Как да използваме безопасно преносимите стълби

В тази статия ще научите какви са нормативните изисквания за безопасна употреба на стълби, кога стълбата се счита за неизправна, стъпките за безопасна работа и какви проверки е необходимо да правите.

Съдържание

Нормативни изисквания при използване на стълби

Основните изисквания за безопасна употреба на стълби се намират в Глава шеста, Раздел III на Наредба 7/1999 г. Разделът е със заглавието „Специфични изисквания при използването на стълбите“ и въвежда изискванията на Директива 2001/45/ЕО на ЕП и на Съвета от 27 юни 2001 година за изменение на Директива 89/655/ЕИО (директивата за безопасно използване на работното оборудване).

В Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи има и някои допълнителни изисквания, които можем да приложим и при употреба

Нормативни изисквания за подбор на стълбите

В чл. 215 има две изисквания за подбор на стълбата преди употреба:

„Стълбите се подбират по вид и размер така, че да са удобни и безопасни при използването им.“

„Стълбите за достъп са с необходимата дължина и се издигат над платформата за достъп така, че да осигуряват здраво захващане на работещите, които ги използват, освен когато са взети други мерки за осигуряване на здраво захващане.“

„Стълбите трябва да имат достатъчна якост, да са обезопасени, правилно поддържани и използвани на съответните места и според предназначението им.“

За съжаление няма конкретни изисквания, например от какъв клас да бъдат стълбите – за професионална употреба, а не за домашна.

Нормативни изисквания за безопасна работа със стълби

Основната част на раздела в свързана с безопасната употреба, но няма подредба или разделение в изискванията за различните видове стълби или по вида на използване. Можем да систематизираме изискванията по следния начин:

Нормативни изисквания за позициониране на стълбата

 • Стълбите се поставят по безопасен начин, гарантиращ тяхната стабилност и непозволяващ отместването им по време на използването им.
 • Стълбите се поставят спрямо зоната на обслужване така, че работата да се извършва удобно и безопасно.
 • Стълбите не се поставят на пешеходни пътеки, съобщителни пътища, до незаключени врати, отварящи се към стълбата, и други места, където могат да бъдат блъснати или съборени от преминаващи хора или превозни средства. Ако това изискване не може да бъде спазено, се предприемат мерки като ограждане, предупредителни надписи и табели, организиране на охрана и др.
 • Преносимите стълби се опират на стабилна, устойчива, с подходящи размери и неподвижна основа така, че стъпалата да останат в хоризонтално положение.
 • Еднораменните стълби в работно положение се поставят с наклон спрямо хоризонталната равнина от 70° до 75° (разстоянието от основата на стълбата до вертикалната линия, спусната от горната опора, е равно на 1/3 до 1/4 от разстоянието от основата на стълбата до горната опора) с цел предотвратяване на нежелано преместване (подхлъзване) на опорите.
 • При силно хлъзгав под и в случаите, в които е невъзможно осигуряването на единичните стълби против плъзгане и обръщане, вместо единични стълби се употребяват двураменни стълби или стълби с площадка. Когато тези мерки не могат да се приложат, единичните стълби се осигуряват срещу подхлъзване чрез придържане от човек пред стълбата или встрани от нея.
 • Единични стълби с дължина по-голяма от 3 m се закрепват срещу обръщане назад или встрани независимо от броя на качванията или времето на използването им.
  При използване на единични стълби с дължина, по-голяма от 5 m, се вземат мерки срещу деформиране (подпиране в средата и др.).
 • Висящите стълби се закрепват по безопасен начин, непозволяващ люлеещи движения.
 • Висящите метални стълби с дължина над 5 m се оборудват с предпазни метални обръчи с вертикални връзки помежду им.
 • Приплъзването на опорите на преносимите стълби по време на използване се предотвратява чрез закрепване на страничните им греди при или в близост до горните и/или долните им краища чрез приспособление срещу приплъзване или чрез друго равностойно по ефективност приспособление.

Безопасност при изкачване и слизане по стълби

 • Слизането и изкачването на работещи по наклони, по-големи от 20°, се извършва по стълби, обезопасени с парапети.
 • Изкачването на работещите по стълби на височина, по-голяма от 10 m, се допуска при условие, че стълбите са съоръжени с площадки за отдих, разположени във височина на разстояние не по-голямо от 10 m.
 • Когато стълбите служат за достъп до площадка с много работещи или има интензивно движение по тях, се използват отделни стълби за изкачване и слизане.
 • Стълбите се използват така, че работещите да могат по всяко време да се захващат здраво и да имат здрава опора. Ръчното пренасяне на товар по стълба не трябва да препятства постоянното сигурно захващане на ползващите я.
 • Не се допуска пренасяне на товари при движение по стълба освен когато е невъзможно или нецелесъобразно пренасянето им по други, по-безопасни начини – чрез въже, подемни устройства, директно подаване от ръка на ръка и др.
 • Не се допуска движение и работа по стълби, когато стъпалата им са покрити с вещества или материали, улесняващи подхлъзването.

