Опасни вещества и лекарства, които могат да увредят слуха

Схематична рисунка на слуховата система, която показва възможното място на действие на някои ототоксични химикали.  

В Наредба № 6 от 15.08.2005 г. (шум) има едно интересно изискване, на което често не се обръща внимание. В чл. 6, ал. 2 на наредбата е казано, че при оценяването на риска трябва да се отдели специално внимание и на всеки ефект върху здравето и безопасността на работещите, който е резултат от взаимодействието между шума и свързаните с работата ототоксични вещества.

Какво са ототоксичните вещества

По-нататък в допълнителните разпоредби има и определение за ототоксични вещества – това са

вещества, които имат токсичен ефект върху слуховия анализатор.

На практика, ако се работи с подобни вещества, дори при нива на шума в диапазона долна-горна стойност за предприемане на действие, може също да се стигне до крайния ефект на намаляване на слуха.

За съжаление, в официалната класификация на регламента CLP няма подобен клас или категория, както и до момента не съм срещала в информационен лист да има посочен подобен риск за здравето. Това вероятно би трябвало да ни успокои, че подобни вещества са рядкост.

Оказва се обаче, че вещества, които влияят на слуха, са стирен, толуен, въглероден дисулфид, някои разтворители, въглеродния оксид и някои тежки метали.

В някои изследвания се посочва и, че ацетилсалициловата киселина, позната още като аспирин, също може да има ототоксичен ефект.

В тази връзка, реших да споделя с вас резултатите от едно сериозно изследване на скандинавската експертна група за определяне на критерии при разработване на документи за здравните рискове при експозиция на химикали (The Nordic Expert Group for Criteria Documentation of Health Risks from Chemicals (NEG)).

Работата на тази група експерти е да разработва документи, които да бъдат основата за определяне на гранични стойности за опасни вещества в скандинавските страни.

През 2010-а година групата заедно с представители на NIOSH разработва документ от 190 страници под заглавието „Експозиция при работа на химикали и влияние върху слуха“, с който се запознах, а вие ще получите сентенцията от него.

Оказва се, че до 1980 година никой не е изследвал задълбочено загубата на слух под влияние на химикали. След излизане на първия доклад за невротоксичните свойства на химикалите започва сериозен прогрес, включително през 2009 г. излиза специален доклад на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа.

Химикали като органични разтворители, метали и вещества, водещи до асфиксия (задушаване), са познати като такива, които имат невротоксични ефекти и на централната, и на периферната нервна система.

Изследователите започват да предполагат, че тези агенти могат да увредят и сензорните клетки и периферните нерви на кохлеата, където се разположени клетките на слуховия анализатор.

Например, 20-годишно изследване на слуха на 319 работещи изложени на експозиция на химикали открива, че при 23% от тях се наблюдава намаляване на слуха, докато при работещи, които не са изложени на химикали процентът е 5-8.

При първите нивата на шум са били между 80-90 dB(A), а при вторите – 95-100 db(A).

В доклада са посочени следните примери за вещества, за които е потвърдено, че са ототоксични

Клас на химикала Примери
Органични разтворители стирен, толуен, p-ксилен, етилбензен, хлор-бензен, трихлоретилен, n-хексан, n-хептан, въглероден дисулфид, смеси от разтворители
метали олово, живак, органични калаени съединения
Асфиксанти (нарушаващи дишането) въглероден оксид, циановодород, акрилонитрил
Други вещества Пестициди (органофосфати, пиретроиди, хексахлорбензен), полихлорирани бифенили
Клас на лекарството Примери
Аминогликозидни антибиотици стрептомицин, дихидрострептомицин, неомицин, амикацин, гентамицин, канамицин, тобрамицин
Други антибиотици еритромицин, миноциклин
Диуретици фуроземид, биметанид, азосеамид, озолинон,
Нестероидни противовъзпалителни лекарства ацетилсалицилова киселона, ибупрофен, индометацин, напроксен, фенилбутазон, сулиндак (клинорил)
Антимикробиални хлорамфеникол, колистин, еритромицин,
миноциклин, полимиксин В, ванкомицин

Аспиринът

Ацетилсалициловата киселина или аспиринът е едно от най-често използваните лекарства при възпаление, болка или висока температура.

