Какво означава пробация, когато ни осъдят за трудова злополука?

В някои присъди във връзка с трудови злополуки, виновното лице се наказва с пробация.

В тази информация, например, е посочено че за кранист, откъснал крака на колега при трудова злополука, районният съд е определил наказание пробация за краниста за срок от шест месеца.

Добре е работещите да знаят какви могат да бъдат последствията при нарушение на правилата и изискванията по здраве и безопасност при работа, когато това доведе до злополука, при която пострадва техен колега.

Тук ще покажем накратко и на по-разбираем език какво можем да очакваме при пробация. Целта не е да разглеждаме професионално правно понятието, тъй като не сме юристи, а да информираме по начина, по който тази информация би могла да стигне до всеки един работник, независимо от неговата длъжност и образование.

Какво означава пробация?

По своята същност пробацията представлява налагане на строги мерки, ограничаващи част от правата на осъдения, без той да бъде настаняван в затворническо заведение и да бъде изолиран изцяло от обществото.

Пробацията е свързана с:

  • Регистрация по настоящ адрес
  • Задължителни периодични срещи с пробационен служител
  • Ограничение в свободното придвижване – в някои случаи.

В зависимост от присъдата пробацията може да се допълни с:

  • Включване в курсове за професионална квалификация и програми за обществено въздействие
  • Безвъзмезден труд в полза на обществото
  • Поправителен труд

Поправителен труд

В съответствие с разпоредбата на чл. 43, ал. 1 от НК, пробационната мярка „поправителен труд“ се изпълнява по местоработата на осъдения, но с някои особености.

За срока на пробация лицето изпълнява всички задължения и има правата, гарантирани от трудовото законодателство, с изключение на изрично посочените в Наказателния кодекс забрани и ограничения.

Осъденият работи на установеното за него работно място, спазва трудовата дисциплина и т. н. Поради това, самата присъда за пробация не представлява правно основание за прекратяване или изменение на трудовия договор.

Съгласно чл. 43, ал. 3 от Наказателния кодекс периодът на пробация не се зачита за трудов стаж.

Това се отразява във всички случаи, когато размерът на придобития трудов стаж е от значение. При прекратяването на трудовия договор в трудовата книжка ще се запише фактически зачетения трудов стаж, като от него се приспадне времето на пробацията.

Размерът на полагащия се основен и допълнителен платен годишен отпуск за съответната година се намалява пропорционално на времето, зачетено за трудов стаж през същата година, тоест отработеното време, от което е приспаднат периодът на пробация.

Заработеното по трудовия договор брутно трудово възнаграждение за месеците на пробация се начислява в съответствие с приетата вътрешна система за организация на работната заплата.

Осигурителните вноски за общественото и здравното осигуряване се дължат върху пълния размер на този доход, преди намаляването му с присъдените от съда удръжки (виж чл. 6, ал. 2, ал. 3 от КСО).

Следователно за времето, през което в изпълнение на присъдата за пробация полага поправителен труд и е осигурен на някое от основанията по чл. 4 от КСО, на осъдения се зачита осигурителен стаж по общия ред, установен в КСО и в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

Този осигурителен стаж се вписва в трудовата книжка, независимо че за това време на лицето не се зачита трудов стаж. В случая зачетеният при същия работодател трудов стаж няма да е еднакъв с осигурителния.

Когато през времето на пробационната мярка „поправителен труд“ трудовият договор бъде прекратен (независимо от основанието за прекратяването), за останалия срок на пробацията лицето е длъжно да полага безвъзмезден труд в полза на обществото.

В този случай, то не получава трудово възнаграждение и не следва да се осигурява по реда на КСО, като не му се зачита нито трудов, нито осигурителен стаж.

Ако не е здравно осигурено на друго основание, през този период лицето е длъжно САМО да внася дължимите здравноосигурителни вноски.

Процедура „Трудови злополуки“

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Подарете си спокойствие със
една година
ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА
Получаваш и 3 безплатни обучения