Разходи на работодателя за здравословни и безопасни условия на труд, признавани при данъчното облагане

Коста Филипов

Всички разходи, свързани с осигуряването на условия за здравословен и безопасен труд, извършени от работодателя в полза на работниците и служителите, се признават и отчитат като разходи за дейността. Това е така по силата на Кодекса на труда или на друг нормативен документ, когато работодателят е длъжен да ги извърши за своя сметка.
С тези разходи не се преобразува счетоводният финансов резултат в посока на увеличение по реда на чл. 23, ал. 2 от ЗКПО. Те не се третират и като социални разходи съобразно § 1, т. 14 от ДР на ЗКПО и съответно не подлежат на облагане с данък при източника по реда на чл. 36, ал. 1 от същия закон.

Става дума за следните видове разходи, извършвани от лицата, които са данъчнозадължени по ЗКПО:

* Всички разходи, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на работниците и служителите, регламентиране със Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ). Също и разходите, които се извършват по чл. 25 от него във връзка с обслужването на работниците и служителите от службите по трудова медицина.

ОщеРазходи на работодателя за здравословни и безопасни условия на труд, признавани при данъчното облагане

Въздействие на шума върху здравето на работещите

Шумовото въздействие върху организма се обуславя от няколко фактора, по-важни, от които са:

Параметри на шума – интензитет (с повишаване на интензитета на шума се увеличава рискът от професионални слухови увреждания, повишава се честотата и степента на слуховата загуба), честотна характеристика (по-неблагоприятно е въздействието на високочестотния шум).

Вид на шума – постоянен, променлив, прекъсващ, импулсен.
Импулсният и променлив шум имат по-неблагоприятно въздействие в сравнение с постоянния);

Експозиция на шумовото въздействие в хода на работната смяна – постоянна или прекъсната. С по-неблагоприятно значение е постоянната експозиция.

Характер на извършваната дейност – предимно физически или свързан с нервно-психично напрежение труд.

Наличие на други вредни фактори на работната среда – вибрации, неблагоприятен микроклимат, електромагнитни полета и др., индивидуалната чувствителност, полът, възрастта.

ОщеВъздействие на шума върху здравето на работещите