Коментари по проекта за изменение на Наредбата за заболяванията на учителите

В портала за обществени консултации е публикуван проект на Наредба за изменение на Наредба № 4 от 24.10.2016 г. за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците.

Наредба № 4 от 24.10.2016 г. за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците

Обнародването на наредбата преди година създаде доста въпроси и недоволство. За съжаление проектът като че ли генерира още въпроси и не решава проблемите.

Какви са настоящите проблеми около наредбата?

Съгласно наредбата длъжност на педагогически специалист не може да се заема от лице, страдащо от заболяване и/или отклонение, което застрашава живота и здравето на децата и учениците.

В наредбата са описани 9 вида заболявания – осем психични и белодробна туберкулоза с бацилоотделяне.

Изискването е педагогическите специалисти да преминават ежегодно медицински прегледи и да представят документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ липсата на описаните заболявания.

Във връзка с наредбата изникнаха редица въпроси:

  1. Има ли нещо общо работодателят и службата по трудова медицина (СТМ) с тези прегледи – заплащане и организиране?
  2. Каква е формата на издавания от специалистите документ?
  3. Кой ще заплаща стойността на прегледите и изследванията?

По-сложни са въпросите, свързани със защитата по чл. 333 на работещите, поради съвпадение на описаните заболявания с тези, вписани в Наредба № 5 от 20.02.1987 г. за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда.

В свое решение от 2011 г. Висшия касационен съд постановява, че когато заболяване на работника не му позволява да изпълнява заеманата длъжност, това не е основание за уволнението му поради обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор.

Съдът приема, че невъзможността за продължаване на работата, ако е установена със заключение на ТЕЛК е възможно да обоснове прекратяване на трудовия договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 9 КТ, но не е на основание чл. 328, ал. 1, т. 12 КТ.

В тази връзка работодателят на практика няма никакъв ход, ако педагогическият специалист страда от заболяване, което е вписано като такова, което не му позволява да практикува.

Какви промени се предлагат?

Промяна в заглавието

Първата промяна е свързана със заглавието – премахва се обяснителния текст защо описаните заболявания не позволяват на учителч да практикува, т.е. вместо заглавието да бъде:

Наредба № 4 от 2016 г. за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците,

то става:

Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист

От мотивите става ясно, че промяната е за да е видимо още от заглавието какво е предназначението на наредбата.

Промяна в периодичността. Разходът е за…?

Втората промяна на пръв поглед е нещо добро – отпада изискването всяка година да се преминава през описаните прегледи.

Останалата част обаче ще внесе доста въпроси или по-скоро различни тълкувания.

Член 5 се променя така:

Чл. 5. (1) Лицата, заемащи длъжност на педагогически специалист, подлежат ежегодно на задължителен медицински преглед, с цел установяване наличието или липсата на заболяванията по чл. 2.
(2) Лицата по ал. 1 представят пред работодателя си документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ липсата на заболяванията по чл. 2, ежегодно в срок до 30 септември.
(2) Прегледът по ал. 1 се организира от работодателя.

Не става ясна каква е периодичността. От мотивите разбираме, че всъщност идеята е да се остави работодателят да прецени дали въобще ще има точна периодичност или пък ще прегледът ще се организира в някакъв специфичн момент.

Точният текст в мотивите е следния:

При извършване на преценката си относно необходимостта от извършване на медицински прегледи, работодателят преценява необходимостта и може да се съобрази с наличието на заболеваемост в населеното място и географския регион, в който се намира ръководеното от него учебно заведение.

За съжаление, в алинея втора липсва уточнението, че прегледът се организира по преценка на работодателя и периодичността или въобще случването на прегледа остава да виси неизяснена.

Вторият въпрос е свързан с разхода, т.е. кой плаща.

При първоначалния прочит останахме с впечатлението, че щом прегледите се организират от работодателя, значи той плаща. Четейки мотивите обаче се оказва, че не е точно така. От тях разбираме, че разходът е за задължените лица – педагогическите специалисти.

Ето и точният текст от мотивите:

При организиране от страна на работодателя на прегледите, той би могъл да договори по-ниски цени от цените на свободен преглед, което ще доведе до финансово облекчение на лицата, заемащи длъжност на педагогически специалист.

Мотивите обаче ще изчезнат и ще остане само текста на наредбата, така че очакваме този въпрос да продължи да съществува с различни тълкувания.

Най-тежкият въпрос остава неизяснен

В проекта нищо не се говори какви са последващите действия, ако педагогическият специалист страда от някое от описаните заболявания.

Както стана ясно, трудовото правоотношение не може да бъде прекратено на основание чл. 328, ал.1, т. 12, т.е. поради „обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор“.

За прекратяване по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5, 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 се изисква разрешение от инспекция по труда и ако не бъде дадено такова, работодателят ще остане с един специалист, който не може да работи, но от който не може да се освободи.

Законодателството в областта на медицинската експертиза не дава възможност на работодателя да изпрати лицето на ТЕЛК, ако то не желае.

Решение, на практика, няма.

Докога може да дадете становище по проекта?

Датата на прикючване на обществените консултации по проекта на Наредба за изменение на Наредба № 4 от 24.10.2016 г. за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците приключва на 11.10.2017 г.

Сега е времето всички заинтересовани да се включат и да дадат своето мнение. Направете го и вие.

1 мнение за “Коментари по проекта за изменение на Наредбата за заболяванията на учителите”

  1. Добре е да има такива прегледи,но не само за учителите.Ясно е какво имам предвид-за инспектори,министри, родители и ученици.Заплащането на прегледите трябва да се поеме от държавата или работодателите.Тези прегледи са толкова формални и само да се съберат допълнителни средства.

    Отговор

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.