Проект на нова Наредба за безплатно работно и униформено облекло

Днес  в Otgovori.Info ви предлагам текста на проекта за нова Наредба за безплатно и униформено облекло (Наредбата вече е обнародвана в Държавен вестник и достъпна в страницата „Законодателство„), който Синдикалния регионален съюз на КТ „Подкрепа“ Варна публикува в сайта си за обсъждане.

Припомням ви, че в Националната програма за безопасност и здраве при работа 2010 г. бе заложена промяна на Наредбата за безплатно работно и униформено облекло и ето че вече тече процедура за извършването й.

В програмата за 2010 г. бяха запланувани също и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и Наредба за изменение, както и допълнение на Наредбата за трудоустрояване (запланувани и за 2009 г., но неизпълнени), но към момента все още до нас не е достигнала информация за предприети действия.

 

НАРЕДБА
за безплатно работно и униформено облекло

Проект
03.09.2010г.

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за осигуряване на работниците и служителите на безплатно работно и/или униформено облекло.
(2) С колективен трудов договор могат да се определят и други условия и ред за осигуряване на безплатно работно и/или униформено облекло.

Чл. 2. Наредбата не се прилага:
1. за лични предпазни средства или специално работно облекло, предназначени за опазване на здравето и безопасността на работниците и служителите и предоставяни по реда на Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място (ДВ, бр. 46 от 2001 г.);
2. в случаите, когато осигуряването на безплатно работно и/или униформено облекло е уредено със закон или с друг нормативен акт.

Чл. 3. Работно облекло се осигурява, за да се запази личното облекло на работниците и служителите при извършване на възложената работа.

Чл. 4. Униформено облекло се осигурява, когато при изпълнение на задълженията се налага отличаване на работниците и служителите от останалото население, както и с оглед дейността на предприятието.

Чл. 5. (1) Работното и униформеното облекло е краткотраен актив на предприятието и се отчитат като материали по установения ред, като за срока на износване се води и извънсчетоводна отчетност.
(2) Работното и униформеното облекло се изписват в издръжката на предприятието, след получаването им от работниците и служителите.

Раздел ІІ
Задължения на работодателя

Чл. 6. (1) Работодателят осигурява на работниците и служителите подходящо работно и/или униформено облекло в съответствие със спецификата на извършваната дейност и на работното място.
(2) След предварителни консултации с представителите на работниците и служителите, избрани по реда на чл.7, ал.2 от Кодекса на труда и с комитета/групата по условия на труд, работодателят писмено определя:
1. работните места и видовете работа, за които се осигурява работно и/или униформено облекло;
2. работниците и служителите, които имат право на работно и/или униформено облекло;
3. вида, характеристиките и отличителните знаци на работното и/или униформеното облекло;
4. срока за износване на работното и/или униформеното облекло.
5. условията за ползване на работното и/или униформеното облекло.
(3) Информацията по ал.2 се свежда до знанието на работниците и служителите.

Чл. 7. При определяне условията за използване на работното и/или униформеното облекло и сроковете на износването им се отчита:
1. вида и характеристиките на работното и/или униформеното облекло;
2. условията на работа;
3. продължителността на работното време;
4. сертификата на работното и/или униформеното облекло и инструкциите на производителя;
5. други фактори, които могат да окажат влияние върху срока на износване.

Чл. 8 (1) Работното и/или униформеното облекло трябва да:
1. осигурява защита на личното облекло на работника или служителя;
2. отговаря на условията на съответното работно място;
3. е съобразено с индивидуалните особености на работниците и служителите;
4. не създава риск за здравето и безопасността на работниците и служителите;
(2) Работното и/или униформеното облекло се предоставя на работника или служителя в деня на постъпването му на работа.
(3) Работодателят осигурява само годни за употреба и отговарящи на изискванията на тази наредба работни и/или униформени облекла.
(4) Не се допуска заменянето на работно и/или униформено облекло с пари.
(5) Работникът или служителят може да откаже да извърши работа, за която е определено да се осигурява работно облекло, когато то не му е предоставено.

Чл. 9 (1) Срокът на износване на работното и/или униформеното облекло започва да тече от деня на предоставянето му на работника или служителя.
(2) При отсъствие на работника или служителя за период повече от 3 месеца, работодателят може да удължи срока на износване на работното и/или униформеното облекло.

Чл. 10. (1) Работното и/или униформеното облекло се осигурява за индивидуално използване.
(2) По изключение работното и/или униформеното облекло може да бъде ползвано от повече от едно лице. В тези случаи работодателят предприема подходящи мерки за недопускане възникването на хигиенни и здравословни проблеми за лицата, които го ползват.

Чл. 11. Работодателят осигурява необходимите условия и места за съхраняване на личното и работното и/или униформеното облекло на работниците и служителите.

Чл. 12. (1) Когато работното и/или униформеното облекло е загубено, унищожено или повредено преди изтичане на срока за износване, работодателят го подменя с ново, което удостоверява с протокол.
(2) Когато работното и/или унформеното облекло е загубено, унищожено или повредено по вина на работника или служителя, работодателят може да търси имуществена отговорност по Кодекса на труда за остатъчната стойност на облеклото до срока на износване.
(3) Работодателят осигурява резерв от работно и/или униформено облекло с оглед незабавното заменяне на загубено, унищожено или повредено работно и/или униформено облекло.

Раздел ІІІ.
Задължения на работниците/служителите

Чл. 13. Работникът или служителят е длъжен да:
1.носи работното и/или униформеното облекло при изпълнение на възложената работа;
2. спазва условията за използване на работното и/или униформено облекло, определени от работодателя;
3. опазва работното и/или униформеното като имущество на работодателя.

Чл. 14. (1) Работникът или служителят връща на работодателя предоставеното му работно и/или униформено облекло:
1. при прекратяване на трудовото правоотношение;
2. при преминаване на друга работа в предприятието, за която не е необходимо носенето на предоставеното облекло;
3. след приключване на работата в предприятието, когато е работник или служител в предприятие, което осигурява временна заетост;
4. след изтичане на срока на износване.
(2) В случаите на ал. 1, т. 1, 2 и 3 работникът или служителят може да задържи облеклото при условия, определени от работодателя.

Чл. 15. За случаите по чл. 12, ал. 1 и 2 работниците и служителите незабавно уведомяват работодателя, с оглед предприемане на необходимите мерки.

Заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 296, ал. 1 на Кодекса на труда.
§ 2. Указания по прилагане на наредбата дават министърът на труда и социалната политика и министърът на финансите по компетентност.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.