Изменение и допълнение на нормативни актове от 06.02.2009

Промени в нормативната база по здравословни и безопасни условия на труд и трудови правоотношения в ДВ, бр. 10 от 06.02.2009 г.

1. Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск.

Промяна в чл. 4, ал. 4: предварителни консултации за определяне служителите, които имат право на на допълнителен платен годишен отпуск се провеждат и с представителите на синдикалните организации (когато има такива).

2. Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време.

Промяна в чл. 5: предварителни консултации за определяне служителите, които имат право на намалено работно време по наредбатасе провеждат и с представителите на синдикалните организации (когато има такива).

3. Наредба за работното време, почивките и отпуските.

Нов член 4а:
В Правилника за вътрешния трудов ред се определят началото и краят на работния ден, редът за редуването на смените, почивките по време на работа, редът за отчитане на работното време, времето на задължително присъствие в предприятието, когато е уговорено променливо работно време, времето за хранене на работниците и служителите в производства с непрекъсваем процес на работа и в предприятия, в които се работи непрекъснато, както и други въпроси, свързани с разпределението на работното време и организацията на работа в предприятието.

Нов член 9а:
Едновременно с установяването на сумирано изчисляване на работното време по чл. 142, ал. 2 КТ работодателят утвърждава поименни графици за работа за периода, за който е установено сумираното изчисляване, които трябва да се съхраняват най-малко 3 години след края на периода.

Изцяло променен Раздел II “Отпуски за майчинство”

Промени в чл. 12, ал. 4 за определянето размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит.
Промени в чл. 18 по отношение определяне на среднодневното брутно трудово възнаграждение

5. Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж.

Промени в чл. 7: Заменен е текста “инспекцията по труда” със “съответната дирекция „Инспекция по труда“.
Промени в чл. 8: Отпада задължението за предаване на документацията в държавния архив. При закриване на предприятието документите вече се предават в Национален осигурителен институт.

Промените са извършени с Постановление № 12 на МС от 23.01.2009 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

2 мнения за “Изменение и допълнение на нормативни актове от 06.02.2009”

  1. Здравейте, отговор на този въпрос ще намерите в статията с указания за определяне на места за трудоустроени:
    https://otgovori.info/opredeliane-na-mesta-za-trudoustroiavane/

    Към АЗ изпращате списъка – образец номер 3 от статията с уведомително писмо, чиито текст ще намерите в коментарите.

    Отговор
  2. Формуляр как да уведомим Агенцията по заетостта за хора с трайни увреждания

    Отговор