Ако сте в майчинство не ви се полагат работно облекло и очила за работа с видеодисплей

1. Относно работното облекло.

Съгласно чл. 7 от Наредбата за безплатното работно и униформено облекло (НРБУ, обн., ДВ, бр. 8 от 1987 г.; изм., бр. 38 от 1990 г.) работно облекло се осигурява на работниците и служителите от предприятията от материалната и нематериалната сфера, когато условията на работа налагат да се запази личното им облекло. Работното облекло се предоставя за ползване по време на изпълнение на трудовите задължения. В периода, когато се ползва отпуск по майчинство, служителката не е на работа и не изпълнява служебните си задължения, следователно няма право на безплатно работно облекло.

Чети нататъкАко сте в майчинство не ви се полагат работно облекло и очила за работа с видеодисплей

Ролята на ръководителя при управление на стреса

Най-общо основните функции на началника са две: – да осигури изпълнението на работната задача и да се грижи за емоционалния климат в групата, която ръководи. Ще ги разгледаме последователно. І. … Чети нататък

Повишен риск от рак на простата при сменна работа

Възможно е рискът от рак на простатата да е по-голям при мъжете работещи на ротационен сменен режим. Японски учени са установили , че при такива вероятността от рак на простатата … Чети нататък

Разпознаване на радиационното увреждане и поведение при радиационни инциденти

* Автори: С. Топалова, В. Захариев, Ж. Джунова, Р. Георгиева От откриването на йонизиращите лъчения през 1895 г. познанията ни за вредното им действие непрекъснато нараства. Независимо от значителното развитие … Чети нататък

Как да изготвим списък на лични предпазни средства

ОБЗР

При работа с риск за здравето и безопасността, който не може да се отстрани по друг начин (например чрез колективна защита или посредством мерки, методи и процедури при организация на … Чети нататък