Условна присъда и 200 хиляди обезщетение за трудова злополука

Както каза адвокат Радева при участието си в нашите обучения по ЗБУТ за напреднали обезщетенията при трудови злополуки нарастват.

Също толкова важна част от присъдите обаче са присъдите с лишаване от свобода. На пръв поглед изглежда безобидно, защото е „условно“. Животът на човека обаче може да бъде променен изцяло в рамките на годините през които присъдата е отложена.

На 27 април 2017 г. окръжен съд Ловеч постанови 200 хиляди обезщетение и 18 месеца лишаване от свобода (с отлагане три години) за управител на фирма, поради причинена смърт по непредпазливост.

Основанието е чл. 123, ал. 1 от Наказателния кодекс, който гласи следното:

Чл. 123. (1) (Изм. – ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Който причини другиму смърт поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или на друга правно регламентирана дейност, представляващи източник на повишена опасност, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години.

Злополуката

В цех за преработка на отпадъчни масла при работа с инсталация за регенериране на отработени масла, е допусната експлоатация на събирателна кутия, /съд, работещ под налягане 1,5-2,0 бара/, неотговаряща на изискванията на Наредба за устройство, безопасната експлоатация и технически надзор на съоръжения под налягане.

Самата кутия е сглобена и монтирана на място, като не отговаря на изискванията на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане.

В резултат на нередностите последвал взрив в събирателната кутия, при който пострадал Огнян Б.. Смъртта на работника настъпила на 11.08.2015 г. в Клиника по изгаряния и пластична хирургия-възрастни при УМБАЛСМ Пирогов-София.

Нарушенията

Като собственик – работодател и управител на фирмата, осъдената е допуснала нарушения на:

– чл. 4, ал. 1 от Закон за здравословни и безопасни условия на труд /ДВ бр.124/1997 г./-„Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд изисква вземане на мерки за предотвратяване на риска за живота и здравето“; –

– чл. 14, т. 2 от Наредба №5 от 11.05.1999год. за реда, начина и периодичността на извършване оценката на риска /ДВ бр.47/21.05.1999 г./ – „Оценката на риска включва следните етапи: 2. идентифициране на опасностите при различните трудови дейности“;

– чл. 166, ал. 3 от Наредба № 7/23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване /ДВ бр.88/08.10.1999 г., посл. изм. ДВ бр. 24/2013 г./ -„Писмените инструкции по ал. 1 и 2 трябва да са разбираеми за работещите, за които се отнасят, и да съдържат необходимата информация, в т.ч.:

1.условията за използване на работното оборудване;

2. предвидимите ненормални ситуации;

3. изискванията за безопасност и здраве при работа;

4. извлечените от опит заключения при използването на работното оборудване.;

– чл. 173, ал. 1- чл. 195 от същата наредба -„Работното оборудване трябва да осигурява предпазване на работещите от рискове от запалване, повишаване на температурата, изтичане на газове, прах, течности, пари или други субстанции, които се произвеждат, използват или съхраняват в него“;

– чл. 6 до чл. 25 вкл., както и на целия Раздел III от Наредба за устройство, безопасната експлоатация и технически надзор на съоръжения под налягане /ДВ бр.64/2008г./;

– Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане /ДВ бр.87/2002 г./ – въвела в експлоатация събирателна кутия, съд, работещ под налягане, неотговарящ на нито едно от условията на наредбата.

Присъдата

На основание чл. 123, ал. 1, предл. 2-ро, във вр. чл. 54 от HK Я ОСЪЖДА НА 18 /ОСЕМНАДЕСЕТ/ МЕСЕЦА лишаване от свобода. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода на С.И.С. с гореснетата самоличност, за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.

Друг елемент, на който ни обръща внимание адвокат Радева е, че обезщетенията се присъждат от датата на признаване на злополуката за трудова, след което започват да текат лихви:

  • ОСЪЖДА С.И.С. с гореснетата самоличност да заплати на П. О.Б. с ЕГН ********** сумата от 100 000 /сто хиляди/ лева, представляващи обезщетение за претърпени неимуществени вреди, ведно със законната лихва върху тези суми, считано от 11.08.2015 г. до окончателното изплащане на същата, както и сумата от 7 000 /седем хиляди/ лева, представляващи адвокатско възнаграждение.
  • ОСЪЖДА С.И.С. с гореснетата самоличност да заплати на В.О.Б. с ЕГН ********** сумата от 100 000 /сто хиляди/ лева, представляващи обезщетение за претърпени неимуществени вреди, ведно със законната лихва върху тези суми, считано от 11.08.2015 г. до окончателното изплащане на същата, както и сумата от 7 000 /седем хиляди/ лева, представляващи адвокатско възнаграждение.
  • ОСЪЖДА С.И.С. с гореснетата самоличност да заплати по сметката на Ловешки окръжен съд сумата от 8418. 86 /осем хиляди четиристотин и осемнадесет лева и осемдесет и шест стотинки/ лева разноски по делото, от които 8000 лева, представляващи Държавна такса върху уважените гр. искове и сумата от 418.86 лева, представляващи възнаграждение за вещи лица и пътни разноски за свидетели, както и по сметката на РУ на МВР-****** сумата от 323,66 /триста двадесет и три лева и шестдесет и шест стотинки/ лева разноски за експертизи.

В този случай присъдата все още е е окончателна и може да бъде обжалвана пред Апелативен съд – Велико Търново.

Вие пък може да чуете какво споделя от адвокат Мария Радева на нашето следващо обучение по ЗБУТ за напреднали, което ще се проведе в гр. Варна в края на месец юли. Официалното му обявяване предстои на нашата страница за предстоящи обучения.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.