Условна присъда и 200 хиляди обезщетение за трудова злополука

Както каза адвокат Радева при участието си в нашите обучения по ЗБУТ за напреднали обезщетенията при трудови злополуки нарастват.

Също толкова важна част от присъдите обаче са присъдите с лишаване от свобода. На пръв поглед изглежда безобидно, защото е „условно“. Животът на човека обаче може да бъде променен изцяло в рамките на годините през които присъдата е отложена.

На 27 април 2017 г. окръжен съд Ловеч постанови 200 хиляди обезщетение и 18 месеца лишаване от свобода (с отлагане три години) за управител на фирма, поради причинена смърт по непредпазливост.

Основанието е чл. 123, ал. 1 от Наказателния кодекс, който гласи следното:

Чл. 123. (1) (Изм. – ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Който причини другиму смърт поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или на друга правно регламентирана дейност, представляващи източник на повишена опасност, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години.

Злополуката

В цех за преработка на отпадъчни масла при работа с инсталация за регенериране на отработени масла, е допусната експлоатация на събирателна кутия, /съд, работещ под налягане 1,5-2,0 бара/, неотговаряща на изискванията на Наредба за устройство, безопасната експлоатация и технически надзор на съоръжения под налягане.

Самата кутия е сглобена и монтирана на място, като не отговаря на изискванията на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане.

В резултат на нередностите последвал взрив в събирателната кутия, при който пострадал Огнян Б.. Смъртта на работника настъпила на 11.08.2015 г. в Клиника по изгаряния и пластична хирургия-възрастни при УМБАЛСМ Пирогов-София.

Нарушенията

Като собственик – работодател и управител на фирмата, осъдената е допуснала нарушения на:

– чл. 4, ал. 1 от Закон за здравословни и безопасни условия на труд /ДВ бр.124/1997 г./-„Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд изисква вземане на мерки за предотвратяване на риска за живота и здравето“; –

– чл. 14, т. 2 от Наредба №5 от 11.05.1999год. за реда, начина и периодичността на извършване оценката на риска /ДВ бр.47/21.05.1999 г./ – „Оценката на риска включва следните етапи: 2. идентифициране на опасностите при различните трудови дейности“;

– чл. 166, ал. 3 от Наредба № 7/23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване /ДВ бр.88/08.10.1999 г., посл. изм. ДВ бр. 24/2013 г./ -„Писмените инструкции по ал. 1 и 2 трябва да са разбираеми за работещите, за които се отнасят, и да съдържат необходимата информация, в т.ч.:

1.условията за използване на работното оборудване;

2. предвидимите ненормални ситуации;

3. изискванията за безопасност и здраве при работа;

4. извлечените от опит заключения при използването на работното оборудване.;

– чл. 173, ал. 1- чл. 195 от същата наредба -„Работното оборудване трябва да осигурява предпазване на работещите от рискове от запалване, повишаване на температурата, изтичане на газове, прах, течности, пари или други субстанции, които се произвеждат, използват или съхраняват в него“;

– чл. 6 до чл. 25 вкл., както и на целия Раздел III от Наредба за устройство, безопасната експлоатация и технически надзор на съоръжения под налягане /ДВ бр.64/2008г./;

– Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане /ДВ бр.87/2002 г./ – въвела в експлоатация събирателна кутия, съд, работещ под налягане, неотговарящ на нито едно от условията на наредбата.

Присъдата

На основание чл. 123, ал. 1, предл. 2-ро, във вр. чл. 54 от HK Я ОСЪЖДА НА 18 /ОСЕМНАДЕСЕТ/ МЕСЕЦА лишаване от свобода. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода на С.И.С. с гореснетата самоличност, за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.

Друг елемент, на който ни обръща внимание адвокат Радева е, че обезщетенията се присъждат от датата на признаване на злополуката за трудова, след което започват да текат лихви:

  • ОСЪЖДА С.И.С. с гореснетата самоличност да заплати на П. О.Б. с ЕГН ********** сумата от 100 000 /сто хиляди/ лева, представляващи обезщетение за претърпени неимуществени вреди, ведно със законната лихва върху тези суми, считано от 11.08.2015 г. до окончателното изплащане на същата, както и сумата от 7 000 /седем хиляди/ лева, представляващи адвокатско възнаграждение.
  • ОСЪЖДА С.И.С. с гореснетата самоличност да заплати на В.О.Б. с ЕГН ********** сумата от 100 000 /сто хиляди/ лева, представляващи обезщетение за претърпени неимуществени вреди, ведно със законната лихва върху тези суми, считано от 11.08.2015 г. до окончателното изплащане на същата, както и сумата от 7 000 /седем хиляди/ лева, представляващи адвокатско възнаграждение.
  • ОСЪЖДА С.И.С. с гореснетата самоличност да заплати по сметката на Ловешки окръжен съд сумата от 8418. 86 /осем хиляди четиристотин и осемнадесет лева и осемдесет и шест стотинки/ лева разноски по делото, от които 8000 лева, представляващи Държавна такса върху уважените гр. искове и сумата от 418.86 лева, представляващи възнаграждение за вещи лица и пътни разноски за свидетели, както и по сметката на РУ на МВР-****** сумата от 323,66 /триста двадесет и три лева и шестдесет и шест стотинки/ лева разноски за експертизи.

В този случай присъдата все още е е окончателна и може да бъде обжалвана пред Апелативен съд – Велико Търново.

Вие пък може да чуете какво споделя от адвокат Мария Радева на нашето следващо обучение по ЗБУТ за напреднали, което ще се проведе в гр. Варна в края на месец юли. Официалното му обявяване предстои на нашата страница за предстоящи обучения.

Подобни статии:

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.