Изисквания за определяне на отговорни лица за безопасната експлоатация на съоръжения с повишена опасност

В тази статия ще изследваме какви са изискванията на нормативните актове за определяне на отговорни лица с цел осигуряване на безопасна експлоатация на различните видове съоръжения с повишена опасност, как се определят те и трябва ли да бъдат обучавани.

Какво са съоръженията с повишена опасност?

Съгласно чл. 32. на Закона за техническите изисквания към продуктите съоръжения с повишена опасност (СПО) са:

 • котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за пара и гореща вода,
 • газови съоръжения, тръбопроводи и инсталации за втечнени въглеводородни газове,
 • преносни и разпределителни газопроводи, съоръжения, инсталации и уреди за природен газ,
 • ацетиленови уредби,
 • нефтопроводи и нефтопродуктопроводи,
 • асансьори,
 • повдигателни съоръжения,
 • въжени линии и ски влекове с определени технически характеристики и параметри.

По-подробно описание на видовете СПО можете да намерите в Наредба за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията. Можете да видите и нашата статия Видове съоръжения с повишена опасност.

Задължението за осигуряване на безопасната експлоатация на съоръжение с повишена опасност е на ползвателя!

Определението за ползвател е в допълнителните разпоредби на Закона за техническите изисквания към продуктите и гласи следното:

„Ползвател“ е собственикът или всяко физическо или юридическо лице, което ползва съоръжения с повишена опасност по силата на договор или на друго правно основание.

За всяко от посочените съоръжения по-горе има издадени съответни наредби, които поставят конкретни изисквания за безопасната експлоатация и технически надзор.

Във всяка от тези наредби са поставени изисквания към ползователя да определи отговорни лица, с изключение на асансьори и въжени линии.

Повдигателни съоръжения

Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения

Повдигателни съоръжения

Изискването е в чл. 55 на наредбата, съгласно който ползвателят на повдигателни съоръжения е длъжен да определи едно или повече лица, които да отговарят за безопасната експлоатация на съоръженията и да го представляват пред органите за технически надзор.

Такова задължения няма за съоръженията, намиращи се в жилищни сгради.

Ползвателят е задължен да предостави инструкцията за работа срещу подпис на отговорните лица.

Когато се използва стрелови кран за извършване на строителни и монтажни работи по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Наредба 2/2004 г. в обекта трябва да има копие от заповедта на ползвателя на крановете за определяне на отговорните лица.

Трябва ли обучение на отговорните лица за безопасна експлоатация на повдигателни съоръжения

Съоръжения под налягане

Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане

Съоръжения под налягане

Съгласно чл. 187. (1) на Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане, ползвателят на съоръжения под налягане е длъжен лично да отговаря или да определи едно или повече лица, които да отговарят за безопасната експлоатация на съоръженията под налягане и да го представляват пред органите за технически надзор.

И за този вид СПО има има задължение за предоставяне на инструкцията за работа срещу подпис.

Газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове

Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове

Газови съоръжения

Съгласно чл. 136, т. 2 на съответната наредба трябва да бъде определено със заповед лице, което да отговаря за безопасната експлоатация и да представлява предприятието пред органите за технически надзор при извършване проверки на предприятието или технически прегледи на газовите съоръжения и инсталации.

Това лице задължително е с не по-ниско от средно техническо образование.

Техническите прегледи задължително се извършват в присъствието на ползвателя или на отговорното лице.

На това лице (или на ползвателя) се връчва срещу подпис и акта за резултатите от извършена проверка от Инспекторите на ГД „ИДТН“.

Преносни и разпределителни газопроводи и съоръжения, инсталации и уреди за природен газ

Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ

В наредбата не се използва понятието „отговорно лице“, но задължението е същото:

Ползвателят е длъжен да определи със заповед лица с не по-ниско от средно техническо образование, които да представляват предприятието пред органите за технически надзор при извършване на проверки на предприятието или технически прегледи на газовите съоръжения и инсталации.

Ацетиленови уредби

Наредба за устройството, експлоатацията и техническия надзор на ацетиленови уредби

В чл. 171. на наредбата е посочено, че позвателят на ацетиленова инсталация е длъжен да осигури лице, отговорно за безопасната експлоатация на ацетиленовата инсталация.

В този случай няма изисквания към образованието, но изрично е посочено, че това лице трябва да познава изискванията на наредбата и инструкцията за експлоатация.

Нефтопроводи и нефтопродуктопроводи

Наредба за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи

В чл. 67, ал. 2, т. 2 отново срещаме изискването да бъдат определени със заповед лица с не по-ниско от средно техническо образование, които да представляват предприятието пред органите за технически надзор.

В наредбата също е посочено, че при извършване на пожароопасни работи, също е необходимо да се определи отговорно лице, но за определената работа.

Въжени линии

Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на въжени линии

В чл. 32 на наредбата са поставени изисквания ползвателят на въжени линии да назначи ръководител на експлоатацията на въжената линия, който да отговаря за безопасната й експлоатация и да представлява ползвателя пред органите за технически надзор.

Задължение за инструктаж и/или обучение на отговорните лица

Само при един вид съоръжения с повишена опасност има изрично изискване към ползвателя за инструктаж и проверка на знанията на отговорните лица.

За осигуряване на безопасна експлоатация на газопроводите и газовите съоръжения и на промишлените газови инсталации за природен газ ползвателят трябва да осигури и документите инструктаж при постъпване на работа и ежегодна проверка на знанията на определените със заповед отговорни лица.

За другите цитирани до тук отговорни лица за различни СПО не са поставени изисквания за обучение и/или инструктаж.

Добра практика е все пак поне еднократно тези лица да преминат такова обучение, за да се запознаят с изискванията на съответния нормативен документ и най-вече относно това какви са техните отговорности и каква документация трябва да водят.

Например отговорните лица за безопасната експлоатация на повдигателни съоръжения имат задължение да извършва и документират най-малко веднъж на 3 месеца проверка за безопасната експлоатация на повдигателните съоръжения.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

2 мнения за “Изисквания за определяне на отговорни лица за безопасната експлоатация на съоръжения с повишена опасност”

 1. Здравейте,
  възможно ли е управителят да издаде на себе си заповед съгласно чл. 187. (1) от Наредбата.

  Отговор
  • Здравейте,
   В чл. 187 е записано, че може лично да отговаря, а и за другите СПО няма ограничения относно лицето, което ще отговаря за безопасната експлоатация, така че според мен няма проблем да се издаде подобна заповед.

   Отговор