Токсични газове при промишлени взривни работи

Гергана Камбурова Годишник на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ том 44-45, свитък II, Добив и обработка на минерални суровини, София, 2002, стр. 169-171 Нормативни изисквания и нови резултати В настоящата … Чети нататък

Психотоксичен ефект на органичните разтворители

Опасни химични вещества и смеси

Б.Ценова, Д.Велкова Национален Център по хигиена, Медицинска Екология и Хранене “Проблеми на хигиената”, т. XXI, 2, 2000 Органичните разтворители (ОР) са едни от най-често срещаните невротоксични вещества на работното място. … Чети нататък

Безопасност и здраве при работа в транспорта – тенденции и насоки за развитие на професионалното обучение

Автори: Димитър ДИМИТРОВ, Ердоан ХАДЖИЕВ, Георги ЦАНКОВ ВЪВЕДЕНИЕ Транспортните процеси са неразривно свързани с редица опасности породени от ди-намичния характер на дейностите по обезпечаване на превозите. Безопасността при работа в … Чети нататък

Дневник за издаване на трудови книжки

Дневникът за издаване на трудови книжки е регламентиран в чл. 1, ал. 5 на Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж, като в Приложение № 1 от Наредбата е утвърдена … Чети нататък

“BURNOUT” или синдром на “професионално изпепеляване”

Автор: Мая Николова

Синдромът на професионално изчерпване “бърн аут” /burn out – изгаряне/ е описан за първи път през 1974 г. от Freudenberger H.J. при работещи в социални служби, които след около година работа ставали депресивни и емоционално изчерпани, нервни и раздразнителни, цинични и подозрителни към хората, с които работели / Freudenberger H.J., Staff Burnout; J Soc Issues;1974; 30; 159-165/.

Обобщено, този синдром бихме могли да опишем като състояние на физиологично, емоционално и умствено изчерпване, характеризиращо се с хронична умора, чувство за безпомощност и безнадежност, развитие на негативно себевъзприятие и отношение към работата, живота и другите хора. Най-често той се развива при работещите в различните сфери на здравеопазване, образование, обслужване, занимаващи се всекидневно и интензивно с проблемите на други хора / здравословни, социални или психологически /. Тази дейност често е съпътствана от отрицателни емоции – гняв, възмущение, страх, отчаяние.

Чети нататък“BURNOUT” или синдром на “професионално изпепеляване”