Въпроси и отговори за прекратяване на трудовия договор по чл. 327, ал.1, т. 2 КТ

Докато следим всекидневните новини във връзка с неизплащането на заплати от определени фирми и се опитваме да разберем кой има правото и задължението да потърси отговорност относно това -прокуратурата или инспекцията по труда, реших да направя за вас едно резюме на често задавани въпроси свързани с прекратяването на трудовото правооношение по чл. 327, ал.1, т. 2 от Кодекса на труда. С други думи – прекратяване на трудовия договор от работника или служителя без предизвестие, когато работодателят забави изплащането на трудовото възнаграждение или на обезщетение по кодекса на труда или по общественото осигуряване.  Кога имаме право на това и какви обезщетения трябва да получим от работодателя и бюрото по труда.

Статията е провокирана и от читателка на Otgovori.Info, която в коментарите на статията „Видове обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение“ ме попита: „На какво обезщетение и за какъв срок от бюрото на труда ще имам право, ако прекратя трудовия си договор по чл.327 ал.1 т.2?

В статията са цитирани отговори на представители на МТСП в рубриката „Въпроси и отговори“ в официалния сайт на Министерството.

Кога можете да прекратите трудовия договор по чл. 327, ал. 1, т. 2?

Разпоредбата на чл. 327, т.2 от Кодекса на труда предвижда, че работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато работодателят забави изплащането на трудовото възнаграждение или на обезщетение по този кодекс или по общественото осигуряване. Разпоредбата има предвид, за съответен месец да не е изплатен нито аванс, нито заплата. Ако за съответния месец има макар и частично плащане на трудовото възнаграждение, разпоредбата не намира приложение.

Правото на едностранно прекратяване на трудовия договор от работника или служителя се упражнява чрез едностранно волеизявление, което трябва да отговаря на всички изисквания за едностранните волеизявления: да бъде ясно, недвусмислено, безусловно и да изразява волята на лицето за прекратяване на трудовия договор. Необходима е писмена форма за действителност, както и работникът или служителят да посочи съответното основание, на което иска прекратяване на трудовото правоотношение – във Вашия случай чл. 327, т. 2 КТ.

Кога настъпва прекратяването на трудовия договор?

Прекратяването на трудовия договор е без предизвестие, поради което такова не се дължи. За да може работникът или служителят да прекрати трудовото си правоотношение на основание чл. 327, т. 2 от КТ, работодателят трябва да е забавил изплащането на цялото трудово възнаграждение, а не само на част от него. Прекратяването на трудовия договор на основание чл. 327, т. 2 от КТ настъпва от момента на получаването на писменото изявление за прекратяването на договора.

Имам ли право на обезщетение от работодателя по чл. 221, ал. 1 КТ?

Съгласно чл. 221, ал. 1 КТ при прекратяване на трудовото правоотношение от страна на работника или служителя без предизвестие в случаите по чл. 327, т. 2, 3 и 3а КТ работодателят му дължи обезщетение.

При прекратяване на трудовото правоотношение от работника или служителя без предизвестие в случаите по чл. 327, т. 2 от КТ (при забавяне изплащането на трудовото възнаграждение от страна на работодателя) работодателят му дължи обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение за срока на предизвестието – при безсрочно трудово правоотношение, и в размер на действителните вреди – при срочно трудово правоотношение. От цитираната разпоредба е видно, че за определяне на размера на обезщетението има значение видът на трудовия договор, който се прекратява (безсрочен или срочен). При прекратяване на безсрочен трудов договор обезщетението е в размер на брутното трудово възнаграждение за срока на предизвестието, т.е. ако срокът на предизвестието е 30 дни (не е уговорен по-дълъг срок), то обезщетението е “една брутна работна заплата”. При прекратяване на срочен трудов договор обезщетението е в размер на действителните вреди, като то се изчислява върху брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за времето, през което той е останал без работа, но за не повече от остатъка от срока на трудовото правоотношение (чл. 221, ал. 4, т. 1 от КТ).

Какво обезщетение за безработица ще получавам при прекратяване на трудов договор по чл. 327, т. 2 КТ?

Разпоредбата на чл. 54б, ал. 3 /КСО/ регламентира, че безработните лица, чиито правоотношения са били прекратени по тяхно желание или с тяхно съгласие, или поради виновното им поведение, на основание чл. 325, т. 1 и 2, чл. 326 и 330 от Кодекса на труда, чл. 103, ал. 1, т. 1, 2 и 5, чл. 105 и 107, ал. 1, т. 1 – 4 от Закона за държавния служител, чл. 128, т. 1, 7 и 8, чл. 128а и чл. 128в, т. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 245, ал. 1, т. 4, 6 и 8 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 165, ал. 1, т. 2, 3 и 5 и чл. 271, т. 2, 3 и 5 от Закона за съдебната власт, получават минималния размер на паричното обезщетение за безработица за срок 4 месеца.

