По следите на предпътните медицински прегледи

Поводът за днешната статия са зачестилите напоследък сигнали от колеги за прилагане и търсене от представителите на ДАИ (официално ИА“АА“) на документи по наредба, която все още е във фаза проект. По конкретно при проверки биват търсени договор с медицинско лице, адрес на медицински пункт за провеждане на предпътни прегледи и копие от Дневник за предпътни медицински прегледи.

Към проблема ме насочи и д-р Марияна Гетова, която постави въпроса и с цел да обменим информация с колеги за възможните решения.

Поради тази причина реших да с поразровя из нормативните актове и съдебни решения за да проследим кога наистина е необходимо да има подобни документи и защо се търсят такива и когато няма конкретно нормативно изискване за подобно документи.

Кога се изискват предпътни медицински прегледи?

Като начало нека да видим в кои нормативни актове има изисквания за предпътни медицински прегледи, защото такива изисквания все пак съществуват в някои случаи.

1. На предпътни (предсменни) медицинки прегледи подлежи персонала, който осъществява железопътни превози на пътници и товари и съпътстващите ги дейности (Наредба № 54 от 2 юни 2003 г.за медицинските и психологическите изисквания към персонала, който осъществява железопътни превози на пътници и товари и съпътстващите ги дейности, и за провеждане на предпътните (предсменни) медицински прегледи).

2. На предпътен медицински преглед подлежат водачите, които извършват обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България.

Чл. 88 от Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България изисква всяко юридическо или физическо лице, извършващо обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България да организира предпътния медицински преглед на водачите, включващ общото им здравословно състояние (доп., бр. 52 от 2012 г.).

В наредбата не са посочени изисквания относно обхвата на предпътния медицински преглед или начина на документиране.

3. Наредба №5/1981 година определя изискванията за предпътните медицински прегледи на водачите на автобуси, пътнически таксиметрови автомобили, тролейбуси, трамваи и други моторни превозни средства за превоз на хора.

Наредбата се прилага все още с пълна сила, въпреки че трудно може да бъде открит нейния текст и самата наредба липсва от списъка на нормативните актове в сайта на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Съгласно наредбата предпътните медицински прегледи се провеждат в специализираните кабинети, снабдени с необходимата апаратура и съоръжения (приложение № 1), чрез събиране и преценка на данни от обективен и субективен характер. Данните от прегледа се записват в съответните графи на Журнала за предпътни медицински прегледи (приложение № 2).

Какво казва Законът за автомобилните превози

В брой 17 на Държавен вестник бяха направени промени в Закона за автомобилните превози, като се появи нова алинея трета на чл.7а, която гласи следното:

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласувано с министъра на здравеопазването определя с наредба условията и реда за провеждане на предпътните медицински прегледи на водачите, извършващи обществени превози на пътници и товари или превози за собствена сметка.

В Мотивите към проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за автомобилите превози се казва, че

С измененията се създава правно основание за издаване на наредба, с която да се определят условията и редът за провеждане на предпътните медицински прегледи на водачите, извършващи обществени превози на пътници и товари. В подзаконовите нормативни актове, регламентиращи извършването на обществени превози, съществува задължение за превозвачите да организират предпътните медицински прегледи на водачите, поради което е необходимо да се регламентира редът за извършването им.

Видно от мотивите, отново се коментира наличие на изискване за предпътен медицински преглед при обществен превоз, но не и при превоз за собствена сметка.

Проект на Наредба за изискванията за медицинска годност на водачите, извършващи обществен превоз на пътници и товари, включително извършващите превози за собствена сметка, и за условията и реда за провеждане на предпътни медицински прегледи се появи в интернет пространството още през 2010 година. Тя се състои от две части:

 • Първата част предвиждаше промени в изискванията за медицинска годност на водачите и тези промени бяха въведени чрез обнародване на Наредба № 3 от 11 май 2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории, която замени Наредба № 31 от 26 юли 1999 г.
 • Втората част на проекта определя изискванията за организация и провеждане на предпътни медицински прегледи на водачите, извършващи обществен превоз на пътници и/или товари и на водачите, осъществяващи превози за собствена сметка. Чудесен анализ на проекта на наредбата е направил д-р Сербезов в своя блог.Важното в случая е, че в този ПРОЕКТ са поставени следните изисквания:

