитетите и Групите по условия на труд

В тази статия споделяме нашите отговори на част от въпросите, свързани с Комитети и Групи по условия на труд, които сме получавали на нашия имейл.

Здравейте, наближава крайния срок за определяне на работни места за лица с намалена работоспособност. Моля за разяснение дали трябва КУТ да се запознае със списъка на тези работни места, въпреки че в комисията има член на КУТ, представител на работещите.

В Закона за здравословни и безопасни условия на труд, както и в редица други нормативни документи има изисквания за предоставяне на представителите на работещите или Комитета по условия на труд с различна информация.

В ЗЗБУТ няма изрично изискване за запознаване на КУТ с утвърдения списък на работни места, подходящи за лица с намалена работоспособност.

Наредбата за трудоустрояването изисква да се изпрати препис от списъка на службата по трудова медицина, но не изисква предоставянето на такъв или запознаване на КУТ.

Тук трябва да се обърне внимание, че наредбата изисква в комисията по трудоустрояване да участват „представителите на работниците и служителите“, като не уточнява кои представители точно се имат предвид. Говори се също и за „представителите“, а не „представител“, което насочва към по-широко участие на представители на работещите.

Кои и колко са представителите на работещите?

 

Бихте ли ми отговорили за фирма с персонал 21 човека, каква трябва да е числеността на ГУТ? Има ли изискване за минимален брой членове на групата и кой нормативен акт я определя?

Групата по условия на труд винаги е само от двама човека: работодателят (ръководителят на звеното при фирми над 50 човека) и един представител на работещите.

Изискването е посочено в чл. 28., ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, в който е казано следното:

„Групата по условия на труд се състои от работодателя или ръководителя на съответното структурно звено и от един представител на работещите по безопасност и здраве при работа.“

При ГУТ от двама човека, възможно ли е представителя на работниците да бъде същото лице, което със заповед е назначено за отговорник по ЗБУТ във фирмата?

Съгласно чл. 28 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд прави препратка „Представителите на работещите по безопасност и здраве при работа и заместник-председателят на комитета по условия на труд се избират от общото събрание в предприятието по реда на чл. 6 от Кодекса на труда за срок 4 години.“

До 2005-а година органът по безопасност и здраве при работа (ОБЗР) по подразбиране беше член на КУТ като представител на работодателя. С измененията в ЗЗБУТ това изискване бе отменено, но не бяха поставени други условия относно ОБЗР, например че не може да бъде избран от своите колеги за техен представител.

Така, на практика, няма никаква пречка лицето, което е определено за длъжностно лице по чл. 24 от ЗЗБУТ, да бъде избрано за представител на работещите в Комитета или Групата по условия на труд.

Как да учредим Група по условия на труд (ГУТ)

 

Аз искам да попитам, може ли плана за работа на групата по условия на труд да бьде приет на педагогическия сьвет и утвьрден от директора на учебното заведение или трябва да има специална заповед за неговото изготвяне и одобрение? Такьв план изготвям всяка нова учебна година и групата по условия на труд не е новост при нас.

Като за начало, е необходимо да уточним, че няма нормативно изискване за изготвяне на план за работа на Групата по условия на труд. Ако това ще е само формален документ за показване, няма смисъл. Като добра практика, обаче, би могло да се използва за планиране на дейността на групата или комитета.

По този начин още преди началото на нова календарна година, ще има яснота относно планираните дати за провеждане на заседания, какви доклади и информация ще е необходимо да бъде подготвена или ще се разглежда по време на заседанията.

Ако ще се използва план за работа на КУТ или ГУТ като добра практика, то съответно остава в ръцете на работодателя или КУТ/ГУТ (в зависимост кой е взел решението да се изготвя такъв план) да определи начина за неговото утвърждаване.

Някои от възможностите са:

  • Работодателят нарежда КУТ/ГУТ да изготви и представи план за своята работа (на него или на педагогическия съвет). Би могло след това да има и одобрение, но не е задължително, тъй като работодателят няма право да определя какво ще обсъжда КУТ/ГУТ, например да забрани дадена тема.
  • КУТ/ГУТ  на свое заседание утвърждават план за своята работа без някой да ги подканва. В този случай планът би могъл да се предостави на работодателя и на педагогическия съвет (в случая) за информация.

Протоколиране на заседание на КУТ/ГУТ

Отново се обръщам към Вас за помощ. Отнася се за следното: относно ежегодното обучение на р-л ГУТ по ЗБУТ, необходими ли е и членовете на ГУТ да преминават такова опреснително обучение или р-лят ГУТ /след като премине обучението/ може да проведе вътрешно обучение на членовете на ГУТ.

