Жеги – какви са задълженията на работодателя при работа на открито

При която и да е дейност, свързана с работа на открито при неблагоприятни климатични условия,  каквито са високите температури, работодателят е задължен да осигури здравословни и безопасни условия на труд.

Инспекция по труда ежегодно в началото на сезона напомня на работодателите за необходимостта от предприемане на мерки – нека да видим кои са те.

Промяна на работното време

Съгласувано с Комитетите и групите по условия на труд и Службата по трудова медицина, работодателят може да въведе работно време, разделено на две части и почивка за хранене с оглед намаляване въздействието на неблагоприятните климатични условия, при условие, че не се нарушава междудневната почивка от 12 часа (съгласно чл. 139 от Кодекса на труда).

Режим на труд и почивка

Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места изисква при работа на открито при високи температури работодателят да стздаде подходяща организация на работното време като се осигурят почивки с подходяща честота и продължителност.

Това става с въвеждане на физиологичен режим на труд и почивка, който се разработва от специалист по трудова медицина.

Необходимостта от въвеждане на режим на труд и почивка се обсъжда в Комитета/Групата по условия на труд, а работодателят е длъжен да осигури подходящи места за почивка.

Това могат да бъдат навеси или климатизирани помещения.

Достатъчно количество питейна вода

Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. изисква рабодателят да осигури достатъчно количество питейна вода, както и студени напитки и други течности за възстановяване на водно­солевия и топлинния баланс на организма.

В наредбата не е посочено какво е подходящото количество и е препоръчително това да се обсъди в Комитета/Групата по условия на труд.

Можете да видите също и това видео, в което д-р Евстатиева обяснява как да разберем дали пием достатъчно вода.

Наблюдение на работещите на открито сами

Същата наредба обръща специално внимание на необходимостта при работа на открито на изолирани работни места, т.е. при работа сам, да се осигури наблюдение или комуникация със съответния работещ.

Това, например, може да бъде осъществено чрез периодични обаждания и проверка на състоянието на работещия.

Осигуряване на долекарска и първа медицинска помощ

Друго важно задължение при работа на открито е работодателят да осигури долекарска и първа помощ и подходящо транспортиране на работещите с внезапно влошено здравословно състояние за оказване на медицинска помощ.

В тази връзка в Наредба № 2 от 22.03. 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи изрично се изисква да има определено място за оказване на първа помощ и по всяко време на обекта да има обучени лица.

Спиране на работата

Съгласно чл. 22 от Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. работата на открито трябва да бъде спряна, ако за областта е обявен код „оранжево“ или „червено“ за опасно ниски или високи температури, гръмотевични бури, обилен валеж, силен вятър и гъста мъгла, ако същите създават заплаха за живота и здравето на работещите и за безопасното изпълнение на трудовата дейност.

Изключения от това изискване има само в следните случаи:

  1. за извършване на работа във връзка с отбраната на страната;
  2. за предотвратяване на бедствия и аварии и за овладяване и преодоляване на последиците от тях;
  3. за извършване на неотложни обществено необходими работи по възстановяване на водоснабдяването, електроснабдяването, отоплението, канализацията, транспорта и съобщителните връзки и оказване на медицинска помощ.

В Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за строително-монтажните работи изрично се изисква строителят да информира навреме работещите на строежите, за които отговаря, за очаквани резки промени в климатичните условия.

Техническият ръководител на обекта има задължението да прекрати работата на открито и да изведе всички лица от строителната площадка, строежа или съответното работно място, когато има сериозна и непосредствена опасност за здравето или живота или когато са налице условия, които изискват спиране на работа.

Непълнолетни лица

Накрая ще припомним, че съгласно Наредба № 6 от 24.07.2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години работата на открито на непълнолетни лица при температура над 30 градуса е забранена. 

📖 ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

📙 Полезно от ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА Всички нормативни изисквания при работа на открито – преглед и чек-лист за оценка на съответствието.
📙 Полезно от ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА Образец на заповед за прилагане на мерки при работа на открито при високи температури
🔗 Как да използваме Humidex за оценка при работни места с висока температура
🔗 Осигуряване на безопасност при работа на открито при силен вятър

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.