За осигуряване извършването на предпътни медицински прегледи лицата по чл. 6, ал. 1 от Закона за автомобилните превози:
1. сключват договори с необходимия за извършването на прегледите брой лекари и/или медицински специалисти;
2. при необходимост осигуряват помещение, оборудвано с необходимите за извършване на прегледите апаратури и съоръжения;

чл. 13. Събраните субективни и обективни данни се записват в съответните графи на “Дневник за предпътни медицински прегледи” (Приложение № 1 ) и се дублират в електронен здравен регистър.

Напомням, че тази наредба или неин аналог, въвеждаш въпросните изисквания по мои данни все още не съществува.

Но да видим какво намираме в Наредба № Н-14 от 27 август 2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка. Видно от заглавието с наредбата освен другите неща се определя и обхвата и елементите на контролните проверки.

В Наредбата има две приложения, отменени в бр. 20 на Държавен вестник от 2012 г. , които представляват констативни протоколи по образец за проверка в предприятие, извършващо превоз на пътници и съответно за проверка в предприятие извършващо превоз на товари.

В тези констативни протоколи (напомням, вече отменени) съществува т. 14 съдържаща следния текст „Предпътен медицински преглед се извършва от … … … … … … … за времето от … . часа до … . часа. Договор … … … .Води се дневник на преминалите водачи за деня (да/не) … ..„.

С други думи през периода 30.08.2009 г. – 09.03.2012 въпреки, че няма нормативно изискване за предпътни медицински прегледи на водачите, осъществяващи превоз за собствена сметка и за дневник за извършените прегледи на водачите, извършващи обществен превоз, контролните органи са били задължени да проверяват за договор, дневник и пр.

Изискване няма, но наказание вече има!

И така, до тук не намерихме нормативно изискване за организиране и извършване на предпътен медицински преглед, когато се извършва превоз за собствена сметка, както и нормативно изискване за дневник за предпътни медицински прегледи за водачите, извършващи обществен превоз. Но пък наказания вече има предвидени. В свое заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 13 гласа „за“ се приема да се създадат нови ал.5 и ал.6 на ч. 96 от Закона за автомобилните превози.

Така в бр. 99 ДВ от 14.12.2012 г. се появява и следния текст:

(5) Наказва се с глоба или с имуществена санкция в размер 1000 лв.:
…..
3. който не организира извършването на предпътни медицински прегледи на водачите или допусне или разпореди извършването на обществен превоз или превоз за собствена сметка на пътници или на товари от водачи, които не са преминали предпътен медицински преглед.

Становище на ИА „Автомобилна администрация“

Благодарение на госпожа Теменужка Асенова от „Велде България“ АД имаме на разположение становище на ИА „Автомобилна администрация“ по коментирания в статията казус. На въпрос относно необходимостта на предпътни медицински прегледи при извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка агенцията отговаря следното:

Писмо Изх. № 50-00-615/11.06.2015 г.

Относно: Предпътни медицински прегледи на водачи, извършващи превоз за собствена сметка.

Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, изразявам следното становище:

В Наредба № Н-8 за условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка към настоящия момент няма изрично изискване за предпътен медицински преглед на водачите. Такова изискване се предвижда да бъде въведено при иницииране на бъдещи изменения и допълнения на Наредба № Н-8.

Условията и редът за провеждане на предпътните медицински прегледи на водачите, извършващи обществени превози на пътници и товари или превози за собствена сметка, ще бъдат определени с отделна наредба, издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съгласувано с министъра на здравеопазването (чл. 7а, ал. 3 от Закона за автомобилните превози).

Към настоящия момент считам, че изискванията за провеждане на предпътните медицински прегледи на водачите при извършване на превози за собствена сметка са изпълнени, ако са изпълнени изискванията на Наредба № 3 за засължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците (обн. ДВ, бр. 16 от 27.02.1987 г., посл. изм. ДВ, бр. 78 от 30.09.2005 г.)

