Какво трябва да съдържа Правилникът за вътрешния трудов ред

От 2008 г. насам, работодателят е длъжен да издаде правилник за вътрешния трудов ред във фирмата. Този Правилник има няколко задължителни елемента, които ще бъдат потърсени от контролните органи при проверка. Трябва да напомня също, че с промените в Кодекса на труда през юли 2010 г. копие от Правилника за вътрешния трудов ред трябва да има във всеки един обект на предприятието, на който се полага наемен труд. Затова днес напомням какво задължително трябва да присъства във вашия правилник,  а ако търсите образец – ще го намерите в края на статията.

Съгласно Кодекса на труда, Правилникът за вътрешния труд ред във фирмата определя правата и задълженията на работниците и служителите и на работодателя по трудовото правоотношение и урежда организацията на труда в предприятието съобразно особеностите на неговата дейност.

Нещо, което често убягва на работодателя и проверяващите е, че в КТ има също изискване издаването на правилника да става след предварителни консултации с представителите на синдикалните организации в предприятието, а ако няма такива – с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2. Това вероятно е поради факта, че в същия член 7, ал. 2 е посочено че „работниците и служителите могат на общо събрание да избират свои представители“, т.е. има такава възможност, но не и задължение за избор.

Какво задължително трябва да съдържа Правилникът за вътрешния трудов ред?

Накратко: Всичко, свързано с работното време.

В три нормативни документа са посочени изисквания за включване в Правилника на различен вид информация, свързана с работното време, но в най-обобщен вид я намираме в чл. 4а на Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

В Правилника за вътрешния трудов ред се определят:
– началото и краят на работния ден;
– редът за редуването на смените;
– почивките по време на работа;
– редът за отчитане на работното време;
– времето на задължително присъствие в предприятието, когато е уговорено променливо работно време;
– времето за хранене на работниците и служителите в производства с непрекъсваем процес на работа и в предприятия, в които се работи непрекъснато;
– други въпроси, свързани с разпределението на работното време и организацията на работа в предприятието. .

Ето какво казва и Кодекса на труда по въпроса:
Чл. 139. (1) Разпределението на работното време се установява в правилника за вътрешния трудов ред на предприятието.
Чл. 141.(3) Редуването на смените в предприятието се определя в правилника за вътрешния трудов ред.

Накрая, да не забравяме Наредба № 15/1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа, в която изрично се казва, че физиологичните режими на труд и почивка се включват в правилника за вътрешния трудов ред на предприятието.

Прочетете още съвети Как да направим Правилник за вътрешния трудов ред, а за търсещите – ето и Примерен образец на правилник за вътрешния трудов ред.

4 thoughts on “Какво трябва да съдържа Правилникът за вътрешния трудов ред

 1. НАРЕДБА № 3 ОТ 27 ЮЛИ 1998 Г. ЗА ФУНКЦИИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА И НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ СЛУЖБИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАЩИТАТА ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ РИСКОВЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ТЕЗИ РИСКОВЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 102 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.):
  Чл. 7. При изпълнението на основните функции органите за безопасност и здраве при работа:
  1. организират и участват в разработването на правилник за вътрешния трудов ред, по отношение задълженията на длъжностните лица, работниците и служителите, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и обвързването им със степените на дисциплинарни наказания съгласно чл. 188 от Кодекса на труда
  ––––––––––––-
  КОДЕКС НА ТРУДА:
  Чл. 188. (Изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Дисциплинарните наказания са:

  1. забележка;

  2. предупреждение за уволнение;

  3. уволнение.

 2. Най – общо казано правилникът за вътрешния трудов ред в предприятието е мини вариант на Кодекса на труда. Както кодекса урежда взаимоотношенията между работодател и работник, по същия начин правилникът за вътрешен трудов ред урежда тези взаимоотношения на фирмено ниво. Също така е валидна и аналогията между КТ и под нормативните актове и правилника за вътр. трудов ред и под нормативните актове в предприятието – различни заповеди, правила, инструкции и прочие.
  Ето и част от съдържанието на КТ, което може да се ползва и за съдържание на Правилника за вътрешен трудов ред:

  1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
  2. ВЪЗНИКВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ
  3. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ
  3. РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВКИ
  4. ОТПУСКИ
  5. ТРУДОВА ДИСЦИПЛИНА
  5. ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ И ДРУГИ ВИДОВЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
  6. ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ( На тази база ще си пуснете и правила за формиране на РЗ)
  7. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУДА
  8. ТРУДОВИ СПОРОВЕ

Вашият коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.