Условия и ред за извършване на превоз за собствена сметка

В бр. 63 от 15.07.2008 г. на Държавен вестник бе публикувана Наредба № Н-8 от 27 юни 2008 г. за условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка.
С наредбата се определят условията и редът за извършване на превоз за собствена сметка на пътници и товари с автомобили с българска регистрация.

Съгласно изискванията на Наредбата:
1. При извършване на превози на пътници за собствена сметка водачът представя при поискване от контролните органи следните документи:
– заверено копие на трудовия договор, с който е назначен, или заверено извлечение от него, което съдържа името на работодателя, името на водача, датата на сключване и срока, за който е сключен договорът;
– оригинал на сертификата за моторното превозно средство;
– списък на пътниците, заверен с печат на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

2. При извършване на превози на товари за собствена сметка водачът представя при поискване от контролните органи следните документи:
– заверено копие на трудовия договор, с който е назначен, или заверено извлечение от него, което съдържа името на работодателя, името на водача, датата на сключване и срока, за който е сключен договорът;
– копие на фактурата за товара или копие на документ, удостоверяващ, че превозваните товари принадлежат на предприятието или са продадени, закупени, дадени под наем или наети, произведени, добити, преработени или поправени от него;
– разрешително, ако такова се изисква по силата на двустранни или многостранни спогодби, по които Република България е страна.

3. При извършване на превоз за собствена сметка моторните превозни средства се обозначават с табели с надпис “Превоз за собствена сметка”.
(2) Табелите са с размери 170 мм x 625 мм, черен надпис на бял фон, с височина на буквите 45 мм.
(3) Табелата се поставя на предното стъкло на превозното средство от дясната страна.

Наредбата не се прилага за превоз на:
1. пътници за собствена сметка, извършван с автомобили, в които броят на местата за сядане, без мястото на водача, е не повече от 8;
2. товари с моторни превозни средства или състав от пътни превозни средства с максимално допустима маса до 3,5 тона, с изключение на превозите, за които по силата на международни договори, по които Република България е страна, се изисква разрешително.
3. пътници и товари при бедствия, аварии и други извънредни ситуации.

Бележка: Превоз на пътници за собствена сметка е превоз на пътници без заплащане и формиране на печалба с нетърговска или нестопанска цел, предназначен единствено за собствена дейност или произтичащ от собствена дейност, извършван със собствени или наети без водач пътни превозни средства, управлявани от водачи, назначени по трудов договор с лицето, за чиято сметка се извършва превозът, когато този превоз не е основна дейност за него.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

10 мнения за “Условия и ред за извършване на превоз за собствена сметка”

 1. Здравейте, интересуваме когато управлявам за собствена сметка нужно ли е да имам психо,12 и повече тона. Благодаря.

  Отговор
 2. ЗДРАВЕЙТЕ,
  В СЛУЧАЙ ЧЕ ПОЛЗВАМ СОБСТВЕН ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА ПРЕВОЗ НА СТОКА, КОЯТО Е НА МОЯТ РАБОТОДАТЕЛ, КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА МИ НЕОБХОДИМИ, ЗАВЕРЕНО КОПИЕ ОТ ТРУДОВ ДОГОВОР, ДОГОВОР ЗА НАЕМ НА ТОВАРНИЯТ АВТОМОБИЛ ОТ МОЕ ИМЕ КЪМ ФИРМАТА И ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯВАЩ СТОКАТА?

  Отговор
 3. Здравейте,

  Извинявай къде точно в наредбата пише за кого не се прилага? Цитирам: „Наредбата не се прилага за превоз на:
  1. пътници за собствена сметка, извършван с автомобили, в които броят на местата за сядане, без мястото на водача, е не повече от 8;
  2. товари с моторни превозни средства или състав от пътни превозни средства с товароносимост до 3,5 тона или с максимално допустима маса до 6 тона, с изключение на превозите, за които по силата на международни договори, по които Република България е страна, се изисква разрешително;
  3. пътници и товари при бедствия, аварии и други извънредни ситуации.“

  Отговор
  • Здравейте,
   Условието е записано в чл. 12б на Закона за автомобилните превози, който е основанието за издаване на наредбата. Точният текст на чл. 12б е следния:

   Чл. 12б. (Нов – ДВ, бр. 99 от 2003 г., в сила от 12.12.2003 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2005 г., в сила от 18.11.2005 г., доп. – ДВ, бр. 102 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) Превоз на пътници и товари за собствена сметка може да се извършва от еднолични търговци или юридически лица, при условия и по ред, определен с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Наредбата не се прилага за превоз на:
   1. пътници за собствена сметка, извършван с автомобили, в които броят на местата за сядане, без мястото на водача, е не повече от 8;
   2. (изм. – ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г., в сила до 04.12.2011 г.) товари с моторни превозни средства или състав от пътни превозни средства с товароносимост до 3,5 тона или с максимално допустима маса до 6 тона, с изключение на превозите, за които по силата на международни договори, по които Република България е страна, се изисква разрешително;
   3. (нова – ДВ, бр. 17 от 2011 г., в сила от 04.12.2011 г.) товари с моторни превозни средства или състав от пътни превозни средства с максимално допустима маса до 3,5 тона, с изключение на превозите, за които по силата на международни договори, по които Република България е страна, се изисква разрешително;
   4. (предишна т. 3 – ДВ, бр. 17 от 2011 г.) пътници и товари при бедствия, аварии и други извънредни ситуации;
   5. (доп. – ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 4 – ДВ, бр. 17 от 2011 г.) пътници и товари, извършван от Министерството на отбраната, структурите на подчинение на министъра на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност“, държавните предприятия „Строителство и възстановяване“, „Транспортно строителство и възстановяване“ и „Съобщително строителство и възстановяване“, свързан с нормативно определените им публични задачи, както и от съюзническите и/или чуждите въоръжени сили, преминаващи през територията на Република България и пребиваващи на нея.

   Отговор
   • Здравейте. В цитираните текстове фигурира “ в сила до 04.12.2011 г.“ касаещо МПС или СППС до 6 тона. Това не означава ли, че наредбата не важи само за тези до 3,5 тона?

    Отговор
 4. Здравейте.
  Нужна ли е вътрешна заповед за лицата които шофират служебни автомобили?
  Заповед определяща кой има право да шофира и кой отговаря за автомобила.

  Поздрави.

  Отговор
 5. Здравейте, за съжаление не мога да посоча конкретно тълкувание и да отговоря дали цитираните от Вас документи са възможни.
  В едно от съдебните решения, с които се запознах за такъв е прието „Искане за отпускане на материални ценности от склад“.

  Отговор
 6. Как да тълкуваме „документ, удостоверяващ, че превозваните товари принадлежат на предприятието“ ? Може ли да се напише просто една декларация от Управителя или собственика, че еди кое си принадлежи на еди коя си фирма? Или пък Удостоверение, че товара принадлежи на….? Ако примерно нямаме фактура, договор за покупко-продажба или друг подобен документ, как да удостоверим, че товара е собственост на фирмата – превозвач?

  Отговор