Цветелин Цветанов
Изпълнителен директор

Оригиналният документ, предоставен от колежката, ще намерите в Zbut.Eu:

Писмо Изх. № 50-00-615/11.06.2015 г. на ИА „АА“: Относно предпътните медицински прегледи на водачите, извършващи превоз за собствена сметка

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

6 мнения за “По следите на предпътните медицински прегледи”

 1. НАРЕДБА № 5 за предпътните медицински прегледи на водачите на автобуси, пътнически таксиметрови автомобили, тролейбуси, трамваи и други моторни превозни средства за превоз на хора

  Чл. 7. (1) Предпътният медицински преглед се извършва подборно по предварително изготвени списъци така, че на определени периоди, но най-малко един път месечно да се обхващат всички водачи на моторни превозни средства. Прегледи се извършват и по искане на отделни водачи или по предложение на длъжностни лица по преценка на медицинското лице. Ежедневно списъците се изготвят от медицинското лице и представител на службата по безопасността на движението, а там, където няма такива представители – от длъжностно лице, определено със заповед.
  При това което прочетох по горе според мен при проверка от ДАИ шофьорите трябва да удостоверят с документ,че във фирмата има организация и се провеждат предпътни медицински прегледи най-малко 1 път на 1 месец.

  Отговор
  • Здравейте,
   Благодаря за споделения текст на чл. 7 от наредбата. Ние също сме цитирали тази наредба още в началото на статията, където посочваме за кои дейности наистина има изискване за предпътни медицински прегледи. Да, при превоз на хора има изисквания.

   В случая, обаче, статията обсъжда превоза за собствена сметка и дали има и какви са изискванията за предпътни медицински прегледи при този вид превоз.

   Отговор
   • „По следите на предпътните медицински прегледи“ е вашата статия.
    Въпроса ми е дали има нещо ново за предпътните мед. прегледи.
    Някои ми казват,че има значение тонажа на превозното средство и периодичноста на прегледите.
    При международните превози има ли нужда от предпътен медицински преглед.

    Отговор
 2. Здравейте!
  Дали има някакво раздвижване по темата?
  Наскоро един проверяващ ми каза да подадем Уведомление в ИААА, че извършваме превоз за собствена сметка с което дневника за медицинските прегледи щял да отпадне! Нищо подобно не намирам в Интернет пространството?

  Дали имате информация?

  Отговор
  • Здравейте, госпожо Ранчева,

   За абонатите на ZBUT.EU НОРМИ и ПРАКТИКА публикувахме писмо от 11.06.2015 г. със становище на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, което е в отговор на запитване на колеги. Същото гласи следното:

   В Наредба № Н-8 за условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка към настоящия момент няма изрично изискване за предпътен медицински преглед на водачите. Такова изискване се предвижда да бъде въведено при иницииране на бъдещи изменения и допълнения на Наредба № Н-8.

   Условията и редът за провеждане на предпътните медицински прегледи на водачите, извършващи обществени превози на пътници и товари или превози за собствена сметка, ще бъдат определени с отделна наредба, издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съгласувано с министъра на здравеопазването (чл. 7а, ал. 3 от Закона за автомобилните превози).

   Към настоящия момент считам, че изискванията за провеждане на предпътните медицински прегледи на водачите при извършване на превози за собствена сметка са изпълнени, ако са изпълнени изискванията на Наредба № 3 за засължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците (обн. ДВ, бр. 16 от 27.02.1987 г., посл. изм. ДВ, бр. 78 от 30.09.2005 г.)

   Цветелин Цветанов
   Изпълнителен директор

   Сканирано копие на писмото ще намерите в ZBUT. EU НОРМИ и ПРАКТИКА

   Отговор
 3. Здравейте!

  Както винаги чудесна статия! Бих коментирал нашироко, но… моето мнение вече го знаете.

  Мисля, че работещите в отрасъла трябва да се обединят около създаването на наистина действаща наредба.

  Която да позволява минимални издевателства от страна на ДАИ.

  И да има ефект по отношение на безопасността.
  Дори Дрегерът за алкохол да стане задължителен има младо поколение шофьори, което злоупотребява със стимуланти и други медикаменти за да може да шофира продължително време без почивка.
  Когато ефекта им се изчерпи – заспиват на волана.
  И нямаме законни тестове за това. Или за наркотици.

  Отговор