Жеги – да припомним правилата за работа на открито

При неблагоприятни климатични условия работодателят има право да променя режима на работното време и е задължен да осигури здравословни и безопасни условия на труд за работещите хора.

При среднодневна температура под +10 градуса C и над +30 градуса C е необходимо да се регламентира продължителността на работа на открито чрез разработването на рационален режим на труд и почивка, разработен от Служба по трудова медицина или специалисти по трудова медицина.

Работата на открито е особено характерна за строително-монтажните дейности. Ето защо законодателят е определил специални изисквания, посочени в Наредба 2 от 2004 г.

В чл.50 ал. 1 е регламентирано, че извършването на строителни и монтажни работи на открито се преустановява при наличието на неблагоприятни климатични условия. Работодателят предприема допълнителни мерки за защита на работещите на открити работни места, като техническият ръководител на обекта прекратява работата на открито и извежда всички лица от строителната площадка, строежа или съответното работно място, когато има сериозна и непосредствена опасност за здравето или живота или когато са налице условия, които изискват спиране на работа.

Работодателите следва да полагат особени грижи за работещите непълнолетни лица. Законодателят е установил забрана за работа на непълнолетни лица при температура на въздуха в помещение под +18 градуса C и над +25 градуса C, като се допуска температура на въздуха до +28 градуса в случаите, когато температурата на външния въздух е над +25 градуса. Забранена е работа на открито от непълнолетни лица под – 10 градуса и над + 30 градуса.

Продължителността на въздействие на неблагоприятните климатични условия може да се намали чрез въвеждане на регламентирани почивки по време на работа, използвани в изградени за целта закрити помещения, с подходящ физиологичен режим на труд и почивка, разработен в съответствие с изискванията на Наредба 15 от 1999 г.

Съгласувано с Комитетите и групите по условия на труд и Службите по трудова медицина, работодателят може да въведе работно време, разделено на две части и почивка за хранене с оглед намаляване въздействието на неблагоприятните климатични условия, при условие, че не се нарушава междудневната почивка от 12 часа (съгласно чл. 139 от Кодекса на труда).

В случай, че в работното време се включи период, законово определен като време, което се зачита за нощен труд, то за този период следва да се заплати и полагането на нощен труд. Други подходящи мерки са преместването на работата на места без достъп на пряка слънчева светлина, например в приземни етажи и осигуряване на разхладителни напитки и течности.

Мерки при работа на открито при високи температури съгласно Наредба РД-07-3 за микроклимата

1. създаване на подходяща организация на работния процес и/или работното време, вкл. осигуряване на почивки с подходяща честота и продължителност;
2. създаване на подходяща организация на работните места;
3. осигуряване на колективни средства за защита, например навеси;
4. осигуряване на подходящи лични предпазни средства, в т.ч. специално работно облекло съгласно Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място (обн., ДВ, бр. 46 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2008 г.);
5. осигуряване на места за почивка с подходящи условия за възстановяване на топлинния баланс на организма;
6. достатъчно количество питейна вода, както и студени напитки и други течности за възстановяване на водно­солевия и топлинния баланс на организма;
7. осигуряване на наблюдение или средства за комуникация за работещите на открито на изолирани работни места;
8. осигуряване на долекарска и първа медицинска помощ, както и подходящо транспортиране на работещите с внезапно влошено здравословно състояние за оказване на медицинска помощ.

Как, кога и какви мерки да приложите, как се пие вода и каква храна се приема са част от нашата тема за работа на открито, която може да бъде една от темите на вашето вътрешнофирмено обучение по безопасност и здраве при работаВижте повече.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.