В конкретния случай трудовият договор е прекратен на основание чл. 327, т. 2 КТ, което е извън посочените основания, предвид на което лицето има право на обезщетение от Бюрото по труда за по-дълъг срок, който е в зависимост от осигурителния му стаж.

При прекратяване на трудов договор по чл. 327, т. 2 КТ правото на обезщетение за безработица, срокът и размерът на обезщетението се определя по общите правила. Срокът е от 4 до 12 месеца в зависимост от продължителността на осигурителния стаж. Преценката за правото на парично обезщетение за безработица, за неговия размер и срок за изплащане се прави за всеки конкретен случай и се определя с разпореждане, издадено от ТП на НОИ.

Кодекс за социално осигуряване, чл. 54б (1) (Изм., ДВ, бр. 112 от 2003 г., бр. 109 от 2008 г., бр. 98 от 2010 г. – в сила от 01.01.2011 г., бр. 100 от 2010 г. – в сила от 01.01.2011 г.) Дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд “Безработица” за последните 18 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, и не може да бъде по-малко от минималния дневен размер на обезщетението за безработица.

Работници и служители, които заемат материално-отчетнически длъжности

За да може работникът или служителят да прекрати трудовото си правоотношение на основание чл. 327, т. 2 от КТ, работодателят трябва да е забавил изплащането на цялото трудово възнаграждение, а не само на част от него. Прекратяването на трудовия договор на основание чл. 327, т. 2 от КТ настъпва от момента на получаването на писменото изявление за прекратяването на договора /чл. 335, ал. 2, т. 3 от КТ/. Ако трудовият договор се прекрати на основание чл.327, т.2 от КТ, за времето, необходимо за предаване на повереното имущество като материално отговорно лицето може да сключи договор по реда на Закона за задълженията и договорите, като се уговори и съответното заплащане.

22 thoughts on “Въпроси и отговори за прекратяване на трудовия договор по чл. 327, ал.1, т. 2 КТ

 1. Здравейте, госпожо Хаджиева,

  за съжаление въпросът, който ми задавате в специализиран в област, по която аз не съм специалист.

 2. Здравейте г-жо Илиева. Смятам да напусна със заявление за напускане по чл.327, ал.2. Проблемът е ,че осигуровките ми не са платени от май месец,2011г. , въпреки че съм на безсрочен трудов договор. Това ще бъде ли пречка за получаването на обезщетение за безработица?

 3. Освободена съм по чл. 325 т.1 от 5.09.2011 Имам за вземане заплата за септември за 4 дена но не ми са изплатени до момента.А това са 160.00 лв все пак не съм работила за БЧК и си ги търся.Искам да ме посъветвате как трябва да действам за да си ги получа.

 4. С дата 01. 09. 2011 съм уволнена по чл 331, ал 1 с фиксирано обезщетение от 6 БРЗ. Регистрирах се на борсата в предвидения срок. Сега разбирам от HR на Дружеството, в което работех, че има вероятност да не ми се изплати обезщетението в срок от 1 месец, което означава, че се анулира прекратяването на трудово-правните ми отношения с фирмата и трябва да се върна на работа. Но в рамките на месец, условията, по които съм била първонаално назначена, ще се променят така, че да ме принудят да напусна по свое желание, без да ми се заплаща обезщетение. Какви мерки мога да предприема, за да защитя правата си? Имам ли право на обезщетение за безработица, ако се прекрати договора ми, за втори път, по взаимно съгласие?

 5. Здравейте, Ева,
  за съжаление не мога да Ви посоча начин да накарате работодателя да сключи граждански договор с Вас.

 6. Здравейте,
  Бихте ли разяснили как бих могла да накарам бившия работодател да сключи с мен граждански договор за времето, необходимо за предаване на повереното имущество като материално отговорно лице, при положение че аз имам по-голям интерес да приключа отношенията сир тъй като през времето, в което вече не съм на работа има голяма вероятност същият да злоупотреби с документитер свързани с отчетността.

 7. Здравейте!
  Ще напускам работа без предизвестие, поради неизплатени заплати. Ще съм Ви благодарна, ако можете да ми кажете какви документи трябва да ми бъдат издадени от работодателя и дали само заявлението(2 екземпляра) за напускане по чл 327 т.2 от КТ е достатъчно за прекратяване на трудовите ми отношения с фирмата.

 8. Здравейте, господин Динков,
  ако искате прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 327, ал. 1, т. 2, то няма срок на предизвестие – прекратяването на трудовия договор на основание чл. 327, т. 2 от КТ настъпва от момента на получаването на писменото изявление за прекратяването на договора.

  По отношение на другите Ви въпроси, за съжаление не мога да отговоря, тъй като все пак съм специалист по безопасност и здраве при работа, а не юрист трудово право.