Нормативни изисквания за безопасна работа със стълби

Съгласно изискванията на Чл. 215з. не се допуска:

 1. удължаване (наставяне) на единични или двойни преносими стълби освен в случаите, когато това е предвидено от производителя;
 2. използване в работно положение на двураменни стълби, както и на такива с площадки като единични;
 3. преместване на стълба с работещ или предмети, намиращи се на нея;
 4. преместване на двураменна стълба с неприбрани рамена или чрез усилието на намиращия се на нея работещ;
 5. заставане върху стълба на един крак, като другият виси встрани или е стъпил върху друг предмет;
 6. стоене под стълба, на която се работи;
 7. поставяне и оставяне на инструменти и др. на стъпалата на стълбата;
 8. подхвърляне на ръчни електрически инструменти, продукти и др. на лице, намиращо се на стълба;
 9. стълбата да има за долна и/или горна опорна точка стъпало;
 10. подпиране на единична стълба в наклонено встрани положение;
 11. заемане от лицето, извършващо работна операция от стълба, на положения, които могат да я изведат от положение на равновесие.

В наредба 2/2004 г. се посочва още, че е забранено да се пренасят товари, по-тежки от 0,2 kN (20 кг), а при удължени стълби чрез наставяне – от 0,1 kN (10 кг).

Използване на средства за работа на височина

Наредбата изисква при работа от стълба на височина по-голяма от 3 m от основата на стълбата, работещия да използва предпазен колан, който е прикрепен към здрава и сигурна конструкция.

В наредба 2/2004 г. обаче има забрана за използване на преносими стълби за извършване на работи по стени и тавани на височина, по-голяма от 3,5 m.

Нормативни изисквания за поддръжка и съхранение

В нормативните актове няма посочени никакви конкретни изисквания за периодични проверки на използваните стълби или за начина на съхранение.

В наредба 7/1999 г. има само рамково изискване „Стълбите трябва да имат достатъчна якост, да са обезопасени, правилно поддържани…“

В чл. 100 на Наредба 2/2004 г. откриваме доста интересно изискване: „Преди използване стълбите се изпитват на статично натоварване 1,2 kN, приложено към едно стъпало, в средата на намиращата се в експлоатационно състояние стълба.“ , т.е. стълбата трябва да издържа тяло с маса 122 кг.

В интерес на истината това изискване не съществува в Директива 92/57/ЕИО, а е добавено при транспонирането й в българското законодателство. Как точно обаче да бъде направено това изпитване, например методика, средства и други не са посочени, както и не е уточнено ежедневно преди всяко използване ли се прави, при всяко преместване ли, при нов обект и т.н.

Европейски стандарти за стълби

В Европейския съюз има поредица стандарти, свързани със стълбите, които са въведени и в България:

БДС EN 131-1:2016
Стълби. Част 1: Термини, видове, функционални размери

Този европейски стандарт определя термините и основните изисквания към дизайна на преносимите стълби (portable ladder). Стандартът не включва стълбите за специална употреба, например пожарникарски, мобилни, телескопични и др. (за тях има съответни части).

Преносимите стълби, според стандарта, са такива стълби, които могат да бъдат пренасяни и поставяни с ръце. Те могат да бъдат от следния вид:

Еднораменна стълба

Стъпалата на стълбата са минимум 80 мм. Състои се само от една част.

Еднораменна стълба
Секционна стълба (изтегляща се стълба)

Тази стълба се състпо от няколко секции, които са свързани помежду си със специални устройства (напр. самоблокиращи се панти (стави)).

Секционна стълба
Изтегляща се стълба

Стълба, която се състои от две или повече части, като горната част се издърпва с ръце

Изтегляща се стълба
Изтегляща се стълба с въже

Разгъването се осъществява посредством въже.

Изтегляща се стълба с въже
Стояща стълба (двураменна стълба) Стояща стълба
Комбинирана стълба

Може да се използва като подпираща се (еднораменна), стояща и изтегляща се стълба. Може да бъде от две или повече части.

Комбинирана стълба

БДС EN 131-2:2010+A2:2017 Стълби.
Част 2: Изисквания, изпитване, маркировка

Този стандарт определя основните изисквания и методи за изпитване към преносимите стълби.

