Изисквания за определяне на отговорни лица за безопасната експлоатация на съоръжения с повишена опасност

В тази статия ще изследваме какви са изискванията на нормативните актове за определяне на отговорни лица с цел осигуряване на безопасна експлоатация на различните видове съоръжения с повишена опасност, как се определят те и трябва ли да бъдат обучавани.

Какво са съоръженията с повишена опасност?

Съгласно чл. 32. на Закона за техническите изисквания към продуктите съоръжения с повишена опасност (СПО) са:

 • котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за пара и гореща вода,
 • газови съоръжения, тръбопроводи и инсталации за втечнени въглеводородни газове,
 • преносни и разпределителни газопроводи, съоръжения, инсталации и уреди за природен газ,
 • ацетиленови уредби,
 • нефтопроводи и нефтопродуктопроводи,
 • асансьори,
 • повдигателни съоръжения,
 • въжени линии и ски влекове с определени технически характеристики и параметри.

По-подробно описание на видовете СПО можете да намерите в Наредба за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията. Можете да видите и нашата статия Видове съоръжения с повишена опасност.

Когато говорим за безопасна експлоатация на съоръжения с повишена опасност, то задължения за осигуряване на такава има ползвателят.

„Ползвател“ е собственикът или всяко физическо или юридическо лице, което ползва съоръжения с повишена опасност по силата на договор или на друго правно основание.

В ЗТИП има посочени общи изисквания към ползователите на СПО, които могат да се обобщят със следното:

 • Осигурява обслужващ персонал
 • Изработва инструкция за работа
 • Осигурява контрол
 • Съставя досие
 • Поддържа ревизионна книга (ако се изисква)
 • Уведомява ГД “ИДТН” за аварии и злополуки.

Къде са изискванията за отговорни лица?

За всяко от посочените съоръжения има издадени съответни наредби, които поставят конкретни изисквания за безопасната експлоатация и технически надзор.

Във всяка от тези наредби са поставени изисквания към ползователя да определи отговорни лица, с изключение на асансьори и въжени линии.

Повдигателни съоръжения

Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения

 

Повдигателни съоръжения

Изискването е в чл. 55 на наредбата, съгласно който ползвателят на повдигателни съоръжения е длъжен да определи едно или повече лица, които да отговарят за безопасната експлоатация на съоръженията и да го представляват пред органите за технически надзор.

Такова задължения няма за съоръженията, намиращи се в жилищни сгради.

Ползвателят също е задължен да предостави срещу подпис на отговорните лица инструкцията за работа.

Когато се използва стрелови кран за извършване на строителни и монтажни работи по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Наредба 2/2004 г. в обекта трябва да има копие от заповедта на ползвателя на крановете за определяне на отговорните лица.

Съоръжения под налягане

Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане

 

Съоръжения под налягане

Съгласно чл. 187. (1) на наредбата, ползвателят на съоръжения под налягане е длъжен лично да отговаря или да определи едно или повече лица, които да отговарят за безопасната експлоатация на съоръженията под налягане и да го представляват пред органите за технически надзор.

Тук отново има задължение за предоставяне на инструкцията за работа – срещу подпис.

Газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове

Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове

Газови съоръжения

Съгласно чл. 136, т. 2 на съответната наредба трябва да бъде определено със заповед лице, което да отговаря за безопасната експлоатация и да представлява предприятието пред органите за технически надзор при извършване проверки на предприятието или технически прегледи на газовите съоръжения и инсталации.

Това лице задължително е с не по-ниско от средно техническо образование.

Техническите прегледи задължително се извършват в присъствието на ползвателя или на отговорното лице.

На това лице (или на ползвателя) се връчва срещу подпис и акта за резултатите от извършена проверка от Инспекторите на ГД „ИДТН“.

Преносни и разпределителни газопроводи и съоръжения, инсталации и уреди за природен газ

Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ

В наредбата не се използва понятието „отговорно лице“, но задължението е същото:

Ползвателят е длъжен да определи със заповед лица с не по-ниско от средно техническо образование, които да представляват предприятието пред органите за технически надзор при извършване на проверки на предприятието или технически прегледи на газовите съоръжения и инсталации.

Ацетиленови уредби

Наредба за устройството, експлоатацията и техническия надзор на ацетиленови уредби

В чл. 171. на наредбата е посочено, че позвателят на ацетиленова инсталация е длъжен да осигури лице, отговорно за безопасната експлоатация на ацетиленовата инсталация.

В този случай няма изисквания към образованието, но изрично е посочено, че това лице трябва да познава изискванията на наредбата и инструкцията за експлоатация.

Нефтопроводи и нефтопродуктопроводи

Наредба за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи

В чл. 67, ал. 2, т. 2 отново срещаме изискването да бъдат определени със заповед лица с не по-ниско от средно техническо образование, които да представляват предприятието пред органите за технически надзор.

В наредбата също е посочено, че при извършване на пожароопасни работи, също е необходимо да се определи отговорно лице, но за определената работа.

Въжени линии

Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на въжени линии

В чл. 32 на наредбата са поставени изисквания ползвателят на въжени линии да назначи ръководител на експлоатацията на въжената линия, който да отговаря за безопасната й експлоатация и да представлява ползвателя пред органите за технически надзор.

Задължение за инструктаж и/или обучение на отговорните лица

Само при един вид съоръжения с повишена опасност има изрично изискване към ползвателя за инструктаж и проверка на знанията на отговорните лица.

За осигуряване на безопасна експлоатация на газопроводите и газовите съоръжения и на промишлените газови инсталации за природен газ ползвателят трябва да осигури и документите инструктаж при постъпване на работа и ежегодна проверка на знанията на определените със заповед отговорни лица.

За другите цитирани до тук отговорни лица за различни СПО не са поставени изисквания за обучение и/или инструктаж.

Добра практика е все пак поне еднократно тези лица да преминат такова обучение, за да се запознаят с изискванията на съответния нормативен документ и най-вече относно това какви са техните отговорности и каква документация трябва да водят.

Например отговорните лица за безопасната експлоатация на повдигателни съоръжения имат задължение да извършва и документират най-малко веднъж на 3 месеца проверка за безопасната експлоатация на повдигателните съоръжения.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.