Правила за провеждане на инструктажи

Предлагам на вашето внимание презентация, която изготвих във връзка с участието си като обучаващ на лицата, които провеждат инструктажи – едно от обученията по изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Както веднага забеляза племенницата ми, студентка – първокурсничка, не съм спазила едно от правилата за изготвяне на презентации – максимум четири изречения на слайд. Това обаче сега ще бъде полезно за вас, тъй като ще имате възможност да се запознаете само с написания текст и ще липсва моето присъствие с уточнения, разяснения, примери и отговори на въпроси, както обикновено протича едно обучение с мое участие.

Presentation Transcript

НАРЕДБА № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (Обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г.; попр., бр. 4 от 2010 г.; изм., бр. 25 от 30.03.2010 г.)

Slide 2:
Работодателят писмено определя:
1. видовете обучения и инструктажи; 2. лицата, които ще бъдат обучавани и/или инструктирани; 3. програма за провеждане на обучението и/или инструктажа; 4. лицата, които ще провеждат обучението и/или инструктажа.

Slide 3:
Начален инструктаж на лицата, които постъпват на работа; на работещите, предоставени им от предприятие, което осигурява временна заетост; на командировани работници и служители; на работещи от други предприятия, които ще работят на територията на предприятието; на лица, приети за обучение или за повишаване на квалификацията; на лица, с които се провежда производствена практика;

Slide 4:
Инструктажът на работното място е практическо запознаване на работника или служителя с конкретните изисквания за безопасното изпълнение на трудовата дейност и се провежда на работното място, преди да му бъде възложена самостоятелна работа.
Работодателят определя: работните места и работниците и служителите, на които ще се провежда обучение и изпит; учебната програма; продължителността на обучението; обучаващите лица и формата на изпита. Изпитният протокол се съхранява в досието на работника или служителя.

Slide 5:
Минимална продължителност на инструктажа при обслужване на машини, съоръжения и технологични процеси с повишена опасност: Начален инструктаж с продължителност 1 работен ден Инструктаж на работното място, вкл. и с формите за обучение с продължителност 3 работни дни

Slide 6:
Ежедневен инструктаж се провежда на работещи, пряко заети в дейности с висок производствен риск, включително: в подземни, минни и геологопроучвателни обекти; в кариери; в добива на нефт и газ; в превозите в железопътния транспорт; в производството и употребата на взривни материали; в международните автомобилни превози; в автомобилните превози на опасни товари по шосе; при работа с опасни химически вещества и препарати; при строителни и монтажни работи.

Slide 7:
Периодичният инструктаж се провежда не по-рядко от един път на три месеца за работещите, на които се провежда ежедневен инструктаж. не по-рядко от един път годишно за всички останали работещи тематиката се определя в зависимост от характера на работата, условията на труд и резултатите от оценката на риска.

Slide 8:
Извънреден инструктаж се провежда: 1. след всяка трудова злополука, както и след пожар, промишлена авария и природно бедствие; 2. при констатирани груби нарушения на правилата, нормите и изискванията по безопасност и здраве при работа; 3. при промяна на технологичния процес, при въвеждане на нови машини и съоръжения, при промяна на работното място или организацията на работа; 4. по предписание на контролен орган. с работещи, отсъствали от работа повече от 45 календарни дни.

Slide 9:
По преценка на работодателя или прекия ръководител при организиране на ремонтни или други дейности с участие на работници и специалисти с различни професии и квалификация, както и при работи, изискващи специфични мерки за безопасност и здраве при работа, преди започване изпълнението на задачите на работещите се провежда извънреден инструктаж.

Slide 10:
Инструктажи по безопасност и здраве при работа всички други лица, които ще посещават производствени звена на предприятието. Инструктажите се провеждат и документират по ред, установен от работодателя.

Slide 11:
Обучение по безопасност и здраве при работа се провежда на: – длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси – не по-рядко от веднъж на 2 години ; – длъжностните лица и на специализираните служби по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд – не по-рядко от веднъж на 1 година ; – лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа – ежегодно ; – членовете на комитета/групата по условия на труд – ежегодно;

Slide 12:
Обучение по безопасност и здраве при работа се провежда на: работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, за които се изисква правоспособност за работа – съгласно изискванията на съответните нормативни актове : мотокарист – веднъж на пет години. квалификационна група по електробезопасност – веднъж на две години. Водачите на моторни превозни средства, за управлението на които се изисква свидетелство за управление на моторно превозно средство от категории и подкатегории C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D или D+E, когато с тези превозни средства се извършват обществени превози или превози за собствена сметка – веднъж на пет години.

Slide 13:
НАРЕДБА № 41 ОТ 4 АВГУСТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИТЕ НА АВТОМОБИЛИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАЧАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Slide 14:
Обучение по безопасност и здраве при работа се провежда на: работници и служители, заети в дейности, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот – съгласно изискванията на съответните нормативни актове. Работодателят осигурява подходящо обучение и инструктаж на работещите за видовете знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа , както и за изискванията и условията за тяхното използване. При рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа , работодателят осигурява обучение и информация за съответните предпазни мерки и действията, които трябва да се предприемат за самозащита, както и за защита на останалите работещи. Ползователят на съоръжения под налягане е длъжен да установи ред и да осигури и документира първоначално и периодично обучение на лицата.