Първо отново трябва да уточним, че когато става въпрос за Група по условия на труд, то тя е само от двама човека. В този случай няма председател на ГУТ. Председател има само в  Комитета по условия на труд и по подразбиране той е работодателят, а ако работодателят не е в КУТ, следва той да определи някой от своите представители.

Ежегодно обучение преминават всички членове на Комитета или Групата по условия на труд. Обучението може да бъде проведено като вътрешнофирмено от лице от фирмата или от външна фирма, за която единственото условие е да има вписано обучение като дейност.

Може ли ОБЗР да проведе обучението на КУТ?

 

Т.к. се наложи смяна на член на събранието на пълномощниците имам следното питане: какъв е редът за изключване на член на СП и има ли срок, в който да бъдат излъчени кандидатурите за свободното място? Новият член на СП ще бъде избран след гласуване на общо събрание.

В нормативната база няма конкретни изисквания и указания относно срокове и ред за промяна избор на нов член на събранието на пълномощниците.
В чл. 6, ал. 3 от Кодекса на труда е казано, че “За свикването, дейността и правата на събранието на пълномощниците се прилагат правилата относно общото събрание на работниците и служителите. “, т.е. прилага се чл. 6а КТ. С други думи, събранието на пълномощниците определя реда за своята работа, включително по замяна на пълномощник и срок за излъчване на кандидатури. Работодателят може да свика събрание на пълномощниците за вземане на тези решения.

Здравейте инж. Илиева, по време на обучението “Безопасност и здраве при работа на практика” в края на миналата седмица стана на въпрос, че лекарят от службата по трудова медицина не може да бъде член на КУТ. Моля Ви за съдействие да ме насочите към нормативното основание за това.

Съгласно чл. 27, ал. 5 (Изм., ДВ, бр. 40 от 2007 г.) “В работата на комитета по ал. 1 могат да участват представители на контролните органи, на службата по трудова медицина и външни експерти.“

Тези външни експерти участват като консултанти, но не могат да бъдат членове на КУТ с право на глас, тъй като не са работещи в предприятието по смисъла на § 1. , т. 2а на допълнителните разпоредби на ЗЗБУТ.

Ето и коментар в рубриката “Въпроси и отговори” в официалния сайт на МТСП:

Може ли Управител, Ръководител или Специалист на Служба по трудова медицина /СТМ/ да бъде ЧЛЕН на Комитет по условия на труд /КУТ/ в Организация, с която Юридическото лице СТМ има договор за консултации и подпомагане за осигуряване на ЗБУТ? Как се тълкува Чл. 27. ал. (5) на Закона за ЗБУТ? Ал. (5) (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2007 г.) В работата на комитета по ал. 1 могат да участват представители на контролните органи, на службата по трудова медицина и външни експерти. Това дава ли правото на Служители на СТМ да бъдат ЧЛЕНОВЕ на КУТ на Организациите, които същите консултират? Дата на задаване на въпроса:22.4.2010 г. 08:21:38

Уважаеми господин ***, Съставът на КУТ е определен в чл. 27, ал.2 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, като включва представители на работодателя и равен та тях брой представители на работещите по безопасност и здраве при работа. Разпоредбата на чл. 27, ал.5 от ЗЗБУТ дава правна възможност в работата на комитетите по условия на труд да участват и представители на контролните органи, на службите по трудова медицина, както и външни експерти. Следователно, няма пречка специалистите от СТМ да участват в работата на КУТ, но не като членове на комитета или като представители на работодателя.

Обръщам се към Вас с въпрос по отношение на създаване на групата по условия на труд (ГУТ). Моля по възможност да ми разясните представител от ръководството (човек от административния персонал на фирмата) може ли да бъде вторият член на ГУТ (като се има в предвид, че първият е Управителя) или този Представител на работещите в групата по условия на труд, който се избира от общо събрание трябва задължително да бъде някой от работниците в производството (в смисъл извън административния персонал и да няма ръководни функции)?

Съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд, работещите избират своя представител и те могат да изберат когото поискат от своите колеги, включително лице с административна длъжност и ръководни функции, тъй като това лице също е работещ по смисъла на ЗЗБУТ:

„Работещ“ е всяко лице, което е наето от работодател, както и лице, което работи за себе си, включително обучаващите се или стажантите – за времето на обучение, стаж и практика.

 

Фирмена оферта за онлайн обучение по ЗБУТ

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.