БДС EN 131-3:2007
Стълби. Част 3: Инструкции за ползвателя

Съгласно този стандарт инструкцията за ползвателя на стълбата трябва да съдържа четири раздела с указания: преди използване на стълбата, за позициониране и поставяне на стълбата, за използване на стълбата и за поправки, поддръжка и съхранение.

БДС EN 131-4:2007 Стълби. Част 4: Единични или съставни стълби с шарнирно свързване

БДС EN 131-6:2015 Стълби. Част 6: Телескопични стълби

БДС EN 131-7:2014 Стълби. Част 7: Преносими стълби с платформи

Част пета е предназначена за аксесоари към стълбите, но все още не е преминала фазата на драфта (черновата).

Кога стълбата е неизправна?

В актуалната нормативна база няма конкретно описание на това кога една стълба се счита за неизправна, но добър списък на възможните неизправности намираме в отменената през 2004 г. Наредба № 3 за ползуване на преносими стълби. (Цялата наредба е публикувана в информационната система ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА).

Наредбата е отменена, но правилата коя стълба е неизправна са си все още валидни от гледна точка на безопасността и можем да ги използваме като добра практика в инструкциите и инструктажите за работа със стълби.

За неизправни стълби се считат стълби със следните дефекти:

 1. счупени, липсващи и повредени стъпала;
 2. стъпала, закрепени конзолно само към едната страница (другата страница липсва);
 3. стъпала, чиято връзка със страницата е разхлабена;
 4. дървени стъпала, страници и подпори с недопустими пукнатини и признаци на загниване;
 5. стъпала с недопустимо износване;
 6. стъпала, свързани неправилно към страницата;
 7. счупени и повредени страници;
 8. метални стълби с деформирани (смачкани) стъпала и страници;
 9. метални стълби с пукнатини и кородирали елементи;
 10. стълби с ограничител против разтваряне на страните, когато ограничителят е повреден, лошо закрепен или липсва и когато в опънато положение не осигурява необходимото разтваряне на страните на стълбата;
 11. двураменни стълби с разхлабена или счупена шарнирна връзка;
 12. стълби с площадка и двураменни стълби, чиито страни не могат да се отварят до необходимото положение;
 13. наставени и телескопични стълби с повредени устройства за осигуряване на връзка между секциите в изтеглено и събрано положение;
 14. стълби с площадка с повредени или липсващи елементи от площадката и нейното обезопасяване;
 15. стълби с неизправни приспособления към тях.

Ето и в картинки някои от описаните неизправности – някои по-видими, други – не толкова. За целта използваме снимки от сайта на Health and Safety Executive.

Периодични проверки на стълбите

В нормативните актове няма конкретни изисквания за извършване на периодични проверки на стълбите. Добрата практика, обаче, е да се извършват такива проверки с цел да се гарантира  безопасността на стълбите.

В цитираната вече отменена Наредба № 3 можем да намерим препоръки, които да използваме като добра практика.

Можем да разделим проверките на стълбите на два вида:

 • основни прегледи – извършвани от техническо лице, на определен период (например една година или по-кратък в зависимост от вида на стълбата), които да включват преглед на всички елементи, проверка на степента на износване на стъпалата, преглед на заварките, проверка за наличие на кородирани елементи и ръжда и евентуално изпитване.
 • текущи прегледи от лицата, които ползват стълбите за правилното функционално действие на стълбата и на нейните елементи, за счупвания, недопустими деформации и липсващи елементи, за разхлабване на съединенията, проверка за изправността на приспособленията срещу недопустимо раздалечаване на рамената на стълбата и дали се въртят или изместват осово стъпалата.

Поддръжка на стълбите

Препоръчителна е следната поддръжка:

 • Дървените стълби да се импрегнират или върху повърхността им се нанася защитно безцветно покритие най-малко един път на две години.
 • Металните стълби да бъдат защитени от корозия. Когато защитата се осъществява чрез боядисване, то да се извършва един път годишно.

Съхраняване на стълбите

Добрите практики за правилно съхранение на стълбите включват:

 1. удобен и безопасен достъп до тях;
 2. осигурено безопасно поставяне и изваждане;
 3. да са осигурени срещу падане;
 4. да са защитени от механични повреди, влага, силна топлина и други неблагоприятни въздействия;
 5. да не се получават недопустими деформации в тях.
 6. стълбите да не се съхраняват поставени непосредствено една върху друга или с поставен товар върху тях.

Пет стъпки за безопасно използване на стълби

Намаляването на риска от падане от стълба лесно се постига, ако се прилагат изискванията и добрите практики в следните пет стъпки:

Стъпка 1: Избор на подходяща стълба за извършваната работа

При избора на подходяща стълба е необходимо да си отговорим на въпроси като:

 • каква тежест ще се държи при използване на стълбата,
 • на каква височина трябва да се достигне,
 • ще се работи ли продължително време,
 • ще се наложи ли да се работи в странична поза.

