Изисквания за безопасна работа с преносими стълби

Работата с преносими стълби е често срещана и в същото време поради подценяването й (всеки си има вкъщи стълба) изключително често се стига до трудови злополуки и то с тежки последици.

В старото ни законодателство сме имали  специален нормативен акт само за безопасната работа със стълби, но днес изискванията са разхвърляни в няколко нормативни акта и въвеждат европейските рамкови изисквания за безопасност.

На първо място, основните изисквания за безопасна употреба на стълби се намират в Глава шеста, Раздел III на Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за ЗБУТ  на работните места и при използване на работното оборудване

Разделът е със заглавието „Специфични изисквания при използването на стълбите“ и въвежда изискванията на Директива 2001/45/ЕО на ЕП и на Съвета от 27 юни 2001 година.

В Наредба № 2 от 22.03. 2004 г. за минималните изисквания за ЗБУТ при извършване на строителни и монтажни работи донякъде повтарят тези в нардба 7/1999 г., като има и някои допълнителни изисквания, които можем да приложим и при употреба.

И в двете наредби изискванията изглеждат някак нахвърляни, поради което тук сме ги систематизирали в няколко раздела за по-лесно разбиране.

Нормативни изисквания за подбор на стълбите

В чл. 215 има две изисквания за подбор на стълбата преди употреба:

 • „Стълбите се подбират по вид и размер така, че да са удобни и безопасни при използването им.“
 • „Стълбите за достъп са с необходимата дължина и се издигат над платформата за достъп така, че да осигуряват здраво захващане на работещите, които ги използват, освен когато са взети други мерки за осигуряване на здраво захващане.“

За съжаление няма конкретни изисквания, например от какъв клас да бъдат стълбите, например – за професионална употреба, а не за домашна.

Основната част на раздела в Наредба 7/1999 г. е свързана с безопасната употреба. Можем да систематизираме изискванията по следния начин:

Нормативни изисквания за позициониране на стълбата

 • Стълбите се поставят по безопасен начин, гарантиращ тяхната стабилност и непозволяващ отместването им по време на използването им.
 • Стълбите се поставят спрямо зоната на обслужване така, че работата да се извършва удобно и безопасно.
 • Стълбите не се поставят на пешеходни пътеки, съобщителни пътища, до незаключени врати, отварящи се към стълбата, и други места, където могат да бъдат блъснати или съборени от преминаващи хора или превозни средства. Ако това изискване не може да бъде спазено, се предприемат мерки като ограждане, предупредителни надписи и табели, организиране на охрана и др.

 • Преносимите стълби се опират на стабилна, устойчива, с подходящи размери и неподвижна основа така, че стъпалата да останат в хоризонтално положение.
 • Еднораменните стълби в работно положение се поставят с наклон спрямо хоризонталната равнина от 70° до 75° (разстоянието от основата на стълбата до вертикалната линия, спусната от горната опора, е равно на 1/3 до 1/4 от разстоянието от основата на стълбата до горната опора) с цел предотвратяване на нежелано преместване (подхлъзване) на опорите.
 • При силно хлъзгав под и в случаите, в които е невъзможно осигуряването на единичните стълби против плъзгане и обръщане, вместо единични стълби се употребяват двураменни стълби или стълби с площадка. Когато тези мерки не могат да се приложат, единичните стълби се осигуряват срещу подхлъзване чрез придържане от човек пред стълбата или встрани от нея.
 • Единични стълби с дължина по-голяма от 3 m се закрепват срещу обръщане назад или встрани независимо от броя на качванията или времето на използването им.
  При използване на единични стълби с дължина, по-голяма от 5 m, се вземат мерки срещу деформиране (подпиране в средата и др.).

 • Висящите стълби се закрепват по безопасен начин, непозволяващ люлеещи движения.
 • Висящите метални стълби с дължина над 5 m се оборудват с предпазни метални обръчи с вертикални връзки помежду им.
 • Приплъзването на опорите на преносимите стълби по време на използване се предотвратява чрез закрепване на страничните им греди при или в близост до горните и/или долните им краища чрез приспособление срещу приплъзване или чрез друго равностойно по ефективност приспособление.

Изисквания при изкачване и слизане по стълби

Най-честите инциденти при работа със стълби са именно при изкачване и слизане. Проучванията показват, че инцидентите се случват най-често  на първите няколко стъпала (при качване или слизане).

Ето и какви са конкретните нормативни изисквания за дизайна на стълбите:

 • Слизането и изкачването на работещи по наклони, по-големи от 20°, се извършва по стълби, обезопасени с парапети.
 • Изкачването на работещите по стълби на височина, по-голяма от 10 m, се допуска при условие, че стълбите са съоръжени с площадки за отдих, разположени във височина на разстояние не по-голямо от 10 m.
 • Когато стълбите служат за достъп до площадка с много работещи или има интензивно движение по тях, се използват отделни стълби за изкачване и слизане.
 • Стълбите се използват така, че работещите да могат по всяко време да се захващат здраво и да имат здрава опора. Ръчното пренасяне на товар по стълба не трябва да препятства постоянното сигурно захващане на ползващите я.

Изискванията към работещите са следните:

 • Не се допуска пренасяне на товари при движение по стълба освен когато е невъзможно или нецелесъобразно пренасянето им по други, по-безопасни начини – чрез въже, подемни устройства, директно подаване от ръка на ръка и др.
 • Не се допуска движение и работа по стълби, когато стъпалата им са покрити с вещества или материали, улесняващи подхлъзването.
🚩 Виж Въпросник за самоконтрол на Инспекция по труда „Преносими стълби“

Забрани при работа със стълби

В чл. 215з.  са описани забрани при работа със стълби, които директно касаят лицата, които ги използват. Препоръчваме тези забрани да бъдат част от вашата инструкция за безопасна работа.

