Как да направим Правилник за вътрешния трудов ред

Правилникът за вътрешния трудов ред е вътрешен акт, чийто издател е работодателят. Той предоставя детайлна уредба на специфичните права и задължения на работниците и служителите и на работодателя, произтичащи от трудовоправната връзка, в която се намират и от особеностите в естеството на дейността, която конкретното предприятие осъществява.

Правилникът за вътрешния трудов ред (ПВТР) съдържа клаузи относно начина, по който е структурирана организацията на труда – началото и края на работния ден, работните смени и тяхното редуване.

ПВТР се изготвя и утвърждава от работодателя, който е натоварен с ангажимента да доведе до знанието на работещите в предприятието съдържанието на правилата за вътрешния трудов ред (чл. 127, ал. 1, т. 5 КТ).ю

Спорен е въпросът относно същността на този вътрешен акт като правен институт.

Безспорно приет е единствено фактът, че неговите разпоредби имат нормативен характер, т. е. представляват общи правила за поведение и намират приложение спрямо неограничен кръг от правни субекти (адресати). В този смисъл някои автори приемат, че ПВТР попада в дефиницията за нормативен акт, въпреки обстоятелството, че той предоставя правна уредба на вече законово регламентирани правоотношения.

ПВТР не може да противоречи на императивните разпоредби, установени с действащото българско законодателство и на постигнатото с колективния трудов договор съгласие.

По преценка на работодателя, ПВТР може да съдържа регламентация на следните групи въпроси:

– разпределението на работното време – чл. 139, ал. 1 КТ;
– редуването (графика) на смените при работа на смени – чл. 141, ал. 3 КТ;
– установяване на работно време с променливи граници, т. е. хипотеза, в която работникът или служителят сам определя началото и края на своето работно време, при условие че общата продължителност на работния ден съответства на установената с действащите нормативни актове, колективния трудов договор и индивидуалните трудови договори (чл. 139, ал. 2 КТ).

С ПВТР се установява времето, в рамките на което работещият е длъжен да присъства на работното си място и да изпълнява поетите с трудовия договор задължения:

– ползването на почивка за хранене в производствата с непрекъсваем процес на работа, което се осигурява от работодателя (чл. 151, ал. 3 КТ) – вижте повече за почивките при 12-часови смени;
– вътрешната организация в предприятието – функциите на отделните поделения (отдели, дирекции и др.), начина на осъществяване на сътрудничеството и комуникацията между отделните звена;
– начина на приемане на различни по своето естество правила: технически и технологични правила, режим на противопожарна безопасност, правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и т. н.;
– правила относно начина на съхраняване и експлоатация на повереното на работниците или служителите имущество (чл. 126, т. 8 КТ);
– правила относно начина на съгласуване на работата и оказването на съдействие на другите работници и служители (чл. 126, т. 11 КТ);
– регламентиране на допълнителни трудови задължения (чл. 187, т. 10 КТ).

Как променяме Правилника за вътрешния трудов ред

Промяна в клаузите на правилника се извършва посредством неговото изменение и допълнение. То се осъществява при спазване на реда и процедурата по приемането на ПВТР, при условие че той изрично предвижда подобна възможност.

* Този текст е откъс от статията на юрист Емилия Александрова, публикувана в Информационен бюлетин по труда на ИК „Труд и право“, в която можете да намерите и примерен образец на Правилник за вътрешния трудов ред.

6 thoughts on “Как да направим Правилник за вътрешния трудов ред

  1. Здравейте,

    за съжаление имейлът, който сте оставили е невалиден. Опитайте отново, линкът работи.

  2. можете ли да ми пратите Примерен образец на Правилник за вътрешния трудов ред по мейла,защото линка за пряк достъп не работи,благодаря

Вашият коментар