Проект на Закон за техническите изисквания към продуктите

Проектът на Закон за техническите изисквания към продуктите осигурява въвеждането на разпоредбите на 14 директиви и прилагането на 3 регламента на Европейския съюз. С предвидените в законопроекта наредби ще се определят изискванията към:
– детските играчки;
– пиротехническите изделия;
– взривните вещества за граждански цели;
– плавателните съдове за отдих;
– обикновените съдове под налягане;
– съоръженията под налягане;
– везните с неавтоматично действие;
– средствата за измерване;
– асансьорите;
– съоръженията и системите за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера;
– електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението;
– радиосъоръженията;
– електромагнитната съвместимост на продуктите.

Сегашният Закон за техническите изисквания към продуктите няма да бъде отменен, а ще има ново заглавие: Закон за техническите изисквания към продуктите и техническия надзор на съоръженията с повишена опасност. В неговия обхват ще останат разпоредбите, свързани с някои продукти (лични предпазни средства, въжени линии, газови уреди, машини, шум от машини) до приемането на ново европейско законодателство за тях, както и техническият надзор на съоръженията с повишена опасност.

С проекта на нов закон и подзаконовите актове към него няма да се извършат значими промени в действащите понастоящем съществените изисквания към продуктите и процедурите за оценяване на тяхното съответствие.

Новите елементи са свързани с:
– подобряване на възможностите за проследяване на продуктите във веригата на разпространение,
– въвеждане на по-подробни и хармонизирани на европейско ниво изисквания към органите, извършващи оценяване на съответствието на продуктите,
– ясно и пропорционално разпределение на задълженията на икономическите оператори (производители, вносители и дистрибутори) в зависимост от ролята им във веригата на разпространение на продуктите,
– задължения за обмен на информация и сътрудничество между икономическите оператори и органите за надзор на пазара.

Законът ще изисква всеки икономически оператор да поддържа регистър с данни за всеки икономически оператор, който му е доставил продукт, както и за всеки икономически оператор, на когото е доставил продукт. Тази информация е особено важна при идентифициране във веригата на разпространение на продукти, които не съответстват на изискванията или представляват риск, и за които се изисква предприемане на съответните мерки, включително изтегляне от пазара или изземване.

В съответствие с директивите на ЕС се въвеждат по-подробни изисквания по отношение на независимостта, компетентността и организацията на работата на органите за оценяване на съответствието на продуктите. Тези органи извършват изпитвания и проверки на продуктите и производствените процеси, за да се гарантира, че производителят е проектирал и произвежда продукти, които отговарят на изискванията за безопасност.

Предвижда се Законът да влезе в сила от 20 април 2016 г., а разпоредбите, регламентиращи предоставянето по електронен път на документи и информация от органите за оценяване на съответствието – от 1 юли 2017 г.

Изтеглете проекта на Закон за техническите изисквания към продуктите

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.