 1. удължаване (наставяне) на единични или двойни преносими стълби освен в случаите, когато това е предвидено от производителя;
 2. използване в работно положение на двураменни стълби, както и на такива с площадки като единични;
 3. преместване на стълба с работещ или предмети, намиращи се на нея;
 4. преместване на двураменна стълба с неприбрани рамена или чрез усилието на намиращия се на нея работещ;
 5. заставане върху стълба на един крак, като другият виси встрани или е стъпил върху друг предмет;
 6. стоене под стълба, на която се работи;
 7. поставяне и оставяне на инструменти и др. на стъпалата на стълбата;
 8. подхвърляне на ръчни електрически инструменти, продукти и др. на лице, намиращо се на стълба;
 9. стълбата да има за долна и/или горна опорна точка стъпало;
 10. подпиране на единична стълба в наклонено встрани положение;
 11. заемане от лицето, извършващо работна операция от стълба, на положения, които могат да я изведат от положение на равновесие.

В наредба 2/2004 г. се посочва още, че е забранено да се пренасят товари, по-тежки от 0,2 kN (20 кг), а при удължени стълби чрез наставяне – от 0,1 kN (10 кг).

🔗 Инструкция за безопасна работа с преносими изтеглящо опорни стълби
🔗 Инструкция за безопасна работа с преносими стълби

Използване на средства за защита от падане от височина

Наредба № 7 от 23.09.1999 г.  изисква при работа от стълба на височина по-голяма от 3 m от основата на стълбата, работещия да използва предпазен колан, който е прикрепен към здрава и сигурна конструкция.

В Наредба № 2 от 22.03. 2004 г.  обаче има забрана за използване на преносими стълби за извършване на работи по стени и тавани на височина, по-голяма от 3,5 m.

Нормативни изисквания за поддръжка и съхранение

В нормативните актове няма посочени никакви конкретни изисквания за периодични проверки на използваните стълби или за начина на съхранение.

В наредба 7/1999 г. има само рамково изискване

„Стълбите трябва да имат достатъчна якост, да са обезопасени, правилно поддържани…“

В чл. 100 на Наредба 2/2004 г. откриваме доста интересно изискване: „Преди използване стълбите се изпитват на статично натоварване 1,2 kN, приложено към едно стъпало, в средата на намиращата се в експлоатационно състояние стълба.“ , т.е. стълбата трябва да издържа тяло с маса 122 кг.

 

👉 Как това изискване може да бъде изпълнено ще намерите в нашето  Ръководство за организация на безопасната работа с преносими стълби.

В него ще намерите още:

 • ☑ Кога можем да използваме преносима стълба.
 • ☑ Подбор на стълби: осигуряване на достатъчно и подходящи за работата стълби – вид, материал, дължина, аксесоари.
 • ☑ Безопасна работа със стълби – основни причини за инциденти (по EN 131-3), нормативни изисквания, изисквания на стандартите, използване на ЛПС за защита от падане от височина.
 • ☑ Проверки за изправност – нормативни изисквания, проверки по EN 131-3, добри практи, как се изпитват стълбите
 • ☑ Правилно съхранение на стълби.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

10 мнения за “Изисквания за безопасна работа с преносими стълби”

 1. Има ли максимална височина на работа от сам човек на висока стълба?

  Отговор
  • Вероятно под „сам“ имат предвид без друг човек, който да „подпира“ стълбата?
   По принцип втори човек се изисква само, ако не могат да се приложат мерките по чл. 215в, ал. 1 от Наредба 7/1999 г.

   При работа от стълба на височина по-голяма от 3 m от основата на стълбата лицето, трябва да е закрепено с предпазен колан.

   В Наредба 2/2004 г. за СМР има забрана за използване на „преносими стълби за извършване на работи по стени и тавани на височина, по-голяма от 3,5 m“

   И в двта случая нама значение има ли втори човек или не.

   Отговор
 2. Здравейте,
  Живея в панелен блок на последния етаж. Заварили са ми пред входната врата железна стълба която води до тавана. Въпроса ми е следният:
  Тази стълба нормално ли е да е заварена пред вратата ми и как ще си вкарам някакви мебели ако се наложи? Какво „казва“ закона по този въпрос?

  Отговор
 3. Трябва ли да има стикер на стълбата в който да са вписани някакви технически прегледи. В информацията по горе не видях наредба, която да ни задължава да извършваме техн.проверка на определен период от време и как да се документира тя. На някой по професионални стълби фабрично има залепен стикер, който се попълва всяка година, като техн.преглед(без изпитване, само визуален). Въпроса ми е дали има наредба която да ни задължи да извършваме техн.проверка и да я документираме.

  Отговор
  • Здравейте,
   Актуалните нормативни актове не поставят изисквания за конкретна периодичност на проверки и тяхното документиране. Правят се такива като добра практика с цел да се изпълни изискването да се използват само изправни стълби.

   Отговор
 4. Има ли, максимална височина на работа, при работата с преносима стълба?

  Отговор
  • Здравейте,

   В Наредба № 2 от 22.03. 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи има забрана за използване на преносими стълби за извършване на работи по стени и тавани на височина, по-голяма от 3,5 m.

   За други видове работи в нормативната база няма поставени забрани.

   Отговор
 5. Може ли да се използва метална стълба в електрическа уредба с напрежение над 1000 волта?

  Отговор
  • Здравейте,

   В Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения, в чл. 182. пише, че основните и допълнителните електрозащитни средства, които се използват при напрежение над 1000 V, са посочени в табл. 4.“

   Съответно, в таблицата, в колоната „Основни електрозащитни средства“ са вписани и изолиращите стълби, което означава, че е задължително да се използват такива и не може да се използват метални стълби.

   Отговор