Очни проблеми при работа с компютър (Computer Vision Sydrome)

От какво най-често се оплакваме при работа с компютър?

  • Чувствам очите си изморени.
  • При продължителна работа ми се замъглява текста, понякога получавам двойни образи.
  • Боли ме главата.
  • Усещам сухота в очите. Често ми се зачервяват, сърбят ме. На моменти ме дразни светлината.
  • След работа с компютър ме боли врата и гърба.

Чети нататъкОчни проблеми при работа с компютър (Computer Vision Sydrome)

Каква е разликата в осигуряването между граждански и трудов договор?

На първо място важно е да се уточни какви са разликите между гражданските и трудовите договори по принцип. Трудови са тези договори, които се сключват съобразно Кодекса на труда. Те … Чети нататък

Между трудов договор и граждански договор има съществена разлика

СТАНОВИЩЕ на ИА “Главна инспекция по труда”: Между трудов договор по Кодекса на труда и договора за изработка (услуга) по Закона за задълженията и договорите съществуват редица съществени разлики. При … Чети нататък

Кога трудоустрояваме работник с експертно решение от ТЕЛК

Съгласно чл. 314 от Кодекса на труда работник или служител, който поради болест или трудова злополука не може да изпълнява възложената му работа, но без опасност за здравето си може … Чети нататък

Разходи на работодателя за здравословни и безопасни условия на труд, признавани при данъчното облагане

Коста Филипов

Всички разходи, свързани с осигуряването на условия за здравословен и безопасен труд, извършени от работодателя в полза на работниците и служителите, се признават и отчитат като разходи за дейността. Това е така по силата на Кодекса на труда или на друг нормативен документ, когато работодателят е длъжен да ги извърши за своя сметка.
С тези разходи не се преобразува счетоводният финансов резултат в посока на увеличение по реда на чл. 23, ал. 2 от ЗКПО. Те не се третират и като социални разходи съобразно § 1, т. 14 от ДР на ЗКПО и съответно не подлежат на облагане с данък при източника по реда на чл. 36, ал. 1 от същия закон.

Става дума за следните видове разходи, извършвани от лицата, които са данъчнозадължени по ЗКПО:

* Всички разходи, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на работниците и служителите, регламентиране със Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ). Също и разходите, които се извършват по чл. 25 от него във връзка с обслужването на работниците и служителите от службите по трудова медицина.

Чети нататъкРазходи на работодателя за здравословни и безопасни условия на труд, признавани при данъчното облагане