Заболявания, които забраняват получаването на свидетелство за управление на МПС

В брой 39 от 20.05.2011 г. на Държавен вестник бе публикувана нова Наредба № 3 от 11 май 2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни … Чети нататък

КНСБ иска работнически инспектори по труда 2008

Въвеждането на работнически инспектори по труда с ограничени правомощия, които да бъдат част от процеса на инспектиране на средните и малките предприятия са предложили от КНСБ по време на заседанието … Чети нататък

Какво да правим при изгубена трудова книжка

Съгласно разпоредбата на чл. 7 от Наредбата за трудовата книжка и трудовият стаж, когато трудовата книжка бъде изгубена или унищожена, инспекцията по труда издава нова въз основа на писмена молба-декларация … Чети нататък

Стресът на работното място в три сектора от бюджетната сфера

Из „ПИЛОТЕН ПРОЕКТ ЗА БЪЛГАРИЯ В ТРИ СЕКТОРА ОТ БЮДЖЕТНАТА СФЕРА“ на Институт за социални и синдикални изследвания на конфедерацията на независимите синдикати в България и Международната организация на труда – 2002 г.

Обект на изследване са трите най-важни и най-големи по своя обхват сектори на бюджетната сфера – образование, обществено здравеопазване и държавна и общинска администрация. От една страна, те са сходни като източник на финансиране и като характеристика на дейността (приложение на предимно умствен труд), от друга обаче – и трите сектора имат свои специфични особености, както по отношение на обслужвания контингент, така и по отношение параметрите на работната среда и условията на труд. Въпреки това, стана възможно всички тези
особености да бъдат обхванати в единен инструментариум (анкетна карта) на изследването.

Планираният обем на извадката от 1026 души за анкетиране беше разпределен квотно на равни дялове между трите сектора.

Чети нататъкСтресът на работното място в три сектора от бюджетната сфера

Как се води Дневник на ръчните електрически инструменти

Съгласно чл. 416., ал. 1 от Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V работодателят с писмена заповед определя лице или лица с трета … Чети нататък