Прекратена е поръчката за „Национално изследване условията на труд“

„Националното изследване на условията на труд“ е първия компонент от проекта „Превенция за безопасност и здраве при работа“, който стартира през месец септември 2009 г.

Проектът „Превенция за безопасност и здраве при работа“ е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013 с бенефициент Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Продължителността на изпълнение е 49 месеца с обща сума на бюджета от 15 милиона лева.

След като в края на миналата година бе публикувано съобщение, че по реда на чл.2, ал.1, т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки са събрани оферти и са определени изпълнители, на 29.01.2010 г. бе публикувано решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка.

В решението за прекратяване на процедурата са посочени следните мотиви:

1. Несъответствие във връзка с изискванията към документите, с които следва да се докажат икономическите и финансови възможности на участниците в обявлението за процедурата и в указанията към участниците.
2. Несъответствие в условията за участие и техническото задание по отношение на доказателствата във връзка с осигуряването на „лицензиран софтуер за обработка на големи бази данни“.
3. Техническа грешка в текста относно обема на документите, които следва да се представят за доказване на техническите възможности.

Вторият компонент на проекта „Превенция за безопасност и здраве прио работа“ е „Разработване на системи за управление на професионалните и здравни рискове в предприятията“, който предвижда разработване на Профили по безопасност и здраве при работа по икономически дейности, разработване на модели на системи за управление на дейността по БЗР по икономически дейности и прилагане на разработените модели на системи в предприятия по икономически дейности.

Третият компонент, който предизвиква най-голям интерес у всички, чиято дейност е свързана с безопасност и здраве при работа е „Разработване и разпространение на практически инструменти за мотивация към здравословен и безопасен труд„, който предвижда обучение на 500 обучени служители с ръководни функции, 800 специалисти по безопасност и здраве при работа, рРаботници и служители от 30 предприятия, в които ще бъдат апробирани системи за управление на дейността по БЗР, 1000 обучени лица за прилагане на „добри практики”, технически правила и ръководни принципи по безопасност и здраве при работа и минимум 100 служби по трудова медицина.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.