Това лекарство има много странични ефекти като дразнене на храносмилателната система, дисфункция на бъбреците и черния дроб, алергия и загуба на слуха.

Ототоксичният ефект на ацетилсалициловата киселина може да бъде разделен на: загуба на слуха, тинитус и промяна на слуховите възприятия.

Хубавата страна е, че при лека или умерена загуба на слуха във връзка с прием на аспирин то това е обратимо след приключване на приема.

Това зависи от дозата, която се взема. Малка загуба на слуха (10 dB) се наблюдава при вземане ежедневно на около 2 грама аспирин в продължение на една седмица (напр. по 4 таблетки на ден от 500 мг).

При увеличаване на дозата до 6-8 грама на ден, може да се стигне до загуба на слуха над 40-50 dB.

Другите ефекти при приема на аспирин са свързани с трудно различаване на говора, например при разговор между няколко човека, промяна във филтрирането на честотите, както и свръхчувствителност при временно увеличаване на шума.

Органичните разтворители

Ароматните разтворители от семейството на алкилбензените (толуен, етилбензен и ксилен) са голяма група вещества, за които се знае, че имат ефект върху слуховата система.

Ототоксичният ефект свързан със загуба на хистологичните hair клетки намалява в следния ред:

алилбензен > етилбензен, стирен > n-пропилбензен > p-ксилен ≥ толуен, α – метилстирен, транс – β – метилстирен.

Бензенът сам по себе си не е ототоксичен.

В началото писах, че не можем да открием конкретен текст в информационния лист относно опасност от увреждане на слуха. Пример за това е толуена, за който през 2004 г. заради показана ототоксичност, е добавена рискова фраза R48/20: „Опасност от сериозно увреждане на здравето при продължително вдишване“.

Само тази фраза не ни дава необходимата информация обаче, ако не разполагаме с допълнителни информационни материали.

Експозицията на въглероден дисулфид също може да доведе до намаляване на слуха. Данните от изследванията показват значително увеличаване на загубата на слуха при експозиция на нива над 14 ppm в комбинация с шум 80-91 dB(A).

Информационен лист „Разтворители в строителството“

Метали

За олово, живак и органични калаени съединения има доказателства, че са с ототоксични свойства.

Изследванията, свързани с експозиция на олово, показват  ефекти върху централната слухова система при средни нива на олово в кръвта през целия живот в концентрация приблизително 28-57 μg/dl.

Органичните калаени съединения могат да бъдат вдишани в производствена среда, където компонентите се използват или произвеждат, в производството на пластмаси в химическата индустрия и биоциди в корабните бои. Възможна е и абсорбция през кожата при директен контакт.

Изследвания са налични само за влиянието върху плъхове и прасета. Не са налични проучвания за ототоксичните ефекти при хората.

Пестициди

Терминът „пестициди“ е използван като описание на химични вещества, използвани за превенция, унищожаване, отблъскване или намаляване на вредата от плевели.

Основните класове пестициди включват хербициди, инсектициди, фунгициди и фумиганти. Влиянието им върху човешкия организъм варира.

Епидемиологичните изследвания показват връзка между експозицията на пестициди в три основни зони – рак, репродуктивни увреждания и невротоксични ефекти.

Пестицидите, които са изследвани за ефекти върху слуха, са органофосфати, пиретроиди, паракуат и хексахлорбензен.

Малко отклонение за паракуата. През 2004 година Европейският съюз разрешава използването на паракуат чрез директива. Швеция, подкрепена от Дания, Финландия и Австрия атакуват директивата в съда, вследствие на което през 2007 г. директивата в отменена.

Към момента използването на паракуат е забранено в някои страни като Швеция, Дания, Финландия и Норвегия. Не открих паракуат в списъка на продуктите за растителна защита, забранени за употреба в България.

Резултатите от изследвания чрез животни както и някои човешки данни показват индикации, че описаните по-горе пестициди могат да имат ефект върху слуха. Няма данни за комбинираното въздействие на пестицидите и експозицията на шум.

Ръководство „Безопасна употреба на продукти за растителна защита“

Още за ототоксичните вещества може да прочетете от следните разработки (на английски):

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.