Как се пише „трудова характеристика“

В последните години обаче все повече български служители искат от работодателите си „трудова характеристика“ или „препоръки“.

Това са двете наименования на един и същ документ, който се издава в изпълнение на чл. 127, ал. 3 от Кодекса на труда. Съгласно същия „работникът или служителят има право да изисква от работодателя обективна и справедлива характеристика за професионалните си качества и резултатите от трудовата си дейност или обективна и справедлива препоръка при кандидатстване за работа при друг работодател“.

Трябва да отбележим, че често се бъркат като понятията „трудова характеристика“ и „длъжностната характеристика“. Втората се издава на основание чл. 127, ал. 1, т. 4 и екземпляр от нея се връчва на работника или служителя при сключване на трудовия договор. В длъжностната характеристика обикновено се посочват основните трудови задължения за дадена длъжност, образователните и квалификационни изисквания за заемане на длъжността, категорията персонал, личните способности и умения на работника или служителя, осъществявани връзки и взаимодействия с други длъжности, и др.

Чети нататъкКак се пише „трудова характеристика“

Какви глоби могат да бъдат наложени за нарушение на изискванията за ЗБУТ

Главна инспекция по труда

В тази статия ще разгледаме какви административни наказания (глоби и имуществени санкции) могат да бъдат наложени на отделни лица или фирми за нарушение на изискванията за ЗБУТ. Административнонаказателна отговорност е … Чети нататък

Периодичност на измерванията на фактори на работната среда

Периодичността на измерванията на фактори на работната среда е определена в чл. 217 на Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия … Чети нататък

Токсични газове при промишлени взривни работи

Взривни работи

Гергана Камбурова
Годишник на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“
том 44-45, свитък II, Добив и обработка на минерални суровини, София, 2002, стр. 169-171

Нормативни изисквания и нови резултати

В настоящата работа се разглеждат въпросите за токсичните газове отделящи се при извършване на взривните работи в минно добивната промишленост, строителството и др. промишлени отрасли и тяхното отражение върху екологията на минно добивната промишленост.
Както е известно, взривните работи намират широко приложение в добивните отрасли. Енергията на взрива е най евтината енергия , която човек използува в своята дейност. При добива на енергийни и минерални суровини явлението взрив се е използувало, използува се и ще се използува неминуемо и в бъдеще . Понастоящем не може да си представим производствения процес в подземните и особено в откритите рудници и кариери, и в строителството без извършване на взривните работи. Масовото използуване на взривните работи в промишлеността оба-че, поставя и някои екологични проблеми като не съвсем контролируемо нарушаване на околната среда, сеизмично действие на взрива, масово обгазяване и др.

Чети нататъкТоксични газове при промишлени взривни работи