Ръководство за анализ на риска от големи аварии

Основна цел на анализа на риска и на безопасността е намаляване на вероятността за протичане на дадена авария и свързаните с нея човешки жертви, икономически загуби и увреждане на околната среда. Чрез него се определят причинните връзки между изходните аварийни събития, отнасящи се към откази на оборудването и грешки на персонала, и последствията от тях. С изследването се определя вероятността за протичане на нежелано събитие и възможността за неговото предотвратяване. Набелязват се мерки за предотвратяване на събитието и за отстраняване на вредните въздействия чрез усъвършенстване на изследваните обекти.

Чети нататъкРъководство за анализ на риска от големи аварии

Падане от височина – колективни предпазни средства за защита

Описаните защитни средства не изчерпват пълното разнообразие от технически решения прилагани в практиката. Когато се използват, трябва да се съобразят със спецификата на всеки конкретен обект. Парапети Предпазно съоръжение на … Чети нататък

Въздействие на шума върху здравето на работещите

Шумовото въздействие върху организма се обуславя от няколко фактора, по-важни, от които са:

Параметри на шума – интензитет (с повишаване на интензитета на шума се увеличава рискът от професионални слухови увреждания, повишава се честотата и степента на слуховата загуба), честотна характеристика (по-неблагоприятно е въздействието на високочестотния шум).

Вид на шума – постоянен, променлив, прекъсващ, импулсен.
Импулсният и променлив шум имат по-неблагоприятно въздействие в сравнение с постоянния);

Експозиция на шумовото въздействие в хода на работната смяна – постоянна или прекъсната. С по-неблагоприятно значение е постоянната експозиция.

Характер на извършваната дейност – предимно физически или свързан с нервно-психично напрежение труд.

Наличие на други вредни фактори на работната среда – вибрации, неблагоприятен микроклимат, електромагнитни полета и др., индивидуалната чувствителност, полът, възрастта.

Чети нататъкВъздействие на шума върху здравето на работещите

Примерен въпросник за инспектиране при шум

1. Има ли досие съгласно чл. 10 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. на МТСП и МЗ? Досие с екзекутивна документация и всички останали документи, включително измервания за състоянието на фактора “шум”.

2. Работниците и служителите имат ли конкретни задължения за осигуряване на ЗБУТ при експозиция на шум при работа?
чл. 127 (1) т.т.4 и 5 от КТ

3.Има ли разработени и утвърдени вътрешни правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експозиция на шум при работа и писмени инструкции за използване на работното оборудване? Същите обявени ли са по подходящ начин на работните места?
чл. 277 от КТ, чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999г.

Чети нататъкПримерен въпросник за инспектиране при шум

Как да направим Правилник за вътрешния трудов ред

Източник: http://www.sxc.hu/profile/nkzs

Правилникът за вътрешния трудов ред е вътрешен акт, чийто издател е работодателят. Той предоставя детайлна уредба на специфичните права и задължения на работниците и служителите и на работодателя, произтичащи от … Чети нататък