В кои случаи е задължително да има предварителни консултации с КУТ/ГУТ

В тази статия ще припомним нормативните актове, в които има текстове, изискващи предварителни консултации с Комитета или Групата по условия на труд преди предприемане на действие от работодателя.

Това означава, че е силно препоръчително да имаме доказателствен документ – протокол от заседание на КУТ/ГУТ, в който е обсъдена съответната дейност или протокол за съгласуване между работодателя и комитета/групата.

В много случаи съгласуването включва и службата по трудова медицина и синдикални организации.

Работещи, които имат право на допълнителен платен годишен отпуск

Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск

Съгласно чл. 4. (1) на наредбата „Право на допълнителен платен годишен отпуск имат работници и служители, които извършват определените в чл. 2 работи не по-малко от половината от установената с Кодекса на труда нормална продължителност на работното време, с изключение на работниците и служителите, които извършват работи в среда на йонизиращи лъчения.

Работниците и служителите, които имат право на допълнителния платен годишен отпуск по наредбата, се определят с писмена заповед на работодателя след предварителни консултации с представителите на синдикалните организации и с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда, със службата по трудова медицина и с комитета/групата по условия на труд и в съответствие с оценката на риска.

Протокол за съгласуване на работниците и служителите, които имат право на допълнителен платен годишен отпуск

Работещи, които имат право на намалено работно време

Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време

Съгласно чл. 5. на наредбата

„Работниците и служителите, които имат право на намалено работно време по наредбата, се определят с писмена заповед на работодателя след предварителни консултации с представителите на синдикалните организации и с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда, със службата по трудова медицина и с комитета/групата по условия на труд и в съответствие с оценката на риска“.

Заповед за определяне на работниците и служителите, които имат право на намалено работно време

Работещи, които имат право на безплатна храна

Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея

В чл. 7. (1) на наредбата е посочено, че

„На основа на оценката на риска работодателят след предварителни консултации с представителите на работниците и
служителите и комитета/групата по условия на труд, и писмено съгласуване със службата по трудова медицина с писмена заповед определя работниците и служителите, които имат право на:
1. безплатна храна;
2. добавки към храната;
3. безплатна храна и добавки към храната.

Застраховане за риска „трудова злополука“

Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“

На задължително застраховане подлежат работниците и служителите, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната.

Чл. 4. (1) на наредбата изисква работниците и служителите, които подлежат на задължително застраховане за риска „трудова злополука“, да се определят с писмена заповед от работодателя след консултации със службата по трудова медицина и с комитета/групата по условия на труд и в съответствие с оценката на риска.

Провеждането на консултации трябва да бъде удостоверено с протокол.

Застраховане за риска „трудова злополука“

Въвеждане на режим на труд и почивка

Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа

Тази Наредба вероятно Ви изненадва, че е в нашия списък, но нека припомним, че в чл. 3, ал. 2 на Наредбата е посочено следното:

„Работодателят информира работещите за възможните неблагоприятни последици за здравето и работоспособността от нерационални режими и обсъжда с комитетите и групите по условия на труд възможностите за въвеждане на физиологични режими на труд и почивка.“

Това означава, че първата стъпка при въвеждането на физиологичен режим, е обсъждането в КУТ/ГУТ. Няма изрични изисквания за протоколиране, но все пак протокол от заседание на КУТ/ГУТ в такава точка в дневния ред би бил доказателство, че изискването е изпълнено.

Въвеждане на физиологични режими на труд и почивка

Списък на безплатното работно и униформено облекло

Наредба за безплатното работно и униформено облекло

В наредбата е въведено задължение към работодателя да проведе предварителни консултации с представителите на синдикалните организации, с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда и с комитета/групата по условия на труд.

Едва след провеждане на тези консултациим, работодателят писмено определя:

  1. работните места и видовете работа, за които се осигурява работно и/или униформено облекло;
  2. работниците и служителите, които имат право на работно и/или униформено облекло;
  3. вида, характеристиките и отличителните знаци на работното и/или униформеното облекло;
  4. срока за износване на работното и/или униформеното облекло;
  5. условията за ползване, включително почистването на работното и/или униформеното облекло.

Протокол от заседание на КУТ/ГУТ за обсъждане и съгласуване на списъка на безплатното работно и униформено облекло

Списък на личните предпазни средства

В ал. 2 на чл. 17 от Наредба 3/2001 г. (изм и доп. ДВ, бр. 99 от 26.11.2021 г.) е посочено, че преди определянето на ЛПС е необходимо да се направят консултации с:

  • представителите на синдикалните организации,
  • представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда,
  • комитета/групата по условия на труд и
  • службата по трудова медицина

Образец на протокол за съгласуване на списъка на личните предпазни средства

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.