Проучване на заболявания, резултат от въздействието на електромагнитни полета

Писмо № 91-01-8 от 09.01.2004 г на НОИ
За проучване на съобщени професионални болести, свързани с въздействието на физическите фактори на работната среда микроклимат, шум, вибрации и електромагнитни полета

1.Механизъм и зависимост на въздействието на ЕМП върху организма:

Биологичното действие на електромагнитните вълни се дължи на поглъщането им от тъканите. При интензитет на полето, надвишаващ 10 000 микроW/кв.см, погълнатата енергия се превръща в топлина, която предизвиква усилване на обменните процеси, дразнене на интерорецепторите и дистрофични изменения, засягащи основно главния мозък и миокарда. Термичният ефект е по-изразен върху по-слабо кръвоснабдените тъкани и органи, където възможността за охлаждане чрез кръвообръщението е намалена, както и върху кухите органи. Максимално прегряване настъпва в тъканите, лишени от кръвоснабдяване – напр. очната леща, което при значителна експозиция на големи дози, може да доведе до развитие на професионална катаракта.
При малка интензивност на полето, термичен ефект не се наблюдава. В този случай функционални нарушения и дистрофични процеси могат да възникнат в резултат на пряко облъчване на централната нервна система и вегетативните центрове.

Чети нататъкПроучване на заболявания, резултат от въздействието на електромагнитни полета

Проучване на заболявания, причинени от въздействието на шум

Из Писмо № 91-01-8 от 09.01.2004 г на НОИ

1. Механизъм и зависимост на въздействието на шума върху организма:

Производственият шум оказва неблагоприятно въздействие върху целия организъм и особено върху централната нервна система (с прояви от вегетативната нервна система и сърдечно-съдовата система) и слуховия анализатор. Степента и характера на въздействие на шума върху организма се определят преди всичко от нивото на звуковото налягане в октавните ивици на звуковите честоти и от продължителността на дневната и обща експозиция.
При еднаква сила и продължителност на въздействие, по-вредни са импулсните шумове, отколкото постоянните; високочестотните, в сравнение с нискочестотните; теснолентовите, отколкото широколентовите.

Чети нататъкПроучване на заболявания, причинени от въздействието на шум

Професионални болести, свързани с въздействието на микроклиматa

Национален осигурителен институт

Из Писмо № 91-01-8 от 09.01.2004 г на НОИ При ред физически фактори на работната среда (шум, вибрации, електромагнитни полета (ЕМП), въздействието върху организма на работещите е в пряка зависимост … Чети нататък

Средства за индивидуална защита от шум

Във всички случаи, при които звуковите нива не могат да бъдат сведени до хигиенните норми се налага широко и задължително използване на средства за индивидуална защита от шума.

Средствата за индивидуална защита от шум в зависимост от конструктивното им изпълнение се делят на:

• външни антифони (наушници), които закриват ушната раковина отвън и в зависимост от начина на закрепване към главата се делят на: независими, с твърди и меки прикрепващи устройства към главата; вградени (монтирани) към каска или друго защитно средство;

• вътрешни антифони, които закриват външния слухов канал или прилягат към него. В зависимост от характера на използване се делят на: за многократно използване; за еднократно използване. А в зависимост от материала – твърди, еластични и влакнести.

• противошумни шлемове.

Чети нататъкСредства за индивидуална защита от шум

Очни проблеми при работа с компютър (Computer Vision Sydrome)

От какво най-често се оплакваме при работа с компютър?

  • Чувствам очите си изморени.
  • При продължителна работа ми се замъглява текста, понякога получавам двойни образи.
  • Боли ме главата.
  • Усещам сухота в очите. Често ми се зачервяват, сърбят ме. На моменти ме дразни светлината.
  • След работа с компютър ме боли врата и гърба.

Чети нататъкОчни проблеми при работа с компютър (Computer Vision Sydrome)