Нова рубрика на БНТ за казуси в областта на нарушаване на трудовите права

Българска национална телевизия започна нова рубрика в сутрешния си блок под заглавието „Твоите права“. В нея ще се показват различни случаи на нарушаване на трудовите права и ще се коментират възможностите за подобрение в законодателствор. В рубриката ще се коментират … Чети нататък

Определяне на представител на работодателя пред Инспекция по труда – чл. 403а КТ

Определянето на представител/и на работодателя пред Инспекция по труда е задължение, което възниква в чл.403а на Кодекса на труда. В алинея 1 на посочения член е заложено изискването: В предприятието, в неговите поделения, обекти и работни площадки, както и на … Чети нататък

Безплатно обучение по ЗБУТ в Бургас

На 11 септември 2017 година в град Бургас ще се проведе четвъртото за годината безплатно обучение по безопасност и здраве при работа. Обучението е с продължителност 6 учебни часа – от 10.00 до 15.30 ч. Приятели, колеги, ще си позволя … Чети нататък

Чакаме стандарти за службите по трудова медицина

В портала за обществени консултации е публикуван Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд. В проекта виждаме, че отсъства нещо съществено от първоначално провежданите консултации за промени, а именно – ограничаването … Чети нататък

Какво казва докладът на Сметната палата за ефективността на контрола върху ЗБУТ 2017

На 8 юни 2017 година бе публикуван доклада* на Сметната палата за резултатите от одита на изпълнението „Контрол върху осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за работещите“ за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2015 г. В тази статия … Чети нататък