Въздействие на шума върху здравето на работещите

Шумовото въздействие върху организма се обуславя от няколко фактора, по-важни, от които са:

Параметри на шума – интензитет (с повишаване на интензитета на шума се увеличава рискът от професионални слухови увреждания, повишава се честотата и степента на слуховата загуба), честотна характеристика (по-неблагоприятно е въздействието на високочестотния шум).

Вид на шума – постоянен, променлив, прекъсващ, импулсен.
Импулсният и променлив шум имат по-неблагоприятно въздействие в сравнение с постоянния);

Експозиция на шумовото въздействие в хода на работната смяна – постоянна или прекъсната. С по-неблагоприятно значение е постоянната експозиция.

Характер на извършваната дейност – предимно физически или свързан с нервно-психично напрежение труд.

Наличие на други вредни фактори на работната среда – вибрации, неблагоприятен микроклимат, електромагнитни полета и др., индивидуалната чувствителност, полът, възрастта.

ОщеВъздействие на шума върху здравето на работещите

Примерен въпросник за инспектиране при шум

1. Има ли досие съгласно чл. 10 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. на МТСП и МЗ? Досие с екзекутивна документация и всички останали документи, включително измервания за състоянието на фактора “шум”.

2. Работниците и служителите имат ли конкретни задължения за осигуряване на ЗБУТ при експозиция на шум при работа?
чл. 127 (1) т.т.4 и 5 от КТ

3.Има ли разработени и утвърдени вътрешни правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експозиция на шум при работа и писмени инструкции за използване на работното оборудване? Същите обявени ли са по подходящ начин на работните места?
чл. 277 от КТ, чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999г.

ОщеПримерен въпросник за инспектиране при шум

Стресът сред основните причинители на болки в кръста

Изследвания показват, че при хора в млада възраст, подложени на по-голям стрес, може да се увеличи риска от болки в областта на гърба и кръста след тридесетата им година.

Тези резултати са изнесени от Юнивърсити Колидж в Лондон. Съществува изследване, проведено от колежа сред 5700 кандидати, мъже и жени на възраст 33 години, подбрани според различни умствени и физически критерии, като същите са били интервюирани преди 10 години, на 23-годишна възраст.

ОщеСтресът сред основните причинители на болки в кръста