Открийте дали Вашата фирма или организация може да подобри управлението на здравето при работа!

Попълнете тази Фирмена справка за здравето и открийте дали Вашата фирма или организация може да подобри управлението на здравето при работа! Това ще отнеме 15 минути от Вашето време, за да установите по какъв начин промоцията на здравето е част от дейностите на работното място.

Фирмената справка за здравето Ви позволява да тествате Вашата политика и активности по Промоция на здравето на работното място. На базата на въпросите Вие самостоятелно ще оцените качеството на мерките по промоция на здравето на работното място във Вашата фирма или организация. Справката е структурирана около четири здравни теми: непушене, физическа активност, хранене и стрес. Всеки въпрос изисква отговор ДА или НЕ. За да получите пълноценен отговор е необходимо да отговорите на ВСИЧКИ въпроси.

ОщеОткрийте дали Вашата фирма или организация може да подобри управлението на здравето при работа!

Въздействие на шума върху здравето на работещите

Шумовото въздействие върху организма се обуславя от няколко фактора, по-важни, от които са:

Параметри на шума – интензитет (с повишаване на интензитета на шума се увеличава рискът от професионални слухови увреждания, повишава се честотата и степента на слуховата загуба), честотна характеристика (по-неблагоприятно е въздействието на високочестотния шум).

Вид на шума – постоянен, променлив, прекъсващ, импулсен.
Импулсният и променлив шум имат по-неблагоприятно въздействие в сравнение с постоянния);

Експозиция на шумовото въздействие в хода на работната смяна – постоянна или прекъсната. С по-неблагоприятно значение е постоянната експозиция.

Характер на извършваната дейност – предимно физически или свързан с нервно-психично напрежение труд.

Наличие на други вредни фактори на работната среда – вибрации, неблагоприятен микроклимат, електромагнитни полета и др., индивидуалната чувствителност, полът, възрастта.

ОщеВъздействие на шума върху здравето на работещите

Примерен въпросник за инспектиране при шум

1. Има ли досие съгласно чл. 10 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. на МТСП и МЗ? Досие с екзекутивна документация и всички останали документи, включително измервания за състоянието на фактора “шум”.

2. Работниците и служителите имат ли конкретни задължения за осигуряване на ЗБУТ при експозиция на шум при работа?
чл. 127 (1) т.т.4 и 5 от КТ

3.Има ли разработени и утвърдени вътрешни правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експозиция на шум при работа и писмени инструкции за използване на работното оборудване? Същите обявени ли са по подходящ начин на работните места?
чл. 277 от КТ, чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999г.

ОщеПримерен въпросник за инспектиране при шум