Как да направим Правилник за вътрешния трудов ред

Правилникът за вътрешния трудов ред е вътрешен акт, чийто издател е работодателят. Той предоставя детайлна уредба на специфичните права и задължения на работниците и служителите и на работодателя, произтичащи от трудовоправната връзка, в която се намират и от особеностите в естеството на дейността, която конкретното предприятие осъществява.

Правилникът за вътрешния трудов ред (ПВТР) съдържа клаузи относно начина, по който е структурирана организацията на труда – началото и края на работния ден, работните смени и тяхното редуване.

ПВТР се изготвя и утвърждава от работодателя, който е натоварен с ангажимента да доведе до знанието на работещите в предприятието съдържанието на правилата за вътрешния трудов ред (чл. 127, ал. 1, т. 5 КТ).ю

Спорен е въпросът относно същността на този вътрешен акт като правен институт.

Безспорно приет е единствено фактът, че неговите разпоредби имат нормативен характер, т. е. представляват общи правила за поведение и намират приложение спрямо неограничен кръг от правни субекти (адресати). В този смисъл някои автори приемат, че ПВТР попада в дефиницията за нормативен акт, въпреки обстоятелството, че той предоставя правна уредба на вече законово регламентирани правоотношения.

ПВТР не може да противоречи на императивните разпоредби, установени с действащото българско законодателство и на постигнатото с колективния трудов договор съгласие.

По преценка на работодателя, ПВТР може да съдържа регламентация на следните групи въпроси:

– разпределението на работното време – чл. 139, ал. 1 КТ;
– редуването (графика) на смените при работа на смени – чл. 141, ал. 3 КТ;
– установяване на работно време с променливи граници, т. е. хипотеза, в която работникът или служителят сам определя началото и края на своето работно време, при условие че общата продължителност на работния ден съответства на установената с действащите нормативни актове, колективния трудов договор и индивидуалните трудови договори (чл. 139, ал. 2 КТ).

С ПВТР се установява времето, в рамките на което работещият е длъжен да присъства на работното си място и да изпълнява поетите с трудовия договор задължения:

– ползването на почивка за хранене в производствата с непрекъсваем процес на работа, което се осигурява от работодателя (чл. 151, ал. 3 КТ) – вижте повече за почивките при 12-часови смени;
– вътрешната организация в предприятието – функциите на отделните поделения (отдели, дирекции и др.), начина на осъществяване на сътрудничеството и комуникацията между отделните звена;
– начина на приемане на различни по своето естество правила: технически и технологични правила, режим на противопожарна безопасност, правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и т. н.;
– правила относно начина на съхраняване и експлоатация на повереното на работниците или служителите имущество (чл. 126, т. 8 КТ);
– правила относно начина на съгласуване на работата и оказването на съдействие на другите работници и служители (чл. 126, т. 11 КТ);
– регламентиране на допълнителни трудови задължения (чл. 187, т. 10 КТ).

Как променяме Правилника за вътрешния трудов ред

Промяна в клаузите на правилника се извършва посредством неговото изменение и допълнение. То се осъществява при спазване на реда и процедурата по приемането на ПВТР, при условие че той изрично предвижда подобна възможност.

* Този текст е откъс от статията на юрист Емилия Александрова, публикувана в Информационен бюлетин по труда на ИК „Труд и право“, в която можете да намерите и примерен образец на Правилник за вътрешния трудов ред.

6 thoughts on “Как да направим Правилник за вътрешния трудов ред”

  1. Здравейте,

    за съжаление имейлът, който сте оставили е невалиден. Опитайте отново, линкът работи.

  2. можете ли да ми пратите Примерен образец на Правилник за вътрешния трудов ред по мейла,защото линка за пряк достъп не работи,благодаря

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.