Между трудов договор и граждански договор има съществена разлика

СТАНОВИЩЕ на ИА “Главна инспекция по труда”: Между трудов договор по Кодекса на труда и договора за изработка (услуга) по Закона за задълженията и договорите съществуват редица съществени разлики. При … Чети нататък

Кога трудоустрояваме работник с експертно решение от ТЕЛК

Съгласно чл. 314 от Кодекса на труда работник или служител, който поради болест или трудова злополука не може да изпълнява възложената му работа, но без опасност за здравето си може … Чети нататък

Разходи на работодателя за здравословни и безопасни условия на труд, признавани при данъчното облагане

Коста Филипов

Всички разходи, свързани с осигуряването на условия за здравословен и безопасен труд, извършени от работодателя в полза на работниците и служителите, се признават и отчитат като разходи за дейността. Това е така по силата на Кодекса на труда или на друг нормативен документ, когато работодателят е длъжен да ги извърши за своя сметка.
С тези разходи не се преобразува счетоводният финансов резултат в посока на увеличение по реда на чл. 23, ал. 2 от ЗКПО. Те не се третират и като социални разходи съобразно § 1, т. 14 от ДР на ЗКПО и съответно не подлежат на облагане с данък при източника по реда на чл. 36, ал. 1 от същия закон.

Става дума за следните видове разходи, извършвани от лицата, които са данъчнозадължени по ЗКПО:

* Всички разходи, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на работниците и служителите, регламентиране със Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ). Също и разходите, които се извършват по чл. 25 от него във връзка с обслужването на работниците и служителите от службите по трудова медицина.

Чети нататъкРазходи на работодателя за здравословни и безопасни условия на труд, признавани при данъчното облагане

Ревизионна книга по чл. 408 от Кодекса на труда – отменено изискване

ВНИМАНИЕ, ОТМЕНЕНО ИЗИСКВАНЕ: Задължението за наличие на ревизионна книга за вписване констатациите на контролните органи е отменено със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда, обнародван в ДВ, … Чети нататък

Открийте дали Вашата фирма или организация може да подобри управлението на здравето при работа!

Попълнете тази Фирмена справка за здравето и открийте дали Вашата фирма или организация може да подобри управлението на здравето при работа! Това ще отнеме 15 минути от Вашето време, за да установите по какъв начин промоцията на здравето е част от дейностите на работното място.

Фирмената справка за здравето Ви позволява да тествате Вашата политика и активности по Промоция на здравето на работното място. На базата на въпросите Вие самостоятелно ще оцените качеството на мерките по промоция на здравето на работното място във Вашата фирма или организация. Справката е структурирана около четири здравни теми: непушене, физическа активност, хранене и стрес. Всеки въпрос изисква отговор ДА или НЕ. За да получите пълноценен отговор е необходимо да отговорите на ВСИЧКИ въпроси.

Чети нататъкОткрийте дали Вашата фирма или организация може да подобри управлението на здравето при работа!