Slide 15:
Работодателят писмено определя: – видовете обучения и инструктажи; – лицата, които ще бъдат обучавани и/или инструктирани; – програма за провеждане на обучението и/или инструктажа; – лицата, които ще провеждат обучението и/или инструктажа. Документацията, отнасяща се до провеждането на обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа, се съхранява от работодателя за срок не по-малък от 5 години.

Slide 16:
Наредба 7/1999 г. Изисквания за инструкции за безопасна работа:
При използване на работно оборудване, при което съществува риск за безопасността и здравето на работещите, работодателят осигурява прилагането на писмени инструкции. Писмените инструкции трябва да са разбираеми за работещите, за които се отнасят, и да съдържат необходимата информация, в т. ч.: 1. условията за използване на работното оборудване; 2. предвидимите ненормални ситуации; 3. изискванията за безопасност и здраве при работа; 4. извлечените от опит заключения при използването на работното оборудване.

Slide 17:
Изисквания за инструкции за безопасна работа Чл. 101 (1) За всяко предприятие и работно място се води картотека за използваните опасни вещества и тяхната характеристика. (2) За всяко опасно вещество се разработва инструкция или указание за безопасна работа. Наредба № 11/27.12.2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера. Работодателят разработва, утвърждава и поддържа актуализирани правила за предпазване от експлозия. Работата в места, класифицирани като опасни места, се извършва в съответствие с писмени инструкции, утвърдени от работодателя.

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ:
Работник е отсъствал 52 дни от работа поради трудова злополука. Кога и какви видове инструктажи трябва да бъдат проведени? Извънреден инструктаж за всички работещи при завръщане на работника на работа. Извънреден инструктаж за всички веднага след злополуката и периодичен на работника при завръщането му на работа. Извънреден инструктаж за всички веднага след злополуката и извънреден на работника при завръщането му на работа.

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ:
Служител е командирован за срок от 1 месец от един в друг офис на фирмата. Какво трябва да направи ръководителят на приемащия офис? Да извърши извънреден инструктаж, тъй като се променя работното място. Да извърши извънреден инструктаж за всички работещи. Да проведе начален инструктаж. Не е необходимо разпореждане на специален инструктаж, служителят се включва в поредния периодичен инструктаж за работещите, тъй като дейностите в двата офиса са идентични.

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ:
В един ден се назначават двама нови работници в офиса – един счетоводител и един технически секретар. Как ще се проведе началния инструктаж? 1 . Едновременно на двамата, тъй като се провежда и инструктаж на работното място. 2. Последователно на двамата в един ден. 3. В два последователни дни, в първия ден на счетоводителя, тъй като работата му е свързана с повече рискове.

9 мнения за “Правила за провеждане на инструктажи”

 1. Здравейте, ако при малък екип дневниците за начален инструктаж и този за инструктаж на работното място, периодичен и извънреден са закупени преди въвеждането на актуалната Наредба № РД-07-2.16.12.2009 г. и има все още свободни страници, може ли да се продължи в тях или трябва да се закупят нови и съответно как да се приключат старите? При условие, че е служителят, който е отговарял за инструктирането до момента е продължил да попълва в тях и след 2010 г., но вече е с прекратен договор към фирмата и новият отговорник е видял, че дневниците са от старите?

  Отговор
 2. Здравейте,
  Във връзка с извънредното положение и пандемията от коронавирус работодателят е длъжен да направи извънреден инструктаж. Фирмата функционира все още, поетапно служителите започват да работят от вкъщи. Инструктажът е направен дистанционно още на 13.03, като е изпратен имейл до служителите. В какъв срок работодателят е длъжен да събере подписите от служителите в инструктажната книга? Благодаря предварително!

  Отговор
  • Здравейте,
   За съжаление инструктажът би трябвало да се документира едновременно с провеждането му, както и не е предвидено провеждане на инструктаж дистанционно ( с изпращане на материали по имейл). Разбирам, че сега ситуацията е нетипична, но на практика докато нямате документиран инструктаж нямате достатъчно доказателства за провеждането му.

   Отговор
 3. Здравейте ,
  Искам да попитам за следния казус -имаме група ,която е командирована по договор в Германия и когато тук в Бг ми се пада да провеждам периодичен инструктаж на 3 мес. аз вписвам и техните имена и срещу името пиша командирован и съответно само веднъж годишно примерно те физически са в Бг и могат да присъстват на периодичния инструктаж,иначе се връщат на групи и са в отпуск за няколко дни .Коректно ли е това или следва да определя лице ,което там да им провежда периодичния инструктаж и да се води книга по наш образиц и в Германия./между другото там им се провеждат различни инструктажи всяка седмица , но в друг формат./Ще бъда благодарна за съвет ,ако сте имали подобен случай във вашата практика.

  Отговор
 4. Здравейте.
  Всичко за инструктажите е много полезно.Продължавайте така за напред с казусите.Само ако може да включите и въпроси по Пожарна безопасност .Нали инструктажа включва и това.Че има едни приложения по новата наредба, а районните пожарникари са тръгнали да обикалят и за това.
  ….
  Забравих и първа долекарска

  Отговор
 5. Здравейте, интересни казуси, къде мога да намеря отговорите им?

  Отговор
 6. Мн. полезна статия.
  Но може ли някъде да укажете верните отговори на практическите задачи, за да сверим знанията си. Благодаря!

  Отговор

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.