“BURNOUT” или синдром на “професионално изпепеляване”

Автор: Мая Николова

Синдромът на професионално изчерпване “бърн аут” /burn out – изгаряне/ е описан за първи път през 1974 г. от Freudenberger H.J. при работещи в социални служби, които след около година работа ставали депресивни и емоционално изчерпани, нервни и раздразнителни, цинични и подозрителни към хората, с които работели / Freudenberger H.J., Staff Burnout; J Soc Issues;1974; 30; 159-165/.

Обобщено, този синдром бихме могли да опишем като състояние на физиологично, емоционално и умствено изчерпване, характеризиращо се с хронична умора, чувство за безпомощност и безнадежност, развитие на негативно себевъзприятие и отношение към работата, живота и другите хора. Най-често той се развива при работещите в различните сфери на здравеопазване, образование, обслужване, занимаващи се всекидневно и интензивно с проблемите на други хора / здравословни, социални или психологически /. Тази дейност често е съпътствана от отрицателни емоции – гняв, възмущение, страх, отчаяние.

Чети нататък“BURNOUT” или синдром на “професионално изпепеляване”

Професионални болести, свързани с въздействието на вибрации

Национален осигурителен институт

Из Писмо № 91-01-8 от 09.01.2004 г на НОИ За проучване на съобщени професионални болести, свързани с въздействието на физическите фактори на работната среда микроклимат, шум, вибрации и електромагнитни полета … Чети нататък

Проучване на заболявания, резултат от въздействието на електромагнитни полета

Писмо № 91-01-8 от 09.01.2004 г на НОИ
За проучване на съобщени професионални болести, свързани с въздействието на физическите фактори на работната среда микроклимат, шум, вибрации и електромагнитни полета

1.Механизъм и зависимост на въздействието на ЕМП върху организма:

Биологичното действие на електромагнитните вълни се дължи на поглъщането им от тъканите. При интензитет на полето, надвишаващ 10 000 микроW/кв.см, погълнатата енергия се превръща в топлина, която предизвиква усилване на обменните процеси, дразнене на интерорецепторите и дистрофични изменения, засягащи основно главния мозък и миокарда. Термичният ефект е по-изразен върху по-слабо кръвоснабдените тъкани и органи, където възможността за охлаждане чрез кръвообръщението е намалена, както и върху кухите органи. Максимално прегряване настъпва в тъканите, лишени от кръвоснабдяване – напр. очната леща, което при значителна експозиция на големи дози, може да доведе до развитие на професионална катаракта.
При малка интензивност на полето, термичен ефект не се наблюдава. В този случай функционални нарушения и дистрофични процеси могат да възникнат в резултат на пряко облъчване на централната нервна система и вегетативните центрове.

Чети нататъкПроучване на заболявания, резултат от въздействието на електромагнитни полета

Проучване на заболявания, причинени от въздействието на шум

Из Писмо № 91-01-8 от 09.01.2004 г на НОИ

1. Механизъм и зависимост на въздействието на шума върху организма:

Производственият шум оказва неблагоприятно въздействие върху целия организъм и особено върху централната нервна система (с прояви от вегетативната нервна система и сърдечно-съдовата система) и слуховия анализатор. Степента и характера на въздействие на шума върху организма се определят преди всичко от нивото на звуковото налягане в октавните ивици на звуковите честоти и от продължителността на дневната и обща експозиция.
При еднаква сила и продължителност на въздействие, по-вредни са импулсните шумове, отколкото постоянните; високочестотните, в сравнение с нискочестотните; теснолентовите, отколкото широколентовите.

Чети нататъкПроучване на заболявания, причинени от въздействието на шум

Професионални болести, свързани с въздействието на микроклиматa

Национален осигурителен институт

Из Писмо № 91-01-8 от 09.01.2004 г на НОИ При ред физически фактори на работната среда (шум, вибрации, електромагнитни полета (ЕМП), въздействието върху организма на работещите е в пряка зависимост … Чети нататък