Периодичност на измерванията на фактори на работната среда

Периодичността на измерванията на фактори на работната среда е определена в чл. 217 на Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия … Чети нататък

Токсични газове при промишлени взривни работи

Гергана Камбурова Годишник на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ том 44-45, свитък II, Добив и обработка на минерални суровини, София, 2002, стр. 169-171 Нормативни изисквания и нови резултати В настоящата … Чети нататък

Психотоксичен ефект на органичните разтворители

Опасни химични вещества и смеси

Б.Ценова, Д.Велкова Национален Център по хигиена, Медицинска Екология и Хранене “Проблеми на хигиената”, т. XXI, 2, 2000 Органичните разтворители (ОР) са едни от най-често срещаните невротоксични вещества на работното място. … Чети нататък

Безопасност и здраве при работа в транспорта – тенденции и насоки за развитие на професионалното обучение

Автори: Димитър ДИМИТРОВ, Ердоан ХАДЖИЕВ, Георги ЦАНКОВ ВЪВЕДЕНИЕ Транспортните процеси са неразривно свързани с редица опасности породени от ди-намичния характер на дейностите по обезпечаване на превозите. Безопасността при работа в … Чети нататък

Дневник за издаване на трудови книжки

Дневникът за издаване на трудови книжки е регламентиран в чл. 1, ал. 5 на Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж, като в Приложение № 1 от Наредбата е утвърдена … Чети нататък