 9. Отново съм аз… извинявам се! Ясно е, че работодателят е длъжен да изплати обезщетение по чл. 221, ал. 1 КТ., но предвид че са забавени не 1, а 4 заплати, задължен ли е да изплати всичките 4 в срока на предизвестието, т.е. 30 дни или само 1? Много е важно за мен, защото ако е само една, това променя всичко :(

 10. Съжалявам за flood-а, но вчера разбрах, че на трудовия ми договор всъщност няма падежна дата за плащане, т..е. не е 10-то число, както посочих в предния си коментар. Това до каква степен променя нещата? Идеята ми е, че искам да напусна на края на този месец, но искам и да го упомена в завялението си, като месец за който също не ми е изплатено трудовото възнаграждение. Как мислите?

 11. Благодаря за разяснението и точния отговор, инж. Илиева.
  Имам един последен въпрос към Вас. При положение, че не съм получавал трудово възнаграждение от 4 месеца, нужно ли е да изчакам падежа за плащане /който е 10-то число/, за да включа и настоящия месец. Мисля, че е редно, въпреки че няма логика, при положение, че дори за далечния март не ми е изплатена заплатата.

 12. Здравейте, г-н Динков,
  не задължавате Вие работодателя да изплати обезщетение, а Кодекса на труда. С други думи, за, да Ви бъде прекратено трудовото правоотношение по чл. 327, ал, 2, както са казали и от МТСП “ Необходима е писмена форма за действителност, както и работникът или служителят да посочи съответното основание, на което иска прекратяване на трудовото правоотношение – във Вашия случай чл. 327, т. 2 КТ.“. От това автоматично възниква задължението за работодателя да Ви изплати обезщетение по чл. 221, ал. 1 КТ.

 13. Здравейте, инж. Илиева.

  Моят въпрос към Вас е следния: Каква е взаимовръзката между чл. 327, т. 2 и чл. 221, ал. 1 КТ? С други думи, при положение, че не ми е изпащано трудово възнаграждение от 3-4 месеца, и желая да напусна по чл. 327, трябва ли в молбата да упоменавам и чл. 221 и как чрез тази си ще задължа работодателят да ми изплати дължимите суми? Или просто цитирам чл. 327, а те според чл. 221 са длъжни да ми изплатят забавените заплати? Чудя се как да процедирам и Ви моля за съвет по какъв начин да формулирам молбата, за да съм сигурен, че ще мога да търся отговорност от некоректния работодател. Благодаря предварително!

 14. Трудовият договор може да се прекрати без която и да е от страните да дължи предизвестие на основанията, посочени в чл.325 от КТ. Най –често в практиката се прилага прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие на страните, изразено писмено – чл.325, т.1 КТ. Работникът или служителят може да отправи до работодателя писмена молба за прекратяване на ТД по взаимно съгласие. Страната, към която е отправено предложението, е длъжна да вземе отношение по него и да уведоми другата страна в 7-дневен срок от получаването му. Ако тя не направи това, смята се, че предложението не е прието.
  Разбира се, че имате право да си получите изработената заплата и обезщетение за неползван отпуск.

 15. Освободена съм по чл. 325 т.1.Имам ли право да получа изработената си заплата и обезщетение за отпуск и досрочно прекратяване на безсрочен трудов договор.

 16. Здравейте,
  член 325 съдържа редица различни основания за прекратяване на трудовия договор и не знам за кое от тях пишете. Ако сте подписали молба за освобождаване от длъжност, то след това много трудно бихте могли да докажете, че сте „принудена“ да го сторите.
  Подписвайки се под такъв документ, Вие сте се съгласили да Ви бъде прекратено трудовото правоотношение.

 17. Работодателят ме изнуди да си дам молба за напускане.
  След това на седмия ден написа по мейла че иска да прекрати безсрочния ми трудов договор въз основа на молбата или по взаимно съгласие.
  Аз не се съгласих.Сега какво да правя.

 18. Проблема е че ме принуди работодателя да подам молба за освобождаване от длъжност.В нея няма нито дата от кога да се счита,нито по кой член да стане.Изтекоха 7 дни работодателя ми написа мейл че е решил да ми прекрати трудовия безсрочен договор във връзка с молбата или по взаимно съгласие.
  Предложи ми да подам нова молба по 325 член аз отказах.
  Сега незнам как да постъпя по нататък.
  Моля за помощ , защото имам усещането че се заяде.
  Благодаря

 19. Здравейте,
  При прекратяване на трудовия ви договор, имате право на обезщетение за безработица. Срокът на обезщетението зависи от общия ви осигурителен стаж. Необходимо е и да сте били осигурявана 9 месеца за последните 15 преди прекратяване на осигуряването.

 20. МОЛЯ ,ДА МИ ОТГОВОРИТЕ ПРИ ПРЕКРАТЯВAНЕ НА СРОЧЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ИМАМ ЛИ ПРАВО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БЕЗРАБОТИЦА И ЗА КОЛКО ВРЕМЕ ОТ БЮРОТО ПО ТРУДА! ПРЕДВАРИТЕЛНО ВИ БЛАГОДАРЯ!

Коментарите са забранени.