Трима обгазени във Вагоно-ремонтния завод в Самуил

Трима работници са били обгазени тази сутрин във Вагоно-ремонтния завод край разградското село Самуил. Пострадалите са настанени в болница без опасност за живота. Според лекарите, тримата са в токсичен шок, … Чети нататък

От съдебната практика: Давност при неподаване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ

Чл. 34. (1) …Не се образува административнонаказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако е изтекла една година от извършване на нарушението…
Работодател не може да бъде санкциониран за неподадена в срок декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ, ако е изминала една година от нарушението.
Откриване на предприятие имаме при реално започване на търговска или производствена дейност, която е свързана с наемане на работници.

Чети нататъкОт съдебната практика: Давност при неподаване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ

Заповед относно личната хигиена на служителите

Ето каква заповед получиха служителите от една голяма столична фирма. Съвсем сериозно!

З А П О В Е Д

Относно: Лична хигиена на служителите
За подобряване на визията и имиджа на фирмата пред клиенти, нареждам стриктно спазване на личната хигиена, както следва:

1. Всички служители на фирмата, поради летните горещини, се задължават да се къпят всеки ден.

Чети нататъкЗаповед относно личната хигиена на служителите

Наредба 11 за безплатната храна води до дискриминация

При едни и същи условия на работа лекар рентгенолог в болница има право на безплатна храна, а лекар рентгенолог в ДКЦ няма, пише ни Николай Гълъбов:

Работя в среда на йонизиращи лъчения. Работя на 7-часов работен ден съгласно ПМС № 267/12.12.2005 г., Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време, чл. 3. т. 9., обн. ДВ, бр.103 от 2005 г.

Чети нататъкНаредба 11 за безплатната храна води до дискриминация

Данъчно и осигурително законодателство при предоставяне на безплатна храна на основание Наредба № 11

Писмо № 24-33-520 от 21.02.2008 г. на НАП относно прилагане на данъчното и осигурителното законодателство при предоставяне на безплатна храна на основание Наредба № 11 от 21.12.2005 г. – ваучери за храна и други социални разходи

Изложена е следната фактическа обстановка: Част от персонала на фирмата работи в условията на йонизираща среда и на основание чл. 285 от КТ и в изпълнение на Наредба № 11/21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея се отчита като разходи за дейността предоставена безплатна храна, която не се облага с данък и върху която не се начисляват осигурителни вноски.

Чети нататъкДанъчно и осигурително законодателство при предоставяне на безплатна храна на основание Наредба № 11