Ако ще се работи продължително на голяма височина в неудобна поза и с продържане на тежки или обемисти предмети, е препоръчително да обмислите използването на хидравлична платформа.

Стъпка 2: Проверка на изправността на стълбата преди работа

Една от причините за злополуки при работа със стълби е счупването им по време на работа. За да се предпазим е необходимо преди всяко ползване да направим оглед за пукнатини, сцепване, нащърбявания, изкривявания, корозия и липсващи части и да не използваме стълбата, ако установим неизправност.

Преди работа със стълбата е необходимо да осигурим, че стъпалата не са замърсени с кал, масло или друго, което може да е източник на подхлъзване.

Стъпка 3: Правилно позициониране на стълбата

Нестабилност, подхлъзване или падане на стълбата е една от причините за злополуки, свързани с падане от височина.

Правилното позициониране на стълбата ще се постигне чрез:

оглед на мястото, където ще се постави стълбата
преместване на стълбата на това място,
изправяне на стълбата в правилна позиция,
осигуряване на стълбата и
тестване.

Стъпка 4: Правилно използване на стълбата

Голяма част от злополуките, свързани с падане от височина, са породени от неправилно използване на преносимите стълби. Използването на противоплъзгащи се обувки, които не са замърсени с кал, масло и други хлъзгави материали ще ограничи риска от подхлъзване и падане.

Рискът от подхлъзване и падане се намалява, ако се спазва правилото на трите опорни точки – във всеки един момент да има опора на две ръце и крак или два крака и ръка и това да става винаги с лице към стълбата.

При протягане извън зоната на обсег може да се загуби равновесие. За да се избегне това тялото се държи центрирано на стълбата, а при необходимост от достигане на точка, която е извън зоната на досег, да се премести стълбата на подходяща позиция.

Правилото е, че не бива работещият на стълба да се протяга на повече от една ръка разстояние.

Стъпка 5: Подходяща поддръжка и съхранение

При използване на преносимите стълби те са изложени на неблагоприятни въздействия, които могат да доведат до повреди. Превантивната поддръжка може да удължи периода на експлоатация и да намали риска от повреда.

Ако проверките се извършват само преди работа, е възможно поради липса на време или възможност за поправка, да се използва неизправната стълба, което ще увеличи многократно риска от нараняване.

Добра практика за правилната подръжка и проверки е определянето на лице, което да осъществява периодичен контрол за изправността, което да бъде обучение за обхвата на проверките за изправност.

Смешно-сериозна презентация за безопасна работа със стълби

За вас сме подготвили презентация, която демонстрира основните правила за работа със стълба по нетрадиционен начин.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

8 мнения за “Как да използваме безопасно преносимите стълби”

 1. Здравейте,
  Живея в панелен блок на последния етаж. Заварили са ми пред входната врата железна стълба която води до тавана. Въпроса ми е следният:
  Тази стълба нормално ли е да е заварена пред вратата ми и как ще си вкарам някакви мебели ако се наложи? Какво „казва“ закона по този въпрос?

  Отговор
 2. Трябва ли да има стикер на стълбата в който да са вписани някакви технически прегледи. В информацията по горе не видях наредба, която да ни задължава да извършваме техн.проверка на определен период от време и как да се документира тя. На някой по професионални стълби фабрично има залепен стикер, който се попълва всяка година, като техн.преглед(без изпитване, само визуален). Въпроса ми е дали има наредба която да ни задължи да извършваме техн.проверка и да я документираме.

  Отговор
  • Здравейте,
   Актуалните нормативни актове не поставят изисквания за конкретна периодичност на проверки и тяхното документиране. Правят се такива като добра практика с цел да се изпълни изискването да се използват само изправни стълби.

   Отговор
 3. Има ли, максимална височина на работа, при работата с преносима стълба?

  Отговор
  • Здравейте,

   В Наредба № 2 от 22.03. 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи има забрана за използване на преносими стълби за извършване на работи по стени и тавани на височина, по-голяма от 3,5 m.

   За други видове работи в нормативната база няма поставени забрани.

   Отговор
 4. Може ли да се използва метална стълба в електрическа уредба с напрежение над 1000 волта?

  Отговор
  • Здравейте,

   Ако погледнем в Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения, в чл. 182. пише, че „Основните и допълнителните електрозащитни средства, които се използват при напрежение над 1000 V, са посочени в табл. 4.“

   Съответно, в таблицата, в колоната „Основни електрозащитни средства“ са вписани и изолиращите стълби, което мен ме води на мисълта, че е задължително да се използват такива и не може да се използват метални стълби.

   Отговор