Какво означава пробация, когато ни осъдят за трудова злополука?

В някои присъди във връзка с трудови злополуки, виновното лице се наказва с пробация.

В тази информация, например, е посочено че за кранист, откъснал крака на колега при трудова злополука, районният съд е определил наказание пробация за краниста за срок от шест месеца.

Добре е работещите да знаят какви могат да бъдат последствията при нарушение на правилата и изискванията по здраве и безопасност при работа, когато това доведе до злополука, при която пострадва техен колега.

Тук ще покажем накратко и на по-разбираем език какво можем да очакваме при пробация. Целта не е да разглеждаме професионално правно понятието, тъй като не сме юристи, а да информираме по начина, по който тази информация би могла да стигне до всеки един работник, независимо от неговата длъжност и образование.

Какво означава пробация?

По своята същност пробацията представлява налагане на строги мерки, ограничаващи част от правата на осъдения, без той да бъде настаняван в затворническо заведение и да бъде изолиран изцяло от обществото.

Пробацията е свързана с:

  • Регистрация по настоящ адрес
  • Задължителни периодични срещи с пробационен служител
  • Ограничение в свободното придвижване – в някои случаи.

В зависимост от присъдата пробацията може да се допълни с:

  • Включване в курсове за професионална квалификация и програми за обществено въздействие
  • Безвъзмезден труд в полза на обществото
  • Поправителен труд

Поправителен труд

В съответствие с разпоредбата на чл. 43, ал. 1 от НК, пробационната мярка „поправителен труд“ се изпълнява по местоработата на осъдения, но с някои особености.

За срока на пробация лицето изпълнява всички задължения и има правата, гарантирани от трудовото законодателство, с изключение на изрично посочените в Наказателния кодекс забрани и ограничения.

Осъденият работи на установеното за него работно място, спазва трудовата дисциплина и т. н. Поради това, самата присъда за пробация не представлява правно основание за прекратяване или изменение на трудовия договор.

Съгласно чл. 43, ал. 3 от Наказателния кодекс периодът на пробация не се зачита за трудов стаж.

Това се отразява във всички случаи, когато размерът на придобития трудов стаж е от значение. При прекратяването на трудовия договор в трудовата книжка ще се запише фактически зачетения трудов стаж, като от него се приспадне времето на пробацията.

Размерът на полагащия се основен и допълнителен платен годишен отпуск за съответната година се намалява пропорционално на времето, зачетено за трудов стаж през същата година, тоест отработеното време, от което е приспаднат периодът на пробация.

Заработеното по трудовия договор брутно трудово възнаграждение за месеците на пробация се начислява в съответствие с приетата вътрешна система за организация на работната заплата.

Осигурителните вноски за общественото и здравното осигуряване се дължат върху пълния размер на този доход, преди намаляването му с присъдените от съда удръжки (виж чл. 6, ал. 2, ал. 3 от КСО).

Следователно за времето, през което в изпълнение на присъдата за пробация полага поправителен труд и е осигурен на някое от основанията по чл. 4 от КСО, на осъдения се зачита осигурителен стаж по общия ред, установен в КСО и в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

Този осигурителен стаж се вписва в трудовата книжка, независимо че за това време на лицето не се зачита трудов стаж. В случая зачетеният при същия работодател трудов стаж няма да е еднакъв с осигурителния.

Когато през времето на пробационната мярка „поправителен труд“ трудовият договор бъде прекратен (независимо от основанието за прекратяването), за останалия срок на пробацията лицето е длъжно да полага безвъзмезден труд в полза на обществото.

В този случай, то не получава трудово възнаграждение и не следва да се осигурява по реда на КСО, като не му се зачита нито трудов, нито осигурителен стаж.

Ако не е здравно осигурено на друго основание, през този период лицето е длъжно САМО да внася дължимите здравноосигурителни вноски.

Процедура „Трудови злополуки“

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.